Helmplantmachine alleen geschikt voor vlak terrein Eerste woning op aardgasnet aangesloten Werk gaat twee keer zo snel Sporthal eerste Texelse pand (hoge; cEénvanonzèrente~ Q i n/ tarieven,Spaardeposito voor 5jaar vast ij 2/0 uicrt nodariond Kritiek B en W op ontwerp KB adviesraad Waddengebied yrouwenbond NVV heeft op Texel meer dan 50 leden TEXEL IN AVRO'S „DRIE MAAL TWINTIG" BELANGRIJK TELEFOONNUMMER! TAXI (02220) Apparaat bij Westerslag voor het eerst in gebruik Voor ds felste pruik. Kleurhaarspray gemakkelijk, één adres voor al uw geldzaken DINSDAG 9 DECEMBER 1975 89e JAARGANG No 9033 TEXELSEW'COLIRANT llitnnun- RU u/h I annauaU fL Ha DaaII Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ VerechUnt dlnxteg. en vrUdega. Postbus It - Den Burg. Texel - Telefoon 2741 Poetgiro 852. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. Redaktle: Harry de Graaf, Petlkaanweg 75, De ("V I 1 60 lncB,,°l lo* ««et- Koog, tel. (02228) 734, en Ron Lodewijks, Noord- f Yp f) éjTJ 7///7 PT 1 0 01. f ITf IA P.T !/i fllTT Bank: Amrobsnk, Ned. Mldd. Bank, Rabobank wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. *-"ƒ V I//# /14/Wl—> P E E J Hr t/%/V FIf Wl Advert. 35 ct. p. mm exd. 4% BTW B. en W. vinden een voorlopige ad viesraad voor het Waddengebied, zoals neergelegd in het tweede definitieve ontwerp koninklijk besluit van de Wad- denzeevcreniging, in beginsel wenselijk. Het college hoopt dat de instelling van deze adviesraad zal leiden tot vrijwillige samenwerking en coördina tie inzake het beheer van de Wadden zee, zolang er geen andere aanvaard bare bestuursvorm bestaat. Zij vindt een voorlopige Waddenraad alleen nuttig gedurende de periode dat nog geen provinciale en gemeentelijke in deling van het Waddengebied heeft plaatsgehad. Bezwaar Bezwaar wordt gemaakt tegen de om schrijving in het definitieve ontwerp KB dat het gehele territoir van de ei land-gemeenten tot het waddengebied wordt gerekend. „Dit heeft tot gevolg dat de waddenraad, zelfs uit eigen be weging, advies zou kunnen geven over vrijwel het gehele gemeentelijke ter rein op de eilanden, ook als de Wadden zee niet in het geding is en tevens als de normale bestuurlijke procedures ruim schoots advies- en overlegmogelijkhe- den bieden", aldus B. en W. Zij wijzen daarbij op de nota van toelichting waar in het eigen karakter van landschappen en dorpen specifiek en onvervangbaar wordt genoemd. Op het vasteland maakt alleen de kust deel van het waddenge bied uit, hetgeen B. en W. een duidelijke beperking noemen die voor de eilanden ontbreekt. „Gezien tegen deze achter grond komt het ons vreemd voor dat het „horen" van een „betrokken" gemeen tebestuur achterwege blijft bij zaken met een geheim of vertrouwelijk karak ter". „Wij verwachten dat omschrijvingen en bestuurlijke systemen in een in terim-periode gemakkelijk in een defi nitieve regeling kunnen worden voort gezet. Met het oog daarop moet ondui delijkheid in de bestuurlijke opbouw juist nu worden vermeden", zo conclu deren B. en W. Het ledental van de Vrouwenbond van het NVV op Texel is inmiddels de •50 gepasseerd. Onlangs werd het vijf tigste lid ingeschreven en inmiddels zijn daar al weer twee bijgekomen. De in schrijving van het vijftigste lid ging ge paard met enige feestelijkheden. Informatrices maandagavond paraat Aan vakantiemogelijkheden op de Waddeneilanden wordt uitvoerig aan dacht besteed iij het Avro televisiepro gramma „Drie maal twintig" dat maan dagavond 15 december wordt uitgezon den. De opnamen voor dit deel van het programma („Reiswijs") zijn in augus tus op Texel gemaakt. Een camera- en geluidsteam is meerdere dagen bezig geweest en heeft nauw samengewerkt met VW-directeur J. W. Dekker die voor de gegevens zorgde. In 81/* minuut tijd wordt ingegaan op de recreatiemogelijkheden en vooral de verschillende akkommodatievormen die de Waddeneilanden te bieden hebben. WV-directeur Dekker vindt het tijdstip van uitzending (vlak voor de kerstva kantie en in eèn maand dat de mensen hun vakantieplannen voor volgend jaar maken) ideaal. Aan het slot van de uit zending worden de kijkers opgeroepen nadere inlichtingen te vragen bij de di verse eilandelijke VW's. In verband daarmee zullen de informatrices de hele avond paraat zijn op het kantoor, waar men over vier telefoonlijnen beschikt. SCHIETOEFENINGEN Op 12 december a.s. van 10.00 tot 15 00 uur gaat H.M. Tromp schieten in sec tor 045 tot 075 graden, rechtwijzend met een straal van 9 mijl vanuit het hoge geleidelicht Nieuwe Haven. Veiligheids schip aanwezig. MARTIEN VAN DE WETERING Ook voor rek. van Ziekenfonds Voor gehoorapparatenservlce ELECTROHUIS CJ De firma Daalder heeft eind vorige week en begin deze week in een 2,5 hectare groot en vlak stuk duingebied tussen het Westerslag en paal 12 voor de eerste maal gebruik gemaakt van een zogenaamde helmplantmachjne. Dirk Graaf steekt op de linkerfoto de cv-installatie in bet huis van de familie Le Noble aan. De heer Le Noble kijkt toe. Rechts de verwarmingsketel. (foto's Arend Nijkamp) Deze machine werd vroeger ge bruikt voor het planten van lelies maar blijkt zich ook uitstekend te le nen voor helmplant op vlak duinter rein. In stuifgaten en taluds is dit ap paraat echter onbruikbaar. Een poging de machine een talud door te loodsen mislukte dan ook falikant. Het gevaar te zakte weg in het rulle zand. Met de helmplantmachine kan twee maal zo snel gewerkt worden dan op de authentieke wijze; het apparaat plant eigenlijk geen helm maar trekt met vier ijzeren wielen sleuven van 20 a 25 centi meter diep. De achter de machine aan lopende (acht) manschappen planten de helm vervolgens in de gleuven en stam pen de plant aan. Het werk is zeer ver moeiend; het tempo ligt hoog. Aflossing is nodig. Verbluffend De resultaten zijn echter verbluf fend. Vanaf 8 uur 's ochtends tot en met kwart over drie 's middags is een gedeelte van 1 hectare met 50.000 helmplanten beplant, terwijl op de authentieke wijze in dezelfde periode maar zo'n 25.000 planten de grond in hadden gegaan, zo laten uitvoerder Sieme Daalder en Rijkswaterstaat-op- zichter Jaap Kreeft weten. Sneller Het helmplantersvak zal met de in voering van deze machine dus niet ver dwijnen; je kunt alleen spreken van een snellere methode. Zoals reeds eerder gezegd heeft de machine, die door de firma Daalder gehuurd wordt van de bollenboer Frans Witte, de grote beper king dat hij in stuifgaten en taluds niet ingezet kan worden. Het gebied moet vlak zijn; naast het geronk van de trac tor is ook het gebrom van de bulldozer te horen, die het relief vlakstrijkt. Nut Voordat de machine op dit stuk duin terrein werd ingezet waren vorig jaar een paar proeven genomen die naar vol le tevredenheid verliepen. Jaap Kreeft: „De helm sloeg goed aan". Na het Wes terslag is paal 26 aan de beurt. De ma chine is pas rendabel na een dag of drie achter elkaar gedraaid te hebben. „Er moet dan gedurende de werktijd genoeg helm voorradig zijn", zegt Jaap Kreeft. Het verkrijgen van flinke hoeveelheden helm levert geen enkel probleem op. „In het gebied tussen paal 26 en 27, waar wij vier jaar geleden helm hebben aan geplant, wordt alle benodigde helm ge stoken", laat Kreeft tevreden weten, wijzend op het grote nut van de helm- plant. Konijnenplaag Duidt ook op de keerzijde van de me daille: „Eén zware storm kan het werk van jaren teniet doen. Dan moet je weer van voren af aan beginnen". Behalve de zee vormen ook de konijnen een plaag voor de helmplanten. Kreeft ge- ergerd: „Vooral de helm op de binnen- duinen heeft erg te lijden van konij- nenvreterij. De helm op de buitenduincn stuift regelmatig onder en heeft daarom minder last". Jaap Kreeft wijst er op dat kalkrijk stuifzand uitnemend is voor de helmgroei. „Als de helm goed aan slaat kan er over twee jaar al gestoken worden", voegt de opzichter van RWS, belast met de inspectie van en controle op het duingebied, daaraan toe. Helmplanters aan het werk achter de machine. De vier ijzeren wielen maken 20 a 25 centimeter diepe gleuven in het duinzand, de planters zetten de helm in de gleuven en stampen het geheel aan. Basaltblokken op het apparaat zorgen voor verzwaring zodat de wielen de gewenste diepe gleuven maken. gen tevoren viel de eer te beurt aan de 0%ï1 sporthal „Ons Genoegen". De propaan- tA|) MO Q /V A gastanks voor de verwarming van de JwPfii fiïwVWvSjl Hp I sporthal waren zo goed als leeg en aan- ^P ^P gezien bijvullen niet mogelijk was om- P Q JÊ éfo dat de tankwagen niet meer bij het ge- T. H m mF* Jab bouw kon komen (de tuin was tussen- V W VP VP %iP TIP tijds omgespit) besloot men maar tot overschakeling op aardgas. Maandag 8 december 1975, 's middags om 1 uur 39 minuten en 25 seconden. Een historisch moment. Dirk Graaf van het C.V.I. steekt op de le verdieping in het huis van de fam. W. Le Noble, Lijn baan 27 in Den Burg, de brand in het aardgas, dat deze voormalige houtrijke woning via de centrale verwarmingsinstallatie van warmte voorziet Daarmee is de woning Lijnbaan 27 ge ontberingen moeten doorstaan eer Het eerste huis op Texel dat op het het zover was. Hun woning behoorde aardgasnet werd aangesloten. De kor- tot de eerste groep van 6 houtrijke te plechtigheid werd bijgewoond door woningen die gerenoveerd werd en voorzitter S. J. Kooi en administrateur door het gebrek oan materiaal verliep Rijkers van de woningbouwvereniging, de opknapbeurt niet zo vlot als de De overige 39 „houtrijke" woningen \*ee,r,en mevrouw Le Noble gehoopt in Den Burg die met de nieuwe alu- hadden- zeven weken hebben zii m de miniumpuien niet zo houtrijk meer zijn, rommke' moe en Zltte"' "et ^su tQa<,,s zullen naar alle waarschijnlijkheid nog ®.r echter weJ naa,r' De famdle Le No" deze week volgen. De meters worden ble 's, "er tevreden over de aange- in snel tempo geïnstalleerd. Het reno- brachte verbeteringen, vatiewerk is inmiddels verplaatst naar Oosterend. Overigens is de woning Lijnbaan 27 niet het eerste Texelse pand dat op het De familie Le Noble heeft wel eni- aardgasnet werd aangesloten. Drie da-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1