'Cjrocn kwartsJexels in het karL, Leden akkoord met aanleg c.v. en isolatie alle verenigingshuizen ONNODIG ALARM VOOR ONSCHULDIGE GASVLAM 220 woningen komen voor herstel in aanmerking Bijzondere Middenstands Financiering Rabobank Financiering door huurverhoging Rehabilitatie Den Burg januari van start Taxicentrale DE KOOG Projekt kost 3 miljoen Overname „eigen" c.v.'s geeft problemen van 10 tot 50% korting Goede belangstelling voor hoorzitting Tel. (02228) FA. KIKKERT VRIJDAG 31 OKTOBER 1975 89e JAARGANG No. 9022 TEXELSE««COlJRANT Uitgave: BV v/h Langeveld De RooU postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. Verschijnt dinsdag» en vrjjdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct p. mm excl. 4% BTW De leden van de woningbouwver eniging zijn woensdagavond tijdens de najaarsvergadering akkoord ge gaan met het bestuursvoorstel over te gaan tot de aanleg van centrale ver warming en volledige isolatie van alle verenigingswoningen. Van de onge veer 100 aanwezigen stemden er drie tegen. Buiten deze regeling vallen de wo ningwetwoningen die niet of pas later op het aardgasnet zullen worden aan gesloten, zoals bijvoorbeeld de 14 verenigingshuizen in 't Horntje. Het totale project kost 3 miljoen gulden en wordt gefinancierd door huurver hogingen. Huurders van huizen die al geïsoleerd zijn en waarin alleen cv moet worden aangelegd gaan tussen de 40 en 50 gulden per maand meer betalen; mensen in woningen met cv maar zonder glas- en muurisolatie kunnen een huurverhoging van 30 a 35 gulden per maand verwachten en huizen zonder cv en niet geïsoleerd gaan na het aanbrengen van deze voorzieningen 60 a 70 gulden per maand in huur omhoog. Voor deze verhogingen krijgen de be woners kostbare dubbele beglazing door het hele huis, isolatie van alle buiten muren met glas- of steenvvol en een complete cv-installatic, terwijl ook on derhoud, afschrijving en glasverzekering (het inzetten van een nieuwe ruit kan, afhankelijk van de grootte, wel zo'n 7 a 800 gulden kosten) bij de prijs inbe grepen zijn. STROP Centraal in de discussie stond woens dagavond de positie van zo'n 30 a 40 huurders die op eigen kosten een cv in een verenigingswoning hebben laten aan leggen. Het bestuur wil deze verwar mingsinstallaties tijdens de uitvoering van het project overnemen. Hiertegen werd van verschillende kanten nogal wat bezwaar gemaakt. Vooral mensen die enkele jaren geleden voor zo'n 6 a 7 mille een cv hebben laten aanleggen zullen aan de overname een financiële strop hebben. S. Kooij maakte duidelijk dat de woningbouwvereniging niet meer dan 3 4.000 gulden op tafel kan leggen, aangezien de kostprijs van de cv in dit project aanmerkelijk lager dan gebrui kelijk is. EENMALIG De vereniging kan het zich financieel niet veroorloven meer voor overname uit te geven dan zij in werkelijkheid voor aanleg kwijt is. Kooij benadrukte dat het verwarmings- en isolatiepro ject in één keer moet worden uitge voerd omdat de rijkssubsidieregeling eenmalig, en maar tot eind van dit jaar geldig is. „Daarom moeten wij snel zijn met onze aanvraag omdat niet be kend is of deze regeling volgend jaar ook nog geldt". C.v.-overname van de betrokkenen op het moment dat zij de woning verlaten noemde Kooij in dit verband geen haalbare kaart. Over de suggestie om deze c.v. niet over te ne men als de eigenaar toezegt de instal latie aan de vereniging te zullen geven als hij de woning verlaat sprak Kooij geen oordeel uit. „Deze uitwijkmogelijk heid zou een overweging kunnen zijn", zei hij, voorzichtig geworden nadat hem was voorgehouden tijdens de vorige vergadering beloofd te hebben dat men sen die zelf een cv en dubbele ramen bekostigd hebben niet voor verdere kos ten zouden komen te staan. „Die toezegging kan ik niet gedaan hebben. Dat kan hoogstens het uitspre ken van een gedachte zijn geweest, om dat op deze informatieve vergadering geen beslissingen werden genomen", al dus de voorzitter die toezegde in samen spraak met de 40 bewoners naar een zo goed mogelijke oplossing voor het over- zal zijn. De isolatie van de zijmuren van de 80 houtrijke woningen (waarvan de renovatie in volle gang en de aanvan kelijke achterstand op het werkschema praktisch ingelopen is, aldus Kooij, die daaraan toevoegde dat het resultaat de verwachtingen overtreft) levert proble men op. Onderzocht wordt of de con structie alsnog isolatie toelaat. OP DE VLIERING De centrale verwarmingskachels zul len als regel op de vliering worden neer gezet. Mocht de vliering niet begaan baar zijn, zoals bij de 80 houtrijke wo ningen, dan wordt naar een andere op lossing gezocht. De mogelijkheid be staat dan dat de kachel in de aange bouwde berging wordt neergezet zodat met geïsoleerde hoofdleidingen de ver binding met de woning wordt gemaakt. Kooij sprak de verwachting uit dat van de overgebleven woningen zonder cv de vliering in het algemeen geschikt is voor nameproblcem te zullen streven. Kooij De metershoge gasvlam trok veel bekijks. De technici hielden de mensen echter op veilige onderkende geven dat dit moeilijkheden zal NIET DIREKT VOORDEEL Het verwarmings- en isolatieproject zal door een speciale commissie onder supervisie van de nationale woningraad begeleid worden, aangezien op Texel zelf geen deskundige begeleiders voor handen zijn. Daartoe was de heer Lan- fermeijer woensdagavond als deskundi ge van de nationale woningraad aan wezig om de nodige vragen te beant woorden. Kooij liet weten dat woningisolatie, die de huurders zo'n 420 gulden per jaar gaat kosten, niet direkt financieel voor delig zal zijn. „Naarmate echter de aard- gasprijzen verder omhoog gaan (en de verwachting bestaat dat verhoging begin volgend jaar weer zal plaats hebben en nog wel meerdere malen zal voorkomen) wordt de door isolatie verkregen ener giebesparing steeds groter". Lanfer- meijer liet weten dat in een hoekwo ning, elders in Nederland, waar 80 vier kante meter steenisolatie is toegepast 24 gulden per maand of wel 288 gulden per jaar aan energie wordt bespaard. Kooij zei te hopen dat het project volgend stookseizoen al ver gevorderd (Zie vervolg pagina 2) Nog vele verrassingen bij MARTIN TROMP J afstand. Ook de pers hier nog ijverig schrijvend en fotograferend werd onverbid delijk naar de openbare weg terugverwezen. OOSTEREND - Brandweer, politie en een horde nieuwsgierigen rukten dinsdagavond om zeven uur uit na de melding dat in de buurt van de Kaap bij Oosterend een groot vuur was te zien. Het was onnodige moeite want er was geen sprake van echte brand maar van een bewust aangestoken gasvlam bij het gasontvangststation aan de Kaapsweg. De Gasunie had echter verzuimd tevoren te waarschu wen en zal daarom van de brandweer de rekening krijgen. De gasleiding door de Waddenzee is klaar. Het afpersen is achter de rug en Ruim 50 belangstellenden waren dinsdagavond aanwezig op de door de gemeente georganiseerde hoorzit ting over de rehabilitatie van Den Burg. Achttien aanwezigen hebben zich inmiddels als voorlopig gegadig den aangemeld. Hoeveel mensen ook werkelijk met het wijk- en woningher stel mee zullen doen is op dit moment nog niet te zeggen. Elke individuele Ons B.M.F. dienstenpakket is geheel aangepast aan de plannen voor verbouwing, uitbreiding of modernisering van uw bedrijf. geld en goede raad. huiseigenaar hoeft pas een definitieve beslissing te nemen als hij weet hoe veel het herstel hem gaat kosten. Bo vendien hoeft niet iedereen meteen te rehabiliteren. Als de gemeenteraad het rehabilitatiegebied eenmaal heeft vastgesteld blijft de regeling van kracht. Als alles meezit kan het pro ject al in januari van start gaan. De gemeentelijke werkgroep reha bilitatie heeft berekend dat zo'n 220 woningen in Den Burg voor herstel in aanmerking zullen komen. Uit de kwa litatieve gegevens van de woningen binnen het plangebied blijkt dat 60 woningen in slechte staat, 230 in ma tige- en 310 in goede staat verkeren. Van de in slechte staat verkerende woningen zullen de meesten wel her steld kunnen worden. De mogelijkheid bestaat dat een gedeelte moet worden gesloopt. De premie die de eigenaar van de gesloopte woning krijgt voor de wederopbouw wordt in dat geval met 50% verhoogd. Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op de uiterlijke waarneming van ge meentelijke functionarissen. Het kan best zijn, zo werd op de hoorzitting ver teld, dat bij interne waarneming blijkt dat het pand binnen in veel betere staat verkeerd, waardoor de kwalifica tie „slecht" ten onrechte is toegekend. De gemeente verwacht echter in prak tijk weinig afwijkingen. MINIMUMEISEN gH Er wordt naar gestreefd de rehabili- tatie per straat uit te voeren. Als dat door een gebrek aan deelname onmo gelijk blijkt te zijn worden woningen afzonderlijk gerehabiliteerd. Van wijk- herstel zal in dat geval niet veel terecht komen, omdat dan te weinig financiële middelen voorhanden zijn. Zoals bekend krijgt de gemeente van het Rijk 2250 gulden voor elke gerehabiliteerde wo ning om het straatbeeld op te knappen Uitgangspunt van rehabilitatie is dat de woning zodanig hersteld wordt dat hij weer 25 jaar meekan. Hierbij zal wor den uitgegaan van de huidige minimum eisen waaraan een bewoonbaar huis moet voldoen. Woningherstel zal altijd worden uitgevoerd in overeenstemming met de bouwverordening die voor elke woning verschillend is. NIET AFZONDERLIJK Rehabilitatie strekt zich uit tot het herstel van de hele woning. Het gaat hierbij niet om afzonderlijke gedeelten. Als een huiseigenaar bijvoorbeeld al leen de keuken wil verbeteren komt hij niet voor rehabilitatie in aanmerking. In dat geval geldt de klusjesregeling die voorziet in vaste bedragen voor ver schillende woninggedeelten, tot maxi maal 6.000 gulden voor de hele woning. Het is niet mogelijk om zowel voor re habilitatie als voor de klusjesregeling in aanmerking te komen; hier geldt: of het één of het ander. Duidelijk is dat rehabilitatie financieel aantrekkelijker dan de klusjesregeling is. Het finan ciële plafond van het woningherstel- project ligt veel hoger dan bij de klus jesregeling. Tot een verbouwbedrag van anderhalve ton krijgt de eigenaar sub sidie. Naarmate de rehabilitatiekosten de contractuele levering kan op 1 no vember beginnen. Om de leiding te dro gen laat men er geruime tijd gas door stromen. Dit gas is nog verontreinigd en daardoor ongeschikt voor levering aan de consumenten. Men laat het daarom ontsnappen via een 8-duims pijp, vlak bij het ontvangststation. Hoewel de druk op het gas nog niet groot is (21/* atmosfeer) geeft het ontsnappen toch een hard sissend geluid. Omdat brandend gas veel minder lawaai maakt, werd het dinsdagavond even na zes uur aange stoken. Men verkeerde in de veronder stelling dat de Centrale Commandopost van de Gasunie daarvan zoals gebruike lijk in dergelijke gevallen bericht had gedaan aan brandweer e.d. Drie meldingen De ongeveer vijf meter hoge vlam zette de omgeving in een spookachtig licht en was op half Texel te zien. Kort na elkaar kwamen op de Texelstroom- centrale drie brandmeldingen binnen. De eerste melding waarop werd uitge rukt luidde „brand achter Oost". Tij dens de snelle rit in de opgegeven rich ting hoorde de brandweer via de mobi lofoon dat het om het gasontvangststa tion ging, zodat de vuurbestrijders meenden dat zij voor het eerst in hun carrière tegenover een (niet eenvoudig te bestrijden!) gasbrand zouden komen te staan. Ze mochten van de betrokken technici echter direkt weer rechtsom keert maken. De vlam heeft de hele nacht gebrand. Van het Gasbedrijf De Liefde hoor den we dat maandag het gasontvangst station zal worden ingeregeld. Direkt daarna wordt het distributienet ontlucht en de reduceerapparatuur afgesteld. Als zich daarbij geen tegenvallers voordoen zullen eind volgende week of de maan dag daarop de eerste aangeslotenen het gas kunnen gaan gebruiken. Gasunie en De Liefde zijn niet van plan dit met eni ge plechtigheid of feestelijk vertoon ge paard te laten gaan, maar bij de ge meente wordt overwogen wel iets te doen. (Zie vervolg pagina 2) Dag en nacht. Bedweg 1. Ook voor zieke«fondfl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1