Cjroen *7wartsJ~exeUin het harL, Sieb van der Knaap tevreden over visserijexperiment „In Golf van Bsscaje is goede boterham te verdienen" I Zeldzame braam gevangen Drukte in herfstvakantie groter dan vorig jaar IJE1 VERGADERING OVER BESTEMMINGSPLAN .VJ'Wak WEEK WAS BETER TESO-KANTOOR WORDT VERBOUWD dr 22; DINSDAG 28 OKTOBER 1975 89e JAARGANG No. 9021 TEXELSEW'COURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De RooU Postbus 11 - Den Burg, Texol Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keeeomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodow(Jks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3906. Verschijnt dinsdag* en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 35 cv. p. mm excl. 4% BTW OUDESCHILD - Drie Nederlandse visserschepen hebben deelgenomen aan een visserijexperiment in de Golf van Biscaje. Een van de schepen was de „Bartina Klasina" TX 22 van schip per S. van der Knaap uit Den Burg. Drie keer twee weken (van 25 augus tus tot 4 oktober) werd in het vreemde zeegebied gevist. Het rijk (dat een vertegenwoordiger had meegestuurd) betaalde de helft van de exploitatie lasten. Zo succesvol was de visserij dat Sieb van der Knaap beslooï er op eigen risico nog een reis aan toe te voegen. Toen hij zaterdag terugkeer de in Oudeschild, vertelde hij ons het wel te zien zitten ondanks het feit dat de Franse vissers helemaal niet blij zijn met de komst van de Hollandse collega's, ondanks de slechte organi satie van het experiment en ondanks vrij ernstige pech. Wat dat laatste be treft: tijdens de tweede reis liep de TX 22 met beide netten op een wrak. De vistuigen gingen verloren en een boom trok krom. Vijf daqen waren no dig om de schade (rond ƒ40.000,-) te herstellen. Volgens schipper Van der Knaap was die averij het gevolg van de gebrekkige navigatie. In het gebied van de Golf van Biscaje wordt met een ander Decca- systeem gewerkt als in de Noordzee Het op de Texelse kotters geïnstalleerde Decca-apparaat (waarmee zeer nauw keurig positie kan worden vastgesteld) was dus waardeloos. Aangepaste Decca- apparatuur is dus een noodzakelijke in vestering om de eventuele volgende Biscaje-reizen niet al te riskant te ma ken. Veel animo Voor het experiment bestond onder de Nederlandse vissers grote belangstel ling. In eerste instantie gaven er zich 72 schepen voor op. Dat werd terugge bracht tot 18 en hieruit werd een se lectie gemaakt die gunstig uitviel voor de Scheveningen 28 van 800 pk, de TX 22 van 1.000 pk en de Urk 2 van 1.200 pk Dat schepen van verschillende ver mogens werden gekozen is geen toeval; vergelijking van de vangsten kan nut tige conclusies opleveren ten dienste van het visserijbeleid Frans verzet De Franse vissers waardeerden de komst van de Hollandse collega's niet, maar Sieb van der Knaap heeft daar weinig van gemerkt De moeilijkheden werden zoveel mogelijk door de Neder landse kwartiermakers aan de wal op gelost. Gevist werd voor de Franse kust die van de Golf van Biscaje, in een ca 150 mijl lang zeegebied. De vis werd aange voerd in Lorient, om tactische redenen gebeurde dat niet in de vissershaven van deze plaats maar in de handelsha ven. Officieel heette het geen vis die werd gelost, maar .lading". De vis werd in een gehuurde container gezet en la ter naar Nederland getransporteerd. Jaloezie? Misschien speelde jaloezie een rol bij de afwijzende houding van de Franse vissers want in tegenstelling tot de Hol landers is het hen verboden om met boomkor en kettingen te vissen. Van de andere kant nemen de Fransen het weer niet zo nauw met de maaswijdte van hun netten. Hun viskuilen hebben mazen van 5 tot 6 centimeter terwijl 7V2 centimeter feitelijk verplicht is. Met het gevolg dat de Fransen in hun kust gebied bijna alles wegvissen. Van der Knaap vertelde ons dat op de afslag vis vanaf 10 centimeter lengte wordt aan gevoerd. Alleen de tong laat zich door de Franse netten niet verschalken zodat deze in vrij grote hoeveelheden over bleef voor de Nederlanders dank zij hun gespecialiseerde systeem (kettingen!). Het was dan ook bijna allemaal tong die werd gevangen De 150 kg schol die er op de eerste reis tussenzat was in verge lijking daarmee van geen betekenis. Alleseters Overigens is de Franse markt erg in teressant voor vissers. Vrijwel alle zee dieren worden er gegeten- krabben, kreeften en allerlei soorten schelpdie ren. De TX 22 had het echter alleen op tong voorzien Sieb van der Knaap: „De krabben en schelpen die we overboord hebben gezet hadden misschien wel een grotere handelswaarde dan de vis die we hielden". De Golf van Biscaje staat bij elke zeeman bekend als een slechtweer- gebied. De Texelaars hebben er weinig van gemerkt. Van de totaal acht weken die de „Bartina Klasi na" er viste is niet één dag wegens slecht weer verzuimd. Van Oude schild naar de Golf van Biscaje is 60 uur stomen. Elke week naar huis varen is er dan ook niet bij De op varenden van de 22 (schipper Van der Knaap, zijn broer Cor, Jan van der Star, Ben van der Ree, Ron Splinter en Henk Ebbinge) maakten dan ook gebruik van het vliegtuig. Op het ogenblik is ook de visserij in de Noordzee goed. En omdat het met de controle op de naleving van de quotc- ringsmaatregelen toch pet is, is de TX 22 gisteren weer naar de oude en ver trouwde visgronden vertrokken. Maar als het met de visbeperking in de Noordzee ernst wordt, staat de Golf van Biscaje bovenaan het verlanglijstje van vervangende visgebicden. Maar even goed koestert Van der Knaap plannen om het binnen afzienbare tijd weer in die richting te zoeken. Hij hoopt er in april weer heen te gaan, liefst met een behoorlijk aantal andere schepen, want allerlei dingen (zoals het huren van de containers) kunnen dan veel economi scher gebeuren. De dorpscommissie van Oudeschild organiseert maandag een bijeenkomst in dorpshuis 't Skiltje over het ter visie gelegde ontwerp bestemmingsplan voor dit Texelse dorp. De commissie wil eerst de mening van de bevolking peilen al vorens verdere stappen te ondernemen. Zoals bekend is de dorpscommissie niet blij met de geplande aanleg van één verkeersverbinding tussen Bolwerk en De Houtmanstraat Deze doorbraak moet als een tegemoetkoming van B en W. worden gezien aan de eis van de be volking om in het geheel geen doorbra ken te maken. De dorpscommissie vindt deze tegemoetkoming niet ver ge noeg en wil door het indienen van een bezwaarschrift alsnog proberen ook de overgebleven doorbraak uit het plan te laten schrappen. De herfstvakantie 1975 heeft op Texel aanmerkelijk meer drukte te zien gegeven dan dezelfde vakantie vorig Het TESO-kantoor op de veerhaven 't Horntje ondergaat momenteel een verbouwing. Er wordt extra kantoor ruimte geschapen ten behoeve van nieu we functionarissen, een gevolg van het organisatie-onderzoek waaraan TESO zich in het afgelopen voorjaar heeft on derworpen. Zoals bekend was een van de belangrijkste aanbevelingen dat on der de directie drie hoofden van dienst moeten worden benoemd. Deze benoemingen hebben inmiddels plaats gehad. Hoofd van de administra tie wordt de heer H. P. Bakker uit Pur- merend (per 1 december), hoofd van de technische dienst wordt per 1 november de heer H. E. Lobato uit Amsterdam (tot voor kort werkzaam bij de techni sche dienst van radio Nederland We reldomroep in Madagascar). Over een hoofd nautische dienst beschikte TESO reeds in de persoon van de heer A. Keij- ser uit Den Burg. De vergroting van de kantoorruimte gaat ten koste van een deel van de wachtruimte voor bootpassagiers. Be zwaarlijk is dit niet; de praktijk heeft uitgewezen dat deze ruimte nooit meer dan voor een zeer klein deel wordt ge bruikt. De verbouwing wordt uitge voerd door de Fa. H. Daalder Zonen uit De Cocksdorp. Het werk wordt eind deze week voltooid. OOSTEREND Zaterdagmiddag ontdekte de heer Kees Dijker uit Het Noorden in zijn op het wad staande palingfuiken een braam, een in deze streken uiterst zeldzame vissoort. Een enkele keer komt het voor dat een braam op het Noordzeestrand aanspoelt, maar het is waarschijn lijk de eerste keer dat er één op het wad wordt gevangen. Bij het Neder lands Instituut voor Onderzoek der Zee was men zeer geïnteresseerd; het dier is gisteren voor onderzoek afge haald. Toen de vis in de fuik werd gevonden was hij nog springlevend. De braam (die luistert naar de we tenschappelijke naam Brama raij) voelt zich in het waddengebied be slist niet thuis, want hij komt ge woonlijk voor in de oceaan waar hij zich op minstens honderd meter diepte ophoudt. De vis uit de fuik van Dijker was 60 centimeter lang; de maximum lengte is 70 centi meter Bramen worden in kleine aantallen wel in de Middellandse Zee gevangen als bijvangst van de lijn- visserij. Afzonderlijke dieren trekken in de helfst door tot aan Zuid Noor wegen en het Skagerrak. Op derge lijke tochten komt het soms voor dat ze stranden, een gevolg van het feit dat zij door hun diepzeeleefwijze moeilijk in staat zijn toenemde on diepte waar te nemen. Blijkbaar is het nu gevonden dier met de vloed het Marsdiep ingekomen en in het ondiepe water achter de molen van Het Noorden min of meer toevallig in de fuik gezwommen. Op de foto San dra Dijker met de door haar vader gevangen zeldzaamheid. jaar. TESO zette in de periode 17 tot en met 26 oktober 16.161 auto's over tegen vorig jaar 13.405 wat een stij ging is van 20,6%. Elke dag moesten extra diensten worden gevaren om de wachttijden niet al te lang te laten op lopen. Niettemin bedroegen de wacht tijden drie tot 3Vx uur. Bij het beschouwen van deze ontwik keling moet wel in aanmerking worden genomen dat de weersomstandigheden in de herfstvakantie van vorig jaar bui tengewoon slecht waren. Niettemin ziet directeur Th. Hoogerheide genoemde stijging als een bevestiging van zijn stelling dat de vervoersgroei ook buiten de seizoenpiek zodanige vormen aan neemt dat het steeds minder verant woord is de vervoerscapaciteit ongewij zigd te laten. Het grootst was de drukte op zater dag 18 oktober toen 1856 auto's naar Texel kwamen en de tweede boot 14 keer moest bijspringen. Een dergelijk vervoersaanbod was in 1970 op zaterda gen in augustus normaal. Defecten Het heeft er even naar uitgezien dat TESO bij het verwerken van de herfst- vakantiedrukte in ernstige moeilijkhe den zou komen want vlak voor de va- kantic raakte op een boot een generator kapot en deed zich een defect voor aan een dieselmotor van het andere schip. Met behulp van technici van elders luk te het een en ander tijdig te repareren. Anders zou een capaciteitsverlies van zeker 20°/o zijn opgetreden. Technisch onderzoek De heer Hoogerheide vertelde ons dat het herhaaldelijk op hoogste snelheid pendelen van de schepen waarschijnlijk een te zware belasting is voor de appa ratuur. Zekerheid daarover zal een on derzoek geven dat in de loop van deze maand (mogelijk door TNO) zal worden uitgevoerd en waarbij de hele voort stuwingsinstallatie van beide schepen zal worden doorgemeten. Men hoopt daarbij tevens enkele meer acute pro blemen op te lossen. Onder andere doet zich een onverklaarbaar vermogensver- lies voor. Bij het onderzoek zal worden vastgesteld van welke aard het onder houd voortaan moet zijn om de kans op ongestoord doorvaren te vergroten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1