Cf roen 'warL-Jexels in het harL GROENVOORZIENINGEN EERSTE VEREISTE Grootse prestatie „De Vriendenkring" CJ Texelaars vissen nu alleen schol en rondvis Onze avondopening van vrijdag 5 december wordt verplaatst naar (hnderdag 4 december jk) /paarbank Burgemeester over Krimplan Wmm Hll Kadobormen Kwestie „Groenendaal" Fam. Den Houting vrijgesproken Een platenbon is altijd raak St. Nicolaas wiM Stoomhootkoffiehuis verkocht Steen door ruit Geen voorrang: veel schade VIVO-busje de sloot in Veel schade bij aanrijding Uitgeweken voor overstekende kat Valse aangifte moest doorrijden na aanrijding verbloemen ONZE ZAKEN ZIJN GEOPEND TOT 'S AVONDS 9 UUR Winkeliersvereniging Den Burg mkJ uie/t nedcriand DINSDAG 2 DECEMBER 1975 TEXELSE 89e JAARGANG No. 9031 Uitgave: BV v/h Langeveld De Roo(J Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Keesomlaan 43, Den Burg, tel. (02220) 2403, en Ron Lodew(jks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 35 ct p. mm excl. 4% BTW B. en W. verlangen van de EMK en de Newomij dat eerst groenvoorzie ningen worden aangebracht alvorens mag worden begonnen met de uitvoe ring van het recreatieproject 'De Krim' nabij De Cocksdorp. Verder wil het college dat het pro ject systematisch wordt opgebouwd en in fasen wordt uitgevoerd. Daarbij wordt de voorwaarde gesteld dat niet met een nieuwe fase mag worden be gonnen alvorens de voorgaande fase voltooid is. Daarnaast vinden B. en W. dat de openbare voorzieningen op het terrein gelijke tred moeten houden met andere voorzieningen. Het is de bedoeling dat eind van dit jaar evereenstemming tussen de partijen wordt bereikt. GARAGE De commissie, bestaande uit de raadsleden mevrouw Vlas, Blanken, Van Asselt en Rienstra en uit de niet- raadsleden W. Helder (werkgroep Landschapszorg), J. Stolk (Onderne mers) en J. Koolhof (Agrarisch Texel), behandelde verder een verzoek van Garage Reij in de Waalderstraat die een nieuw bedrijfscomplex wil bouwen op de hoek Kogerstraat-Bernhardlaan tegenover de begraafplaats. Het col lege heeft geen bezwaren tegen deze vestiging maar heeft zich nog geen duidelijke mening gevormd over de bestemming van de dan vrijkomende ruimte rond de Waalderstraat. Zolang er geen definitief plan voor deze ruim te bestaat willen B. en W. Reij nog geen toestemming geven. Aldus deelde burgemeester \V. II. Sprenger donderdagavond mee tijdens de eerste openbare vergadering van de Commissie Ruimtelijke Ordening. EMK en Newomij hebben op deze eisen van B. en VV. nog niet gereageerd. Inmid- f dels zijn de resultaten van het overleg 0 tussen de drie gesprekspartners vastge- legd in een ontwerp-contract dat in pro cedure moet worden gebracht om het huidige bestemmingsplan te wijzigen. OUDESCHILD Karting Texel B.V. heeft het Stoombootkoffiehuis op het haventerrein van Oudeschild verkocht aan de heer H. Albertijn. De heer Albertijn kwam bij Karting in dienst kort nadat deze onderneming het Stoombootkoffiehuis drie jaar gele den kocht van de N.V. TESO Het Kar- tingbestuur besloot tot afstoten omdat de exploitatie 'n niet langer te aanvaar den belasting vormde. Al direkt na aan koop waren ingrijpende verbouwplan nen gemaakt, maar deze vielen veel te duur uit. Besloten werd daarom tot een eenvoudiger verbouwing en het bedrijf aan Albertijn te verpachten. Laatstge noemde gaf er toen echter de voorkeur aan het pand te kopen en de geplande verbouwing zelf uit te voeren. De werk zaamheden zijn inmiddels begonnen. De vroegere woonkamer van de heer Dog ger wordt bij de caféruimte getrokken, de ingang wordt verplaatst en daar waar zich thans nog de hall bevindt komt een nieuwe toiletgroep. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een ruit bij het portiek van De Spar supermarkt in Den Burg met een steen vernield. Er werd echter niets ver mist. De op de Keesomlaan rijdende Opel- bestuurder J.S. uit De Koog verleende (in de nacht van vrijdag op zaterdag om 24.00 uur) geen voorrang aan de voor hem van rechts ujt de Elemert komende H.J.K. uit Den Burg. Bij de aanrijding werden zowel de Opel Kadett als de Simca van K. flink gehavend. De firma Kaczor moest beide wagens wegslepen. SS •"WW éSt Eddy Howard (Willem Kikkert) voert zijn „bewijzen" aan om de snikkende Liesbeth er van te overtuigen dat zij Stella vermoord moet hebben. In het midden mevrouw Kikkert-Kuiper als Eddy's vrouw Anna. DEN HOORN De Hoornder toneel vereniging De Vriendenkring heeft een bijzonder goede naam op Texel. Door enkele seizoenen achter elkaar in de roos te schieten wat keuze en uitvoering van stukken betreft trekt elke uitvoe ring minstens twee stampvolle zalen. De toeschouwers komen niet alleen uit het eigen dorp maar van heel Texel. Hoog gespannen zijn dan ook telkens de ver wachtingen. Telkens werden die ver wachtingen overtroffen. Dat hieraan vroeg of laat een eind moest komen stond bij voorbaat vast. Deze keer was het zover. Bij de uitvoering van „Huis zonder vensters" (vrijdagavond voor de tweede keer) leverde De Vriendenkring een formidabele acteerprestatie maar liet niettemin bij het merendeel van het publiek een onbevredigend gevoel ach ter. Voor het grootste deel is dat te wij ten aan het ontbreken van een happy end. De mensen willen best komen kij ken naar ellende en spanning, maar na afloop moet er sprake zijn van de over winning van het geluk. Een klein sprankje hoop is eventueel al voldoende maar zelfs dat kon „Huis zonder ven sters" niet bieden. Het verhaal gaat over de familie Ho ward die door het noodlot zwaar is ge troffen. Eddy Howard heeft zijn le- raarsbestaan eraan moeten geven en zijn zoon is bij een scheikundeproef blind geworden. Ze zijn financieel af hankelijk van Eddy's zuster Stella, een zwaar gefrustreerd wijf dat op allerlei manieren laat voelen, dat zij het is die goed is voor de centen en daardoor bij ieder het bloed onder de nagels vandaan haalt, Eddy haalt een meisje in huis, De Helderse kantonrechter Mr. C. W. F. Pot acht het wettig en overtuigend bewijs niet geleverd dat de familie Den Houting de woning H 110 „Groenen daal" in De Westen heeft gebruikt als tweede woning. Mr. Pot sprak de fa milie vrij van overtreding van de gemeentelijke leefbaarheidsverordening. Volgens artikel 1 van deze verordening is tweede woning-gebruik niet toe gestaan zonder toestemming van B. en W. Mr. Pot deelde vanmorgen nog mee dat deze vrijspraak de principiële kwestie of de gemeentelijke verorde ning in strijd is met de woonruimtewet niet aan de orde is gekomen. De ver wachting bestaat dat de officier van justitie Mr. H. A. van Brummen in hoger beroep, dus bij de Alkmaarse rechtbank, zal gaan. naar later blijkt een ex-delinquente die betrokken is geweest bij een roofmoord. Het meisje is er zogenaamd om Anna Howard in de huishouding ter zijde te staan. In de loop van het verhaal wordt de werkelijk duivelse bedoeling duide lijk. Eddy gaat de gehate Stella ver moorden en weet de zaken zo voor te stellen dat het meisje Liesbeth het ge daan moet hebben. De blinde zoon heeft er echter geen moeite mee de waarheid te achterhalen, zodat er tenslotte niet één gelukkige overblijft. Karakterspel Gezegd mag worden dat de mensen van De Vriendenkring al hun talent in zetten om de diverse personages in dit karakterspel overtuigend op de plan ken te zetten. Willem Kikkert, de grote ster van De Vriendenkring viel niet te gen als Eddy Howerd. De gesteven def tigheid, de spanningen en frustraties die zijn persoonlijkheid moesten kenmerken kwamen er redelijk uit al lukte het niet met dezelfde .flair waarmee Kikkert naam maakte als Sil de Strandjutter. Buitengewoon goed deed mevrouw M. Kikkert-Kuiper het als Anna Howard, die tobt over haar ouder worden, tegen haar zin betrokken wordt bij het door haar man gesmede complot en als eer ste haar zoon snikkend in de armen valt om te bekennen wat zij („ook in jouw belang, jongen!") heeft gedaan. Dit was (Zie vervolg pagina 2) Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS Gladheid van de weg speelde S.A. parten toen hij gisterochtend over de Hoomderweg naar Den Burg reed. Bij Ouwe Kamp slipte hij en kwam met zijn Vivo Volkswagenbusje in de sloot te recht. Wonderlijk genoeg bleek het bus je vrijwel onbeschadigd te zijn toen het door de Firma Kaczor op het droge was getrokken. Ook A. was ongedeerd. Op het kruispunt Keesomlaan-Bea- trixlaan in Den Burg ontstond veel scha de toen daar de Austin-besturder J.S.H. geen voorrang gaf aan de voor hem van rechts uit de Keesomlaan komende BMW van S.A L. uit Duisburg. Het on geluk gebeurde woensdagmiddag en liep zonder lichamelijk letsel af. De heer A. v. d. W. uit De Cocksdorp ramde woensdagochtend op de Postweg nabij de Oorsprongweg een verkeers bord en de afrastering toen hij van de weg raakte. W moest plotseling uitwij ken voor een overstekende kat. De scha de is inmiddels geregeld. OUDESCHILD Een 21-jarige Texe laar heeft bij de politie aangifte gedaan van joyriding met zijn auto. De aan gifte bleek vals te zijn. in werkelijkheid was de jongeman doorgereden na een geparkeerde auto te hebben aangereden en wilde de schuld op een niet bestaande joyrider schuiven. Vrijdagavond was de bij 't Steigertje te Oudeschild geparkeerde BMW-per- sonenauto van B.ï. aangereden. Uit de verfsporen leidde de politie af dat de botsing had plaatsgevonden met de Austin van genoemde 21-jarige, die kort tevoren was komen vertellen dat een ander met zijn wagen had gereden en kennelijk een aanrijding had veroor zaakt. De jongeman heeft bekend en zal zich te zijner tijd moeten verant woorden voor doorrijden na een aanrij ding en het doen van valse aangifte. De Texelse vissers vertrekken deze week naar zee om op schol en rondvis in plaats van tong te vissen. Dit als uitvloeisel van hun be sluit zich unaniem achter het beleid van de Nederlandse Vissersbond op te stellen. De bond adviseert haar leden zich te houden aan het, dooi* minister Van der Stee uitgevaardigde, verbod om dit jaar nog op tong te vissen. Zo als bekend is het Nederlandse kwan tum weggevist. Tijdens een vrijdagavond gehouden spoedvergadering van de Visserijver eniging DETV hebben de Texelse vis sers niettemin de nodige kritiek op het beleid van de Visserbond en het be stuur van hun eigen vereniging geuit. Een dreigende tweespalt bleef echter uit. „Wij zijn bij elkaar gebleven", al dus voorzitter Ben Daalder die echter met nadruk stelt dat de moeilijkheden nog niet voorbij zijn. Concrete afspra ken over de quotering voor 1976 moe ten nog worden gemaakt. De kritiek van de vissers op de bond behelst de opstelling ten opzichte van de autoriteiten. De leden willen dat er een hardere lijn wordt gevolgd. Ze gaan ak koord met de quotering voor volgend jaar mits vooraf duidelijke afspraken worden gemaakt over compenserende maatregelen. Ben Daalder: „Het kwan tum van 9200 ton voor 1976 is zonder overheidssteun onvoldoende om de be drijven draaiende te houden". Deze mening kwam zaterdag naar vo ren tijdens een bestuursvergadering van de Vissersbond in Alkmaar. De meeste leden gingen akkoord met het advies zich aan het verbod van Van der Stee te houden. „Wie toch op tong gaat vissen doet dat op eigen risico. En de risico's zijn vrij groot", zegt Daalder. Wijst op de instructies van de Algemene Inspectie Dienst (AID) die heeft aange kondigd met ingang van maandag 1 de cember alle tong die wordt aangevoerd op de visafslagen in beslag te nemen. Te vens zal proces verbaal worden opge maakt. De straf die kan worden opge legd ligt tussen de 250 gulden en vier keer het bedrag van de waarde van de hoeveelheid in beslag genomen tong. Overheidssteun Volgens Ben Daalder zal de overheid in totaal 15 miljoen gulden beschikbaar stellen om bedrijven die dit jaar door het verbod op tongvangst in liquidi- teitsmoeilijkheden komen te steunen door een overheidsgarantie op de kre dieten te verlenen. De Nederlandse Vissersbond heeft in middels om een onderhoud met minister Van der Stee gevraagd. Zij wil de wen sen en verlangens van haar leden ken baar maken in verband met de afge kondigde quoteringsmaatregelen voor volgend jaar. De reaktie van de minis ter zal bepalend zijn voor de opstelling van de bond. Compensatie opvarenden Tijdens de bestuursvergadering zater dag in Alkmaar hebben de meeste bondsleden zich gedistancieerd van de negatieve houding die een aantal Urker vissers ten opzichte van de quotering inneemt. Verder werd een voorstel van Texel overgenomen de minister te ver zoeken compensatie te geven voor de op varenden om de tongverbodperiode tot en met eind van het jaar te overbrug gen. De kritiek die de Texelse vissers vrij dag op het bestuur van DETV uitten was volgens Ben Daalder opbouwend. „Zij willen dat ook DETV een hardere lijn volgt en de leden sneller informatie geeft over de stcllingname van de bond". op dinsdag 2, woensdag 3 en donderdag 4 december. Vrijdag 5 december sluiten wij om 5 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1