(from 1rwartsjexels in het harL uitvloeisel van vete BenW willen geen tweede asfaltfabriek op werkhaven GWïntervak§ntie /paarbank Woonhuis bakkerij Timmer uitgebrand Daders weer vrijgelaten Schade meer dan één ton Geen militaire oefeningen meer op naaktstrand Inbraak in strandpaviljoen Eelman bij paal 17 „RWS KAN ZELF BEPALEN WIE VAN HAVENTERREIN GEBRUIK MAG MAKEN" Verzoek De Vries en Van de Wiel afgewezen ldnderfaoekenmeek van 15 t/m 25 oktober Boek nu uw Informeer op onze kantoren naar de vele aantrekkelijke mogelijkheden gemakkelijk, een adres voor al uw geldzaken WCfJ uua/t nededond OORZAAK DEFECT AAN OLIEKACHEL Aanrijding DINSDAG 14 OKTOBER 1975 TEXELSE 89e JAARGANG No. 9017 Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J Postbus 11 Den Burg, Texel Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf. Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewjjks, Noord wester 21, Den Burg. tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vr(Jdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW De Texelse Rijkspolitie heeft don derdag twee mannen wegens bedrei ging en vernieling ingesloten. Het tweetal is gisteren voor de officier van justitie te Alkmaar geleid. Inmiddels zijn zij weer op vrije voeten gesteld. Het optreden van de mannen (de uit Den Haag afkomstige 34-jarige J K. en zijn uit Doetinchem afkomstige 21-jari- ge vriend Guido O.) was een uitvloeisel van een vete die K heeft met de familie Vink in Den Burg, K heeft moeilijkhe den met zowel Rob als Ruud Vink maar ook met hun vader die van mening is dat K. op zijn zoons een slechte invloed uitoefent. Donderdagmiddag trokken K. en O. naar Den Burg. K. stapte de „Beerebar" aan de Stenenplaats in, liep binnendoor naar de patat-afdeling waar hij de al daar werkzame Ruud Vink met een mes bedreigde. Ruud Vink sprong onmiddel lijk over de balie en rende weg. De twee mannen hadden ook een bezoek ge bracht aan het huis van de familie Vink aan de Gravenstraat en vroegen naar Rob Vink. Deze zit echter op zee; me vrouw Vink liet de mannen niet binnen en zei dat ze om vier uur konden terug keren als haar man thuis zou zijn. Verkeerde huis Inderdaad verschenen de mannen op dat tijdstip opnieuw bij de woning waar ze een aantal ruiten met een beitel in el kaar sloegen. In hun woede begonnen ze bij het huis van de (in het ziekenhuis liggende weduwe H. J. van der Geest) zodat ze van de woning van Vink slechts één raam stuk maakten. Daarop kwam de heer Vink naar buiten met een houten paaltje en deelde een paar flinke klappen uit. De inmiddels ge waarschuwde politie arriveerde op dat moment en rekende beide mannen in. Guido O. nam daarbij een dreigende houding in tegenover wachtmeester Van der Kwaak, maar de arrestatie ver liep verder zonder moeilijkheden. De politie heeft nog niet kunnen vaststel len wat precies de aanleiding tot de (wraak?)aktie is geweest. De afgelopen zomer hebben militairen van het amfibisch oefenkamp Texel en kele malen oefeningen gehouden op het naaktstrand bij Den Hoorn. Bij deze oe feningen waren tientalen mariniers, een landingsboot, een tiental rubberboten en rijdend materieel betrokken. Naar aanleiding van klachten hebben B. en W. overleg gepleegd met de nieuwe commandant van het AOK, waarbij door laatstgenoemde is toegezegd dat voor taan bij het uitschrijven van militaire oefeningen rekening zal worden gehou den met het naaktstrand B. en W. ver trouwen er op dat de hinder door mili taire aktiviteiten op en nabij dit strand- gedeelte thans tot het verleden behoort. In het strandpaviljoen van Eelman op het strand van paal 17 werd inge broken. De bij collega strandpaviljoen- houder Nowaik werkzame J. K. ont dekte, dat een raam was ingeslagen en dat de deur openstond. De dader heeft zidh in het paviljoen aan soep tegoed gedaan; verder werd niets vermist. De politie heeft het geval in onderzoek, maar heeft een vermoeden iwïe de dader is geweest. Tussen B. en W. enerzijds en Rijks waterstaat en de aannemingsmaat schappij De Vries en Van de Wie! bv in Sint Maartensvlotbrug anderzijds is verschil van mening gerezen over het verzoek van de maatschappij om tij delijk een asfaltinstallatie op de werk haven in Oudeschild te mogen plaat sen. De Vries en Van de Wiel zien geen kans de circa 50.000 ton warm asfalt die nodig is voor uitvoering van hef dijkverzwaringsproject Oude- schild-Ceres op de vaste wal te pro duceren en naar Texel te transporte ren. „Zowel uit technisch als uit econo misch oogpunt is dat onmogelijk", zeggen zij. B. en W. zijn echter niet bereid aan het plaatsen van een tij delijke asfaltinstallatie mee te werken. Het college gebruikt daarvoor een aantal argumenten. Zij voert aan dat het plaatsen van een asfaltfabriek in de werkhaven van Oudeschild in strijd met Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS €3 het van kracht zijnde bestemmingsplan is. Doordat voor Oudeschild inmiddels een voorbereidingsbesluit is genomen kon op grond van artikel 19 van de wet op de Ruimtelijke Ordening medewer king worden verleend aan de bouw van een asfaltinstallatie. Nadat met allerlei belanghebbenden overeenstemming was bereikt werd aan de firma Daalder in Alkmaar krachtens een bouw- en hin derwetvergunning toestemming voor de bouw gegeven. B. en W. daarover: „Ons uitgangspunt was daarbij dat op Texel een asfaltfa briek in feite onaanvaardbaar is. Aan gezien zo'n installatie noodzakelijk is voor de kustverdedigingswerkcn hebben wij ons standpunt herzien, in die zin dat op Texel één installatie aanwezig kan en mag zijn", aldus het college. NOODZAKELIJK De Vries en Van de Wiel voeren daar entegen aan dat in het voorbereidings besluit de werkhaven als zodanig past zolang deze als werkhaven dienst doet. Als zodanig wil de aannemingsmaat schappij ook de asfaltfabriek zien. „Wij vragen uitsluitend vergunning voor het plaatsen van een installatie voor Oude- schild-Ceres, wat ongeveer twee en een half jaar in beslag zal nemen". De Vries en Van de Wiel wijzen erop dat het to tale Texelse dijkverzwaringsproject in een aantal gedeelten is gesplitst die allen openbaar worden aanbesteed. B. en W. delen deze mening in prin cipe maar voegen daaraan toe dat welke aannemer het werk ook uitvoert er ge durende een reeks van jaren een asfalt installatie zal moeten zijn. „Een hinder wet- alsmede een bouwvergunning, al dan niet met een tijdelijk karakter, is in verband met de tijdsduur van het werk noodzakelijk", vindt het college. Dat de gemeente toestemming heeft verleend voor de bouw van een perma nente asfaltinstallatie van de firma Daalder vlak naast de door Rijkswater staat aan De Vries en Van de Wiel toe gewezen plaats betekent volgens de aannemingsmaatschappij dat de ge meente in strijd met het openbare ka rakter van de inschrijving op de dijk werken de asfaltaannemer zelf aan wijst. „De voor de hand liggende oplos sing dat de in een exclusieve positie ver kerende Daalder voor ons het asfalt zou leveren en verwerken bleek niet reali seerbaar door het grote prijsverschil tussen hun aanbieding en onze inschrij vingsbegroting", aldus De Vries en Van de Wiel. RWS B. en W. stellen echter dat de ge meente geen asfaltaannemer aanwijst maar slechts een hinderwet- en bouw vergunning heeft verleend. „Op het ha venterrein kan hiervan uitsluitend ge bruik worden gemaakt door een aanne mer die van Rijkswaterstaat privaat rechtelijk toestemming heeft gehad ge bruik van de rijksgrond te maken. RWS heeft alle bevoegdheden voor het tref fen van een goede regeling. Menings verschillen tussen verschillende afdelin gen binnen deze dienst moeten kenne lijk door het gemeentebestuur worden opgelost", zo constateren B. en W. THEORETISCH Tijdens een bespreking tussen B. en W. en RWS is afgesproken dat RWS het probleem intern tot een oplossing zal proberen te brengen. Theoretisch bestaat de mogelijkheid dat RWS Daalder zal verbieden een asfaltfa briek op haar grond in de werkhaven neer te zetten om De Vries en Van de Wiel voorrang te verlenen en tegelij kertijd te voldoen aan de eisen van (Zie vervolg pagina 2) BOEKHANDEL NAUTA, Weverstraat LANGEVELD DE ROOIJ, Parkstraat „HET OPEN BOEK", Binnenburg De afgelopen nacht is het woonhuis achter Timmers Bakkerij in de Wever straat te Den Burg uitgebrand. De be woners, het echtpaar Timmer en hun drie kinderen konden zich op tijd in veiligheid stellen. De inboedel ging verloren; de schade beloopt meer dan een ton. De oorzaak van de brand is vrijwel zeker een defekt aan een oliekachel in de huiskamer van de achter de eigenlij ke bakkerij gelegen aanbouw. Deze ka chel was maandag voor het eerst in het nieuwe stookseizoen aangemaakt; tot dusver had de familie voldoende gehad aan een elektrische radiator. De brand werd om half vier ontdekt door het op de overloop slapende 6-ja- rige zoontje Jan. Door gegil wekte hij zijn ouders De heer Kees Timmer ging naar beneden waar de situatie er be paald nog niet hopeloos uitzag. Alles stond vol rook maar in de huiskamer was alleen wat vuur te zien in de buurt van de kachel. Timmer aarzelde of hij het brandje zelf zou blussen of eerst de brandweer zou bellen. Hij besloot tot het laatste. Vanaf dat moment breidde het vuur zich angstig snel uit. Toen door de hitte de ramen knapten kreeg de oostenwind er vat op. Het plafond brandde door en er was geen houden meer aan. Mevrouw Ria Timmer-Hin had toen ruimschoots de tijd gehad om zich met de kinderen Ans (9), Jan (6) en Bea (2) in veiligheid te stellen. Ze von den voorlopig onderdak bij de ouders in de Hogerstraat Uitbreiding voorkomen Dat het woongedeelte reddeloos was verloren stond bij voorbaat vast. De snel gearriveerde brandweer stond voor de taak uitbreiding naar winkel en maga zijn en naar de belendende panden te voorkomen. Dat lukte al heeft het er wel om gespannen. Met name de aan grenzende schoenmakerij van H. Post \verd een tijdje flink geblakerd. Een ge luk was dat er weinig wind stond. Ver der was men zo verstandig om de deu ren aan de voorzijde van het pand ge sloten te houden zodat geen fatale trek king ontstond. Het was echter moeilijk de vuurhaard van binnenuit te benade ren waardoor de vlammen toch nog doordrongen tot de slaapkamer boven het winkelgedeelte aan de straatkant. Het langst bleef het branden op de bo venverdieping van het woongedeelte waar onder meer een hoeveelheid pak papier was opgeslagen. Pas nadat een gat in het dak was gehakt kon het blus- singskarwei hier worden afgerond, ruim een uur na de brandmelding. Nog een brand Het was maar goed dat de brandweer nog een paar uur de wacht hield, want om zeven uur begon het te branden op de bovenverdieping van schoenmakerij Post. Door de hitte van het brandende buurhuis was het houtwerk achter de dakpannen gaan smeulen, hetgeen on opgemerkt was gebleven. Een op de zol der liggende rubberboot vatte vlam In allerijl werd de nevelblusser terugge haald en kon de brand in de kiem wor den gesmoord. Daarbij ontstond wel de nodige breek- en waterschade. OUDESCHILD Op de hoek Heems- kerckstraat-Puzzelweg deed zich zater dagavond een aanrijding voor. Brom fietser E. J. van der M. stak de weg over en verleende daarbij geen vrije doorgang aan de uit de richting Oude schild naderende Fiat 128, bestuurd door mevrouw J. Zutphen. De bromfiets werd geraakt en werd zwaar bescha digd. Van der M. liep slechts lichte ver wondingen op. Toen de brandweer arriveerde was het lot van het woonhuis reeds bezegeld. Brandwacht Paul Eelman roept om versterking.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1