Weinig steun voor Jan Hennink BEHOEFTE AAN BETERE COMMUNICATIE TUSSEN BESTUUR EN LEDEN VVV Animo voor wonen in Cocksdorp-Eierland Voor het weekend Enquête aktiecomité Eierland Zuigelingenbureau SVC-toneel Artsen: Groene Kruis: Tandartsen: Dierenartsen Noedslachtingen Kerkdiensten Tweede blad Texelse Courant, vrijdag 28 november 1975 »l ing. Dc wederzijdse behoefte aan bete communicatie was het meest posi tieve wapenfeit van de confrontatie tussen het VW-bestuur en een zestig- lal leden naar aanleiding van de kri tiek die het afgetreden bestuurslid Jan Hennink in onze krant van vrijdag 18 lovember spuide. Op de vrij tamme vergadering gebeurde weinig schok- :ends. Door een enkeling werd wat jemord over het contributiesysteem en (ennink, die een speciale uitnodiging van het bestuur voor deze vergadering iad gekregen, stak ook ditmaal zijn tritiek op het bestuursbeleid niet on- ler stoelen of banken. Hij kreeg daar- nauwelijks steun uit de vergade- Het bestuur wees de kritiek van lennink van de hand, zonder daarbij tot het uiterste te gaan. Zo bleef het ustig. Voorzitter W. A. Visser verleidde ich tot de conclusie dat de aanwezi- jen unaniem, „misschien met een en- :ele uitzondering", achter het bestuur taan. Dat had hij opgemaakt uit de lositieve houding van de vergadering. Jeen van de aanwezigen ging op de .oorden van Visser in. T. v. d. Heerik, inkele weken geleden benoemd tot lemeentelijke waarnemer, zei: „Geef lit bestuur een kans. Ik heb gemerkt lat zij druk bezig is de structuur van WV aan de leden aan te passen", lit de discussie was hem gebleken dat leden niet op de hoogte zijn met inhoud van de contributieregeling, gaf het bestuur de suggestie dit oor perspublicaties te verbeteren, 'erder vond „de bulldog", zoals één de aanwezigen hem noemde, rbij doelend op zijn waarnemers ol, dat de contributiecommissie zich ens moet gaan buigen over de struc- jur van de contributies. Uit de reactie achter de tafel bleek dat het be- uur niet onwelwillend tegenover deze uggestie staat. AAN ZIJN LAARS In zijn openingswoord deed voorzitter 'isser een beroep op de aanwezigen zich onthouden van emotionele uitlatingen ,i zich strikt zakelijk op te stellen. „De TV wordt er niet beter van als de dis- ussie in een ruzieachtige sfeer ver- >opt", aldus de voorzitter. Waarna hij iging op de kritiek van Hennink. Uit ïens relaas had hij beluisterd dat het estuur het rapport Bakkenist, resultaat an het onderzoek naar het functioneren an de WV, aan zijn laars lapt. Zo •ordt in dit rapport de conclusie ge- tikken dat verjonging van het dage- bestuur noodzakelijk is. Visser: „In 1974 wilden de drie oudere den (Visser, De Gorter en Beemster- oer red.) en bloc aftreden om plaats maken voor jongeren. De rest van het estuur verzocht ons toen niet in één lap af te treden maar dat geleidelijk te oen. Aan dit verzoek hebben wij ge- olg gegeven als gevolg waarvan een [tredingsrooster werd opgesteld. Toen ntstonden de ernstige moeilijkheden ond de financiële positie van de vereni- mg die eerst werden afgehandeld raarna Beemsterboer en De Gorter ver- okken. Beemsterboer, die bestuurslid amens het gemeentebestuur was, op ersnonlijk verzoek en De Gorter omdat ij niet meer bij TESO werkt. De ver- ersorganisatie heeft 't niet nodig geacht ?ze vacature weer te vervullen. TESO indt het voldoende dat de heer B. Bak- als commissaris, deel van het D.B. itmaakt", aldus Visser. NIET HERKIESBAAR Over zijn eigen positie zei hij: „Ik heb enige malen overwogen mij uit het estuur terug te trekken omdat ik voor- 's zomers vanwege mijn zakelijke be- ommeringen niet genoeg aandacht aan VW kan besteden. Ik vind echter dat P'leden tijdig voor de algemene leden- ergadering van dit voornemen in ken- is moeten worden gesteld. Tussentijds treden is niet reëel omdat de lcden- ergadering een nieuwe voorzitter moet ezen". Wijzend op zijn in '77 aflopende nbtstermijn herhaalde Visser wat hij eens eerder gezegd heeft: „Ik stel mij et meer herkiesbaar". NIET GERECHTVAARDIGD Over het personeelsbestand merkte isser op dat door de gewijzigde werk- ijze en om het rouleersysteem met de formatrices meer geruisloos te laten dopen het bestuur gemeend had de erkweek van hoofdinformatrice Son ja itte weer van 4 op 5 dagen te brengen, oordat Son ja Witte een brief kreeg aarin dat werd medegedeeld had een sprek tussen haor en de directeur aats. Zij ging niet met de voorgestelde geling akkoord en gaf te kennen bij WV weg te willen, Visser zei dat in en enkel gesprek noch schriftelijk is rept over degradatie van hoofdinfor- atrice naar „gewone" informatrice, zo- Hennink doet voorkomen. Henninks vrees dat ook iets onaange- tams met mej. Tine Zwieringa zou ian gebeuren noemde de voorzitter et gerechtvaardigd. VOLTALLIG Hennink constateerde in zijn relaas it het ieder jaar de grootste problemen st bestuurskandidaten te vinden. Vis- bracht daar tegenin dat het bestuur t-g altijd voltallig is geweest. „Wij zijn tot dusver in geslaagd kandidaten te nden, hoewel diverse aangezochte le- n in het verleden voor een bestuurs- nktie bedankten omdat zij het te druk hun eigen bedrijf hadden om zich ook •g eens de beslommeringen van de VV op de hals te halen", zei hij. „Binnen dit bestuur is geen discussie meer mogelijk", vindt Jan Hennink. Visser: „Het tegenovergestelde is waar Mij is herhaaldelijk verweten dat ik als voorzitter te lankmoedig zou zijn omdat ik te lang over bepaalde onderwerpen laat doorpraten". Hij wees er in dit ver band op dat stemmingen binnen het be stuur praktisch altijd in een ruime meer derheid eindigen, met slechts één of twee leden tegen. „Ieder goed demokraat weet dat de minderheid zich bij de meerderheid neer moet leggen". Visser vond het dreigement van Hennink ge uit in een brief aan het bestuur, geda teerd 30 augustus, om zijn minderheids standpunt aan de algemene ledenver gadering en aan B. en W. kenbaar te maken volstrekt verwerpelijk. Verder voerde de voorzitter nog aan dat geen van de bestuursleden er behoefte aan heeft individueel iets feitelijks aan de WV te veranderen. „Het bestuur wil als team werken". ONGEBRUIKELIJK Secretaris Harry Wuis voerde aan dat het ongebruikelijk is dat notulen van een bestuursvergadering in de open baarheid komen. Dit naar aanleiding van de publicaties van Hennink over notulen. Wuis: „De bestuursleden moe ten zich vrij kunnen uitspreken. Wij hebben afgezien van een uitvoerige no tulering en maken slechts gebruik van een korte samenvatting. Daarom hoeft het geen verbazing te wekken dat be paalde uitspraken van Hennink niet in de samenvatting voorkwamen". De sec retaris vond de opmerking van Hennink dat de beleidsnota na het vertrek van Son ja Witte voorlopig in de ijskast werd geplaatst onjuist. Wuis weerlegde deze opmerking met een citaat uit de notu len. HALF El Penningmeester B. Bakker zei desge vraagd over de bijdragen van grotere bedrijven als RST, SVV en Ennia: „De VVV moet blij zijn met een half ei in plaats van een lege dop. Deze organisa ties heben zelf een goede public relation opgezet en geen behoefte aan de WV. Dat zij toch een vrijwillige bijdrage le veren nemen wij ze in dank af. De bij drage aan de VVV Texel is een veelvoud van de geldelijke steun aan andere VVV's in Nederland. Dat is het resul taat van goed overleg van de directeur met deze bedrijven. HALF PROCENT Sprekend over de contributierege ling bracht Bakker de totale bijdrage van de leden aan de WV (324.000 gulden) in verband met de totale om zet van het toerisme die een bedrag van 75 miljoen beloopt. Hij las uit de ze cijfers af dat de recreatiebedrijven op Texel nog geen half procent van hun omzet aan publiciteit (reklame) besteden. „Iemand die dat percentage genoeg vindt is een slecht onderne mer. Er kan nog veel meer uit het toe risme worden gehaald. Dat is echter alleen te realiseren uit een oogpunt van samenwerking", aldus het pleidooi van Bakker. JAMMER De penningmeester zei het jammer te vinden dat Hennink zijn ideëen over een betere contributieregeling niet op pa pier heeft gezet „Het is er echter door zijn aftreden niet meer van gekomen". Bakker had er,veel voor gevoeld Hen ninks ideëen in een aparte bestuursver gadering te bespreken. De heer Feike- ma uit De Koog meende dat de logies- verstrekkers in een precaire positie be landen als tegenover contributieverho ging een verlaging van de inkomsten staat. „Dat roept weerstanden op", zei hij. MEESTIJGEN Bakker vond dat de VVV voorzichtig met verhoging dient om te springen, maar ook dat meestijgen met de prijzen noodzakelijk is. „Anders worden wij op den duur geconfronteerd met een ach terstand en krijgen we een herhaling van vroeger toen de contributies ineens met 20 tot 25%> omhoog moesten". De penningmeester was het met Feikema eens dat op de zogenaamde sluipende markt (zoals bij tweede woningen) ge noeg mogelijkheden zijn om zieltjes te winnen maar dat de directeur daar in het verleden onvoldoende tijd voor heeft gehad. Hij zei verder te geloven dat het dieptepunt in de daling van het leden bestand bereikt is, en wees daarbij op een lichte stijging van 50 leden in ver gelijking met vorig jaar, waardoor het ledenbestand van de VVV nu tot onge veer 950 gegroeid is. Enkele leden wier pen op dat door een jaarlijkse contribu tieverhoging op basis van het prijsin dexcijfer de kleine leden zullen afvallen. Bakker: „Daar staat tegenover dat de toerist ook meer wil betalen". SCHAAMTELOOS Hij vond overigens dat deze dis cussie tijdens de laatste ledenvergade ring had moeten worden gehouden, toen het besluit over de contributie verhoging werd genomen. „Toen wa ren er slechts bedroevend weinig le den aanwezig. Ik vind het bijzonder teleurstellend dat de leden niet de moeite hebben genomen afscheid van De Gorter en Beemsterboer te ne men", voer Bakker uit, even verge tend dat aan deze gebeurtenis geen publicaties vooraf waren geweest. De penningmeester verder: „Ik vind het ook onbegrijpelijk en eigenlijk schaamteloos dat er vanavond niet meer mensen aanwezig zijn dan dit handjevol", zei hij de zaal inwijzend. NIET OP DE HOOGTE Jan Hennink concludeerde dat door het besluit van oktober de leden vol gend jaar niet meer mee kunnen praten over contributieverhoging. „Dat wordt dan automatisch vastgesteld door het bestuur aan de hand van het prijsindex cijfer. De leden waren hiervan vooraf niet op de hoogte, net zo min als zij dat waren van diverse bestuursstukken". Voorzitter Visser bracht daar tegenin dat de leden kennis hadden kunnen ne men van de voorpublicaties in de pers. „U kunt niet zeggen dat wij onze voor nemens onvoldoende hebben bekendge maakt". TWEE CORRECT Jan Hennink zei verder te hebben geconstateerd dat van alle kampeer- bedrijven op Texel er slechts twee een correcte opgave hebben gedaan van het aantal kampeerplaatsen. „De rest geeft maar wat op". Jaap Dekker meldde dat de WV gebruik maakt van de gemeentelijke lijst van exploi tatievergunningen voor kampeerter reinen. Hennink: „De VW moet zelf deze gegevens verzamelen. Als het an ders wordt gedaan heeft u uzelf te pakken. Dan haalt u niet het geld waar het vandaan moet komen". OPTREKKEN Desgevraagd deelde Dekker mee dat de middenstand als minimum 250 en ma ximaal 1500 gulden per bedrijf bij draagt. „Wij gaan bekijken of die bij dragen niet wat kunnen worden opge trokken. Verhoging van een vrijwillige bijdrage is echter niet zo eenvoudig". Bob Bakker: „Dit kan uitsluitend be reikt worden in een persoonlijk gesprek met de middenstanders. Daar kunnen bijzonder goede resultaten uit voort vloeien. De directeur moet echter dan wel gelegenheid krijgen zich daarvoor vrij te maken, hetgeen/binnen niet al te lange tijd hetgeval zal zijn". ZONDER ADVERTENTIES De heer D. Boerhorst („Ik ben blij dat Hennink ondeugend is geweest") zei niet DE COCKSDORP - In de polder Ei erland en het daarin liggende De Cocksdorp willen wel degelijk mensen (blijven) wonen, zo blijkt uit een en quête die het Aktiecomité Eierland heeft gehouden onder alle bewoners. Doel van de enqête was een beter in zicht te krijgen in de toekomstige woon gelegenheid en in de vraag naar wonin gen. Het houden van de enquête reken de het comité zich tot taak omdat het al sedert zes jaar streeft naar verbetering van de leefbaarheid van de polder. De meeste bekendheid kregen de akties die ot oprichting van de Gemeenschap Eier land, en de Exploitatiemaatschappij De Krim leidden Ook werd overleg met di verse instanties gevoerd over de meest uiteenlopende zaken, Eierland betreffen de. Wat men graag wilde weten was een antwoord op de vraag of de in de polder wonende mensen hier ook in de toe komst willen blijven, of mensen zich in de polder willen vestigen en wat voor huizen ze dan willen hebben. Het aktiecomité heeft 161 ingevulde enquêteformulieren teruggchad waar van 51 van huurhuisbewoners en 110 van koophuisbewoners. In De Cocks dorp willen 12 gezinnen zich in een huurhuis vestigen en zes gezinnen in een koophuis. Voor een huurhuis in Zuid Eierland hebben drie gezinnen belang stelling. In Midden-Eierland zou één ge zin zich graag in een cascowoning ge vestigd zien. Zes gezinnen wilden te zij ner tijd een koopwoning en een gezin wil graag een huis huren. Van de overige gezinnen uit Eierland wilden er 17 een koophuis en 3 een huurhuis elders op Texel. Dan zijn er nog drie gezinnen die niet tevreden zijn met de staat waarin hun huidige woning zich bevindt en graag willen verbouwen. In een bejaardenwoning willen zich in Zuid-Eierland 3 gezinnen, in Midden- Eierland één gezin en in De Cocksdorp zeven gezinnen vestigen. De organisa toren van de enquête trekken de con clusie dat een behoorlijk aantal zowel jonge gezinnen als bejaarden in De Cocksdorp wil blijven wonen. De en quêteresultaten zijn aan het gemeente bestuur ter hand gesteld in de hoop dat er rekening mee zal worden gehouden in het bouwbeleid. te begrijpen waarom Hennink bezwaar maakt tegen 8 mille winst op het blad „Voor Vrienden van Texel". De voorzit ter vroeg zich af of winst nou zo erg is als dat ten goede van het apparaat komt. Jan Hennink memoreerde dat van de 40.000 exemplaren er afgelopen seizoen 10.000 zonder advertenties zijn versche nen terwijl de adverteerders daar wel voor betaald hadden. ,Zij hebben dan ook recht op plaatsing in alle num mers". Jaap Dekker antwoordde dat vo rig jaar in een circulaire was aangekon digd dat 10.000 exemplaren zonder ad vertenties zouden worden verspreid. An ders hadden wij de advertentietarieven moeten verhogen". Hennink: „Die zijn ook verhoogd". Dekker verder :„Op aan drang van het Nationaal Bureau voor Toerisme zijn een aantal dunnere exem plaren verschenen omdat het NBT, van wege de hoge portokosten anders niet bereid zou zijn geweest de verspreiding op zich te nemen". SNEEUWBALEFFECT Jaap Dekker haakte in verband met de reserveringsdienst in op de hotelar rangementen die tot een belangrijke in komstenbron voor de VVV zijn uitge groeid Hij maakte melding van een soort sneeuwbaleffekt: meer aanvragen betekent meer overnachtingen waardoor meer geld beschikbaar komt, waarmee dan weer meer overnachtingen in het voor- en naseizoen kunnen worden ge boekt. „Met de hotelarrangementen be horen wij tot de top van Nederland", aldus Dekker VOORDEEL „Ook via de reserveringsdienst kun nen de mensen rechtstreeks boeken en hoeven zij niet meer doelloos de ene ex ploitant na de andere op te bellen om te vragen of er nog ruimte vrij is. De WV gaat dat nu voor de toerist doen Deze nieuwe opzet van de reserveringsdienst wordt met inspraak van leden ge maakt". In zijn pleidooi deed de direc teur een beroep op medewerking. „Als u twijfels heeft, gun ons het voordeel van de twijfel. U zult zien dat het goed gaat draaien. Daar ben ik stellig van overtuigd". Het is een publiek geheim dat Jaap Dekker de reserveringsdienst al geruime tijd op zijn verlanglijstje had staan maar dat daar door tegenwerking van een groot deel van de leden tot dusver nog niets van gekomen is. De heer Kooman van „De Worstel- tent" bracht de sfeer van de vergade ring als volgt onder woorden „Ik hoop dat de communicatie van het bestuur met de leden wat vlotter gaat verlo pen. U moet ons informeren over uw doen en laten". De zuigelingen, die aan de beurt zijn worden op het bureau verwacht op de tijden, waarop hun eigen huisarts zdtting heeft. De tijden zijn als volgt Dokter Siebinga, dinsdag 2 december om 14.00 uur. Dokter Coutinho, woensdag 3 december om 13.30 uur. Dokter Barnard, woensdag 3 december om 15 00 uur. DE COCKSDORP De recensie van het door de SVC-toneelgroep opgevoer de stuk ,„De Computerbruid", vertoonde een mankement. Men maakte ons erop attent, dat wij alle medespelendein hadden genoemd met uitzondering van mevrouw I Zuidema-Klinger. Dat is betreurenswaardig, want mevrouw Zui- dema heeft uitstekend gespeeld ^ls de zeer voorname tante Hilda von Wallen- stein Bossaart de Bosse. De wijze, waarop zij gestalte gaf aan deze zeer adellijke figuur, dwong terecht aller respect af. Tevens maken we van de ge legenheid gebruik om te melden, dat Ja- ring Moll (als de gentleman-oplichter) doodziek op het toneel stond. Hij had niet aan de repetities kunnen deelne men, had hoge koorts en voelde zich uitgesproken beroerd. Dit in aanmer king nemende mag gezegd worden dat hij een bijzondere prestatie heeft ge leverd. Uitsluitend voor spoedgevallen van vrijdagavond 8 uur tot maandagmorgen 8 uur Dokter J. B. SEEGEBS, Den Burg, tel. (02220) 2030. Ambulance (in geval van onge lukken met betekenend lichame lijk letsel) (02220) 2011. van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagmorgen 13.00 uur Zr. HOL, Den Burg, tel. (02220) 3241* Voor zeer spoedeisende tandheel kundige hulp kan men zaterdag en zondag om 18.00 uur precies te recht in het tandheelkundig cen trum in het Groene Kruisgebouw, Witte Kruislaan 19. Alleen voor spoedgevallen: tele foon 2527 Voor noodslachtingen balian de hear A. van Heerwaarden, tel, (02220) 2182 (slachtplaats) of 2803 (Wilhelminal. 94), b.g.g. 3541. Zondag 30 november 1975 HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur gezamenlijke dienst met de Doopsgez. Ge meente. Ds. Hoekstra en ds Kuitse (le advent). Na afloop koffiedrinken. De Cocksdorp 10 uur ds. De Gier le Advent. Maandcollecte. Den Hoorn 11.00 u. ds. Loerakker De Koog 9.30 uur ds. Loerakker De Waal 10.00 uur dhr. Veldhuis Oosterend 9.30 uur ds. De Roest Kindernevendienst Oudeschild 11.00 uur ds. De Roest GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg 10 00 uur ds. Douwes Met kindernevendienst. Tijdens de dienst is er kindercrèche achter de Kerk. 19.00 uur dhr. Kok, uit Bergen Oo9terend 9.45 uur dhr Kok, uit Bergen 17.00 uur ds Douwes GEREFORMEERDE GEMEENTE Ooaterend 10.00 en 16.00 uur DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10 uur gezamenlijke dienst in de Hervormde Kerk, ds. Hoekstra en ds. Kuitse. Na de dienst koffie in „De Schakel". JEHOVAH'S GETUIGEN 18.30 uur: Lezing. 19.30 uur Wachttoren-studie ROOMS-KATHOLIEKE KERK weekend 29 en 30 november 1975 Den Burg; zaterdag 19.30 uur zondag 10.45 uur De Koog zondag 9 30 uur De Cocksdorp zaterdag 19.30 uur Den Hoorn zondag 9.15 uur Oudeschild zondag 10.45 uur Oosterend zondag 19.00 uur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 5