|Gemeente begon met herstel tuinwallen Waarschuwen binnen elf minuten mogelijk Bij dreigende dijkdoorbraak Beheersovereenkomsten afgesloten met agrariërs Afvoer kwikresten aardappelbedrijven „WAT IK ZEGGEN WOU.." Novib-ka lender Burgerlijke stand Zaalvoetbal Damclub Texel Schaakclub „En Passant" Vierde blad Texelse Courant, vrijdag 28 november 1975 In opdracht van de gemeente is de Ifirma Van Tatenhoven in het gebied Ivan „De Zeshonderd" begonnen met Ihet herstel van de tuinwallen. Binnen kort komen ook andere delen van oud lïexel aan bod. De herstelkosten krijgt Ide gemeente voor driekwart vergoed Ivan het ministerie van CRM dat voor Idit doel maximaal ƒ77.000,- beschik baar stelt. Verder hoopt het gemeen tebestuur dat spoedig een rijksbijdra ge van ƒ64.000,- loskomt (in het kader Ivan de werkeloosheidsbestrijding) die look voor 't tuinwallenherstel zal wor den aangewend. Omdat de ambtelijke Imolens in Den Haag overbelast zijn Imet dergelijke aanvragen laat de be slissing nog op zich wachten, al zijn Ide vooruitzichten gunstiq. Omdat de Kwaliteit van de tuinwallen snel ach teruitgaat en omdat de firma Van Ta tenhoven anders mensen zou moeten lontslaan is nu echter toch alvast met tiet project begonnen. Uiteindelijk zal |ca tien man bij het tuinwallenherstel Izijrs betrokken. Met de boeren van „De Zeshonderd" |?n omgeving is in de sfeer van goede [verstandhouding overeenstemming be reikt. Met hen zijn voor zes jaar geiden- te beheersovereenkomsten afgesloten waarbij de agrariërs zich verplichten pa het herstel de tuinwallen goed te on- Iderhouden; ze krijgen daarvoor een ver goeding van ƒ1,20 per strekkende meter jer jaar. Bepaald is dat dit bedrag over trie jaar kan worden herzien. Voldoende Over het algemeen zijn de boeren van |nening dat het thans vastgestelde be- Jrag ruim voldoende is om de wallen in koede staat te houden. Een definitieve Jegeling is thans getroffen voor de tuin- allen van Jac. Keijser Szn., C. J. Com mandeur, N. A Swaerts en K. Burgman, principe is ook een regeling overeen gekomen met de heren D. Zuidewind, N. Witte, D. Boerhorst, C. Hin, J. J. en C. p. Zijm. Dat dit geen problemen zou op leveren viel te verwachten, want de Texelse agrariërs hebben zich altijd op het standpunt gesteld dat zij best hun tuinwallen in stand willen laten als de gemeenschap (die de wallen in het be lang van het landschap wenst) dan ook voor de daaraan verbonden extra kosten opdraait. De onderhandelingen zijn na mens de gemeente gevoerd door Staats bosbeheer, die ook voor de technische begeleiding van het project zorgt. Ervaring De firma Van Tatenhoven heeft in middels vrij veel ervaring met herstel en bouw (hier en daar moeten hele stuk ken worden vernieuwd) van tuinwallen. Mensen die dit typische handwerk nog van vroeger kenden hebben de techniek aan hun collega's bijgebracht. Overigens maakt men het zich niet overdreven moeilijk of kostbaar. De tuinwallen war den gebouwd volgens het zg. platte zo den-systeem, dus niet de ruitzodenme- thode die vroeger werd toegepast. Andere stemming Volgens het nieuwe bestemmingsplan voor het buitengebied zal het in het al- algemeen verboden zijn tuinwallen te verwijderen. Toen het plan enkele jaren geleden voor het eerst in de aandacht werd gebracht, had dit onder meer tot gevolg dat veel agrariërs de veel onder houd vragende wallen lieten weghalen, voordat dit door hen van kracht worden van het bestemmingsplan of een voor- bereidingsbesluit onmogelijk zou wor den. Het zag er geruime tijd vrij som ber uit voor de wallen, maar de stem ming van toen heeft plaatsgemaakt voor het vertrouwen dat er inzake het be houd van de wallen wel een bevredi gende regeling zou komen en de afbraak hield op. Zelfs hebben de mensen van Staatsbosbeheer geconstateerd dat meer dere boeren de tuinwallen weer hebben onderhouden. Machine Van Tatenhoven voert het wallenher- stel uit met de hand. Omdat het om het maken van kleine stukken gaat is inzet van een tuinwalmachine niet praktisch. De destijds op initiatief van Sabena en Landschapszorg ontwikkelde tuinwal- zetmachine is thans eigendom van Loonbedrijf Kikkert. Het is niet uitge sloten dat de machine op den duur, als langere stukken tuinwal moeten worden geplaatst, weer een funktie zal kunnen krijgen, al zullen er dan wel enige technische veranderingen moeten wor den aangebracht. Volgend voorjaar zal er ook op Texel weer gelegenheid zijn kwiklhoudend koolstof en slib, afkomstig van dom pelbaden voor het ontsmetten van aard appelen, in te leveren. Men moet daar bij enkele regels in adht nemen. Ingeleverd kan worden van 6 t/m 9 april 1976. Slib en filters moeten afzonderlijk iworden verpakt; op de zak moet wor den vermeld of deze met slib dan met filters is gevuld. De restanten moeten in stevige plas tic zakken (b.v. kunstmestzakken) ver pakt worden. Aan de verpakking moet een label bevestigd worden waarop de naam en adres van diegene die hem inlevert is vermeld. Er mogen uitsluitend kwikbevatten- de restanten worden ingeleverd. Dege ne die andere chemische middelen, of andere voorwerpen of stoffen, dan slib en filters inlevert, is aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade die aanzienlijk kan zijn. Voor de afvoer naar de definitieve bestemming moeten veel kosten worden gemaakt. Naar gelang de ingeleverde hoeveelheid dient een bijdrage in deze kosten te worden betaald. In verband met de bescherming van het milieu moeten beslist alle kwikres tanten worden ingeleverd; er moet ern stig rekening worden gehouden dat op de bedrijven zal worden gekontroleerd. Het is dan ook beslist noodzakelijk dat men op het innameadres vraagt om een ontvangstbon Om de iweiking van kwik ten volle tot zijn recht te laten komen moeten de aardappelen worden voorgewassen. Op Texel kunnen de kwikrestanten worden'ingeleverd bij de Coöp. Aard- appelbewaring aan de Meiert Boon Bosweg. Eventuele nadere inlichtingen kunnen worden verstrekt door het Landbouwschap te Haarlem. Bij dreigende dijkdoorbraak kunnen de Texelaars die in de meest bedreig de zone wonen telefonisch worden gewaarschuwd binnen elf minuten. Dit is gebleken bij een proef die op 13 no vember j.l. is genomen en waarbij in de genoemde tijd 111 mensen werden opgebeld. Daarbij waren 11 ambte naren ingezet die van een even groot aantal telefoontoestellen gebruik maakten, acht in het raadhuis (de cen trale post in tijd van nood) en drie daarbuiten. Zekerheid dat telefonische waarschu wing mogelijk is, bestond voordien al lerminst. Van PTT-zijde werd gevreesd dat de beschikbare lijnen de massale ge- sprekkenstroom niet zouden aankunnen en dat men dus naar een ander waar schuwingssysteem zou moeten uitzien. Deze vrees bleek dus ongegrond. Met vrijwel alle in aanmerking komende mensen (in gevarezone 1, de strook langs de nog niet verhoogde waddendijk tus sen Oudeschild en de Eendracht) werd een kort gesprekje gevoerd. Dat ging erg vlot omdat de oefening tevoren in de krant was aangekondigd en men dus wist waarom het ging. Meer tijd Mensen van Rijkswaterstaat en Wa terschap zijn overigens van mening dat een dijkdoorbraak nooit geheel onver wacht zal komen, zodat er in de prak tijk veel meer tijd is voor waarschuwen. Bij storm en hoog water zal de dijk het bij de eerste vloed wel houden. Pas als blijkt dat bij eb het water niet zakt, kan het dan volgende tij een catastrofe ver oorzaken. De procedure rond waarschuwing en evacuatie was reeds aanzienlijk geperfec tioneerd in het begin van dit jaar. Onder de naam „Windtex" werd in maart een ernstige watersnoodramp gesimuleerd, waarbij diverse onvolkomenheden aan het licht traden die de hulpverlening bij een echte iramp zouden kunnen belem meren. Deze ervaringen zijn ter harte genomen zodat thans gezegd kan wor den dat Texel over een goed doordacht evacuatieplan beschikt. Overigens blij ven onberekenbare factoren een rol spe len. Als de boeren niet alleen zichzelf en hun gezinsleden maar ook hun vee (er liggen in het bedreigde gebied bedrijven met 100 koeien) zouden evacueren ont staan vrijwel zeker chaotische toestan den en opstoppingen op de wegen Het vee (eventueel losgemaakt) achterlaten, zal dus het parool moeten zijn, maar of de boeren dat onder die omstandigheden ook werkelijk zullen doen valt te be twijfelen. BREVEN VAN LEZERS-BUITEN VERANTWOOROQJ-KHEO WN 06 REDAKTE De NOVIB-kalender 1976 is uit! Een werkelijk schitterend in 4 kleuren uit gevoerde kalender, met aan de achter zijde van elk blad informatie over de verschillende ontwikkelingsprojecten. Gaarne wek ik u op om deze kalender te bestellen, niet omdat deze een kleu rige versiering in uw huiskamer bete kent, maar vooral ook omdat van de ƒ12,50 ƒ2,50 verzendkosten) die u er voor betaalt, de helft wordt aangewend voor direkte en daadwerkelijke ontwik kelingsprojecten! De NOVIB-kalender is te zien in boekhandel „Het Open Boek" te Den Burg, waar ook bestelkaarten te krij gen zijn. Bep van den Berg, Wilsterstraat 25, Den Burg van 19 tot en met 25 november 1975 Geboren: Marcel, zv. Klaas P. de Jong en Janny Lagerveld; Caroline Catharina Maria, dv. Cornelis J. N. Hoedjes en Reinetta M. Gudde; Elisabeth Maria Wiepkje, dv. Hendricus C. Kooi en Jo hanna A. E. uijt den Boogaard. Ondertrouwd: Willem Y. Lampers en Johanna M. Hin; Marius Stevens en Aaltje E. Ruiter; Simon Appel en Nelly L. Brouwer. Overleden: Hendricus J. Zijm, oud 71 jaar, wonende te Den Burg; Geertje Schouten, wv. Van Maldegem, oud 85 jaar, wonende te De Cocksdorp. SCHIETOEFENINGEN Op 3 december a s. wordt geschoten te Breezanddijk van 10.30 tot 19.00 uur met de 105 lang 30 in sector 200 graden Afsluitdijk richting Den Oever. Afstand 15 km. Hoogte 5 km. Veiligheidsschip aanwezig. ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 30 november op om 8.23 uur en gaat onder om 16.34 uur; 3 de cember oo om 8.27 uur en onder om 16.32 uur. Maan: 3 dec. N.M.; 10 dec. E.K. Hoog water ter rede van Oudeschild' Vrijdag 28 november 2 26 en 15.34 Zaterdag 29 november 3.55 en 17 02 Zondag 30 november 5.27 en 18.23 Maandag 1 december 6 46 en 19.27 Dinsdag 2 december 7.47 en 20.17 Woensdag 3 december 8.39 en 21.02 Donderdag 4 december 9.20 en 21.43 Vrijdag 5 december 9.57 en 22.22 Zaterdag 6 december 10 29 en 22.59 Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. Laag water valt gemiddeld 6.15 uur na hoog water. ATERDAG 29 NOVEMBER 1975: ^fdeling Noordholland: Oosterend (Z)-Dirkshorn, 144.30 uur Dindua 6-Oosterend 2, 14.30 uur |unioren: Texel Al-JVC Al, 13 30 uur W.Vogels A2-Oosterend Al, 14 30 u ZDH Al-DWOW A2, 13.30 uur Oosterend Bl-W.Waard BI, 13.30 u. Tex. Boys Bl-JVC BI, 13.30 uur Call.oog Bl-C'dorp BI, 14.00 uur (vertrek boot 13.05 uur) Petten Bl-De Koog BI, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) HCSC B3-Oosterend B2. 13.45 uur HCSC B4-Tex Bovs B2. 15.00 uur HCSC Cl-Texel CÏ, 15.00 uur Call.oog Cl-Tex. Boys Cl, 15.15 uur (vertrek boot 13.05 uur) Oudesluis Cl-O'end Cl, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) VZV Cl-ZDH Cl, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) Schagen C2-Texel C2, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) SRC C3-Tex. Boys C2, 14.30 uur (vertrek boot 13 05 uur) HRC C6-Texel C4, 14.30 uur HRC C7-Texel C3, 14.30 uur ipillcn: fóeling A Texel A3-Texel A2, 15.15 uur Cocksdorp Al-ZDH Al, 14 00 uur Oosterend Al-Texel Al, 13.30 uur De Koog Al-Tex. Boys A2, 14 00 u fdeling B De Koog Bl-Tex. Boys BI, 15.00 u. Ifdeling C: Tex Boys C2-Oosterend Cl, 13.30 u Texel C3-Oosterend C2, 13.30 uur Texel C2-Texel Cl. 14.30 uur )NDAG 30 NOVEMBER 1975: leling Noordholland: Texel-BKC, 14.00 uur ZDH-Koedijk, 14 30 uur Oosterend-St. Boys, 14.30 uur De Koog-HDSV. 14.30 uur Vios 3-Texel 2, 14.30 uur (vertrek boot 13.05 uur) Texel 3-JVC 2, 12.15 uur Tex. Boys 2-BKC 2, 14 30 uur Oosterend 2-JVC 3, 14.30 uur ZDH 2-Succes 4, 12.15 uur JVC 4-Oosterend 3, 12.15 uur (vertrek boot 11.05 uur) W.Vogels 4-Tex. Boys 3, 14.30 uur Wiron 3-ZDH 3, 12.15 uur (vertrek boot 11.05 uur) HRC 7-De Koog 2, 14 30 uur Texel 4-Kaagvogels 5, 14.30 uur nioren: Helder A2-Tex. Boys Al, 14.30 uur Flevo Bl-Texel BI, 15.00 uur (vertrek boot 13 05 uur) Dames: Tex. Boys-DWB, 14.30 uur Tex. Boys 2-Zaandijk 2, 13.15 uur Bij afkeuring terrein bus afbestellen: telefoon (02240) 2421. SAMEN REIZEN ZATERDAG 29 NOVEMBER 1975: Vertrek boot 13.05 uur van Texel: Cocksdorp BI, Tex Boys Cl en De Koog BI. Oosterend Cl, Texel C2, Tex. Boys C2 en ZDH Cl. ZONDAG 30 NOVEMBER 1975: Vertrek boot 11.05 uur van Texel: Oosterend 3 en ZDH 3. Vertrek boot 13.05 uur van Texel: Texel 2 en Texel BI. MEDEDELINGEN S.V. Texel Zondag ontvangt het eerste de aloude tegenstander BKC, die er evenals Texel tot nog toe in de hoofdklasse weinig van terecht brengt. De verliezer van dit duel staat geheid onderaan Alleen met de volledige inzet van alle spelers en met een goede verdedigende instelling met snelle counters, bestaat er een mo gelijkheid dat de punten op Texel blij ven. Het tweede dat de laatste wedstrijden goede resultaten boekt, gaat uit naar Vios 3 en het zal daar in de klei niet gemakkelijk zijn om de opgaande lijn te blijven volgen We rekenen toch op een goede resultaat. Het derde ontvangt een van de koplo pers: JVC 2 en dat zal wel een te zware opgave zijn. Een uitdaging aan de spe lers om het tegendeel van deze voor spelling te bewijzen. Het vierde dat Kaagvogels 5 ontvangt geven we een kans op de overwinning. Junioren BI kan met volle inzet uit tegen Flevo BI een winstpunt binnen halen. Zaterdag krijgt junioren Al thuis de kans om tegen JVC Al een puntje te veroveren. Junioren Cl, uit naar HCSC Cl, geven we ook een kans om één, misschien wel twee punten, binnen te halen. Junioren C2 gaat uit bij Schagen C2 proberen te winnen. Junioren C3 en C4, die uit resp. HRC C7 en HRC C6 ontmoeten, kunnen ook de volle buit binnenhalen. Pupillen Al moet naar Oosterend Al, een toch altijd moeilijke wedstrijd. Pu pillen A2 zal proberen te winnen van A3 en pupillen Cl probeert dat van C2. Pupillen C3 dat Oosterend C2 op eigen veld krijgt, geven we ook de kans op een overwnining. t.C. Texelse Boys Behalve het eerste treden alle elftal len dit weekend weer in het strijdperk. Zaterdag op het Boysveld spelen de ju nioren BI om half twee tegen JVC BI. Met de boot van 13.05 uur vertrekt junioren B2 naar HCSC B4, aanvang 15.00 uur; de junioren Cl naar Callants- oog Cl, aanvang 15.15 uur en junioren C2 naar SRC C3, aanvang 14.30 uur. Zondag speelt het tweede weer thuis. Om half drie komt BKC 2 op bezoek en het derde is ook nu te gast in Den Hel der, deze keer bij Watervogels 4. Ver trek boot 13.05 uur, aanvang 14.30 uur. Ook de A-junioren gaan weer de plas over. Om half drie kunnen ze proberen weer eens een paar punten binnen te halen bij Helder A2. Vertrek met de boot van 13.05 uur De dameselftallen spelen beide op ei gen terrein. Om 13 15 uur het tweede te gen Zaandijk 2 en het eerste om half drie tegen DWB. Na de slippers van het vorige weekend hopen we dat alle speel sters weer present zijn, zodat er betere resultaten uit de bus kunnen komen. A W. S.V. Oostcrend Zaterdag krijgt het eerste Dirkshorn op bezoek, waarvan uit kansloos verlo ren werd. Toch moet er, met een volle dige inzet, een punt behaald kunnen worden. Aanvang 14.30 uur Het tweede gaat uit naar Dindua 6 en kan, bij winst, de sprong naar de mid denmoot maken. Dus rekenen we op twee punten Aanvang 14.30 uur. De Al junioren gaan bij Watervogel* A2 op bezoek en als het keeperspro bleem opgelost is, kan er een punt mee genomen worden. Aanvang 14.30 uur. Met eigen vervoer naar de boot. De goeddraaiende BI junioren spelen om 13 30 uur thuis tegen Wieringer- waard BI, wat winst moet kunnen wor den, terwijl de B2 junioren om 13.45 uur aan Den Helder spelen tegen HCSC B3, wiaar we het op een gelijk spel hou den. Zij worden naar de boot gebracht door de heren P Vlaming, C. de Wolf en F. Zeegers. De Cl junioren spelen om half drie in Oudesluis tegen Oudesluis Cl en zullen het hier zeer moeilijk krijgen, maar doe je best. Zij worden weggebracht door de heren W. Veldhuijzen, T Verijzer, G Bakker (Avanti). Pupillen Al speelt om 13 30 uur thuis tegen Texel Al. Pupillen BI is vrij. Pu pillen Cl speelt om 12 30 uur uit tegen Texelse Boys C2 en zij worden om 13.00 uur weggebracht door de heren A, Boog aard, K. van Leeuwen en W Abma. Pupillen C2 speelt uit tegen Texel C3 en zij worden weggebracht door J. v. d. Brink, J. Brouwer Mzn. en B. Daalder. Zondag heeft men in Oosterend de topper Oosterend-St. Boys. St-. Boys staat met twee verliespunten ongeslagen bo venaan, terwijl Oosterend vijf verlies punten heeft, dus wil men aan de kop blijven meedraaien, dan moet er gewon nen worden. Het tweede speelt ook om half drie thuis en ontmoet het sterke JVC 3. Het tweede verkeert in de onderste regionen dus een overwinning zou zeer welkom zijn. Het derde speelt om 12.15 uur in Ju- lianadorp tegen JVC 4 en ook hier zul len de punten duur zijn. Toch is een ge lijk spel haalbaar, temeer daar er volle dig kan worden aangetreden. De eerste elftalspelers van het zater dagteam worden verzocht om 13 45 uur aanwezig te zijn i.v.m de nieuwe trai ningspakken, beschikbaar gesteld door slagerij Brouwer. PK. Z.D.H. Zondag weer eens een drukke dag op ons terein, want zowel het eerste als het tweede spelen thuis. Om half drie staat het eerste voor de zware taak om het ongeslagen Koedijk haar eerste ne derlaag te bezorgen. Zij speelde vier keer gelijk. We hebben veel goed te ma ken; zorg voor eigen publiek voor een stunt en de jongens rekenen op uw steun. Het tweede speelt als voorwedstrijd om 12,15 uur tegen Succes 4 tegen welke tegenstander uit met 40 word verlo ren. Het derde gaat naar Wiron 3 en zal het daar niet gemakkelijk krijgen. Maar we rekenen op een punt. Junioren Al speelt zaterdag om 13.30 uur thuis tegen DWOW A2, waarvan uit met 20 werd gewonnen. We reke nen ook nu weer op twee punten. Ju nioren Cl gaat naar VZV Cl; oppassen is de boodschap en niet te licht opne men. Thuis werd met 72 gewonnen F.Z. S.V. Cocksdorp Voor dit weekend is er voor SVC een beperkt programma. Het eerste is nog steeds vrij. Het tweede ontvangt Helder 5 en moet nu de vorm er weer is, de punten thuis kunnen houden, maar dan is ieders inzet wel gewenst. Terreindienst zondag: H. Westdorp en H. Boks. Zaterdag gaan de BI junioren naar de rode lantaarndrager Callantsoog. Ge zien de stand op de ranglijst mag deze wedstrijd geen enkel probleem opleve ren. Pupillen Al tenslotte ontvangt om 14.00 uur ZDH Al en ook deze wedstrijd mag geen probleem opleveren voor onze jongens. Met ingang van a.s. vrijdag is de trai ning van de pupillen tijdelijk stop gezet. J.W.B. S.V. De Koog De Koog heeft nu ook B-pupillen (tot en met 9 jaar) Deze jongens spelen za terdag hun eerste wedstrijd om 15.00 uur thuis tegen Texel BI. De A-pupillen spelen om 14.00 uur thuis tegen Texelse Boys A2. De junioren gaan zaterdag uit naar Petten BI. Dit is ook een van de ster kere tegenstanders. Met een goede inzet moet het toch mogelijk zijn om deze wedstrijd te winnen. Aanvang 14.30 uur. Vertrek met de boot van 13.05 uur. Het tweede gaat zondag uit naar het eveneens laaggeplaatste HRC 7 in Den Helder. HRC heeft nog slechts 1 wed strijd kunnen winnen. Aanvang 14.30 uur. Vertrek boot 13.05 uur. Het eerste speelt om 14.30 uur thuis tegen HOSV. We hopen, dat deze wed strijd nu eens verandering zal brengen in het puntengemis van De Koog. J.v.B. Het zaalvoetbalprogramma voor vrij dag luidt: 18.30 uur: Rab-Nioz 19.10 uur: Brandweer-'t Galjoen 19 50 uur: Koffiebar 1-Casino 20.30 uur: Dubbeldik-De Koogel 21.10 uur- Koffiebar 2-Oosterend 21.50 uur: Tex. Boys-Reizenboetiek De inhaalwedstrijden kunnen, dank zij het afstaan van een sporthaluur door de Koffiebar, op donderdag 4 december worden gespeeld. Voor vrijdag 5 en 12 december zijn geen wedstrijden vastgesteld. Laatste wedstrijdavond van deze proef competitie is vrijdag 19 december. Uitslagen 18 november 1975: P. Kooiman-A. Vinke 20 J. Hooijberg-J. Schoo 20 J. P. Stam-W. Bakker 11 C. Vinke-G. Dros 20 C. v. d. Werf-C. Dalmeijer 2—0 Voor de zwartspelers was het een zwarte avond. W. Bakker moest zelfs een punt afstaan aan J. P. Stam. Met acht man moest Texel tegen Dam- lust optornen. Zoals te verwachten was werd het een Grote nederlaag (173). Slechts J. Hooijberg, W. Bakker en C. Vinke kwamen tot een puntendeling De Bruin had dinsdag niet zoveel moeite met De Goederen, die al in het begin in moeilijkheden kwam Harting vergaloppeerde zich, dat kostte een paard en verloor. De partij tussen El- zinga en Terpstra verliep in een vlot tempo. Beide spelers zagen in de afruil van de diverse stukken winstkansen lig gen. Daarmee was Elzinga het voorde ligst en won. C. Witte-J. Hoogerheide 01 W. de Bruin-B. de Goederen 10 K. J. Harting-F. Eijgenraam 01 A. Terpstra-H. Elzinga 01 H. van Daalen-A. C. Bakker 01

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 13