(jroen ^tuartsJexels in het harL, Geen verzwaring totale belastingdruk 2000 Rabobank S CRM koopt „Zeeburg Voorlopige tarieven onroerend goedbelasting Een eigen huis binnen uw bereik Voederplaats voor rotganzen Kadobonnen Taxicentrale DE KOOG TOTAAL GESCHATTE WAARDE 229 MILJOEN BELANGRIJK TELEFOONNUMMER! TAXI (02220) ONZE ZAKEN ZIJN GEOPEND TOT 'S AVONDS 9 UUR Winkeliersvereniging Den Burg 99 Tel. (02223) FA. KIKKERT VRIJDAG 28 NOVEMBER 1975 TEXELSE 89e JAARGANG No. 9030 Uitgave: BV v/h Longevold De RooiJ Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodewljks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vr(Jdegs. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ9,15 p. kw. 50 cent Incasso; loe 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct p. mm excl. 4% BTW Uit voorlopige tariefberekeningen blijkt dat invoering van de onroerend goed-belasting op 1 januari 1977 niet ral leiden tot verzwaring van de totale belastingdruk op de Texelse bevolking. Bij de definitieve vaststelling, vol gend jaar tijdens de vervroegde behandeling in de raad van de gemeente begroting 1977, zal echter pas blijken of deze tarieven ook werkelijk stand kunnen houden, op basis van de taxaties en van het dan bestaande inzicht in de financiële positie van de gemeente. Aldus financieel ambtenaar K. v. d. Bijl naar aanleiding van de ontwerp verordening onroerend goed-belasting waarover de raad dinsdag 9 decem ber tijdens de begrotingsvergadering een oordeel zal vellen. Zoals bekend zullen bij invoering van deze belasting de grond-, personele- en straatbelas- fing vervellen. V. d. Bijl wijst er met nadruk op dat een persoonlijke optelsom van deze drie belastingen niet leidt tot het be drag wat een individuele Texelaar aan onroerend goed-belasting moet beta len De belastingdruk in zijn totaliteit mag dan wel gelijk blijven, individueel zullen wel degelijk verschuivingen op treden. Zo kan het voorkomen dat ie mand meer zal moeten gaan betalen dan hij nu doet. Ook het omgekeerde kan het geval zijn In dit verband wijst de ambtenaar op de bedrijfsgebou wen die bij de personele belasting niet, maar bij de onroerend goed-be lasting wel worden aangeslagen. Met invoering van dc onroerend goed- belasting krijgt de gemeente dc kans zijn inkomsten direkt te verruimen. In de voorlopige taricvenopzet is echter geen rekening gehouden met verbete ring van de financiële positie van de ge meente. Niettemin levert invoering Texel toch wel enig voordeel op. Het MARTIEN VAN DE WETERING Ook voor rek. van Ziekenfonds aantal opcenten dat bij de drie afzon derlijke belastingen naar rijk en pro vincie afvloeit komt nu ten goede van de gemeente. Dit beloopt een bedrag van 110.000 gulden. Rekening houdend met een trandmatige verhoging van 10% vangt Texel in 1977 190 mille meer dan op dit moment. AGRARISCHE GROND NIET De totale geschatte waarde van het onroerend goed op Texel bedraagt meer dan 220 miljoen gulden. Op basis van deze totale waarde worden de tarieven gebaseerd Voor alle duidelijkheid: tot onroerend goed behoren zowel onge bouwde eigendommen (grond) als ge bouwde eigendommen (woningen, be drijfsgebouwen etc.). Over cultuurgrond die ten behoeve van land- of bosbouw geëxploiteerd wordt, wordt geen be lasting geheven. Agrariërs die hun land voor landbouw of veeteelt gebruiken hoeven dus voor deze grond niets te be talen Wel zullen zij worden aangesla gen voor de boerderij met aanverwante gebouwen alsmede voor het erf. TWEE BELASTINGEN In de ontwerp-verordening wordt on derscheid gemaakt tussen twee belas tingen die elk apart zullen worden ge heven; een belasting voor gebruik van het onroerend goed en een belasting voor het bezit ervan. Iemand die eige naar van een huis is waarin hij ook woont krijgt twee verschillende aan slagen in de bus. Voor het qebruik van het onroerend goed wordt het ontwerp-tarief 4,60 gulden per 3.000 gulden woordeen heid aerekend. Iemand die een huis van 90 mille permanent bewoont be taalt in 1977 90.000 gedeeld door 3 000 is 30 x 4,60 is 138 gulden. De eigenaar van een onroerend goed moet 9 gulden per 3.000 gulden waarde- eenheid betalen. Iemand die een huy bezit van 90 mille betaalt in 1977 90.000 gedeeld door 3.000 30 x 9 270 gul den. ONDERHUURDERS NIET Een Texelaar die een huis van 90 mille bezit waarin hij ook woont betaalt in 1977 dus 138 270 408 gulden. op vrijdag 28 november maandag 1, dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 december. Vrijdag 5 december sluiten wij om 5 uur. Als u soms met de gedachte speelt een eigen huis te kopen, komt u dan eens bij ons langs. Wij hebben een uitgebreide brochure voor u klaar liggen. U vindt daarin alles wat voor u van belang is bij de aankoop van een,eigen huis. GELD EN GOEDE RAAD Iemand die geen woning bezit maar wel een huis permanent bewoont betaalt al leen 138 gulden; de eigenaar die zijn huis niet bewoont maar bijvoorbeeld permanent heeft onderverhuurd krijgt alleen een aanslag van 270 gulden in de bus. Op basis van de huurovereenkomst krijgt de huurder dan de aanslag voor gebruik van de woning. „Het onderver huren van één of meer kamers kan niet leiden tot belastingheffing van de on derhuurder", aldus B. en W. in hetpré- advies. De eigenaar van een bungalowpark wordt voor elk huisje stukje bijbeho rende grond apart aangeslagen. Zijn ter rein wordt als het ware in vakjes in gedeeld. LIMIET De opbrengst van de onroerend goed- belasting is gebonden aan een wettelijke limiet op basis van de algemene uitke ring uit het gemeentefonds. De limiet waar Texel zich aan moet houden is voor de gebruikersbelasting 837 000 gul den en voor de „eigenaarsbelasting" iets meer dan 1 miljoen. Kijkend naar de ge raamde werkelijke opbrengsten op ba sis van het ontwerp-tanevenstelsel wordt duidelijk dat Texel nog een flink eind van deze limiet afzit. Aan gebrui kersbelasting ontvangt de gemeente in 1977 338 duizend gulden, hetgeen meer dan de helft van het maximumbedrag minder is. De „eigenaarsbelasting" le vert de gemeente in '77 657 duizend gul den op; ruim drie ton finder dan de li miet. Geconcludeerd kan dan ook worden dat de gemeente voldoende armslag heeft om de onroerend goed-belasting na '77 nog flink te laten stijgen. HEFFINGSGRONDSLAG Zoals bekend wordt de economische waarde als heffingsgrondslag voor de onroerend goed-belasting gebruikt. Ruwweg betekent economische waarde: de marktwaarde, leeg op te leveren, of anders gezegd: de waarde van het goed op het moment van verkoop. Daarbij wordt uitgegaan van de toestand waarin het pand omstreeks 1 januari 1976 ver keert. Na 5 jaar zal de economische waarde opnieuw worden vastgesteld. „Bij de onroerend goed-belasting is in beginsel geen plaats voor vrijstellin gen", zeggen B. en VV. Als motief hier voor voeren zjj aan dat de onroerend goed-belasting enerzijds een algemene belasting met een zuiver fiscaal doel is en anderzijds het karakter draagt van een profijtbeginsel. Immers, de eigena ren en gebruikers hebben belang bij de gemeentelijke voorzieningen, die met deze belasting direkt worden gediend. „Vrijstelling ligt daarom niet in de lijn van de onroerend goed-belasting", voegt ambtenaar V. d. Bijl daaraan toe. B. en W. verder: „Tot vrijstelling moet slechts worden overgegaan wanneer de heffing om bepaalde redenen ondoelmatig is". V. d. Bijl noemt het raadhuis als voor beeld van een ondoelmatig heffingsob ject. „De inkomsten zijn hierbij precies dezelfde als de uitgaven", geeft hij aan. ONBILLIJK Als betaling van de volle belasting in bepaalde gevallen onbillijk zou zijn (bijvoorbeeld als iemand financieel daartoe niet in staat is) kunnen B. en W., bij gebrek aan ontheffing, een zo genaamde hardheidsclausule handte ren waarmee kwijtschelding voor één jaar kan worden verkregen. Na een jaar wordt de situatie dan opnieuw bekeken. IN BEROEP Overigens kan iedereen die het niet met de heffing eens is in beroep gaan (Zie vervolg pagina 2) Vrijwel zeker zal het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maat schappelijk Werk de boerderij „Zeeburg" van de heer Th. van der Laan aankopen. Het doel daarvan is de bedrijfsvoering zodanig te wijzigen, dat het een voederplaats wordt voor de vogels die hier tweemaal per dag neerstrijken om laag water af te wachten. Vooral de sterk in aantal toenemende rotganzen zullen aldus aan de kost worden gehouden en verwacht wordt dat daarmee een eind komt aan de vreterij door deze dieren op andere boerderijen op noorde lijk Texel. Ook zijn er vergevorderde onderhandelingen inzake aankoop van de boerderij „Dorpzicht" bij de Rogsloot, thans nog eigendom van Baron van Tuyl van Serooskerken en gepacht door de familie Reuvers. In het laatste geval is het niet de bedoeling de bedrijfsvoering te wijzigen; in tegendeel - men wil deze ongewijzigd voortzetten in het belang van de vogel- en plan tenwereld langs de reeds in staatseigendom verkerende Rogsloot. „Zeeburg" met bijbehorende lande rijen beslaat met zijn 112 hectare zowat de helft van de Eendrachtpolder. Er staan vier schuren en vier woonhuizen De heer Van der Laan kocht het be drijf in 1967 van mevrouw Evertsen, na dat hij het sinds 1958 had gepacht. Op timale moderne landbouw wordt er de laatste jaren echter steeds moeilijker omdat de polder een toenemende bete kenis heeft gekregen als overtijgebied voor wadvogels. Met name de rotganzen die jarenlang zo sterk in aantal zijn te ruggelopen dat voor uitsterven werd gevreesd, nemen weer snel toe. In onze omgeving houden er zich thans acht tot tienduizend op. Soms zijn er zo'n 5.000 tegelijkertijd in de Eendrachtpolder ge signaleerd, waar ze zich tegoed doen het gewas. Lekkernij De vogels zijn onder andere ,gek" op pas ingezaaid graszaad, met het gevolg dat op „Zeeburg" de oogst daarvan dit jaar voor de helft verloren is gegaan. Ook hebben de dieren het grasland kort gehouden. Het jachtfonds was bij de be handeling van de ingediende schade claims niet kinderachtig. Alleen dit jaar is al zo'n halve ton uitbetaald Het eind is echter ver te zoeken. Er komen steeds meer ganzen en ze gaan steeds verder landinwaarts om te eten. Zodat de die ren nu al regelamtige gasten zijn tot achter „De Oorsprong". Stoppen Van staatswege hoopt men die ont wikkeling te stoppen door „Zeeburg" tot voedselproduktiegebied voor vogels te maken. In het kader daarvan zal 40 a 50 hectare tot weiland worden gemaakt waar de etende vogels zich kunnen con centreren, zodat uitbetalen van schade aan omringende boeren niet meer nodig zal zijn. CRM is voornemens een pachter aan te trekken om het bedrijf (op nor maal intensieve) wijze te runnen. Wat de heer Van der Laan te zijner tijd gaat doen. weet hij nog niet. Het is mogelijk dat hij pachter wordt, maar anderen komen daarvoor evenzeer in aanmer king De pachter zal zich in ieder geval moeten houden aan een beheersplan dat in nauwe samenwerking met deskundi gen van het RIN (Rijksinstituut voor Natuurbehoud) zal worden opgesteld. Bepaald zal worden welk menu de een- len, ganzen en steltlopers het meest waarderen. De bereidverklaring tot verkoop voor „Zeeburg" is onlangs getekend. Als de minister ermee akkoord gaat, wordt de transaktie een feit en zal oplevering plaats hebben in november 1976. Experiment Districtsambtenaar M. Mantje van Staatsbosbeheer uit De Koog die nauw betrokken is geweest bij de onderhande lingen spreekt van een interessant ex periment. Hij heeft goede hoop dat de opzet zal slagen omdat in Friesland en Zeeland iets dergelijks ook is gelukt met grauwe ganzen. Het is curieus dat in dit geval het voortbestaan en de groei van een vogel soort te danken is aan menselijke land- bouwproduktie. De rotganzen kwamen in het begin van deze eeuw overigens in nog veel grotere concentraties voor dan thans. Het gaat dus niet om het fokken van vogels maar om herstel van de po pulatie Hun hoofdvoedsel was toen zee gras dat zoals bekend na de afsluiting van de Zuiderzee is verdwenen met als gevolg ook het vrijwel verdwijnen van de ganzen. In zo'n veertig jaar tijd zijn de vogels er dus in geslaagd zich aan te passen. De door CRM gekochte boerderij wordt door Staatsbosbeheer beheerd. Met de aankoop van het stuk „Een dracht" ontmoet SBB dus de vereniging tot behoud van Natuurmonumenten die beheerster is van de aangrenzende Schorren. Er bestaat een gcntlcmens agreement dat Natuurmonumenten de op oostelijk Texel gelegen broedplaat sen beheert en Staatsbosbeheer de ge bieden in de westelijke duinstrook. Een verder „opdringen" van de staat is dan ook niet te verwachten, aldus werd ons meegedeeld. Wat meer greep op noor delijk Texel werd wel gewenst geacht, mede in verband met de sterke uitbrei ding van de recreatie die hier in dc ko mende tien jaar tot stand zal komen. De aankoop van de boerderij „Dorp- zicht" (al met al ook zo'n 100 hectare) zal in tegenstelling tot „Zeeburg" geen gevolgen hebben voor de bedrijfsvoe ring. Deze bedrijfsvoering was nl. al in overeenstemming met de belangen van flora en fauna in het drassige, gedeelte lijk zilte land langs de Rogsloot. Boer derij en land worden gekocht om ervan verzekerd te zijn dat dit zo blijft. De fa milie Reuvers blijft pachten. Wel zal drie hectare bollenpercelen moeten ver dwijnen. Over detalis van de overeen komst zijn de besprekingen overigens nog volop gaande. Onze lezers zullen zich herinneren dat met name vanuit de agrarische orga nisaties fel strijd is geleverd tegen de natuurbeschermende bestemming die de opstellers van het bestemmingsplan bui tengebied onder meer aan de Eendracht wilden geven. Ze hadden succes, want de gevreesde arcering („bufferzone") werd verwijderd. De jongste ontwikke ling heeft de natuurdienende functie echtre weer zeer definitief gemaakt. Overigens is toch gewerkt in de geest van de landbouworganisaties want tij dens de hoorzitting is de wens naar vo ren gebracht dat als de natuurbescher mende instanties invloed op het beheer van landbouwgebieden willen hebben, zij deze gronden maar moeten aanko pen. Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1