Cjroen fwarL-Jexels in het harL, SCF tegen stolpschuur Eelman Tot ziens èm HypoOjeek^ /paarbank Taxicentrale DE KOOG „Meijert Boon-schuur met hout ommanteld" TWIJFELS ROND FRAUDEZAAK :s. m mm-. - - f Tel. (02228) FA. KIKKERT mm i T- V"' -#r v - Havenrestaurant Texel Informeer nu naai de mogelijkheden voor gelden op gemakkelijk, één adres voor al uw geldzaken l wCzS mart nederiand u DINSDAG 30 DECEMBER 1975 89e JAARGANG No. 9038 Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 734, en Ron Lodewijks, Noord wester 21, Den Burg, tel. (02220) 3986. Verschijnt dinsdags cn vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f9,15 p. kw. 60 cent Incasso; los 40 cent Bank: Amrobenk, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert. 35 ct p. mm excl. 4% BTW Met alleen de stemmen van de Sa menwerkende Christelijke Fracties te gen is de gemeenteraad vorige week dinsdag akkoord gegaan met de bouw van een aan het landschap aangepas te dubbele stolpschuur op het terrein van de agrariër M. H. Eelman aan de Schilderweg nabij de Hogeberg. De extra kosten van deze schuur (120 mille) komen voor tweederde voor re kening van het ministerie van CRM, dat mondeling medewerking heeft toe gezegd en voor één derde voor reke ning van de gemeente. Aan de goedkeuring van de raad ging ruim twee-en-een-half uur discus sie vooraf, waarbij van drie kanten be zwaren tegen de door het college voorgestelde kostbare oplossing wer den geuit. Alleen de SCF stemden uit eindelijk tegen. Pakt-raadslid Henk Beumkes die aanvankelijk ook afwij zend reageerde wijzigde zijn stand punt na de repliek van de burgemees ter en Daan Schilling (Texels Belang), die de meerkosten alle perken te bui ter vond gaan, maar vóór stemde wegens de moeilijke situatie waarin Eelman zich bevindt. De SCF spraken, bij monde van Jan Witte, hun voorkeur uit voor de zg. Meijert Boon-schuur (een goedkope schuur van betonelementen en golfpla ten waarvoor Eelman een bouwaan- vraag had ingediend) mits deze met hout ommanteld zou worden. De kosten van deze houtbeklcding zouden dan voor re kening van de gemeenschap moeten ko men. De stolpschuur noemde Witte niet functioneel meer. „Dit type is bedrijfs- technisch niet voordelig. Het is uit de tijd", zei hjj. Witte vond dat de schuur ook niet paste bij de moderne woning van Eelman. „Wij voelen niets voor een schijnlandschap met onwezelijke gebou- Geen vaste normen Henk Beumkes vroeg zich in eerste instantie af of het dure alternatief wel nodig is. Hij voelde meer voor camou flage van de Meijert Boon-schuur door het aanleggen van boomsingels en het toepassen van kleurencombinaties. Zijn fraktiegenoten waren een andere mening toegedaan. Zij noemden de stolpschuur een verantwoord plan waarin evenwel niet meer geld mag worden gestoken dan 120 mille, aldus woordvoerder Fried Blanken. Hij drong verder aan op welstandsnormèn voor heel Texel, wat volgens de burge meester onmogelijk is, omdat elk ge val apart moet worden bekeken. „Sub sidie wordt alleen gegeven als sprake is van onevenredige financiële gevol gen voor de eigenaar en niet als we te doen hebben met normale welstands- eisen. Vaste normen zijn hiervoor geen oplossing". De suggestie van Blanken voor een eenheidsnorm voor de in houd van bedrijfsgebouwen werd door de heer Sprenger verworpen met de woorden: „Dat is niet per bedrijf vast te stellen". De burgemeester noemde de gedragslijn van de gemeente in de zaak Eelman niet meer dan een prin cipiële richting en geen vaste richtlijn voor de toekomst. Tevens wees hij op de bijzondere landschappelijke eisen die gelden in het reservaat de Hoge berg. „Eisen die nergens anders op Texel worden gesteld", voegde hij daaraan toe, daarmee aangevend dat de omgeving zeer sterk meetelt bij de beoordeling. Fraktievoorzitter Weijdt van Texels Belang vestigde de aandacht op de grootschaligheid van de dubbele stolp schuur. „In een sober landschap is zo'n schuur met pannen daken dominerend", zei hij. Ook mevrouw Vlas plaatste be denkingen bjj de grootte van de schuur (400 vierkante meter). Zij vond de com binatie met de moderne bungalow van Eelman niet gelukkig. Voorlopig handhaving van de RST- directeur geeft alle aanleiding tot twijfel en onrust over de behandeling van deze betreurenswaardige zaak, zo menen negen raadsleden in een brief aan het stichtingsbestuur naar aanleiding van de fraude-affaire rond RST-directeur T. van den H. De negen vinden dat gezien de positie van de betrokkene er geen enkele twij fel over de houding van het bestuur mag bestaan. „De te ondernemen stap pen moeten in overeenstemming zijn met het algemeen geldende rechtsgevoel en duidelijkheid te verschaffen voor al le RST-personeelsleden. Dezen kunnen zich nu terecht afvragen in hoeverre menselijke gevoelens de besluitvorming van het bestuur beïnvloeden waar spra ke is van ernstige met de wet strijdige handelingen", aldus de brief waarin met klem wordt aangedrongen op spoedige afhandeling van de fraude-zaak. Deze brief werd vorige week dinsdag aan het begin van de extra-raadsvergadering over de Eelman-schuur voorgelezen door Pakt-raadslid F. Blanken namens zijn fraktiegenoten Beumkes, Ellen en Welboren en namens wethouder Zuide- wind en de raadsleden T. Vlas-v. d. Vlies, A. Rienstra, J. Witte en J. van Asselt. C£y Hebt u dat ook wel eens? dat u denkt: „Wat moeten we ermee, met die rotwereld? Wat hebben ze ervan gemaakt? Waardeloze troep! En 't is toch zo eenvoudig: iedereen wil vrede en rechtvaardigheid. Dat die Verenigde Naties dat nou niet inzienon-voor-stel-baar!" Gaat u dan ook verder redeneren alsof u één van de „groten" was? U slaat met uw vuist op de conferentietafel en roept uit: „Eerlijk delen is toch geen probleem? Heel simpel: alles bij elkaar vegen en dan elk zijn part. Wereldvoedselproduktie gedeeld door aantal aardbewoners; stop het maar in de computer. En dan staan we allemaal netjes ons teveel af". Als je zóver bent, begin je te twijfelen Willen we echt eerlijk delen? Ook als er te weinig is? Ook met die vliegtuigkaper, die je vakantiereis torpedeert? Ook met die felle activiste, die alle poten onder je veilige stoel vandaan zaagt? Moet de kottervisser zich terugtrekken uit de Noordzee terwille van zijn Britse concurrent? Moet de boer zijn piepers in de steek laten, omdat ze die elders goed koper telen? Is het nodig, dat wij onze schone Slufter openstellen voor buiten landers die onze Rijn vervuilen? Ja, als je ,,ze" maar vertrouwen kon. Als je maar zeker wist dat er nergens gekon keld wordt. Als alle machtigen maar edel van hart waren Als de goeden het maar voor 't zeggen hadden. Toch lijkt het soms alsof de „top" het TERUG OP DE PLAATS op zoek naar een vriendelijk dorpsplein. Het is mis op de markt. De Groeneplaats is te groot, de nieuw bouw te koel en te stads en te over heersend. Over dit vroeger zo aantrekkelijke plein hebben we in samenwerking met ar chitect enfouro Jan Visser een boekje samengesteld. Behalve foto's en een stukje geschiedenis, bevat het een re- construotie van de gesloopte panden en de vriendelijke suggesties om ze er maar weer neer te zetten. Want dat kan. De drukkers van Brügemann b.v. heb ben het werk bijzonder fraai uitgevoerd Het kost slechts ƒ8,50. Omdat bij de binder een deel van de omslagen verloren ging is het boekje in een beperkte oplage beschikbaar en vooralsnog alleen verkrijgbaar in HET OPEN BOEK Binnenburg 3 (tel. 3657). Dag en nacht. Badweg 1. Ook voor ziekenfonds. steeds moeilijker krijgt en de invloed van de „basis" groeit. Zitten de goeden aan de basis? Volgens een Engels gezegde zijn er twee klassen: de bezitters en zij die het willen worden. Maar dat slaat natuurlijk niet op ons. Die Engelsen doen nu een maal alles net-andersom. ze rijden toch ook links? Daarom stel ik voor, dat we ons humeur niet laten bederven en het wat dichter bij huis zoeken. Op Texel bijvoorbeeld; het eiland met zijn eigen Texelse licht, dat heldere kon- toeren laat zien Je ziet ze al, wanneer je met de TESO-boot komt aanvaren. Die lange blinkend-witte streep van de Hors; en dat fijne silhouet van Oudeschild, rechts langs de Waddenkust Hoe zou dat in 1985 zijn? Vaar je dan misschien oostelijker, vertrokken uit een Balgzandhaven? En maakt dat verschil? Zal het NlOZ-gebouw passen boven de dijk van 't Horntje? En blijft het duin aan weerskanten van de veerhaven gespaard? In elk geval zul je ook dan aan land komen (gelijkvloers of over een viaduct) en de Prins Hendrik Polder inkijken, die wonderlijke open schelp in de zon In elk geval zal de AOT je langs de Pontweg over de dijk krengen, het oude land in. Zullen er nog bomen staan op de Hogeberg? Of zijn ze gekapt, omdat ze er in de IJstijd óók niet stonden? In elk geval zullen de kerken nog boven de bebouwing van Den Burg tronen Blij ven ze geflankeerd door de TEM-schoor- steen en de telefoon-antenne? Je kunt niet weten, soms vinden technici vervangende apparatuur uit, die zich bescheidener ge draagt in dorpsbeeld en landschap Lopend of fietsend zul je de Groene plaats kunnen benaderen van alle zijden. Maar per auto mag je er alleen aan ruiken via de Parkstraat. Voordat je de Elemert indraait kun je misschien nog net vaststel len, of De Oranjeboom er nog staat, en in welke vorm. Als je wilt weten, of het Hofje in de Weverstraat gerestaureerd is en wat er van het Boeskippehuus is geworden, zul je moeten uitstappen. Dan kun je tegelijk zien, dat de muziektent nog tussen die hoge oude iepen ligt en wie het gevecht tussen parkeerplaats en wandelpark ge wonnen heeft. Wanneer je in het centrum net zo weinig van het verleden terugvindt als al die an deren die er hun jeugd hebben doorge bracht, rijdt je dan maar het buitengebied in. Het zal nog wel overwegend groen zijn, misschien tot barstens toe door alle bos jes, waarachter stallingen en zomerwonin gen verstopt zijn Alleen een aantal reus achtige schuren hebben ze niet kunnen wegwerken; die waren vermoedelijk de prijs voor de schaalvergroting. Maar het is er wel gezelliger op gewor den. Overal tenten en caravans op de er ven; en óm de kilometer een frietkraamp je (met ventvergunning). 't Zou anders ook wat él te stil worden, met die geruisloze auto-motoren. Alleen de helicopters hoor je nog; het Ministerie schijnt daar niets tegen te willen doen - -r" -I i; 1 -"-'i X?" :>'Vv;ï V .-V-' baarheid veronderstelt meeleven en hartelijkheid en contact en warmte. Wat zegt u? Op afstand? Wel nee, dat zal ik u nou 's even haarfijn uitleggen. Hallo, hallo, bent u daar nog?Verbinding verbroken; onbeleefde vlerk Hé, zou je dat nou gedroomd hebben? Ja, die bessen kunnen pittig zijn! Droom of geen droom, toch zit er wat in, moet ik zeggen. Contact op afstand, hoort dat niet bij het bedrog van de tijd? De telefoon mag niet in de war zijn en de tee-vee niet gestoord, want anders blijf je met jezelf alleen, en met je eigen ontoe reikendheid. UDI heeft het onlangs laten zien we spelen toneel voor elkaar; vrijblijvend, op afstand. We schrikken als we elkaar wer kelijk tegenkomen. Want dat betekent: el kaar aankijken, luisterend, een helpende hand, een bemoedigend woord Hoe vaak zit er iemand in de knoop? Hij wil eigenlijk de telefoon pakken, maar hij doet het niet. Waarom heb ik hem nog niet opge zocht? Misschien zou zijn wereld er iets minder rot gaan uitzien, 't Is toch zo een voudig: gewoon even eraan denken en dan gaan. Er zijn mensen die dat doen. Ze méken er wat van; iets onvoorstelbaars goeds Laten we afspreken: tot ziensl In een beter 1976. W. H. Sprenger (naar men fluistert: omdat gevreesd wordt, dat de boor-eilanden te veel naar IJsland zouden gaan wegpompen; en dan zou het prijsverschil tussen olie en aard gas nóg groter worden In De Koog heerst een nieuw soort apartheid- de huurders van de apparte menten willen niet met de kampeerders aan één tafel zitten, vandaar dat er een ondergronds vermaakcentrum is gebouwd, waar je alleen met een appartementenpas poort in mag. Het Koger textielstrand is verplaatst naar het Krimslag. Voor het overige zijn er allemaal verwarmde plastic-baden aan gelegd, met kunstmatige golfmakers Want de zee is verkleurd van helder blauw groen tot vettig olie-bruin. En het naakt strand is afgeheind met prikkeldraad-gaas tegen de elektrisch bestuurde katamarans. De Texelse jeugdgroepen van 1985 ver gaderen en demonstreren. Wat moeten we ermee, met dit rot-eiland? Wat hebben ze ervan gemaakt? Waardeloze troepl En 't is toch zo eenvoudig: iedereen wil vrijheid en gelijkheid en een schoon milieu. Dat die Waddenraad en die gemeentebestuurders dat nou met inzien.. on-voor-stel-baar! We keren terug naar 1975. Want zo'n troep wórdt het natuurlijk niet Wij houden van ons eiland en we laten het niet kapot gaan. Op het beslissende ogenblik hebben we elkaar altijd weten te vinden Het zal nodig zijn, dat de weg naar het gesprek open blijft. Voor de vissers en Rijkswaterstaat; voor de boeren en Na tuurmonumenten; voor de kampbeheer ders en Staatsbosbeheer, voor de TESO en het NIOZ; voor de gemeenteraad en de kiezers. Ziezo, nu hebben we alles weer netjes op een rijtje gezet, en daar gaan we op oudejaarsavond ernstig naar zitten kijken; tenminsteals de tee-vee ons dat toe staat Ernstig kijken, op een veilige af stand; tussen het kaartjes-schrijven door Nee, we vergeten niemand. De adreslijst is volledig. De koffie staat klaar, naast het nieuwjaarsgebak en de bessen-op-brande- wijn. Koffie, gebak en een slaapmutsje, de symbolen van de „leefbaarheid". Even lekker achteroverzakken Rrrrrrr (Je neemt de hoorn van de haak) Wat zegt u? Formuleer Ik dat verkeerd? Poppekast? U durft wel wat zeggen, meneert Zo maar ongevraagd door de tele foon. Nee, het onderscheid tussen leefbaarheid en beleefdheid is mij heel goed bekend. Beleefd ben je, als je hart er niet aan te pas komt, begrijpt u? Maar leef- Voor gehoorapparatenservice ELECTROHUIS CJ Voor de jaarwisseling verzorgen wij gaarne uw koude schotels, o.a. hors d'oeuvre zalmmayonaise Russische eieren huzarensalade (02226) 310.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 1