Cjrom ^warL-Jexels in het hart- Ook Texelaars blijven op tong vissen SINT GESLAAGD INGEHAALD Dorpscommissie voelt zich miskend Kadobonnen cEénvanonzè^nte- i n/ tarieven,Spaardeposito voor 5jaarvast \Jr z/U Ondanks verbod Produktschap gemakkelijk, één adres voor al uw geldzaken Joop Kramer 25 jaar bij de krant USSR-aktie Amnesty Hebt u op de TV de fantastische mogelijkheden van de BLJTZHACKER al gezien? most noderiand DINSDAG 25 NOVEMBER 1975 89e JAARGANG No. 9029 Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktie: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewtyks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. Verschijnt dinsdags en vrjjdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 35 ct p. mm excl. 4% BTW De dorpscommissic van Den Burg is niet erg tevreden over de inspraak. „We hebben niet 't gevoel dat men echt naar ons luistert", aldus voorzitter G. Praam- stra, vrijdagavond tijdens de jaarverga dering in hotel Den Burg. Als voorbeeld werd het verkeerscirculatieplan voor Den Burg aangehaald. Aan dit plan heeft de dorpscommissie meerdere avon den besteed en erop gereageerd. Daarna werd niets meer vernomen. De nadruk kelijke belofte dat het circulatieplan in ieder geval voor de afgelopen zomer in werking zou treden werd niet gestand gedaan en het gemeentebestuur heeft niet de moeite genomen om te laten we ten waarom de zaak stagneerde en wan neer wel tot uitvoering zal worden over gegann. Men heeft de indruk dat de dorpscom missies in andere dorpen meer voor vol worden aangezien; als vertegenwoordi gend orgaan van hun gemeenschap lij ken zij veel beter uit de verf te komen. Recentelijk heeft de dorpscommissie van het gemeentebestuur de „doelstel lingennota Den Burg" ter beoordeling gekregen. Het beoordelen van de zeer uitgebreide problematiek die hier aan de orde wordt gesteld vond men geen eenvoudige zaak. De doelstellingennota, nodig voor het samenstellen van het be stemmingsplan Den Burg, wordt erva ren als uitgeprate kost die merendeels voortkomt uit eerder vastgestelde of in vergevorderde staat bevindende andere plannen. Voor een gewone burger is er (226 vervolg pagina 2) Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS Voorzitter Ben Daalder van de Texel se vissersvereniging DETV hoopt niet temin dat deur voor overleg open blijft. Hij heeft begrip voor de dwangmatige positie waarin zijn collega's zich be vinden. Zelf is hij gisterochtend ook uitgevaren, maar dat gebeurde legaal, omdat hij niet op tong, maar op rondvis gaat vissen, evenals enkele collega's. Daalder vertelde ons dat het samen vallen met het verbod van het produkt- schap puur toeval is. „We hadden maanden geleden al besloten de hokken eraf te gooien en op rondvis over gaan De tong zit op het ogenblik nogal ver en de slechtweerrisico's zijn daarom meester De KoningJhal. Er werd een postenkast- en clownsprogramma ver zorgd door de heren J. Wieten i(en zijn zoon Gert Jan), W. Rienks en de dames E. Mast, C. de Visser en M. van Oort- merssen. De binnenkomst van Sint Nicolaas sloot daar leuk op aan. Het officiële welkomstwoord van de burgemeester namens het gemeentebestuur was kort en krachtig en ook namens het bestuur van de winkeliersvereniging werd niet meer dan het noodzakelijke naar voren gebracht. Het bleef daardoor een leuk kinderfeest. Herhalmg van deze opzet (liefst met een wat beter in de hand ge houden tijdschema) ligt dan ook zeker voor de hand. en het bestuur van Winkeliersvereniging en de commissie, die de intocht organiseerde begroeten elkaar op het haventerrein als oude vrienden. Op het haventerrein worden momenteel uitgebreide graafwerkzaamheden uitgevoerd als onderdeel van de dijkverhogingswerken, maar De Vries v.d. Wiel had ervoor gezorgd dat alles keurig was afgedekt en beveiligd. extra groot. In onze situatie (een kotter van 1000 pk red.) is het daarom ver standiger dichter bij huis andere vis te vangen" Spanning De vissers en hun gezinnen verkeren in spanning over wat de overheid nu gaat doen. Zal de marine worden in gezet om de tongvisserij met geweld te verhinderen? Waarschijnlijker is dat het tot een confrontatie komt als de vissers hun vangs eind deze week in Den Helder of IJmuidcn bij de afslag willen brengen. Nadrukkelijk is gesteld dat de afslagen na de 27e geen tong meer in ontvangst mogen nemen. Vrij wel zeker zullen de vissers in het ko mend weekend in spoedvergadering bij een worden geroepen om de toestand, zoals die zich dan aandient, onder ogen te zien. „Er is nu meer dan ooit eens gezindheid nodig", aldus Daalder. De Amnesty International heeft zich na de Marokko-aktie nu geconfronteerd op de Sovjet Unie om verandering te bewerkstelligen in de situatie waarin de politieke gevangenen aldaar ver keren. Centraal in deze internationale aktie staat het misbruik van de psy chiatrische inrichtingen en de slechte levensomstandigheden, waarin de ge vangenen in de kampen veikeren. De werkgroep Texel van Amnesty organiseert m het kader van deze aktie vrijdag een schrijf avond in ,de Boogerd' die om 19.30 uur begint. Er zijn voor gedrukte kaarten aanwezig, die ge stuurd worden naar diverse instanties in de USSR (onder meer naar premier Kosygin en partijleider Leonid Brezh nev) en waarin gevraagd wordt om een algemene amnestie voor politieke en godsdienstige gevangenen, in overeen stemming met de verklaring van Hel sinki, die mede-ondertekend werd door de Sovjet-Unie. Nadere informatie over de USSR- aktie is verkrijgbaar bij het secretariaat van Amnesty-Texel Warmoesstraat 38, Den Burg. Donderdag is er feest in de drukkerij van de Texelse Courant. Medewerker Joop Kramer (39) herdenkt dan het feit, dat hij 25 jaar geleden bij het bedrijf in dienst kwam. Hij volgde de voetsporen van zijn va der (die in 1938 van Harlingen naar Texel „emigreerde" om te gaan werken in de drukkerij, toen nog onder de ge broeders G. en J. Duinker). Als 14-jari- ge begon Joop Kramer als leerling- handzetter. Hij volgde het vakonderwijs en blonk al spoedig uit door correct en buitengewoon snel werken. Toen een jaar of zeven geleden een tweede ma- chinezetter noodzakelijk werd, maakte Joop het overstapje van de zetbok naar het „letterorgel", zodat hij sindsdien de ruimte van de zetmachines deelt met Jacob Vlaming uti De Koog. Hij voelt zich zeer bij het iwerk betrokken. Als hij meent dat een nieuwe redakteur een naam veikeerd heeft gespeld of in een bericht iets vermeldt dat volgens Joop niet waar kan zijn, luidt hij de nood klok of verandert op eigen initiatief. Joop Kramer is tevreden met zijn werk en hij is zeker van plan er nog 25 jaar aan te koppelen (dat kan nèt!) als de persoonlijke verhoudingen binnen het bedrijf tenminste goed blijven, want dat vindt hij de belangrijkste voorwaarde voor arbeidsvreugde. Ook de Texelse kottervissers zijn gis terochtend vrijwel allemaal uitgevaren om tong te gaan vangen. Ze trekken zich dus niets aan van het verbod om met de tongvangst door te gaan omdat het vast gestelde quotum voor dit jaar reeds is overschreden. Vorige week hebben alle schipper- eigenaars een brief ontvangen van het Produktschap voor Vis en Visprodukten uit Den Haag, waarin uitdrukkelijk is gesteld, dat het tot 1 januari verboden ds uit te varen om tong te vangen of tong aan te voeren Naar aanleiding daarvan hebben de Urker vissers (120 schepen) vergaderd waarbij is afge sproken maandag todh uit te varen. Zij baseren zich hierbij op de stelling, dat zij vóór quotering waren mits de over heid zou zorgen voor compensatie. Nu de overheid niet met compensatie is gekomen, acht men zich niet meer aan de toegezegde medewerking gebonden. Deze gedachte wordt ook door de Texel se vissers gehuldigd. Vooral de eige naars van de nieuwe kotters met zeer zware motoren (rond 1500 pk) kunnen zidh onmogelijk veroorloven hun sche pen de laatste anderhalve maand van het jaar aan de kant te leggen. De vis sers vinden dat eensgezind moet wor den opgetreden en dat de eventuele ge volgen ook samen moeten worden ge dragen. Overleg Ideaal voor het snijden van uien, groenten, vruchten, kaas of noten. Met automa tisch draaiend mes. Groot model Adviesprijs ƒ18,90 Bij ons 12,85 De kotter met Sint Nicolaas en zijn knechten komt de havenmond van Oudeschild binnen. van de heer W. J. M. Boom, deze keer omgedoopt in „Spanje". Wat later dan de bedoeling was, meerde Ihet schip af. De drukte op het havenplein van Oude- sdhild was enorm. De met autobussen aangevoerde kleuters allemaal fraai uit gedost, misten niets van het schouwspel want ze stonden vooraan. De zwarte knechten hadden het druk met het strooien en uitdelen van snoepgoed en Sint Nicolaas zelf schudde honderden handen en voerde tientalen gesprekjes met oude bekenden. De goedgeefse bis schop bewoog zich met veerkrachtige tred en maakte ook op andere wijze een zeer vitale indruk. Matiging Zoals gebruikelijk was de ontmoeting met het bestuur van de organiserende winkeliersvereniging allerhartelijkst, maar dat Sint zich bepaald niet als verlengstuk van deze organisatie be schouwde zou later blijken in de Bur gemeester De Koning^hal, waar de Sint zijn uit vele honderden kinderen be staande gehoor opriep tot matiging in hun verlangens. „Zet niet meer dan drie dingen op je verlanglijstje", aldus Sint Nicolaas, daarmee duidelijk partij kie zend in de strijd om de vraag of de consumptie wel of juist niet moet wor den aangewakkerd. De rondgang door Den Burg verliep naar wens Sint 'had de moed gehad de zegetocht weer op zijn schimmel te ma ken. Na afloop was hij enthousiast. „Nog nooit heb ik op Texel zo'n mooie in tocht meegemaakt", zei hij. Programma De kleuters en iets oudere kinderen (vele honderden) werden intussen aan genaam bezig gehouden in de Burge- Gelukkig, liij is er weer. Een week later dan gewoonlijk heeft de Goed heiligman zaterdagmiddag in Oude schild voet op Texels bodem gezet, ver gezeld van een uitgebreide schare zwar te medewerkers. De weersomstandig heden waren uitstekend. Dat laatste was eigenlijk een beetje jammer voor de organiserende winkeliersvereniging, want voor het eerst was de ontvangst plechtigheid in Den Burg niet op de Groeneplaats, maar in de behagelijk warme Burgemeester De Koning-hal. N'icttemin mag gezegd worden dat het g een zeer goed idee is geweest om het feest in een overdekte ruimte te houden, want ook bij gunstig weer is het lang durig verblijf op de Groeneplaats (waar het laagstaande zonnetje in deze tijd van het jaar niet vermag door te drin- - gen) een kleumerige affaire. Voor de tocht naar Texel maakte de Sint weer gebruik van de kotter TX 66

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1