Cjrocn cZwarL-Jexeh in het harL, Agrariërs verontrust over aankopen CRM RST-DIRECTEUR OP FRAUDE BETRAPT Woningnood neemt toe RAAD AKKOORD MET BEGROTING 1976 2000 Rabobank Q Bouw woningwetwoningen stagneert Sombere beschouwing Zuidewind Taxicentrale DE KOOG Voorlopig geen ontslag College niet in moeilijkheden „SEMI-REAUSME" Bouw bibliotheek na renovatie hervat VERPLEEGHUIS 20 JAN. AANBESTEED KERSTDINER 1975 Havenrestaurant Texel. BELANGRIJK TELEFOONNUMMER! TAXI (02220) Tel. (02228) FA. KIKKERT Haal voor uw aanstaande een reisprogramma in huis en boek tijdig bij uw reisadviseur VRIJDAG 12 DECEMBER 1975 TEXELSE 89e JAARGANG No. 9034 Uitgave: BV v/h Langeveld De Roolj Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 734, en Ron Lodewljks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. COURANT Verschijnt dinsdags en vrjjdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ9,15 p. kw. 4- 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW De op handen zijnde aankoop van agrarische gronden door CRM (de lande rijen rond „Zeeburg" in de Eendachtpolder en rond „Dorpzicht" nabij de Rog- sloot) heeft nogal wat beroering gewekt in agrarische kringen. De agrariërs Jan Witte en Daan Schilling noemden dit in de gemeenteraad een fnuikende ontwikkeling. Schilling: „De agrariërs die hun bedrijf voortzetten komen door deze ontwikkelingen in grote moeilijkheden". Hij memoreerde dat bij „Dorp- zicht" een bollenareaal van 3 hectare gaat verdwijnen, hetgeen een arbeids plaats in het veld en in de verwerking kost. „Het stuit mij tegen de borst dat dit stukje werkgelegenheid gaat verdwijnen", aldus Schilling. Burgemeester Spren- ger was het met Schilling eens maar moest bevestigen dat de gemeente niets tegen deze aankopen kan doen zolang de agrarische bestemming van de gronden maar niet gewijzigd wordt. Schilling: „Op 100 bunder land zet je drie schapen en dan blijft het agrarische grond. Maar dit is dan wel een aantasting van de structuur". „Als wij op deze semi-realisti- sche toer verder gaan komt Texel in het bezit van een onverkwikke lijke hoeveelheid kunstvoorwer pen waarop de komende genera ties zullen reageren: „Hoe hebben jullie dat nu kunnen doen". Met deze woorden reageerde Fried Blanken op het voorstel voor de Jaanschaf van een „schaap met twee lammeren"-becld ter ver fraaiing van Oosterend. Blanken vroeg zich af of er niets origine- lers te bedenken was. De raads leden Weijdt en Kees Koorn lie ten heel andere geluiden horen. Weijdt: „Ik ben gelukkig met het ontwerp van Voskuil. Het is een knappe weergave van de werke lijkheid en een weerspiegeling van de Texelse gebondenheid met het schaap". De woningnood op Texel neemt gro tere vormen aan. Het aantal woning zoekenden is naar 198 gestegen. De ontwikkeling op de bouwmarkt kan de woningbehoefte niet bijbenen. Dit jaar is geen enkel woningwethuis op geleverd en ook volgend jaar ziet het er niet naar uit dat het woningbezit van de woningbouwvereniging zal worden uitgebreid. De doorstroming van goedkopere naar duurdere huizen functioneert in praktijk niet. Het wordt steeds moeilijker woningwetwoningen met een betaalbare huur te bouwen. Met de huur van de 48 huizen in het plan Den Burq-noordwest is de grens bereikt. Dit alles vervult mij met bij zonder grote zorgen. Aldus het sombere betoog van wet houder Jan Zuidewind over de huis vestingssituatie in zijn reaktie op de alqemene beschouwingen van het SCF-raadslid Kees Koorn tijdens de woensdagavond voortgezette begro tingsdebatten van de gemeenteraad. Niet gezond De wethouder wees er verder op dat de ontwikkeling in de premiebouwsec tor gunstiger is. Hij constateerde ver der dat van vrijwillige doorstroming geen sprake is, terwijl de statuten van de woningbouwvereniging niet voorzien in het dwangmatig bevorderen van de doorstroming. „Mij is regelmatig geble ken dat de huurders hun huis als een bezit gaan beschouwen". Net als Kees Koorn noemde Zuidewind als oorzaken voor de gestegen woningnood: het recht op een eigen woning voor alleenstaan den (ook werkende jongeren) en het toe nemend aantal onvolledige gezinnen. ,Een verantwoord toewijzingsbeleid wordt bemoeilijkt doordat de natuur lijke leegloop van woningen allereerst wordt opgevuld door noodgevallen en doordat de huren zo gestegen zijn; het wordt steeds moeilijker het toewijzings beleid in overeenstemming met het in komen te brengen. Het is een kwalijke zaak dat velen het door de huur gesla gen gat in hun inkomsten alleen kunnen opvullen met huursubsidie. Dat is geen gezonde ontwikkeling", aldus de wet houder. Werkeloosheid Ook de economische situatie gaf Zui dewind aanleiding tot een sombere be schouwing. In 1985 zal voor 475 arbeids plaatsen op Texel vervangende werk gelegenheid moeten zijn gevonden. De wethouder houdt tot en met 1985 reke ning met verlies van 50 arbeidsplaatsen in de visserij, 200 in de landbouw en 225 in de bouwnijverheid. Visserij Zuidewind becijferde dat van de 125 in Nederland te saneren vissersschepen (doel van de regering) 10 Texelse kotters uit de vaart zullen worden genomen. Deze sombere verwachting werd nog eens aangewakkerd door Weijdt die aan de hand van berekeningen had vastge steld dat het met de huidige quoterings maatregelen voor een schip vanaf 1.000 pk niet meer mogelijk is een rendabele besomming te maken, laat staan als de rijkssubsidie op de gasolie in 1976 weg valt. Aan de hand van internationale ontwikkelingen stelde Weijdt vast dat de Nederlandse vissersvloot kapot gaat. Hij vond dat de visserij gemeenten ge zamenlijk bij de minister moeten aan dringen op maatregelen om deze onder gang tegen te gaan. De wethouder zag daar weinig heil in. Hij wees op de grote onenigheid in de visserij wereld en zei tegen deze achtergrond niet te zien hoe de visserijgemeenten dan wel de handen ineen kunnen slaan. „Wij zijn machte loos". Over de ontwikkeling in de agrarishe sec tor oordeelde Zuidewind wat gunstiger. „De bedrijven worden geconfronteerd met noodzakelijke schaalvergroting. Kleine bedrijven\omen in de verdruk king omdat het rendement onvoldoende is om aan de kosten van het levenson derhoud het hoofd te kunnen bieden". Hij noemde het gunstig dat de aardap pelbewaarplaats op Texel is gebleven. De wethouder maakte zich weinig il lusies over de rol van de gemeente in het economische leven dat bepaald wordt door internationale verhoudin gen. „Daar hebben wij weinig grip op". (zie vervolg pagina 2) De directeur van de Receratie Stichting Texel (RST) T. van den H. is betrapt op het plegen van fraude. Dat blijkt uit een commu niqué van het RST-bestuur, dat dinsdagavond tijdens de raadsver gadering door wethouder J. Nauta wereldkundig werd ge maakt. Het bestuur spreekt over mis bruik van vertrouwen en laakbare handelingen, maar heeft uit men selijke overwegingen besloten voorlopig niet tot ontslag van de directeur over te gaan. Of de heer Van den H. strafrechtelijk zal worden vervolgd, is niet bekend. Het verificatiebureau van de ver eniging van Nederlandse Gemeenten heeft in opdracht van het bestuur en met medewerking van de directeur in een onderzoek de aard en de omvang van de onrechtmatigheden vastge steld. Naar verluidt zou het hier gaan om enkele duizenden guldens. „Met de directeur is een aanvaardbare te rugbetalingsregeling getroffen. Er zijn en worden een aantal maatregelen ge troffen om dit soort onregelmatighe den in de toekomst te voorkomen", al dus het communiqué. Verder wordt niet in details getreden. De RST is een semi-overheidsinstel- ling. In verband met het openbare ka rakter van deze stichting zijn de frau- duleuse handelingen van de directeur in de publiciteit gebracht. Het RST-be- stuur bestaat uit zeven leden waarvan vier rechtstreeks door de gemeente raad benoemd worden en de overige drie door de middenstandsorganisa ties. De feiten kwamen twee weken ge leden aan het licht. Van der H. was niet op de raadsvergadering aan wezig. Burgemeester W. H. Sprenger wenste hem en zijn gezin kracht en moed toe. De fracties namen het com muniqué voor kennisgeving aan. Pakt-fractievoorzitter F. Blanken noemde het een teleurstellende gang van zaken terwijl zijn collega J. Witte zei deze affaire ernstig te betreuren. Pas als de renovatie van de houtrijke woningen is voltooid zal aannemer Duin verder gaan met de bouw van de bibliotheek. Op dit moment is er een bouwachter- stand van rond de twee maanden. Het inschakelen van werkeloze bouwvakkers is niet mogelijk aan gezien de vraag naar arbeids krachten groter is dan het aanbod. De architect heeft Duin gemaand het werk voort te zetten. Door de risicoregeling zal het project niet duurder worden. B. en W. menen dat deze vertraging geen invloed op andere werkgelegenheidspro jecten zal hebben. De bouw van het verpleegtehuis „Samen Eén" wordt 20 januari open baar aanbesteed. Dit liet wethouder Westdorp weten naar aanleiding van een brief van de bejaardenbond die zijn ongerustheid uitsprak over het uit" blijven van de bouw van dit verpleeg tehuis. Voor de aanleg van elektriciteit en verwarming zullen alleen Texelse bedrijven in aanmerking komen. in een sfeervolle omgeving. Tafclrcservering gewenst. (02226) 310. MARTIEN VAN DE WETERING I Ook voor rek. van Ziekenfonds De gemeenteraad ging woensdag avond zonder hoofdelijke stemming akkoord met de begroting voor 1976. Texels Belang liet uiteindelijk zijn ver zet tegen de voorgestelde 10% trend verhoging van de plaatselijke belas tingen vallen omdat, zo zei fractie voorzitter Weijdt, deze verhoging door het rijk opgelegd, en derhalve onontkoombaar is. Wel stemde zijn fractie tegen de 12% verhoging van de personele- en de straatbelasting. Texels Belang wilde deze heffingen teruggebracht zien tot 10%. De raad nam dit standpunt niet over. Dit alles gebeurde tijdens een raadsvergadering die bijna twaalf uur in beslag heeft genomen. Dinsdagmid dag twee uur werd begonnen en 's avonds voortgezet. Ook de woensdag avond werd bij deze stijtageslag be trokken. De publieke belangstelling was nihil. Slechts enkelen hadden de moeite genomen de debatten bij te wonen. Dat het college niet in moeilijkheden zou komen stond eigenlijk bij voorbaat vast. In de algemene beschouwingen werd overwegend positief over haar be leid geoordeeld, en deze indruk werd nog eens versterkt tijdens de discussie, die overigens vrij beperkt bleef. De re aktie van het college op de algemene beschouwingen namen meer tijd in be slag. In zijn betoog wees wethouder Jaap Westdorp op het belang van het onder wijs en jeugd- en vormingswerk. Dit naar aanleiding van een uitspraak van mevrouw Vlas, die meer de nadruk op het scheppen van arbeidsplaatsen wil leggen. „In de huidige samenleving is het onmogelijk werk te verrichten zon der vorming en onderwijs", zei hij. Muziek op basisscholen In samenwerking met directeur H. Mulder van de muziekschool wordt be keken of op de Texelse basisscholen meer aan het bijbrengen van de muzi kale grondbeginselen kunnen gaan doen, aldus zei Westdorp als reaktie op de suggestie van mevrouw Vlas, Fried Blan ken en A. Rienstra om algemeen muzi kaal onderwijs op de basisscholen te ge ven. De raadsleden toonden zich be zorgd over de toenemende kostenstijgin gen van de muziekschool. Westdorp zei op lange termijn wel mogelijkheden te zien voor het bijbrengen van muzikale grondbeginselen op de basisscholen zo dat de muziekschool uiteindelijk wat meer geselecteerd kan gaan werken. Zijn partijgenoot Blanken stipte in dit veirband de roostervrije uren van de schoolhoofden aan. Wes verkondigde de mening dat genoemd streven weinig soelaas biedt voor de begroting van de muziekschool. „Het instrumentaal on derwijs blijft toch het duurste object". Hij deelde niet de angst van mevrouw Vlas over de 20°/o lesgeldenstijging in augustus van volgend jaar. „Dit voor uitzicht heeft niet geleid tot minder aan meldingen". Dependance De wethouder streeft naar het vesti gen van een dependance op Texel voor particicel onderwijs. Op dit moment zijn er op het eiland 26 partieel leer plichtigen (gedoeld wordt op jongeren die geen verdere studie of vakonderwijs volgen), waarvan er slechts 9 onderwijs in Den Helder volgen. Westdorp erken de dat de reis naar Den Helder niet sti mulerend op het volgen van partieel onderwijs werkt. Als de dependance er ook werkelijk komt zal met de ouders van de leerplichtigen persoonlijk con tact worden opgenomen. De zorgelijke toestand van de maat schappelijke zorg noemde de wethouder een zaak die de gemeente niet in de hand heeft. „De richtlijnen komen van bovenaf". De ouderparticipatie in het basisonderwijs verloopt nog niet naar wens. Deze kwestie zal in de onderwijs commissie worden aangekaart. Fried Blanken liet weten dat de enige tijd ge leden gestarte ouderhulp op de Thijs- seschool bemoedigend verloopt. Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds. per boot, vliegtuig, trein of bus of met eigen auto, de

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1