(jroen kwartsJexels in het harL, WEGGELOPEN BESTUURSLID VOL KRITIEK OP VVV I Voorzitter Visser moet verdwijnen" <S Rabobank Bestuur geeft weerwoord in extra-ledenvergadering Appartementenhotel Drebo in De Koog Taxicentrale DE KOOG Tot uw dienst met alles waar u maar ooit 'n bank voor nodig hebt. „HUIDIGE SITUATIE MOET VERANDEREN" NIET SAN BOSRANDWEG De WV Texel KERSTDAGEN l Tel. (02228) FA. KIKKERT m V.d. Heerik waarnemer in VVV-bestuur W ill GROOT Z0TTENBAL t Lambertus de King. VRIJDAG 14 NOVEMBER 1975 TEXELSE 89e JAARGANG No. 9026 Uitgave: BV v/h Langeveld De RooU Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktie: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewljka, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vrfjdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. 50 cent Incasso; toe 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct p. mm excl. 4% BTW Ik zie geen mogelijkheid meer, iets feitelijks in de VVV te ver anderen", aldus motiveert Jan Hennink zijn vertrek als VVV- bestuurslid. Mede op aandringen van zijn vrouw heeft Hennink besloten er na 5 jaar mee te stoppen. Ook met zijn bedrijf, het bun galowpark „Eldorado" aan de Bosrandweg in De Koog, stapt hij uit de vereniging. Met zijn aftreden hoopt hij een aanzet te geven tot spoedige wijziging van de huidie situatie binnen het bestuur. „Voor een optimale recreatie moet de VVV in rustiger vaarwater komen. Met kermisachtige toestanden in het bestuur is niemand gediend", zegt Hennink. „Binnen dit bestuur is geen discussie mogelijk" vindt hij. „De bestuursleden zijn tegen de persoon Hennink en zijn achtergronden. Zij hebben echter dui delijk gemaakt mij wel te willen hand haven vanwege mijn financiële in breng in de WV". De uitgetreden VW-bestuurder steil dat hij in het bestuur geen respons op zijn ideeën kreeg. „Ik heb altijd ge pleit voor progressie in het contribu tiesysteem. Wie de breedste schouders heeft moet de zwaarste lasten dragen. Met de huidige contributieregeling is daar geen sprake van. De grote leden profiteren over de rug van kleineren Hoe meer bungolows je hebt hoe min der je betaalt. Wat de één te veel heeft, heeft de ander te weinig. Hoe eerder dit systeem opkrast hoe meer de belangen van de leden daarmee gediend zullen zijn", maakt Hennink duidelijk. Hij wil de grote eigenaars meer contributie dan de kleine laten betalen, omdat hun bedrijfsrendement ook hoger is. Het steekt hem dat grote recreatiebedrijven als de RST en de SW (Stichting Vakantieverblijven) geen lidmaatschapsgeld betalen maar volstaan met subsidies die, gezien de bedrijfsgrootte, relatief klein zijn. „Dat vind ik een onverteerbare zaak", zegt hij. TUMULT Direkte aanleiding tot Henninks ver trek was de vorige week dinsdag ge houden bestuursvergadering waarop het nodige tumult ontstond nadat Hennink had laten blijken het niet eens te zijn met een passage in de notulen van een op 9 oktober gehouden bestuursverga dering. Deze passage handelde over de reaktie van de vergadering op een brief van Hennink, gedateerd 30 augustus. In deze brief vroeg hij de mening van zijn medebestuursleden over het begro tingstekort van het boekjaar 1973-'74. Zoals bekend heeft de VVV de gemeente vriendelijk verzocht dit tekort, dat op 21 mille is begroot, alsnog in drie jaar af te mogen schrijven op kosten van de gemeenschap (door middel van gemeen tesubsidie). Motief voor dit verzoek was dat de vereniging niet op andere wijze in staat is dit tekort weg te werken, om dat kapitaalvorming door het subsidie systeem (niet meer subsidie dan het werkelijke begrotingstekort) niet tot de mogelijkheden behoort. Hennink con cludeert dat de VVV wèl zelf het tekort van 21 mille tot 6500 gulden had kun nen terugbrengen maar vraagt zich af waarom dat niet is gebeurd. Hij wijst op het nog steeds aanwezige eigen ver enigingskapitaal (3800 gulden groot) en op 10 mille die uit afschrijvingen vrij gekomen is. Hennink vraag zich in zijn brief verder nog af waarom de VVV geld moet over houden aan het blad „Voor Vrienden van Texel". Wijst op de opbrengst van advertenties in dit blad die voor komend seizoen op 60 mille geraamd is terwijl de uitgave van „Voor Vrienden van Texel" de VVV ,,maar" 52.000 gulden kost. „Ik vind het helemaal niet nodig dat de vereniging 8 mille aan het blad verdient", zegt hij De bungalowexploitant is ook niet con tent met inmiddels opgetreden vertra ging van de uitgave van dit VW-blad. „Steeds vaker word ik door mensen op gebeld die informatie over het volgend seizoen willen hebben. Daar kan ik hen op dit moment niet aan helpen", zegt Hennink teleurgesteld. MINDERHEID Na nog wat meningen in de brief van 30 augustus naar voren te hebben gebracht, waarop wij in dit verhaal verder nog nader zullen ingaan, schrijft Hennink dat als zijn suggesties niet door de vergadering zouden wor den overgenomen (hij kon op deze bijeenkomst niet aanwezig zijn) hij ze gaarne als minderheidsstandpunt aan het bestuursbesluit toegevoegd wil zien. „Als aan dit verzoek niet kan worden voldaan wil ik mijn standpunt zelf aan de ledenvergadering en het college van B. en W. kenbaar maken", aldus schrijft Hennink. VEROORDELING Over de reaktie binnen het bestuur op deze brief staat in de notulen van de vergadering van 9 oktober dat voorzit ter Visser de houding van de schrijver zeer nadrukkelijk veroordeelt waarna de vergadering in een uitvoerige discus sie diverse pasages in de brief sterk be kritiseert. De schrijver had zich van een dergelijk schrijven moeten onthouden, vond men. „Dat het bestuur de brief een aanval in de rug van de oud-secretaris Beemsterboer en de oud-penningmeester De Gorter vond, stond niet in de notu len", merkt Hennink op. De notulen ver der: „De voorzitter verzoekt Hennink zich in de toekomst te verenigen met het meerderheidsstandpunt van het bestuur daar het verkondigen van een minder heidsstandpunt voor het imago van de WV zeer slecht is. Hennink: „Dat imago kan niet slechter dan het huidige zijn; heb ik daar aan toegevoegd. Is ook niet genotuleerd". Zijn grootste kritiek richt zich op het uitblijven van ant woorden op door hem gestelde vragen. „In plaats daarvan geeft het bestuur commentaar waar de honden geen brood van Lusten". „IK STAP OP" Mijn minderheidsstandpunt werd niet op prijs gesteld. Visser dreigde dat hij zou opstappen als ik in het openbaar weer een eigen standpunt zou innemen (zoals bekend had Hen nink dat tijdens de enige tijd geleden gehouden begrotingsvergadering ge daan - Red.). Ik stelde daartegenover dat het recht op een eigen mening mij t wil de belangstellenden voor een J verblijf op Texel gedurende de graag zo volledig mogelijk infor- x meren. Daarom verzoeken wij onze leden, J ons op te geven, welke akkommo- datie zij nog beschikbaar hebben. J Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds. De bouw van een groot appartemen tenhotel aan de Bosrandweg gaat vrij wel zeker niet door. Debro zal zijn plannen voor appartementen waar schijnlijk kunnen verwezenlijken in een nog nader uit te werken gedeelte van het nieuwe bestemmingsplan voor De Koog. B. en W. hebben Drebo destijds een bouwvergunning voor de Bosrand- weg moeten geven (omdat het geldende bestemmingsplan zich hiertegen niet verzette) maar was daarmee allerminst gelukkig. Toen in het nieuwe bestem mingsplan voor De Koog ook apparte menten werden mogelijk gemaakt, kwa men daartegen van natuurbescher- mingsorganisaites en ook Van Gedepu teerde Staten bezwaren in verband met de gewenste stabilisering van de opna mecapaciteit van Texel. Na overleg met alle betrokkenen zullen de appartemen ten nu toch in De Koog mogen komen, maar dan zal Drebo van zijn plannen aan de Bosrandweg afzien. Door deze ruil is bereikt dat een op zichzelf niet tegen te houden bouwplan niet op de kwetsbare plaats aan de Bos randweg komt. Voor alle zekerheid heeft het college beloofd dat de apparte menten in het plan De Koog alsnog zul len worden geschrapt als de bouw aan de Bosrand om welke reden dan ook toch zou doorgaan. Naar aanleiding van dit geval kreeg de raad een protestbrief van het Inge nieursbureau voor Projectontwikkeling en Bouwservice B.V. uit Amsterdam die ook geïnteresseerd was in eppartemen- tenbouw in De Koog. De koppeling van de goedkeuring van GS aan het „wegstemmen" van een re creatieve bebouwingsmogelijkheid eL ders op Texel wordt onaanvaardbaar ge noemd. Het IPB voelt zich als gegadigde afgewezen en is daarover verontwaar digd. De heer L. J. Weijdt, ervan uitgaan de dat het IPB de zaken juist had ge steld, zei deze verontwaardiging wel te kunnen begrijpen. Andere maatschap pijen dan Drebo zijn buitenspel gezet. Het voorstel van B. en W. om de brief door het college te laten afdoen, vond hij dan ook niet juist. Hij wilde pre advies aan de raad uitgebracht zien. Wethouder Nauta vertelde wat zich rond het Drebo-plan had afgespeeld en kon Weijdt er met moeite van overtui gen dat niets bijzonders aan de hand is. IPB heeft destijds met enkele andere projectontwikkelaars een bestekplan mogen indienen, geheel vrijblijvend. Van geen der ingediende plannen is ge bruik gemaakt. Het Drebo-plan waar over het nu gaat wordt veelal verward met een ander bouwplan (voor 55 appar tementen) aan de Schumakersweg, waarvan de uitvoering inmiddels is be gonnen. Het betrof hier geen artikel 19- precedure en de provincie kwam er dus niet aan te pas. Mogelijkheden om dit plan tegen te houden zijn er niet ge weest. De heer Van den Heerik zei der gelijke speculative bouw (de apparte menten zijn voor verkoop bestemd) te betreuren en ging ervan uit dat ook het college er niet gelukkig mee is. v; Texels Belang-raadslid en RST-di- recteur T. van den Heerik werd dins dagavond door de raad benoemd als waarnemer in het VVV-bestuur. Voor deze benoeming moest drie keer gestemd worden. Na de eerste twee stemmingen had geen van de drie kandidaten, wethouder Nauta, Daan Welboren en Van den Heerik, de abso lute meerderheid. De derde stemming moest uitkomst brengen. Omdat Daan Welboren met vier stemmen de laagst geplaatste kandidaat was viel hij af. Het Pakt stemde toen op Van de Heerik die met 10 stemmen er 5 op Nauta voor bleef. Als waarnemer draagt het Texels Belang-raadslid geen bestuursverantwoordelijkheid in de VVV. Jan Hennink weg uit VVV in 'n algemene ledenvergadering niet ontzegd kan worden en dat ik het de volgende openbare bijeenkomst weer zou doen. De voorzitter zei: dat pik ik niet en dus stap ik op. Waarna hij, ge volgd door nog vier bestuursleden aanstalten tot vertrek maakte. Na enig geharrewar besloot men tot het raad plegen van de statuten. Daarbij kwam aan het licht dat het huishoudelijk reglement het ventileren tussen jeugdhotels waar nu 4,40 gulden per bed wordt gerekend. Een vergelij king met cijfers van het CBS leert vol gens Hennink dat het prijsindexcijfer in de afgelopen 5 jaar minder snel is gestegen. Het is dan volgens hem ook niet reeël de contributie volgend jaar aan de hand van het prijsindexcijfer van dit jaar met 10% te laten stijgen. Hennink pleit daarentegen juist voor contributieverlaging. NIETTEGENSTAAND In het rapport van de organisatieadvi seurs Bakkenist, Spits en Co, waarin de resultaten staan van het onderzoek naar het functioneren van de VVV dat in op dracht van het Texelse gemeentebestuur werd gehouden, werd geconcludeerd dat de WV-ledcn relatief een belang- (Zie vervolg pagina 2) van een minderheidsstandpunt vanuit het bestuur in een algemene ledenver gadering niet toestaat (zo staat onder meer in de artikelen 5 en 11). Dat gaf isser voldoende motief in handen om van mij te eisen het minderheidsstandpunt in te slikken, hetgeen ik toen beloofde te zullen doen", aldus het relaas van Jan Hennink over de vergadering van vorige week dinsdag. Op dat moment had hij nog niet be sloten zich uit het VVV-bestuur terug te zullen trekken. Dat gebeurde pas na overleg met zijn vrouw. CONTRIBUTIE Hennink vindt dat het doorsnee VW- lid niet op de hoogte is van de werkelij ke inhoud van de contributie. Komt op de proppen met een statistiek waaruit blijkt dat contributie voor de kleine le den vanaf 1970 tot en met 1975 verdub beld is. In zijn berekening heeft hij on derscheid gemaakt tussen hotel-pension- logies ontbijt (gestegen van 5,65 gulden per bed in '70 naar 10,50 gul den dit jaar), gemeubileerd verhuur van appartementen-bungalows (voor 4 per sonen gestegen van 20 naar 40,40 gul den), vakantiehuisjes-caravans (voor 4 personen stijging van 12,60 naar 28,85 gulden), campings (stijging van 90 cent naar 1,45 gulden per plaats) en A.s. zaterdag in de feestzaal van bar „De Zeven Provinciën" Uw feestmuziek wordt verzorgd door t sparen privérekening financieringen hypotheken effecten verzekeringen vakantiereizen vreemd geld geld en goede raad

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1