(jroen 2 rwarL-Jexelsin het Bewoners moeten zelf met ideeën over wijk- en woningherstel komen Hoorzitting over Den Burg dinsdag 28 oktober Raad koos voor waarnemer in VVV Projektgrenzen Kind (7) zeer ernstig gewond Taxicentrale DE KOOG Verstrekken van informatie 0 Peilen van belangstelling Standpunt Pakt beslissend I „OLYMPYC" Verbouwingsuitverkoop bij Martin Tromp, met vele verrassingen. Wat is rehabilitatie? ailiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivinnmuiiuiiiiiiuuiiiiiiiri ft Tel. (02228) FA. KIKKERT VRIJDAG 17 OKTOBER 1975 TEXELSE 89e JAARGANG No. 9018 Uitgave: BV v/h Longeveld De Roo(J Postbus It - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3966. COURANT Verschijnt dinsdags en vr(Jdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 35 ct. p. mm excl. 4% BTW Het tijdstip nadert dat de reha bilitatie (zie definitie) van wijken en woningen in Den Burg daad werkelijk ter hand zal worden ge nomen. Eind juli melden wij al dat de plannen voor wijk- en wo ningherstel in een vergevorderd stadium waren. Inmiddels is bekend geworden dat dinsdag 28 oktober voor de bewoners van Den Burg een hoorzitting over de rehabilitatie wordt gehouden. Doel van deze bijeenkomst is het geven van informatie over de mogelijkheden en het peilen van de belangstelling voor dit project. Na deze hoorzitting zal de raad om een oordeel worden gevraagd over het rehabilitatieplan van het college dat heel Texel omvat. Den Burg is het eerst aan de beurt, gevolgd door Ou- deschild. Wijk- en woningherstel in Den Hoorn en Oosterend zullen in sa menhang met de werkzaamheden in het kader van het beschermd dorpsge zicht worden uitgevoerd. Als de raad met de plannen akkoord gaat kan meteen worden begonnen. Voor het uitkeren van de subsidie is een versnelde regeling met de hoofd-inge- nieur-directeur in Haarlem getroffen, naar het voorbeeld van Den Helder, waar men bezig is met een project van 4.000 woningen. Binnen een week kan de subsidie worden toegekend, hetgeen een slagvaardig beleid mogelijk maakt. Groot gebied „Hoewel Texel een groot gebied is met een in verhouding gering aantal woningen is rehabilitatie mogelijk en wenselijk", aldus de gemeentelijke werkgroep „rehabilitatie" in een ad vies aan B. en W. Deze werkgroep, be staand uit ambtenaren van alle ge meentelijke diensten, heeft zich uit voerig georiënteerd op het gebied van wijk- en woningherstel. Als op de hoorzitting blijkt dat er grote belangstelling bestaat wil de werkgroep overgaan tot het aanstellen van een projectleider. Deze zal zich met de organisatie en begeleiding van de re habilitatie belasten. „De projectleider moet over bouwkundige kwaliteiten be schikken en een goede communicatie tot stand brengen tussen belangstellenden, architecten en aannemers", zo vindt de werkgroep. 25 jaar De subsidie voor woningverbetering, eventueel uitgevoerd in combinatie met BLOEMBOLLEN Plant nu BLOEMBOLLEN. Wij hebben een uitgebreide sortering. A. VAN STRIEN Schilderend 45 b, teilefoon 2904. MARTIN TROMPg achterstallig onderhoud en installenngs- kosten voor centrale verwarming, be draagt maximaal 35% van de verbouw kosten. De kosten bedragen gemiddeld zo'n 20 mille per woning, hetgeen (ook weer gemiddeld) neerkomt op 7.000 gul den subsidie per woning, en mogen tot maximaal 40 mille oplopen. Voorwaarde is wel dat de levensduur van de wonin gen met 25 jaar moet worden verlengd. De kosten van woningverbetering worden in overleg tussen belanghebben de, projectleider, architect en aannemer vastgesteld „Als gegadigden andere verbouwingen aan hun woning willen verrichten dan mogen die wel tegelij kertijd met de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd, maar deze kosten komen voor 100% voor rekening van belanghebbende", laat de werkgroep weten. De taak van de projectleider is ook zonodig iedere week met de aanvragen naar het bureau Volkshuisvesting in Haarlem te gaan waar deze direkt wor den behandeld. De subsidietoewijzing is dan meteen bekend en als Haarlem akkoord gaat kan onmiddellijk worden begonnen. Per straat De werkgroep wil de werkzaamheden per straat uitvoeren omdat dan meteen ook de woonomgeving kan worden aan gepast. Dit in verband met de subsidie die de gemeente krijgt om de woonom geving op te knappen. „Bij dit opknap pen", zegt de werkgroep, „wordt uiter aard rekening gehouden met de wen sen van de bewoners in dat gebied. Voor l|lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ Rehabilitatie betekent in de 1 1 stedebouwverbetering en her- 1 1 stel van de leefbaarheid in een 1 woonwijk en de daarin gelegen 1 1 particuliere woningen en andere I gebouwen. De panden en hun 1 omgeving zullen op een zodanig niveau worden gebracht dat de- 1 ze nog enkele tientallen jaren i 1 goed bewoonbaar zullen zijn. 1 H Naast het vernieuwen van wo- 1 ningen omvat rehabilitatie ook 1 de verbetering van het leefmilieu jj 1 in de woonomgeving. iedere woning die in een rehabilitatie- wijk staat krijgt de gemeente van het rijk 2250 gulden om de wijk te ver fraaien en te moderniseren. Inventarisatie De inventarisatie van de in Den Burg voor rehabilitatie in aanmerking ko mende straten, wijken, gebieden is ge maakt. De zwarte lijn op bijgaande foto geeft de grens van het te rehabiliteren gedeelte van Den Burg aan; het gebied binnen deze lijn komt voor wijk- en wo ningverbetering in aanmerking. Als dit gebied is aangewezen komen alle wo ningen daarin voor subsidie in aanmer king. Uitgangspunt bij het wijk- en woning- herstel is dat de bewoners zelf met ideeën op de proppen komen die dan uitvoerig zullen worden bekeken. „Ei genlijk zijn voorstellen van bewoners zijde broodnodig om het project te laten slagen", zegt wethouder Zuidcwind. De raad wil dat de gemeente in het vervolg door een waarnemer in het VW-bestuur vertegenwoordigd zal zijn. Tevens besloot zij dat deze waarne mer een bestuurder moet zijn die uit de gehele gemeenteraad dient te wor den gekozen. Aldus luidt het antwoord dat de raad dinsdagavond gaf op drie door B. en W. gestelde vragen over de po sitie van de gemeente binnen de VW. Zoals bekend is de gemeente 28 jaar lang direkt in het bestuur verte genwoordigd geweest door de heer P. Beemsterboer die secretaris van de vereniging was. Twee weken geleden nam hij afscheid. Toen pas werd zijn opvolging aktueel. Dat was in juli nog niet het geval toen de raad, tijdens de debatten over de VW-subsidie, ook al uitvoerig over de gemeentelijke ver tegenwoordiging had gediscussieerd. B. en W, vroegen echter toen niet om een uitspraak. Ommezwaai? Niettemin ontstond wel een zekere in druk over de meningen van de diverse partijen. Dat de indruk over het Pakt- standpunt in deze zaak niet juist is ge weest bleek dinsdag. Daan Welboren had drie maanden geleden als woord voerder van de progressieven nog geëist dat de gemeente direkt in het VVV-be- stuur vertegenwoordigd diende te zijn. Na nader overleg met zijn achterban en zijn medefractieleden kwam Welboren hierop terug. Het Pakt sprak nu zijn voorkeur voor een waarnemer uit. Door velen werd dit als een ommezwaai ge zien. Zo niet door Fried Blanken. De fractievoorzitter zegt over het standpunt van de progressieven: „Wij vinden dat een gemeente geen verantwoordelijk heid mag dragen in een particuliere ver eniging. Pas als de VVV door statuten wijziging een semi-overheidsorgaan wordt is het noodzakelijk dat de ge meente daar deel van uit maakt", aldus Blanken. Dat de voorkeur van het Pakt ditmaal uitging naar een waarnemer bleek be slissend te zijn in de stemmenverhou ding. Slechts een krappe 87 meerder heid conformeerde zich aan het college standpunt. De drie wethouders, de vier Pakt-raadsleden en mevrouw Vlas (WD) spraken zich uit voor een waar nemer. De SCF-fractie volgden hun wethouder in deze niet en stemden voor een bestuurslid; dat deed ook de enige oppositiepartij Texels Belang T v. d. Heerik vond een waarnemer zonder beslissingsbevoegdheid onder de maat voor de gemeente die toch één derde van het VW-budget voor haar rekening neemt. Hij was van mening dat de vertegenwoordiger van de ge meente op gelijk niveau met de overige VVV-bestuursleden moet zitten. Dat de SCF het met Texels Belang eens zijn was op 8 juli al gebleken, aldus Kees Koorn. Hij pleitte toen voor ten minste een gemeentelijke waarnemer maar het liefst een bestuurder in de WV. Koorn verwonderde er zich dinsdag over dat het college bleef vasthouden aan een waarnemer, „terwijl de meningen bin nen de raad toch een andere richting opgaan". Koorn was op dat moment nog onwetend van het definitieve Pakt-stand- punt. Pakt-woordvoerder Daan Welboren vond dat voorwaarden aan het waarne merschap moeten worden gesteld. „Het moet een rapporteur en tegelijkertijd (2Lt rcrrolg pagina 2) Op dit kaartje van Den Burg komt het gebied binnen de zwarte lijn in aanmerking voor rehabilitatie hetgeen zoveel betekent als wijk- en woningherstelEen zeer groot gedeelte van de oude woningen in Den Burg vallen binnen deze grens. De 7-jarige Dirk Robert C. Keijser (Waalderweg B 202) werd woensdag middag nabij zijn woning door een auto aangereden en zeer ernstig gewond. Via Parkzicht werd hij naar het Centraal Ziekenhuis te Alkmaar vervoerd. Voor zijn leven wordt gevreesd. De jongen fietste samen met een vriendje van Den Burg naar huis. Op een gegeven moment zwenkte hij naar links, waarschijnlijk met de bedoeling te draaien. Op dat ogenblik naderde uit de richting De Waal een auto, bestuurd door de onderwijzeres mej. K. Beeken kamp die een aanrijding niet meer kon vermijden De jongen werd geschept, waarbij hij met het hoofd tegen een der raamstijlen van de auto sloeg. Daarbij ontstond een open hoofdwond en kwet suren aan nek en rug. Bij de aanrijding werd de fiets van de jongen opzij ge slagen en overreden door een juist pas serende motorrijder. Laatstgenoemde kon tegenover de politie een nauwkeu rig getuigenverslag van het ongeluk ge- Elk feest is geslaagd als het gehouden wordt in hotel-café-restaurant Ook voor uw bruiloft. Weverstraat 95, tel. (02220) 2204 Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1