Ik ben nog hardstikke op KUNSTSCHILDER HAD VEEL SUCCES IN ITALIë Subsidieregelingen voor midden- en kleinbedrijf Ad Biok v. d. Velden terug met expositie in gemeentehuis Expositie in Lugano komend voorjaar pgas V Kunstschilder Ad Blok v. d. Velden is weer terug op Texel. Na zijn succes- «olle Italiaanse omzwervingen expo seert hij van maandag 1 december tot en met vrijdag 12 december in het raadhuis een kleine 40 werken die «oor een groot deel afgelopen zomer gemaakt zijn. „Deze tentoonstelling bewijst toch wel dat ik op Texel nog hartstikke aktief ben", meent de Ko- ger kunstschilder die met zijn specifie ke, overal herkenbare stijl in Italië «eel bewondering oogst. Derde blad Texelse Courant, vrijdag 28 november 1975 Het Italiaanse avontuur heeft op Ad en z'n vrouw Hanneke veel indruk ach- 'er gelaten. De expositie in een voor aanstaande kunstgalerie in de noord- Ifaliaanse stad Varese was een ecla tant succes, en krijgt komend voorjaar ien vervolg in het zuid-Zwitserse Lu- jano, dat dicht tegen de Italiaanse grens ligt. Een uitnodiging om in Genève te komen exposeren moest Jlok v. d. Velden afslaan, omdat hem dat in één jaar wat te veel zou wor den. Blok v. d. Velden staat bekend als een averver die maandenlang in zuidelijke teren vertoeft om dan toch altijd weer ïaar Texel terug te keren. Was vroeger Frankrijk zijn meest geliefde reisdoel, iu is dat onmiskenbaar Italië geworden. )it land heeft zoveel indruk op Ad ge naakt dat hij zegt voor het eerst van tijn leven de drang te hebben naar een ilekje terug te moeten keren. Dat plek je is het plaatsje Laveno (aan de voet an een berg) dat net zo groot is als Den lurg en vlak aan het Lago Maggiore ligt. VIERDE EXPOSITIE Nog niet zo lang terug van een zes- veeks verblijf in Laveno is Blok v. d. 'Zelden druk bezig met de voorbereidin- jen op zijn vierde expositie in het raad- ïuis, die zaterdagmiddag om 4 uur door cultureel werk-administateur G. Os- iam officieel geopend zal worden. Twee naai heeft Ad individueel geëxposeerd: n de winter van 1970 met aquarellen an Franse reisimpressies en in 1972 net uitsluitend olieverfschilderijen en ekeningen. Juli vorig jaar tenslotte leed hij mee met een tentoonstelling an een groepje kunstenaars. Hoewel Blok v. d. Velden het best :ommuniceert via zijn schilderijen weet hij, tot op zekere hoogte, zijn manier van werken redelijk onder woorden te brengen. Tijdens een rondleiding door zijn atelier vertelt de kunstenaar met het met rimpels doorploegde en daar door zo markante gelaat, dat ieder schilderij weer in een gevecht ontaard tussen hem en de natuur, die toch waar achtig niet zijn vijand is. Resultaat van dat gevecht, waarbij Ad zeer agressief zijn onrust op het linnen afreageert, is dan altijd weer een rustiek scilderij dat veelal een beeld geeft van een Texels landschap. ,,Ik schilder altijd met een bepaald doel voor ogen", zegt hij. „Voor die tijd ga ik dan de natuur in en loop gewoon wat rond, daarbij zó scherp op lettend dat ik één met de natuur wordt. Als ik op een gegeven moment weet wat ik wil gaan schilderen neem ik de de tails van het object scherp in mij op. Dan kan het nog wel een paar weken duren voordat ik met schilderen begin. Ik ben nooit langer dan twee en een half uur in de vrije natuur bezig. De rest doe ik in mijn atelier", zegt Blok v. d Velden COMBINATIES Specifiek voor het werk van Ad zijn toch wel zijn kleurcombinaties. Hij zet op diverse punten van het doek een kleur neer waarvan hij niet meer af wijkt en van waaruit hij de rest van het schilderij componeert. Wijst op zijn pa- Iet waar rood, blauw, geel en wit op zijn aangebracht. Alleen met gebruik van deze kleuren heeft hij diverse schil derijen gemaakt. De kleurcombinaties die hierdoor ontstaan zijn kenmerkend voor zijn stijl die je in al zijn schilde rijen terugvindt. Daardoor is het werk van Ad overal herkenbaar, ook waar je niet verwacht iets van hem tegen te zul len komen. GEEN MENSEN „Ik werk nooit van één punt uit", zegt Blok v. d. Velden. Laat een speciaal uit Polen geïmporteerd penseel van var kenshaar zien die hij tot over de helft heeft afgeknipt om beter greep op dit stukje gereedschap te krijgen. „Zonder al te veel mijn hand te bewegen kan ik MEAsfS: Ad Blok v. d. Vedlen terug op Texel. Zijn expositie van maandag 1 tot en met vrijdag 12 december in het raadhuis is dagelijks geopend van 9-00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur, alsmede op avonden wanneer het raadhuis in verband met vergaderingen open is. menselijke invloeden zijn verbannen. Zo zie je nooit auto's rijden of in de verte een eenzame wandelaar lopen. „Ik doe dat, niet omdat ik een hekel aan de mens heb, maar omdat hij gewoon niet in mijn manier van schilderen past", al dus de kunstenaar. Zijn ideaal is er naar te streven zijn diverse plaatsen van het doek berei ken", legt hij uit, tegelijkertijd zijn apar- te greep van het penseel demonstrerend. Al schetsend komt „Blok" tot composi ties waarin voorwerpen door de over gang in kleuren slechts wazig" worden omlijnd zonder dat dit afbreuk aan de duidelijkheid doet. Zijn landschappen zijn altijd stille vens, waaruit zoveel mogelijk directe bedoelingen zo nauwkeurig mogelijk op het schilderij te benaderen. „Dat lukt lang niet altijd", zegt hij. Voegt daaraan echter toe dat hij nooit werk zal expo seren waar hij niet achter kan staan. „BRAVO" In Italië keek men er vooral van op dat „Blok" zowel olieverf- en teken techniek als ook aquarelleren perfect beheerst. „Blok" vertelt dat velen ont roerd voor zijn schilderijen bleven staan. Hij illustreert dat aan de hand van foto's waarop onder meer een Ita liaanse vrouw in trance naar een Texels landschap kijkt. Ook uit het gastenboek blijkt grote waardering voor Blok v. d. Velden. Vele bezoekers van zijn ten toonstelling in Varese hebben naast him handtekenmg diverse kreten van be wondering in dit, vol trots door Blok getoonde, boek gezet. Vluchtig blade rend stuitten wij ettelijke malen op het woord „Bravo" en andere Italiaanse synoniemen. GEVOELSLEVEN De Texelse kunstschilder zegt zich bijzonder thuis te voelen tussen een volk dat naar zijn zeggen veel makkelijker dan de Nederlanders zijn gevoel de vrije loop laat. („Het lijkt wel of de Hollan ders iets niet mooi durven te vinden"). Samen met zijn vrouw heeft hij midden in de Italiaanse samenleving geleefd en deel uitgemaakt van het volksleven. „Zelfs familiezaken werden met ons be sproken". In een klein straatje in Lave no bewoonden zij een appartement. Ad is stellig van plan daar nog vele malen terug te keren. Van regeringswege zijn onlangs enige iubsidieregelingen van kracht gewor- len ten bate van het midden- en klein- tedrijf. Met name bedrijven die zich ichten op het bieden van toeristische 'crblijfsakkommodatie kunnen belang- ijke bijdragen incasseren als zij bij hun rerbouwingen aan bepaalde eisen vol- loen. Aan het verzoek om in onze krant en overzicht op te nemen van de rege- ingen die mogelijk voor Texelse ondcr- lemers van belang zijn, voldoen wij lan ook gaarne. Nadere inlichtingen kunnen desge- enst worden verkregen bij de afdeling louw- en woningtoezicht van de ge beente en de afdeling in- en externe «trekkingen van het ministerie van conomische Zaken, Postbus 51 te Den Subsidieregeling sanitaire akkommodatie middenklassehotels Omdat de toerist van vandaag steeds ogere eisen stelt aan zijn comfort wil e overheid met deze regeling de mid- enklassehotels in staat stellen zich aan passen aan deze hogere comforteisen. 'aarom kan deze subsidie verleend wor en aan middenklassehotels, die sani- aire voorzieningen op de kamers wil- n aanbrengen. Onder middenklasse- otel wordt hier een hotel verstaan, dat a de modernisering een logiesprijs zal aan berekenen van ongeveer 25,- tot 35,- per persoon per overnachting in- lusief ontbijt, bediening en btw op ba- is van het voor 1974 geldende prijsni- eau. Na de modernisering moet het otel tenminste over 10 verhuurbare amers beschikken. De subsidie wordt verleend in de te laken investeringskosten voor het bou- ren van een badkamer in, of recht- streeks verbonden met een voor de gas ten bestemde slaapkamer en het daarin aanbrengen van de nodige sanitaire voorzieningen, te weten een badkuip en/of douche, een vaste wastafel, een toilet, een luchtverversingsinstallatie en verlichting. In samenhang met deze mo dernisering kan de aanleg van centrale verwarming voor subsidie in aanmer king komen. De subsidie bedraagt 33% van de investeringskosten met voor ie dere sanitaire accommodatie een maxi mum van 5000,- of 6000,- als er ook een centrale verwarming wordt aange legd. Het resterende gedeelte is voor re kening van de ondernemer, die bij de financiering eventueel een beroep kan doen op de bestaande garantiekrediet- regelingen. Extra kosten voor het ge schikt maken van de sanitaire accom modatie voor gebruik door gehandicap ten kunnen ook worden gesubsidieerd. Subsidieregeling voor beperkte verbouwing in bedrijfsruimten Op grond van deze regeling kunnen ondernemers in 't midden- en kleinbe drijf subsidie krijgen voor het intern verbouwen van bedrijfsruimten. Tot het midden- en kleinbedrijf rekent men hier die zelfstandige ondernemingen, die op het tijdstip van de indiening van de subsidie-aanvraag niet meer dan 25 werknemers hebben en die niet meer dan vijf vestigingen omvatten. Deze regeling geldt voor interne ver bouwingen van bedrijfspanden, die voor ljanuari 1974 zijn gebouwd. Voor sub sidie komt in aanmerking 'n verbouwing in dat gedeelte van het bedrijfspand, waarin de bedrijfsvoering plaats vind, dus niet een nieuwbouw, uitbreiding van bestaande panden, wijziging van gevels en dergelijke. De subsidie wordt verleend in de te maken investerings kosten voor de interne verbouwing, waaronder ook de kosten voor de aan passing van gas-, water- en elektrici teitsleidingen, de kosten voor het met de verbouwing samenhangende onder- houds- en herstellingswerk en die voor de afwerking van het verbouwde ge deelte gerekend worden. De subsidie bedraagt éénderde van de in aanmer king komende investeringskosten met een maximum van 33.000,- per be drijfspand. Subsidieregeling voor dc aanleg parkeeraccommodaties bij oudere winkelconcentraties Deze subsidie is bedoeld voor de aan leg van een parkeerterrein of de bouw van een parkeergarage bij oudere win kelconcentraties, winkelcentra en win kelstraten, die voor 1960 zijn gebouwd. De subsidie bedraagt ten hoogste 50% van de werkelijk gemaakte kosten. De kosten van grondverwerving komen niet voor de subsidie in aanmerking. Subsidieregeling modernisering winkelconcentraties, dc zgn. „luifel-subsidic" De subsidie kan worden verleend voor het aanbrengen van een gemeen schappelijke beluifeling, sierbestrating, groenvoorziening, vitrines, sfeerverlich ting, fonteinen of zitbanken aan een Afgelopen voorjaar heeft hij, voor afgegaan aan zijn tentoonstelling in Varese, drie maanden in Laveno door gebracht waar hij zich ook met schil deren bezig hield. Vijf Italiaanse wer ken zijn volgende week in het raad huis te zien. Ook voor zijn expositie in Lugano gaat hij weer geruime tijd naar Italië. Dan rolt hij zijn doeken weer op en vertrekt met zijn hele heb ben en houwen per auto zuidwaarts. „Of ik er nooit weg ben geweest", roept hij uit. De tentoonstelling in Va rese was voor Blok v. d. Velden, ook financieel, een grote gok. Lugano is dat weer, hoewel hij nu wel het vertrouwen heeft dat zijn werk in dit gedeelte van Europa zal aanslaan. Niettemin is Blok een man die leeft met zeer weinig zekerheden. „Je gaat met je spullen in je auto op reis en weet nooit wat er gebeurt. Ik heb mijn hele leven niet anders gedaan. Het benauwt mij dan ook niet meer". Vrijdag en zaterdag draait in het City theater de film „Slipje uit voor de bad meester" (handige titel voor „Bademeis- ter-Report"). Badmeester Robby, op weg naar zijn werk, laat in een auto-wasse rette de eerste juffrouw al van zijn kwaliteiten genieten, terwijl de wagen tussen de roterende borstels en sproei ers doorschuift. Dat menig badman zijn vrouwelijke pupillen in en om het zwembad wel eens „diensten" verleent, blijkt uit de verhalen op de club van badmeesters. Met deze verhalen is de gehele film gevuld en soms lijkt het als of je sportvissers over hun vangsten hoort opscheppen. (18 jaar). Zondag, maandag en dinsdag „De een zame scherpschutter" (Wrath of the wind) van de Italiaan Mario Camus. Het verhaal speelt in Mexico anno 1920. Twee broers, Marcos en Jacobo, verdie nen hun brood als gehuurde moorde naars. Een nieuwe opdracht die zij krij gen, brengt ze in contact met de revo lutie. Opstandige boeren worden lastig waarop de rijke landeigenaar Marcos en Jacobo er op af stuurt, met de op dracht de rebellenleider te doden. Mede door een liefdesgeschiedenis, begint Marcos in te zien, dat de boeren worden uitgebuit en hijzelf aan de verkeerde kant staat. Broer Jacobo komt om en Marcos stelt zich dan definitief op aan de kant van de boeren. Bloedige vuur gevechten leiden tenslotte naar een overwinning van de verdrukten. Marcos echter begrijpt dat zijn verleden als huurmoordenaar hem niet zomaar zal los laten. Hij vertrekt uit het dorp, in het besef, dat hijzelf op een dag vermoord zal worden, hetzij door zijn vroegere broodheer, hetzij door verwanten van de mannen die hij doodde. Soms erg hard, soms erg sentimenteel. Kortom erg Italiaans. (18 jaar). Zondagmiddag „Ali Baba en dc 40 ro vers" met de Franse acteur Femandel, in een van zijn laatste rollen. Ali Baba is toevallig getuige van het uitspreken van de toverspreuk„Sesam, open u!". Daardoor kan ook hij binnengaan in de grot der veertig rovers, waar enorme hoeveelheden goud en juwelen liggen opgestapeld. Met zijn sympathieke paar dengezicht verricht Fernandel-Baba overal weldaden. Arme mensen bestaan niet meer, want ieder deelt in de rijk dom. Een echt sprookje dus, met span ning en veel humor. groep van ondernemers in verouderde winkelconcentraties, voor 1960 ge bouwd, om het uiterlijk aanzicht te verbeteren en de aantrekkingskracht te vergroten. Ook de gemeente kan een aanvraag indienen. De subsidie be draagt ten hoogste 50% van de werke lijk gemaakte kosten met een maxi mum van ƒ1.500,- per strekkende me ter front. Subsidieregeling thermische isolatie gebouwen, niet-woningen Een subsidie volgens deze regeling kan door de eigenaar of door de ge bruiker, met toestemming van de eige naar, van het bedrijfspand worden aan gevraagd, mits dit bedrijfspand voor 1 mei 1975 werd gebouwd. Doel van de regeling is enerzijds de bevordering van de werkgelegenheid, anderzijds een beperking van het energieverbruik door een verbetering van de warmte- isolatie van wanden, daken, ramen en vloeren, onder andere door het plaat sen van fabrieksmatig vervaardigde dubbele beglazing, het aanbrengen van voorzetramen, het isoleren van daken en buitenmuren en het vullen van de spouwmuren. De subsidie bedraagt één derde van de «werkelijk gemaakte kosten, als die kosten tenminste mini maal 3.000,- bedragen hebben. Subsidieregeling toeristische infrastructuur Hoewel deze regeling vooral be doeld is voor kampeer- en aanverwante bedrijven, ook hotels, motels, jachtha vens en zwembaden, die veel door toe risten worden bezocht en toeristische attractiepunten vallen er onder. Deze subsidie kan worden verleend door het aanbrengen van zogenaamde infra structurele voorzieningen: de aanleg- van rioleringsnetten, gas-, water- en elektrioiteitsleidingen naar en op een terrein en de aanleg van toegangswe gen. Voor het aanbrengen van de in frastructurele voorzieningen, tenmin ste voor de zogenaamde externe infra structuur naar het 'kampeerterrein of één van de andere soorten bedrijven geldt een subsidieregelingspercentage van 75%. Voor de interne infrastruc tuur, d.w.z. de leidingen, die op het terrein aangelegd worden, bedraagt de subsidie 50%. Subsidieregeling brandveiligheidsvoorzieningen logiesbedrijven Deze regeling is tot stand gekomen als tegemoetkoming in de kosten van noodzakelijke bouwkundige voorzie ningen om de brandveiligheid in lo giesbedrijven te verbeteren. In deze re geling verstaat men onder logiesbedrijf een voor 1 januari 1975 gevestigd hotel pension of motel, en onder brandvei ligheidsvoorzieningen de bouwkundige voorzieningen, aan te brengen met het oog op de brandveiligheid van het lo- giesgedeelte en de vluchtwegen van dat gedeelte van een logiesbedrijf op grond van eisen van de gemeentelijke bouwverordening of brandveiligheids- verordening. De subsidie bedraagt 33 1/3 van de investeringskosten met een maximum van 75.000,- per logiesbedrijf, terwijl die investerings kosten hoger moeten zijn dan 7.500,-. Ook bij deze regeling geldt, dat pas met de werkzaamheden begonnen mag wor den na goedkeuring van de aanvraag en omdat de regeling tevens bedoeld is als stimulering voor de werkgelegen heid mag het werk alleen door oen er kende aannemer worden verricht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 9