(froen 2 rwarL-Jexelsin het harL, Eerste fase voor zomer fietspadenplan uitgevoerd EMK. -beheerder Noorlander in verzet tegen ontslag Weïzekgringen /paarbank x, CommissieNRC moet ook op zondag open zijn „Bestuur zoekt stok om hond te slaan*' Profiteer van onze onafhankelijke adviezen Sauwtje Zeevrouw HET OPEN BOEK Drie auto's door onbekende toegetakeld Kruispunt wordt veranderd „WAT IK ZEGGEN WOU.." Suriname-biformatie op Texelse scholen gemakkelijk, een adres voor al uw geldzaken wefJ uje/t ncdartand a nt DINSDAG 18 NOVEMBER 1975 TEXELSE 89e JAARGANG No. 9027 Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomloan 43, Den 8urg. tel. (02220) 2403, en Ron LodewIJks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 39e6. COURANT VerschUnt dinsdags en vrjjdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW Naar alle waarschijnlijkheid zal een belangrijk gedeelte van het gemeente lijke rijwielpadenplan nog voor de ko-- mende zomer kunnen worden gereali seerd. Het gaat om de route die loopt vanaf hotel „De Zonnewijzer" aan de Ruijslaan, via Boodtlaan en Ruigedijk naar camping De Driehoek aan de Postweg. Zoals bekend kunnen toeris tische rijwielpaden met bijzondere rijkssteun tot stand worden gebracht. Ten aanzien van het minstens even ur gente pad Den Burg-Oosterend liggen de zaken wat minder eenvoudig, maar ook hier wordt naar zo snel mogelijke aanleg gestreefd. Het bovenstaande werd meegedeeld door wethouder J. Nauta in de gister avond in het raadhuis gehouden verga dering van de commissie voor recreatie en natuurbehoud De commissie (be staande uit de Iheren Nauta, W. Timmer, D. Welboren, A. Dijksen, C. N. de Wit, J. Witte, J. Kikkert, B. Bakker, Th van den Heeri'k en ambtenaar W. Stam) kwam voor het eerst in het openbaar bijeen. De belangstelling van het pu bliek was pover: vijf personen. NRC op zondag De commissie bleek unaniem van me ning te zijn dat het Natuurrecreatie- centrum ook op zondag open moet zijn. In de winter zou men eventueel een paar dagen mogen sluiten, maar ook dan moet het NRC gedurende het hele weekend voor het publiek zijn openge steld. De commissie zal b. en w. verzoe ken hierop aan te dringen bij de Stich ting Texels Museum. Van die zijde was het idee om op zondag open te zijn al geruime tijd geleden afgewezen om or ganisatorische redenen. Met de beschikbare staf personeel was het onmogelijk zodanig te rouleren dat optimale voorlichting tot zijn redht zou komen. Het toevoegen van een extra kracht was niet de oplossing, want de betrokken personeelsleden zijn op el kaar ingespeeld. Na het vernemen van Monica Maas Een klein jaar geleden hebben wij het wandplatenboëk „Sauwtje Zeeheks" uitgegeven. Het verscheen toen in een zeer beperkte oplage en was dan ook binnen een week uitverkocht. Op veel kleiner formaat is nu m samenl werking met uitgeverij Kosmos ■Sauwtje Zeevrouw" geproduceerd. Monica 'heeft voor deze uitgave een feeks nieuwe pentekeningen gemaakt Het verhaal is iets veranderd: Sauwtje tovert niet meer, maar is een hoop slimmer geworden. Ook zonder hekserij .lukt het haar om zich te handhaven op d'r eilandje dat overspoeld wordt door toeristen. te Al met al een kostelijk boekje. ;LS De prijs 6,50. ze Monica signeert het op woensdagmiddag ij ze: in HET OPEN BOEK. goëj Behalve recent werk exposeert ze L*? bovendien originele tekeningen van beide edities. T. Lees- en schrijfwarenwinkel •innenburg 3, telefoon 3657. de bezwaren hadden b. en w. geen ver dere initiatieven genomen. Rustdag Daan Welboren, die destijds schrifte lijk had verzocht om openstelling op zondag, vermoedde naast de zakelijke argumenten om dit te weigeren ook een principiële achtergrond, omdat de brief met de afwijzende reactie was gesierd met het motto „en de zevende dag is de rustdag". De heer Stam vond dat aan die spreuk met zo zwaar moest iworden getild; het was meer bedoeld als een aardigheidje ter illustratie van de argu menten. Het enige probleem voor het NRC is dat men voor die dag geen per soneel beschikbaar heeft. Als iemand van het personeel ziek is of met vakan tie gaat, zit men al met de handen in het haar. Het gaat om de vervanging van een aantal deskundigen en dat is niet zo simpel. Het personeel zelf ver zet zioh trouwens ook tegen werken op zondag. Welboren vond dat er toch een mouw aan gepast moest worden. Het NRC moet het publiek zo ruim moge lijke gelegenheid geven om natuur- educatie op te doen. Het NRC is boven dien een van Texels weinige stedht- weerrecreatiemogelijkheden en daarom ook voor het wintertoerisme in de week enden van veel belang. Th. van den Heerik was het daarmee eens. Met een beetje goede wil was er volgens hem best een regeling te tref fen. Er zijn zoveel beroepen waaraan dergelijke consequenties zitten. Nauta: ..Texelse sezoenbedrijven lossen dit pro bleem op. Ik zie niet in waarom het NRC dat niet zou kunnen". Minder bezoek Het Natuurrecreatiecentrum heeft dit seizoen aanmerkelijk minder bezoek ge trokken dan het voormalige Texels Museum in 1974. Of de zondagssluiting daar debet aan is, staat niet vast. Di recteur G. J. de Haan, zo vertelde de heer C. N. de Wit, is van mening dat het weer een rol heeft gespeeld. Bij mooi zomerweer is het in en bij het NRC veel te warm en bij slecht weer is het bij de robben (de belangrijkste trekpleister) onaangenaam koud. Wat dat betreft worden de beschuttende dennenbossen wel gemist. Texeltoerist De gedachte leeft om ook in het win terhalfjaar een editie van de toeristen- krant „Texeltoerist" te laten verschij nen. Deze krant zou informatie over een langdurige periode moeten bevatten, speciaal afgestemd op de winterrecre- ant. In de winterperiode vallen de be langrijkste trekpleisters weg, maar er zijn nog genoeg andere mogelijkheden voor geïnteresseerde Texelbezoekers. Daar moet op gewezen worden. Uitgifte van een dergelijke krant is financieel echter bijzonder onaantrekkelijk, de verspreidingsproblemen zijn groot en gezien de geringe oplaag, wordt geen bijster groot enthousiasme van adver teerders verwacht. Een behoorlijke 'krant zou daarom al leen met extra financiële steun tot stand kunnen komen. Er blijken mis verstanden te bestaan over de bereid heid van de commissie van recreatie en natuurbehoud om b en w te adviseren een deel van de opbrengst van de toe ristenbelasting voor dit doel beschik baar te stellen. Nauta verklaarde na drukkelijk dat die bereidheid er in principe wel is, zodat mogelijk toch iets van het plan tereoht komt. Ander jasje Overigens zou het goed zijn de zomer- Texeltoerist in een nieuw (magazine) jasje te steken en op een andere manier samen te stellen. De huidige opzet be- (zie vervolg pagina 2) Drie op parkeerterreinen in Den Burg geplaatste auto's werden in de nacht van zondag op maandag ern stig beschadigd bij een kennelijke po ging tot diefstal of joyriding. De scha de loopt in de duizenden guldens. Een op het parkeerterrein aan de Em- malaan staande VW cabriolet van een vrouw uit Berlijn werd opengemaakt door het linnen dak kapot te snijden. Een Ford Coupé op hetzelfde terrein, eigendom van een vakantieganger uit Wuppertal werd geforceerd door een der zijruiten stuk te slaan. De op het parkeerterrein aan de Drijverstraat staande Peugeot 204 van de heer J. Prins werd met de zwengel van een kruk bewerkt in een poging om de lin- kerdeur open te krijgen. Iemand die in de buurt van de Drij verstraat woont heeft omstreeks vier uur lawaai gehoord en de politie ge waarschuwd. In de twee eerstgenoemde auto's was met de draden van het con tactslot geknoeid, wat erop wijst dat de onbekende er met de auto's vandoor heeft willen gaan maar daarin blijkbaar niet is geslaagd. De politie houdt zich aanbevolen voor tips die tot aanhou ding van de onbekende kunnen leiden In het kader van het verkeersplan voor Den Burg is gisteren begonnen met de wijziging van het kruispunt Elemert- Beatrixlaan-Emmalaan. Als gevolg van deze reconstructie zal het verkeer dat Den Burg nadert worden gestimuleerd niet het centrum in te rijden maar de ringweg te volgen langs de parkeerter reinen. De werkzaamheden worden (net als bij de reconstructie van het punt Keesomlaan-Schilderend) uitgevoerd door De Vries en Van de Wiel. De eerste dagen zal het verkeer nog geen hinder ondervinden; daarna wordt het hele kruispunt enige tijd afgesloten TONEELVOORSTELLING UITVERKOCHT DEN HOORN De vrijdagavond in het dorpshuis De Waldhoorn te geven voorstelling van „Huis zonder vensters" door De Vriendenkring is geheel uit verkocht Voor de herhaling op vrijdag 28 november zijn nog wel kaarten be schikbaar. BREVEN WN LEZERS-BUITEN VERANTWOORDELIJKHEID \*N DE REDAKTE Op 25 november a s. wordt Suriname onafhankelijk. Een belangrijke datum in de Nederlands-Surinaamse geschie denis. Onze generatie draagt een stuk verantwoordelijkheid voor het tot een zo goed mogelijk einde brengen van de naweëen van dit koloniale treurspel. Het heeft weinig zin alle in het verle den gemaakte fouten erg breed uit te meten. Wel moet duidelijk zijn dat de onder miserabele omstandigheden le vende Surinaamse mens recht heeft op onze materiële en morele steun. Een goed stuk objectieve informatie geven is datgene wat onderwijsmensen kunnen doen. Ook op Texel kunnen we een beschamend stuk discriminatie waarnemen t.a.v. Surinamers. Het uit zich al te vaak tijdens gesprekken. Als een behoorlijk percentage schooljeugd zich smalend en laatdunkend over deze mensen uitlaat, dan praat een groot deel de ouderen na. In dit kader doet het voortgezet on derwijs op Texel RSG en Beroepsonder wijs, het een en ander aan voorlichting aan de leerlingen. Naast discussie wordt op de video-recorder de film „Een land om mee te leven" vertoond (LTS). Tij dens deze week, voorafgaand aan de onafhankelijkheid, zijn op Texel twee instructieve diaseries aanwezig, die op de scholen worden vertoond en toege licht. Op de 25ste november wordt de film „Koloniale Treurspelen" van Frank Zichem gedraaid. Op 27 november zul len op Texel 2 jonge mensen uit Suri name aanwezig zijn, waarmee in de ho gere klassen zal worden gesproken. De ze mensen zijn beiden lid van het Demo cratisch Jongeren Front uit Suriname. Ieder die belangstelling heeft voor dit project wordt verzocht kontakt op te ne men met één van de volgende personen: (RSG) J. Feikema; (LBO) F. Blanken, (Huishoudschool) J. Lasthuis. Alg. con tactadres scholenwerkgroep: M. Blan ken-Peetoom, Tjakkerstraat 35, telefoon 3012. EMK-campingbeheerder J. Noorlander verzet zich hevig tegen het besluit van de raad van commissarissen van de Exploitatiemaatschappij De Krim hem met ingang van 1 januari te ontslaan. Noorlander is bij het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) tegen deze beslissing in beroep gegaan. Officieel heet het dat het EMK-be- stuur van Noorlander af wil omdat zij hem niet geschikt acht zowel de func tie van directeur als beheerder te ver vullen; in het kader van de reorgani satie heeft het bestuur besloten beide functies door één persoon te laten uit oefenen. Noorlander daarentegen is er stel lig van overtuigd dat de EMK met de ze reden een stok zoekt om de hond te slaan. Hij gelooft dat de raad van commissarissen in werkelijkheid tege moet is gekomen aan de eis van de heer J. C. Dros om hem, Noorlander, te ontslaan. Dros zou met zijn ontslag als EMK-directeur hebben ingestemd mits zijn tegenspeler Noorlander ook van het toneel zou verdwijnen. Het is een publiek geheim dat Dros en Noorlander geen vrienden zijn. Een ruzie tussen beide heren afgelopen zo mer heeft geleid tot de schorsing van Dros als EMK-directeur. Dros, die vol gen Noorlander met een aandelenkapi taal van 60 a 70 mille één van de groot ste aandeelhouders van de EMK is, zou uit wraak zijn macht binnen de EMK hebben aangewend om Noorlander als campingheheerder te elimineren, al thans zo meent Noorlander, die stellig van de juistheid van zijn bewering over tuigd is. Hij voegt daaraan toe hoe lan ger hoe meer aanwijzingen in die rich ting tc krijgen. „Ik ben niet vanwege de uitoefening van mijn functie ontslagen maar omdat Dros het wilde. Dat is de ware reden van het ontslag en niet de reorganisatie zoals de raad van com missarissen wil doen voorkomen", zo meent hij. President-commissaris Th. Hoogerhei- de noemt de redenatie van Noorlander absurd. „Dros had als directeur zelf de bevoegdheid om Noorlander te ontslaan Zowel juridisch als feitelijk", voegt hij daaraan toe als hem gevraagd wordt of Dros wel in de positie verkeerde om Noorlander te ontslaan. Zoals bekend genoot Dros niet het unanieme vertrou wen van de raad van commissarissen, hetgeen op de laatst gehouden aandeel houdersvergadering van de EMK door de inmiddels afgetreden president-com missaris Holtman al naar voren werd gebracht. SPAARZAAM Hoogerheide is verder spaarzaam met commentaar. Hij bevestigt dat de EMK een ontslagaanvraag bij het GAB heeft ingediend en wil, hangende de proce dure die hierop volgt, geen uitspraken doen. Deze procedure houdt in dat beide partijen hun standpunten tegenover het arbeidsbureau op Texel beargumente ren waarna een eilandelijke commissie bestaande uit vertegenwoordigers van vakbonden en werkgevers zich over het geschil gaat buigen en advies uitbrengt. Ook de arbeidsinspectie wordt ingescha keld en geeft advies aan de directeur van het GAB in Den Helder die uitein delijk een oordeel over deze affaire moet vellen. De gehele procedure kan wel een maand gaan duren De betrok kenen kunnen bij de rechtbank tegen deze uitspraak in hoger beroep gaan. Noorlander strijdlustig: „Ik ga tot het uiterste door". NIET GELEGEN De kwestie Noorlander zal voor de EMK niet gelegen komen. Zeker nu de uiterst belangrijke onderhandelingen met de Newomij en de gemeente in een slotfase zijn gekomen, wil de EMK zich als een solide organisatie kunnen pre senteren die niet.door interne spannin gen wordt ondergraven. Het bestuur was daarom blij dat de moeilijkheden met Dros tot het verleden behoren; nu is de EMK echter weer partij in een ander conflict. FUNEST Hoogerheide ontkent dan weliswaar met grote nadruk dat het ontslag van Noorlander direkt in verband staat met het terugtreden van Dros, hij maakt echter wel melding van een indirekt verband. In de ontslagbrief die Noor lander 28 oktober in de bus kreeg („een postzegel hebben ze er niet eens aan ge spendeerd", zegt hij verontwaardigd) wordt dit verband aangetoond. In deze brief staat dat de organisatie van het bedrijf veel te wensen overlaat, „zoals u zelf het afgelopen jaar heeft ervaren". „Mede als gevolg van persoonlijke te genstellingen heeft de raad van com missarissen zich genoodzaakt gezien de directeur, de heer J. C. Dros, gedurende twee maanden uit zijn functie te schor sen. De raad is hierna tot de conclusie gekomen dat de huidige organisatievorm conflicten onvermijdelijk maakt, welke funest kunnen zijn voor de gang van za ken in de onderneming. Dit temeer om dat concretisering van uitbreidingsplan nen danwel de definitieve inrichting van het verblijfsgebied zeer binnenkort in uitvoering moet worden genomen", zo luidt een passage uit de brief. NIET GESCHIKT De brief verder: „De raad van com missarissen is van mening, dat alvo rens met de uitvoering van deze wer ken kan worden begonnen, de orga nisatie fundamenteel dient te worden aangepast. In verband hiermee is be sloten de functie van directeur en be heerder in één persoon te verenigen. Mede als gevolg hiervan heeft de heer Dros inmiddels ontslag gevraagd uit zijn functie van directeur. Op grond van de hiervoor genoemde beslissing zien wij ons genoodzaakt de bestaan de arbeidsovereenkomst met u te be ëindigen", aldus waarnemend direc teur M. Boon in de brief. Hoogerheide (Zie vervolg pagina 2) Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS CJ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1