Kosten planontwikkeling rond de één miljoen Onze avondopening van vrijdag 5 december wordt verplaatst naar donderdag 4 december kB# /paarbank „Op Eigen Wieken" exposeert in Witte Burcht wat nadariand Raadsleden overspoeld met ambtelijke nota's Sauwtje Zeevrouw PAG.1 Onroerend goed-belasting Raadslid T. v. d. Heerik (Texels Be lang) sprak woensdagavond tijdens eerste (openbare) vergadering van de commissie Financiën zijn ongerustheid uit over de ontwikkelingskosten van bestemmingsplannen die voor de ge meente momenteel rond de 1 miljoen gulden liggen. Van den Heerik vond dit bedrag ontzettend hoog en vroeg zich af of er door coördinatie, versnelling van procedures en efficiëncy niet bespaard kan worden. Burgemeester Sprenger wees op het grote aantal plannen dat op dit moment ontwikkeld wordt. „De zware procedu res rond het structuurplan en het be stemmingsplan buitengebied vereisen meer dan normale aandacht", zei hij. De burgemeester stipte verder aan dat het uitvoerig vooroverleg over een bestem mingsplan veel tijd en geld kost. „Met de huidige inspraak zijn wij op de goede weg", vond de heer Sprenger niettemin. Daan Welboren liet weten zich te zullen verzetten tegen bezuinigingen die leiden tot het terugschroeven van de burger lijke betrokkenheid. De kans bestaat dat de snelheid van procedures vergroot wordt, aldus de burgemeester die mee deelde dat daar in Den Haag aan ge werkt wordt. De eerste bijeenkomst van de com missie Financiën handelde woensdag avond over de diverse begrotingen voor 1977. Puntsgewijs werden de gemeen telijke cijfers doorgespit. Als het over beleidszaken ging bewaarden de com missieleden het stilzwijgen. Zo werd over de plaatselijke belastingen, de be leidsnota en het investeringsplan geen advies uitgebracht. Men wilde het kruit drooghouden tot de begrotingsvergade- ring op 9 december, die overigens 's middags 2 uur al begint. De commissie bestaat uit de leden: mevr. Tine Vlas, Jan Witte, Daan Welboren. T. van den Heerik en wordt voorgezeten door bur gemeester Sprenger. GEEN PRETJE Een veelgehoorde klacht van de raadsleden is dat zij momenteel met een dusdanige hoeveelheid nota's, rapporten en andere stukken om de oren worden geslagen dat zij door de bomen het bos niet meer zien. „Het is op dit moment geen pretje meer om raadslid te zijn", verzuchtte T. van den Heerik nadat hij had laten weten dat zijn fractie zich on mogelijk voor 9 december nog een oor deel over de onroerend goed-belasting kan vellen, gezien de omvangrijke en ingewikkelde materie die veel bestude ringstij d vraagt. Van den Heerik vroeg dan ook om uitstel van behandeling, maar de burgemeester liet weten dat daar geen sprake van kon zijn omdat wettelijk verplicht is dat de onroerend goed-belsating op 1 januari 1976 door de raad aanvaard moet zijn om een jaar later te kunnen worden ingevoerd Over de tarieven hoeft nog geen oordeel te worden gegeven, maar over de rege ling op zich wel. „Als u dan over uitstel praat, kan dat alleen op een later tijd stip in december". De heer Sprenger Monica Maas Sauwtjes eiland wordt overspoeld door toeristen, maar ze weet ze op een listige manier weg te krijgen. Het boekje kost ƒ6,50. De originele tekeningen ervan (hangen te kijk in lees- en schrijf waren winkel HET OPEN BOEK Binnenburg 3. kon zich overigeris de klacht van de raadsleden best voorstellen. „In het col lege, wordt daar hetzelfde over ge dacht". Hij wees op de realiteit dat in korte tijd zeer veel plannen gerealiseerd moeten worden „Volgens de officiële planning hadden wij vijf jaar geleden al klaar moeten zijn. Wij liggen dus achter op het tijdschema" BIBLIOTHEEK T. v.d. Heerik wees op de bouw van de bibliotheek die al geruime tijd stil ligt. „De planning is buitengewoon slecht en zou ik een aanfluiting willen noemen", zei hij. De burgemeester rea geerde met de constatering dat dit geen kwestie van gemeentelijke planning is. Van den Heerik vroeg of deze stagnatie mogelijk ongunstig gevolg kan hebben voor andere projecten die in het kader van de werkgelegenheid, en dus met fikse overheidssteun, uitgevoerd wor den. De heer Sprenger: „Dat is best mo gelijk. Daar heeft het college ook dan gedacht. Op het moment echter dat de stagnatie optrad was er niets meer aan te doen". MUZIEKSCHOOL Ook de exploitatie van de muziek school baarde Van den Heerik zorgen. Hij vond de kostenstijging veel te hoog en vroeg zich af of er wel voldoende selectie na het algemeen vormend mu ziekonderwijs optreedt. Hij pleitte voor scherpere selectienormen bij het ver volgonderwijs. De burgemeester zei wel optimistisch te zijn over de na tuurlijke selectie die plaatsheeft. „De zorgelijke financiële situatie van de muziekschool wijkt niet af van de lan delijke situatie. De bijdragen van rijk en provincie voor deze school blijven overal achter". Mevrouw Vlas deelde de zorgen met Van den Heerik. Zij vond de verhoging van de lesgelden veel te hoog. B en \V hebben er geen bezwaar te gen dat de VVV het tekort van '73/'74 (21 mille) op de begroting activeert en in drie jaar op kosten van de gemeen schap afschrijft, zolang de vereniging maar niet meer dan het maximaal toe gestane subsidiebedrag opsoepeert. Zo als bekend subsidieert de gemeente tot de hoogte van het nadelig saldo. VVV kan door dit plafond geen reservekapi taal kweken. Het collegestandpunt wordt voorgelegd aan de raad. BAATBELASTING Jan Witte vond dat de baaitbelasting voor het aardgas maar naar '77 moet O O bij het college, vervolgens bij het ge rechtshof en daarna bij de Hoge Raad. ONBEANTWOORD Voor een permanent-bewoonde wo ning die minder dan 18 mille waard is hoeft geen belasting te worden betaald. Huurders van een woningwetwoning krijgen volgens V. d. Bijl de gebruikers belasting rechtstreeks in dc bus terwijl de eigenaarsbelasting ten laste van de exploitatie van de woningbouwvereni ging, die eigenaar van deze woningen is, komt. Deze belasting mag niet in de huur verdisconteerd wórden. Wat er gaat gebeuren als de begroting van de woningbouwvereniging door deze nieu we lasten niet meer sluitend te maken is, is niet bekend Ook de vraag of een in dit geval uit te keren aanvullende rijksbijdrage wel zal leiden tot huurver hoging moet op dit moment onbeant woord blijven. Het opstellen van de verordening voor de onroerend goed-belasting is voor de gemeente een karwei geweest waar mee al in het voorjaar van 1974 werd begonnen. Het werk is nog niet voorbij; nadat al het onroerend goed getaxeerd is, een klus die in volle gang is, moeten deze gegevens worden verwerkt om te kijken of de, o pbasis van proeftaxatics gedane, schattingen wel de werkelijk heid benaderen. In ieder geval is in dc ontwerp-tariefstclling met een ruime marge rekening gehouden. worden verschoven, omdat de aanleg van het gasdistributienet niet naar wens vordert. Deze belasting gaat 1 januari '76 in en wordt geheven als bijdrage in de onrendabele top van de aardgaslei ding door de Waddenzee. De heffing is niet afhankelijk gesteld van de aanleg van het distributienet en moet wel be gin volgend jaar mgaan, anders itreedt renteverlies op, zo liet de burgemeester weten. Dus kan het gebeuren, dat men sen die in 1976 niet aangeslopen worden, toch baatbelasting moeten betalen. Of dat ook werkelijk gebeurt, hangt af van de snelheid waarmee gewerikt wordt. Zoals bekend moeten 1 januari '77 2420 percelen op het aardgas aangesloten zijn, zo heeft de gemeente het gasbedrijf De Liefde gegarandeerd. Wordt dat aantal niet gehaald, dan moet de ge meente De Liefde betalen voor het aan tal percelen dat niet aangesloten is. REHABILITATIE De gemeenteraad zal op 9 december een oordeel vellen over de rehabilitate (wijk- en woningherstel) van Den Burg. Het is de bedoeling dat de raad een principebesluit neemt en het rehabili- tatiegebied aanwijst. Tevens wordt haar gevraagd een oordeel te geven over een gemeentelijke garantieverlening. Huis eigenaren, die voor de financiering van hun woningverbetering een lening bij de bank moeten afsluiten, kunnen, al dus staat in een pre-advies van het college aan de raad, voor het niet-ge- subsidieerde deel van deze lening een gemeentelijke garantie voor rente en aflossing krijgen. PARKEERMETERS De kosten van de parkeermeters moe iten door de opbrengst gedekt worden, meende T. v.d. Heerik. Hij had verno men dat diverse meters niet op de juiste plaats staan. De burgemeester beaamde dat, maar wierp tegelijkertijd de vraag op of verplaatsing van de verkeerd op gestelde meters voldoende is of dat tot parkeergeldverhoging moet worden overgegaan. Overigens voegde hij daar aan toe, dat de parkeermeters juist zijn ingevoerd om het parkeren te beperken. LACHERTJE Kijkend naar de kosten van de Be scherming Bevolking (BB) vroeg v.d Heerik zich af of de BB ook werkelijk wat betekent of eigenlijk een lachertje is. De burgemeester antwoordde dat als de situatie zo zou moeten blijven, de BB niet veel meer dan een centraal appa raat is met ontoereikend materieel en onvoldoende verbindingen. Ook de be zetting is verre van gunstig. De bedoe ling is dat de BB door reorganisatie opgaat in de dixst rampenbestrijding. WELSTANDSCOMMISSIE Jan Witte plaatste ernstige vraagte kens bij het functioneren van de wel standscommissie, daarmee aangevend niet geporteerd voor het werk van deze commissie te zijn. Daan Welboren haakte in met zijn conclusie, dat de inbreng van Texel in deze com missie (die ook uit Nieuwediepers be staat) onvoldoende is. Welboren wil meer Texelaars er in hebben. Burge meester Sprenger zei een andere indruk te hebben. „Het college vindt de com missie bijzonder serieus te werk gaan. Ze houdt zich niet bezig met kleinig heden, maar kijkt globaal of iels aan vaardbaar is". De burgemeester meen de, dat het aantal Texelaars in de wel standscommissie voldoende is. De zetel verdeling is: 40% Texel, 40%) Den Hel der, en één deskundige. De suggestie, dat deze commissie geheel uit Texe laars moet bestaan, nam de heer Spren ger niet over. „Dat betekent financiële lastenverzwaring voor de gemeente". V.d. Heerik voerde aan dat bij het pu bliek vaak een verkeerd beeld bestaat over het werk van de welstandscom missie. „Deze bepaalt niet de plaats waar een gebouw komt te staan, maar oordeelt alleen of het geheel voldoet aan de geldende welstandsnormen. Welboren: „Het gezegde: „over smaak valt niet te twisten" gaat in deze com missie niet op". KARTERING OUDHEIDKUNDIGE DIENST Twee functionarissen van het R.O.B. uit Amersfoort, de heren De Haan en Van Haaff zijn woensdags weer begonnen met kartering van bouwland op Texel. Zij hopen voorwerpen te vinden, die op de vroegere aanwezig heid van nederzettingen duiden. RIJVERENIGING NEEMT CLUBHUIS IN GEBRUIK De rij vereniging „De Waddenruiters" - „De Kleppentjes" neemt zaterdagmid dag 2 uur het clubhuis aan de Ruigedijk in gebruik. Dit is de oude Schuilhut uit De Koog, die werd overgenomen. Te vens wordt een openbare des gehouden, waar iedere geïnteresseerde aan mag deelnemen. PRAATJE OVER JEUGD EN DRUGS Coördinator-projectleider Tony Véu- ger van het opvangcentrum voor drug verslaafden „De Prinsenhof" in Amster dam houdt dinsdagavond in het vor mingscentrum Boogerd vanaf 8 uur een praatje over het onderwerp „Amster dam Nu, Jeugd en drugs", waarna dis cussie volgt. De avond is vrij toeganke lijk. Veuger, die oprichter van de Prinsen hof is, komt dagelijks in kontakt met aan hard-drugverslaafde mensen, die aan de zelfkant van de maatschappij leven. Hij zal enige oorzaken hiervan aanhalen en tevens vertellen welke the- rapien gehanteerd worden om deze ver slaafden er weer bovenop te 'helpen. LAATSTE TREKKING SINT NICOLAASAKTIE Bij de derde trekking van de Sint Nicolaas-aktie van de Winkeliersvereni ging is de hoofdprijs (WP) gevallen op 125.201; dc cassetterecorder op 128.589 en de drinkserviezen met inhoud op de nummers 133.200, 082.636 en 134.482. Van de eerste trekking is het drink - servies 033.773 nog niet afgehaald en van de tweede trekking wacht de cas setterecorder 008.997 en een drinkser- vies 150.992 DONDERDAG 27 NOVEMBER De commissie ruimtelijke ordening houdt in hetraadhuis openbare verga- dening, aanvang 20.00 uur. De Schotland-expositie van Niek Wel boren in het /raadhuis is ook 's avonds geopend. VRIJDAG 28 NOVEMBER De Hoornder toneelvereniging „De Vriendenkring" herhaalt in De Wald hoorn het stuk „Huis zonder ven sters"; 20.00 uur. In het voormalige Boogerd-gebouw aan de Bernhardlaan houdt de afdeling Texel van Amnesty International een schrijf avond voor politieke gevange nen in de Sowjet Unie. Toneelvereniging 't Amateurtje in De Waal voert het stuk „De Vrijbuiter" op; 19.45 uur. De stereoclub Texel houdt clubavond in hotel Dijkstra in De Koog; 20.00 uur. Van 20 00 - 22.00 uur vogeltentoonstel ling in De Witte Burcht. ZATERDAG 29 NOVEMBER In hotel „De Lindeboom-Texel" voert UDI drie éénacters op; 20.00 uur De Kustzeilvereniging Westerslag ver gadert om 20.00 uur in hotel „De Zwaan". Om 16 00 uur wordt in de expositieruim te van .het raadhuis de tentoonstelling van Ad Blok van der Velden geopend. Van 10.00 - 22.00" uur vogeltentoonstel ling in De Witte Burcht. ZONDAG 30 NOVEMBER De MAB-club Texel houdt de Sinter- klaasrit; start om 14.00 uur; inschrij ven vanaf 13.30 uur. Van 10.00 - 20 00 uur vogel tentoonstel ling in De Witte Burcht. KAARTEN „JE MOET ER MEE LEREN LEVEN" UITVERKOCHT De kaarten voor de voorstelling „Je moet er mee leren leven" door Annie M. G. Schmidt, die maandag 8 decem ber in de Helderse schouwburg wordt gegeven, zijn uitverkocht. Mensen, die om wat voor reden dan ook maandag niet kunnen en degenen, die nog kaar tjes willen hebben, kunnen zich in ver binding stellen met de afdeling cultu rele zaken van ihot raadhuis. Na „Kotex" exposeert nu ook de vogelvereniging „Op Eigen Wieken" in De Witte Burcht. Er worden zo'n 180 vogels tentoongesteld, voornamelijk tro pische. Er zijn aanmerkelijk meer par kieten dan vorig jaar. Het aantal zelf gekweekte tropische vogels is wat min- minder. Merkwaardigerwijze schijnt de zeer goede zomer een ongunstige invloed te hebben gehad op de kweek- resultaten. De expositie wordt vrijdag avond (heden) om half acht officieel geopend door voorzitter J. Brokken. Het publiek kan terecht vrijdag van 20.00 - 22.00 uur; zaterdag van 10.00 - 22.00 uur en zondag van 10.00-20.00 uur. De entree bedraagt ƒ1,75; kinderen be talen 0,75. Om reclame te maken voor de tentoonstelling worden kosten noch moeite gespaard. Zaterdag zal Tessel Air zelfs voor Lichtreclame zorgen. Het aantal leden van „Op eigen wie ken" is iets teruggelopen. Het bestuur ligt daar niet wakker van. ,.De rage om vogels te houden is voorbij de echte liefhebbers zijn overgebleven" De geëxposeerde vogels ivvorden ge keurd door de bondskeurmeesters Fok- ke uit Groningen, Dilg uit Amsterdam, en Dorsch uit Nibbixwoud. „Op eigen wieken" zal ook weer deelnemen aan de landelijke tentoonstelling, in Scha- gen. Tot dusver werden daar met name met tropische vogels zeer goede resul taten geboekt. De middenstand heeft weer vele fraaie prijzen uitgeloofd Het meest in drukwekkend is een reusachtige bokaal (beschikbaar gesteld door Mitra), die als wisselbeker zal worden uitgereikt aan de inzender van de beste zelfgekweekte vogel. De tentoonstelling is extra aantrek kelijk door een leuk diorama met molen en fonteintje, gemaakt door de heer J. Vermeulen. Voor kinderen zijn er at tracties dn de vorm van „touwtje trek ken". Verder is er gedurende de gehele tentoonstelling een tombola, met door de middenstand gegeven prijzen. Op de foto ziet men hoe de laatste hand wordt gelegd aan de tentoonstelling, links het diorama. TEXELAARTJES Minimaal (3 regels) ƒ2,70, elke regel meer ƒ0,90. Texelaartjes dienen bij vooruitbetaling te wor den voldaan. Onder adres te bevragen (niet eerder dan 11 uur in de boek handel» en onder nummer 1*1,50 meer. Alles inclu sief 4°/c BTW Verhuizingen en trans porten door geheel Ne derland. F. A. Kievit Zn.. Den Burg Winterstalling voor ca ravan en boot. Postweg 79. Te bevragen bij Gara ge Dros, Eierland, tel (02225) 233 De Wieringer fotogra fen maken bruidsreporta ges .'«1 kleur goedkoper dan in zwart-wit. Fa. foto Boersen en Zonen, Hippo- 1482 Voor het vegen van uw open haard schoorsteen Vinke bellen 2478 - 3121 Klomp gezet en opge let, het is ARTIMA voor Sint, dat is strijk en zet Tegel boetiek Fokko Mulder Kotterstraat 9, Oosterend Boetiek open vrijdags avond 7-9 uur; zater dags 9.30 - 12.30 uur en na afspraak, tel. (02223) 666 Lompen, metalen en oud ijzer. Auto's: loop en sloop Bruikbaar ijzer: balkijzer en pijpen. Balkijzer en pijpen op aanvraag, alle maten. J. W. Schagen, Opleiding voor al uw rijbewijzen en ook voor verlenging van rijbewij zen. Rijschool Groot, eig. K. H. Boon, Vamor ge- dipl., tel. (02230) 13252. 'N GELDBELEGGING waar u plezier van hebt MAVO - kant cn klaar garages worden als container ver voerd. Vervaardigd uit één stuk beton. Keuze uit 8 moderne kleuren. D afm. 5.27x2.68 m ƒ3375 B afm. 5.27x3.00 m ƒ3800 C afm. 6.27x3.00 m ƒ4625 Meerprijs extra zijdeur of raam 425,- incl. b.t.w. Fundatie zandbed. Levering franco werk ,(voor rijplaten dient ko per eventueel zelf te zor gen). Sinds 1963 meer dan 16.000 geplaatst in Neder land. MAVO-BOUW, Joh. Biirmann, Burg. Si- monsstraat 10, Halfweg. Telefoon 02907-4592.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 2