(jroen Tjmrtsjexels in het harL, MAARTENHUIS OPGEHEVEN POSTWEG 25 AANFLUITING VOOR OMGEVING" Bijzondere Middenstands Financiering Rabobank Q Instituut kan niet behoorlijk draaien 2000 Taxicentrale DE KOOG Weverstraat 69 moet overeind blijven tot herbouwpian Kadobonnen B en W eisen herstel of sloop Anders geen subsidie a'1 MiÉfei?Sfet j i -• ii Eigenaar in beroep tegen aanschrijving Tel. (02228) 555 FA. KIKKERT BELANGRIJK TELEFOONNUMMER! TAXI (02220) VRIJDAG 5 DECEMBER 1975 TEXELSE 89e JAARGANG No. 9032 Uitgave: BV v/h Langeveld De Rooij Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 734, en Ron Lodewljks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT ma Verschijnt dinsdags on vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. 50 cant Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 35 ct p. mm excl. 4% BTW i 11' I.",',,1 W-;m fo-sSidir Postweg 25: onsier end en gevaarlijk voor de omgeving De eigenaar van het pand Postweg 25, de aannemer G. Werwelius uit Huizen heeft bij de Texelse gemeenteraad beroep aangetekend tegen de aanschrijving van B. en W. dit, in vervallen staat verkerende, pand te ver beteren dan wel te slopen. „Het is een aanfluiting voor de omgeving", vindt het college, „en levert boyendien gevaar op door de vrije toegankelijkheid voor iedereen". In zijn beroepsschrift voert Werwe lius aan dat hij dit pand wil opknap pen en weer bewoonbaar maken. „De voorbereidingen worden getroffen Omdat het herstel kosten met zich zal meebrengen wordt nog overleg ge pleegd", aldus de aannemer. Hij vindt dat de gemeente hem de gelegenheid moet geven tot herstel over te gaan door de aanschrijving ongedaan te maken. Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds. Verwelius kocht de woning Postweg 25 in 1971. In augustus 1973 diende hij bij de gemeente het verzoek in het huis als tweede woning te mogen gebruiken. Dit verzoek werd afgewezen toen na een advertentieprocedure bleek dat twee serieuze gegadigden de woning wilden kopen voor permanent gebruik. Verwe lius kon met beide kandidaat-kopers niet tot overeenstemming komen. Via de makelaardij „Texel Vastgoed" pro beert de aannemer al enige tijd het pand Postweg 25 van de hand te doen. Door de weigering van de gemeente het huis van de permanente woninglijst af te voeren kan Verwelius het moeilijk als tweede woning verkopen. IN DEZELFDE STAAT In zijn beroepsschrift stelt de aanne mer uit Huizen dat hij het pand Post weg 25 heeft aangekocht in dezelfde staat als waarin het zich nu bevindt. Huisvestingsambtenaar P. Arensman meent echter dat de woning in 1973 nog goed was. Verwelius kreeg dan ook pas half april van dit jaar een brief van B. en W. in de bus waarin hem verzocht werd binnen een maand te laten weten wanneer hij dacht de woning weer in een bewoonbare staat voor permanente bewoning te brengen. B. en W. consta teerden in deze brief verder dat het huis zich in een staat bevindt die in strijd is met de woningwet en de bouwverorde ning. Wij hopen dat u tot een aanvaard bare oplossing zult weten te komen", aldus het college in haar brief aan de aannemer. (zie vervolg pagina 2) Ons B.M.F. dienstenpakket is geheel aangepast aan de plannen voor verbouwing, uitbreiding of modernisering van uw bedrijf. geld en goede raad. DE KOOG Het Maartenhuis in De Koog wordt opgeheven. Op verzoek van de Inspectie voor de Volksgezondheid zal dit heilpeda- gogisch instituut op antroposofi sche basis uiterlijk 1 juni 1976 zijn deuren sluiten. Het feit, dat het niet is gelukt het kleine, be trekkelijk geïsoleerd liggende in stituut naar behoren te laten draaien, is een van de belangrijk ste redenen tot de opheffing. In het Maartenhuis worden momen teel 33 kinderen verzorgd; zij zijn zwaar ontwikkelingsgestoord en in de meeste gevallen ook lichamelijk ge handicapt. De kinderen zullen naar andere tehuizen in het land worden overgebracht of naar een nieuw te stichten huis in de buurt van Schoorl. In Schoorl bevindt zich reeds het heil- pedagogische instituut Scorlewald dat samen met het Maartenhuis in de Ra- faëlstichting is ondergebracht. Dins dagavond zijn de 36 personeelsleden van het Maartenhuis van het besluit op de hoogte gesteld. Hoewel bij hen reeds lang bekend was dat het in verschillende opzichten niet goed ging met het instituut (een groep personeelsleden had al herhaaldelijk ak- tie gevoerd tegen misstanden) kwam de klap toch hard aan. Juist de laatste maanden was na veel spanningen de hoop op handhaving gegroeid. De lei ding was in handen gegeven van dokter Hans Woestenburg die als geneesheer aan de Rafaëlstichting is verbonden maar de bijzondere opdracht had gekre gen in het Maartenhuis orde op zaken te stellen. Hij had daairtoe plannen ont wikkeld maar deze hebben bij de auto riteiten van de Inspectie voor de Volks gezondheid geen genade gevonden. Begin Het Maartenhuis werd elf jaar gele den gesticht door mevrouw Van Rijssel- berghe-Verboom, eigenaresse van het Rotterdamse concern Radio Modern. In Rotterdam had zij reeds een dagschool voor gehandicapten, huize Thomas Me de op initiatief van de heer M. Mantje werd het aan de Ruijslaan staande „Kin derdok" van de Amsterdamse Droogdok Maatschappij overgenomen en tot ver blijf voor gehandicapten verbouwd. Het instituut functioneerde naar wens. Ra dio Modern stelde aanzienlijke bedragen beschikbaair om de tekorten te dekken, totdat vier jaar geleden de Algemene Wet bijzonder ziektekosten van kracht werd. Op grond daarvan werd het Maartenhuis erkend, maar het moest (zie vervolg pagina 2) MARTIEN VAN DE WETERING Ook voor rek. van Ziekenfonds Het pand Weverstraat 69 aan het hofje verkeert volgens B. en W. in een zodanige staat van verval dat het gevaarlijk en ontsierend is voor de omgeving. De eigenaresse, me vrouw J. M. A. Chr. Swarthof-Voor- velt, werd dan ook half september aangeschreven tot hef treffen van enige veiligheidsvoorzieningen aan deze woning. Mevrouw Swarthof is tegen dit aanschrijven in beroep gegaan. Het college stelt de raad voor haar beroepschrift ongegrond te verklaren. Als uitvloeisel van dit voorstel doen B. en W. mevrouw Swarthof drie keuzemogelijkheden aan de hand: de opgedragen veiligheids maatregelen uitvoeren; een uitge werkt restauratie-/rehabilitatieplan met kostenbegroting op tafel leg gen (eventueel in combinatie met het achterliggende pand) dat in principe wordt goedgekeurd zo dat het pand daarna onmiddellijk kan en moet worden afgebroken; de woning op eigen kosten en voor eigen verantwoording slopen waar na erf en aangrenzend pand (We verstraat 67) in een estetisch - en bouwkundig verantwoorde staat moeten worden gebracht. wij zo lang mogelijk willen voorko men dat er weer een ,,gat" in Den Burg valt, te meer daar het pand Weverstraat 69 van essentieel be lang is voor het aanzien van het hofje". OVEREIIND Van belang is dat de woning over eind blijft. Als voor enkele duizenden guldens wordt gerepareerd is her bouw reëel en krijgt de eigenaar een veel groter financieel voordeel terug, zo laat het college welen. „Wanneer het pand echter zonder herbouwpian zou worden gesloopt, worden geen subsidies meer verleend en zal her bouw een utopie zijn". 65 PROCENT In principe wordt bijna 65°/o van de restauratie- cq. vemieuwingskos- ten van de woning Weverstraat 69 gesubsidieerd. Weliswaar staat de woning niet op de monumentenlijst maar monumentenzorg vindt het pand zo belangrijk voor het aanzien van het hofje dat zij heeft toegezegd 15°/o van de restauratiekosten te zul len subsidiëren, mits ook de achter liggende woningen worden opge knapt. Ook van de gemeente krijgt mevrouw Swarthof in het kader van deze regeling 15°/o subsidie. De wo ning ligt tevens in het irehabilitatie- gebied zodat hij verbetering 35% ir''. T-*"'- i Weverstraat 69: ook ontsierend en gevaarlijk voor de omgeving Deze laatste oplossing wordt door B. en W. ontraden. Als niet uit de drie mogelijkheden gekozen wordt zal de gemeente na 14 dagen op kos ten van mevrouw Swarthof overgaan tot het stutten en dichtmaken van het pand. HAVELOOS B. en W. vinden de woning ontsie rend door het haveloze uiterlijk en gevaarlijk omdat de buitenmuren en -ramen niet zijn afgesloten (zodat het publiek zich gemakkelijk toegang tot het huis kan verschaffen), het dak niet dicht is en omdat het pand ge vaarlijk doorzakt. „De aanschrijving richtte zich dus hoofdzakelijk op het wegnemen van acuut gevaar", aldus het college. De eisen die in de aan schrijving werden gesteld waren: re paratie van alle buitenramen en -deuren en van het dak alsmede het stutten op doeltreffende wijze. „Behalve het verplichten van de ze veiligheidsmaatregelen hadden wij het slopen als alternatief kun nen stellen", geven B. en W. aan. „Dat is echter niet gebeurd omdat subsidie in het kader van de rehabi litatie wordt uitgekeerd. Voorwaarde is dat het pand zijn woonbestemming behoudt. Mevrouw Swarthof heeft de gemeente laten weten te zijn terugge komen van haar voornemen dit pand een zakelijke bestemming te geven. DOELBEWUST In haar beroepsschrift spreekt me vrouw Swarthof over een sinds vorig jaar bestaand restauratieplan dat bij de gemeente ingediend is. „Aan het maken van een kostenbegroting wordt gewerkt", zo deelt zij mee. De eigenaresse besteedt de kosten voor de veiligheidsmaatregelen liever aan sloop en herbouw van het pand We verstraat 69. Zij zou daarmee serieus bezig zijn. In een reaktie op deze ar gumentatie bevestigen B. en W. dat vorig jaar een restauratietekening met bestek is ingediend, waaraan monumentenzorg mondeling in prin cipe medewerking heeft toegezegd. „Vanwege de subsidie moet echter ook een kostenbegroting worden in gediend. Dit is nooit gebeurd. Ken nelijk heeft de eigenaresse destijds doelbewust van restauratie afge zien", concludeert het college.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1