Cjroen c2wartsjexeh in het karL, Geen kermis op zondag Taxicentrale DE KOOG Commissie beheer sportakkommodaties FRAAIE VERSPERRINGEN WEGDEK DE B00GERD Bezwaar gereformeerde kerkeraad Kadobonnen Alleen adviserende taak Rustiger verkeersbeeld i Tel. (02228) FA. KIKKERT Extra raadsvergadering over schuur Eeiman Abonnementsprijs hoger mm Mi jjppPBi 'mm Bokswedstrijden X X X KERSTDINER 1975 Havenrestaurant Texel. GEOPEND TOT 6.00 UUR. Winkeliersvereniging Den Burg Een groeibriljantring vanaf 145,— VRIJDAG 19 DECEMBER 1975 TEXELSE 89e JAARGANG No 9036 COURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De Rooij Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 734, en Ron Lodewijks. Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. te Het centraal bestuur van de Stichting Cultureel Werk ziet af van het plan om de kermis tot en met zondag te verlen gen en zal uitzien naar andere mogelijk heden om de pachtopbrengst (een be langrijke subsidiebron voor het vereni gingsleven) te verhogen. Aanleiding tot dit besluit waren de bezwaren die door de Gereformeerde kerkeraad tegen de kermis op zondag zijn gemaakt. De ker keraad had aanvankelijk in aanmerking willen komen vpor een subsidie uit de „kermispot" ter medefinanciering van gemeentecentrum-jeugdgebouw aan de Elcmert. Toen bekend werd dat de ker mis ook op zondag zou worden gehou den, achtte de kerkeraad dit principieel onaanvaardbaar en trok de aanvraag in. Overigens zou de kerkeraad toch wel financiale steun kunnen krijgen want de gemeentelijke subsidieverordening geeft de mogelijkheid tot toekenning van zelfstandige investeringssubsidies uit de gemeentekas. Statuten Ook B. en W hadden laten weten de gemeenteraad niet te zullen voorstellen de kermis tot en met de zondag uit te breiden. In de dinsdagavond gehouden vergadering van het centraal bestuur van Cultureel Werk werd nog even aan de mogelijkheid gedacht om een derge lijk voorstel dan maar rechtstreeks aan de raad te doen, maar administrteur G A. Oskam ontraadde dit. Hij wees erop dat het besluit tot de zondagse kermis de vorige keer meteen zeer krappe meerderheid was genomen en een nog sterker argument was dat Cultureel Werk blijkens de statuten zich moet onthouden van handelingen waartegen door een belangengroepering princi pieel bezwaar wordt gemaakt. De afge vaardigden lieten het toen maar zo, maar het geval was wel aanleiding om nog eens uitgebreid te praten over de kermisproblcmatiek. Zoals bekend, was over de plannen tot kermisverlenging overleg geweest met de Gereformeerde kerkeraad De kerkeraad kon er echter niet mee in stemmen. Naast principiële bezwaren waren er ook praktische problemen Het zou ondoenlijk zijn de door kermisru- moer bedreigde avonddienst te laten vervallen en ook het idee om het ge luidsniveau terug te brengen achtte men in de praktijk niet te verwezenlijken. Andere mogelijkheden Een hogere opbrengst van de kermis blijft niettemin wenselijk. Gelein Jan sen herhaalde zijn eerdere suggestie om de kermis naar een dag vóór in de week uit te breiden, al betekent dat wel dat het opbouwen van de kermis als gevolg van de markt in het gedrang zou komen. De heer Joh. C. Roeper bracht traditie getrouw naar voren dat de kermis veel meer geld zou opbrengen als Cultureel Werk de verpachting niet langer zou laten regelen door het bureau De Ker- misgids (die 10% provisie opstrijkt) maar door een particulier bureau, naar het voorbeeld van Hoorn. Ook leek het hem een goed idee om de verpachting door enkele zakenmensen uit Den Burg te laten regelen. Ook deze keer kreeg Roeper geen medestanders. Administra teur Oskam zei dat de huidige openbare aanbesteding, niet alleen een hoge op- brengs geeft, maar vooral de kwaliteit van de kermis garandeert. Hij nodigde Roeper uit de verpachting persoonlijk eens te komen meemaken. Het staat vast dat de concurrentie onder de kermisex ploitanten moordend is. Door hen wor den zo hoge pachtbedragen neergeteld dat er haast geen droog brood meer te verdienen valt. De man van de auto scooters betaalt bijvoorbeeld ƒ6.000, Belangrijk is dat De Kermisgids een organisatie is waarmee de kermisexploi tanten blijvend hebben te maken, zodat zij zich houden aan de regels. Goos Wes- terlaken en Piet Daalder vonden dat Roeper de volgende keer maar eens met Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds. harde cijfers moest komen om aan tonen dat „zijn" verpachtmethode zo veel voordeliger is. Roeper: „Ik zeg ieder jaar dat de kermis meer zou kun nen opbrengen. En ieder jaar is de op brengst hoger; dus had ik het gelijk aan mijn kant". Wat meer Cultureel Werk heeft een vergissing gemaakt bij de verdeling van de ker mispot van 1975. Bij nader inzien blijkt wat meer geld beschikbaar te zijn dan was verondersteld. Naast de door ons eerder gepubliceerde vereniging kunnen nu ook De Eilandschutters, de sportver eniging Oosterend en de Bejaardenom- roep worden geholpen. Eerstgenoemde vereniging krijgt ƒ728,als tegemoet koming in de kosten van 3 oefenborden, 10 doelen met bokken, 10 stamietplaten en enig ander materiaal ten koste van totaal ruim ƒ3.000, De sportvereniging Oosterend krijgt ƒ919,als tegemoetkoming in de kos ten van een ƒ3.674,kostende veldaf- rastering. „De Lichtboei" geeft 2.581 uit voor wijziging van de telefoonlijnen en meerkosten mengpaneel. De omroep krijgt een subsidie van 25% oftewel ƒ845,—. Uiteindelijk blijft van de kermispot dan nog ƒ234,over. Omdat andere aanvragen dit bedrag verre teboven gaan, wordt het gereserveerd voor vol gend jaar. De gemeenteraad vergadert dins dagavond vanaf 7.30 uur over de pro blematiek die ontstaan is rond de bouw van een schuur in het Hogeberg- gebied door de agrariër M. Eelman. B. en W. gaan met het oorspronkelijke bouwplan niet akkoord en willen een aan de hoge landschappelijke eisen aangepaste schuur. Zij willen Eelman daarvoor subsidie geven. De raad wordt hierover om een uitspraak ge vraagd en zal tevens het beroeps schrift van Eelman behandelen. Verschijnt dinsdags «n vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ9,15 p. kw. 50 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct. p. mm excl. 4% BTW Met toestemming van het minis terie van economische zaken zal de abonnementsprijs van ons nieuwsblad met ingang vain 1 januari 1976 met 2V2 cent per nummer of 65 cent per kwartaal worden verhoogd. Dit betekent dat de abonnements prijs van onze krant wordt gesteld op ƒ9,80 per kwartaal bij vooruit betaling. De abonnees die automatisch be talen delen wij mede, dat de be dragen door de Postcheque- en Girodienst en de banken zullen worden aangepast. De direktie. BOKSSCHOOL TEXEL organiseert op zondag 21 december a.s., aanvang 14.00 uur. Speciale attraktie een werve lende Amerikaanse show. Vrij entree. De Stichting Cultureel Werk is voor nemens een „adviescommissie inzake beheer sportakkommodaties" in het leven te roepen. Deze commissie zal de sporthalcommissie en de beheers commissie Burgemeester De Koninghal vervangen en zijn bemoeiingen tevens uitstrekken tot alle Texelse sportak kommodaties. Het aantal sportakkom modaties is de laatste jaren enorm toegenomen en gebleken is dat over gebruik en onderhoud regelmatig overleg moet worden gevoerd met de betrokken instanties. Dit kan het beste gebeuren in een nieuw prgaan, waar in alle belangengroeperingen verte genwoordigd zijn. Met sportakkom modaties worden alle voetbal- en schoolsportvelden bedoeld, alsmede Wie met hoge snelheid over de Boog- erd in Den Burg wil rijden, moet over bijzondere rijvaardigheid beschikken want de weg wordt gedeeltelijk ver sperd door verhoogd uitgevoerde stuk jes plantsoen. Dat noopt tot voorzich tigheid en daar was het de gemeente dan ook om te doen. Al jaren geleden bestonden plannen om op een of andere manier een rusti ger verkeersbeeld af te dwingen in deze straat. Het zou met verkeersdrempels hebben gekund, maar men heeft (naar voorbeeld van Uden in Noordbrabant) de voorkeur gegeven aan de inspireren de plantsoentjes. Voor de bewoners was het even wennen, maar deze reageren nu toch heel gunstig want de methode blijkt effektief te zijn Het totale straat beeld is er bovendien fraaier op gewor den, als beplanting van de uit palissa den van creosootpaaltjes gevormde „barrières" werden merendeels groen- blijvende heestertjes gebruikt die over enkele jaren aardige bosjes zullen heb ben gevormd. Tegelijk verdwenen ook de parkeerverbodsborden, in de hoop dat deze overbodig zijn geworden Wel zijn de parkeerstroken aangegeven en gehoopt wordt dat ieder nu begrijpt dat men daarbuiten beter niet kan parke ren. De plansoentjes zijn aangelegd door de firma Westerlaken. Het is de bedoe- j ling dergelijke maatregelen ook te tref- de ,|sbocm, de sporthal en de dorps- {eIfbij 4J6 woningeIfvan pian Noord_ huizen met gymnastiekakkommodatie. west en in de toekomst nog meerdere De taak van de commissie is zuiver straten. Om financiële redenen zullen adviserend en heeft te maken met ver- per jaar rnaar enkele stukjes kunnen deling en toewijzing aan de gebruikers, worc)en voorzien, onderhoud, verbetering, vernieuwing, vaststelling tarieven, aanstelling en ont- slag van personeel, gebruiksvoorwaar den, huur overeenkomsten, de wijze van gebruik e.d. De commissie zou kunnen bijdragen tot optimaal gebruik en be heer van de akkommodaties. Bij de samenstelling denkt men aan vertegenwoordigers van het voortgezet onderwijs, van het beroepsonderwijs, van het lager onderwijs, de sportraad, de gemeente Texel en cultureel werk. In de dinsdagavond gehouden verga dering van het centraal bestuur van Cultureel Werk werd positief gerea geerd op het voorstel van de heer Joh. C. Roeper om ook een vertegenwoordi ger van de dorpshuizen in de commissie op te nemen. Sommige afgevaardigden koesterden de angst dat de adviescom missie in de praktijk wel eens meer zou beheren dan adviseren, maar met klem werd door het dagelijks bestuur gesteld dat de commissie niet op de stoel van de eigenaars van de akkommodaties zal gaan zitten. De voorstellen inzake de oprichting van de nieuwe commissie in een sfeervolle omgeving. Tafelreservering gewenst. (02226) 310. (zie vervolg pagina 2) Wij zijn dinsdag 23 en dinsdag 30 december De woensdagen 24 en 31 december sluiten wij om 5.00 uur. 3") MARTIN TROMP Weverstraat 34.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1