TX 20 voorlopig laatste nieuwe kotter TERUGBLIK B. DAALDER OP MOEILIJK VISSERIJ-JAAR Voor het weekend en oude- en nieuwjaarsdag Kerstboom vernield Damestrimmen weer van start GROTE DEELNAME AAN B0SL00P Vervoersaanbod TESO met 10% gestegen Vervuilde schoorsteen in brand Meisje ernstig gewond GEEN UZI-SCHIETBAAN OP DE MOK Zuigelingenbureau Werkwinkel verzamelt kaarsrestjes TEXEL KRIJGT TWEEDE HONDERDJARIGE Artsen Groene Kruis: Tandartsen Dierenartsen Noodslachtingen Kerkdiensten De TX 20 Dirk Senior" tijdens de zaterdag gehouden proefvaart. OUDESCHILD Ondanks de onzeke re tijden die voor de visserij zijn aange broken, is de officiële proefvaart van de TX 20 „Dirk senior" van de firma Krij- nen uit Oudeschild een feestelijke ge beurtenis geworden. De tocht, onderbro ken voor de officiële overdracht, werd door een groot aantal genodigden mee gemaakt. De TX 20 is de voorlopige hekkesluiter van een uitgebreide reeks nieuwe kotters. Het iVz miljoen gulden kostende schip werd midden in de olie crisis besteld. Schipper-mede-eigenaar Jaap Krijnen geeft toe dat de toestand zorgelijk is, maar is vol goede moed. „Na deze tijden komen andere tijden. Als ze in Den Haag hun verstand gebruiken zal het wel goed komen". De „Dirk senior" neemt de plaats in van de oude TX 20, een voormalige ha- ringlogger die vier jaar geleden door Krijnen werd gekocht. Dit schip heeft ernstige motorschade en is voor de sloop bestemd. De nieuwe TX 20 werd gebouwd bij werf „De Lastdrager" te Den Helder. Het fraai gelijnde schip is 35,50 meter lang, 7,60 meter breed en 4,15 hol. Er staat een Stork motor van 1500 pk in, die eventueel nog kan worden opge voerd. Verder zijn er twee hulpmotoren: een 220 pk Catarpillar voor de winch en een Daf van 108 pk voor stroomvoorzie ning e.d De „Dirk senior" (genoemd naar vader Dirk Krijnen) is geschikt voor alle vormen van visserij. De elek tronische en andere hulpmiddelen aan boord zijn zeer uitgebreid. De elektro nica omvat een zend-ontvanger, twee spoedniks (kleine zend-ontvangers voor onderling verkeer), radar, plotter, twee Simrad schrijvers en intercom. Met uit- In de nacht van 25 op 26 december werd de op het terras van hotel De Lin- deboom-Texel staande kerstboom ver nield; ook de verlichting werd kapot gemaakt. De politie tracht de daders te achterhalen Het trimmen voor dames begint dins dag 6 januari weer, ditmaal onder lei ding van de heer H. J. Kooi, leraar MO lichamelijke opvoeding. Verzamelen om 14.30 uur op het parkeerterrein bij het begin van de trimbaan op het Turfveld. Het uitgangspunt van dit trimmen is een uur flink bezig zijn zonder erg moe te worden. Dit werkt ontspannend en conditieverbeterend. Aan de zaterdag gehouden vierde winterbosloop van de Texelse sport raad namen 216 mensen deel, hetgeen zeer veel meer genoemd mag worden dan de 80 lopers die vorig jaar mee deden. Het inschrijvingsbureau had handen vol werk; een groot aantal vaantjes moest worden nabesteld. De wedstrijdloop over 8 kilometer werd van kop af aan gewonnen door Ridder uit Den Helder, op enige afstand gevolgd door Niek Welboren uit Oude schild. Deze liet Molanus uit De Cocks- dorp royaal achter zich. De wedstrijdlo pers startten om kwart voor drie, twee minuten later gevolgd door de recrea tieve sportbeoefenaren, die 4 kilometer liepen. Daar het verschil tussen kop en staart nogal groot was ontstond een langgerekt peleton. Na ongeveer 19 mi nuten waren de eerste recreatielopers weer binnen: Rob Kooiman uit Den Burg als eerste, gevolgd door Gerard Roeper uit Eierland en Dirk Eelman uit De Waal. De laatste wedstrijdloper kwam een uur na de start binnen; Rid der was ruim een half uur sneller ge weest. Hij liep de 8 km in 29.21 minuten. zondering van de grote zend-ontvanger die door Radio Holland is geleverd, is alles afkomstig van INA. Sonar Iets nieuws is de sonar (onderwater- radar) die het mojelijk maakt wrakken en andere gevaarlijke obstakels tot een afstand van 1500 meter te signaleren. Dat is vooral belangrijk als wordt ge vist in onbekend water. Dat laatste zal de komende jaren ongetwijfeld steeds vaker voorkomen. De firma Krijnen Bij een terugblik op 1975 wil ik niet nalaten te memoreren, dat wij gelukkig behoed zijn gebleven voor grote ram pen, alhoewel wij onlangs werden opge schrikt door een zeer tragisch bedrijfs ongeval. Een opvarende van onze vloot verloor hierbij het leven. Moge de na bestaanden in de voor hen ongetwijfeld zeer moeilijke dagen rond de jaarwisse ling de kracht worden gegeven dit smar telijk verlies te dragen. Naar verwacht kon worden begon de visserij in 1975 aan een zeer moeilijk jaar. Deze verwachting is in vele opzich ten ook bewaarheid. Het doorvoeren van de 12 mijlszone en de invoering van quotering werden een feit. Het zou te ver voeren om hier op te sommen wat er in dit jaar zoal aan regelingen en ver ordeningen werd gemaakt. Wel kunnen wij vaststellen dat van het een en ander niet veel terecht is gekomen. Dit is ze ker niet in de laatste plaats te wijten aan een falend overheidsbeleid. Men wenste eerst de kat uit de boom te kij ken en af te wachten, hoe het bedrijfs leven uit zichzelf op de quotering zou reageren. Daarmee gaf zij echter blijk weinig kennis van zaken te hebben voor wat betreft de aard van het visserijbe drijf Niemand immers juichte een zo ingrij pende quotering toe. Zeker niet op vrij willige basis. Zeer terecht werd dan ook gesteld quotering, ja, mits de overheid compenserende maatregelen zou nemen. Wat de overheid met dit beleid wel heeft bereikt, is een geschokt ver trouwen en een grote verdeeldheid on der de vissers. Het georganiseerd bedrijfsleven zich eerst positief opstellend, heeft tegen het einde van het jaar voor een wat hardere lijn gekozen, wetende dat voor 1976 de oliesubsidie zou komen te vervallen, en de uitspraak van de minister geen direk- te compensatie te verlenen. Dit werd echter bij de behandeling van de visse rijbegroting door een grote meerderheid van de 2e kamer verworpen. Er werden enkele moties ingediend waarin de mi nister werd gevraagd de werkgelegen heid te behouden en het gesprek met georganiseerd bedrijfsleven te hervat ten. Om de 2e kamer nu de gelegenheid te geven de ingediende moties waar te maken heeft het totale georganiseerde bedrijfsleven voorgesteld in januari '76 te beginnen met een regeling waarvan verwacht wordt dat de vloot kostendek kend zal varen. Voor 1 februari 1976 zullen wij dus meer klaarheid van de minister moeten hebben, anders lijkt een harde confrontatie onvermijdelijk. De visserij die zich het eerste half jaar zorgelijk liet aanzien ,,de eerste 3 maanden werd het toegestane quotum niet volgevist" heeft zich in de laatste maanden goed hersteld. De tongvisserij was redelijk tot goed, de haringspanvis- serij herstelde zich ook goed na een bij zonder slechte start. Voor veel bedrij ven was het laatste kwartaal zeer goed, wat de direkte problemen wat verlicht- te. Willen wij als bedrijfsleven het hoofd kunnen bieden aan de problemen, dan zal steun van de overheid onontbeerlijk zijn. Maar niet minder belangrijk is een denkt dan wat verder te gaa zoeken, niet in de Golf van Biscaje maar in meer noordelijke wateren. Technische storin gen aan boord worden zoveel mogelijk met eigen krachten verholpen. In de ma chinekamer is daartoe heel wat gereed schap samengebracht, onder andere elektrische en autogene lasapparatuur. De bemanning van de TX 20 bestaat uit schipper en mede-eigenaar Jaap Krijnen (per 1 januari wordt een fir mantschap opgericht waarvan vader Dirk Krijnen en zijn zoons Jaap, Dirk en Fulps deel uitmaken), Dirk Krijnen, Jan Koopman, Piet Koopman, Rinus Zandee en Peter Bremer. De officiële overdracht van de kotter had plaats nadat eerst een tocht naar Den Helder was gemaakt. Ter hoogte van 't Horntje werd het schip stilgelegd en het woord werd onder meer gevoerd door de heer H. Visser namens de werf en D. Krijnen namens de firma. hechte samenwerking van het bedrijfs leven op alle terreinen. 1976 zal zeker geen gemakkelijk jaar worden, bedrijfs economisch en bestuurlijk. Ik hoop dan ook dat alle bedrijfsgenoten, eigenaren en opvarenden aktief mee zullen den ken, hoe de problemen opgelost dienen te worden, en hoe wij ons dienen op te stellen. Van deze plaats wens ik, mede na mens het bestuur, alle bedrijfsgenoten behouden vaart, goede vangst en veel wijsheid toe. B. Daalder, voorzitter visserijvereniging DETV Texel Van vrijdag 19 tot en met maandag 29 december heeft TESO totaal 11.043 auto's vervoerd, tegen 10.012 in dezelfde periode vorig jaar. Een toename dus van 1.031 of 10°/o. Van Texel naar Den Hel der gingen 4.918 (4.560) wagens en in omgekeerde richting 6.127 (5.452) wa gens. Op dit moment bevinden zich op Texel ongeveer 1.200 „vreemde" auto's; vorig jaar op het vergelijkbare tijdstip 900. De schoorsteen van een open haard pleegt snel te vervuilen. De roetvorming is over het algemeen veel sterker dan bij gebruik van een kolen- of oliekachel. Minstens een keer per jaar de schoor steen vegen is dan ook zeker vereiste. Dat dit niet overdreven is, bleek aan de vooravond van Kerstmis toen de schoor steen van schoenhandel Mantje, om streeks half tien in brand raakte. Adrie Mantje die nog in de winkel aan het werk was, hoorde een loeiend geluid. Toen hij boven poolshoogte nam bleek de schoorsteen een vonkenregen üit de spuwen. Mantje waarschuwde de brand weer en doofde 't vuur door een emmer water in de schoorsteen te kiepen. Door de plotselinge afkoeling barstte echter het deels uit dubbelwandige asbestpijp opgetrokken rookkanaal. De brandweer was snel aanwezig maar hoefde niet op te treden. DE WAAL De 20-jarige Jana van der Wal uit Oost werd gistermiddag omstreeks 17.45 uur ernstig gewond toen zij op de Oosterenderweg door een bromfietser werd aangereden. Het meisje stond op een afstand van 200 meter van de kruising met de Laag- waalderweg en poogde haar defekt ge raakte brommer te repareren. De uit de richting Den Burg naderende bromfiet ser J. D Slik (19) uit Oosterend zag het meisje niet omdat hij door een tegen ligger werd verblind Bij de aanrijding liep Jana van der Wal onder meer een gecompliceerde linkeronderbeenbreuk op; zij werd naar het ziekenhuis ver voerd. De marine heeft afgezien van het plan om op het amfibisch oefenkamp Texel een schietbaan te maken voor het schieten met de pistoolmitrailleur van het type UZI (9 mm). De aanvraag om een desbetreffende hinderwetvergun ning is ingetrokken. De vergunning werd al in augustus 1972 aangevraagd en was aanleiding tot diverse bezwaren niet alleen van de zijde van natuurbeschermingsorganisa ties maar ook van enkele particulieren en de Jonge Ondernemersorganisatie. Het verzoek was nog steeds niet door B. en W. afgehandeld, mede naar aan leiding van het bericht aan de marine dat er vermoedelijk een andere aan vraag zou komen. Men heeft nu echter besloten geen UZI schietbaan aan te leggen. De in 1959 verleende vergunning voor de pistool- en revolver-schietbaan van De Mok blijft wel van kracht. Dc zuigelingen, die aan de beurt zijn worden op het bureau verwacht op de tijden, waarop hun eigen huisarts zutting heeft. De tijden zijn als volgt Dokter Seegers, dinsdag 6 januari om 14.00 uur. Dokter Van Loon, woensdag 7 januari om 13.30 uur. De Werkwinkel verzamelt de komen de dagen in Den Burg huis-aan-huis stompjes kaars en andere kaarsresten met de bedoeling er weer nieuwe kaar sen van te gieten. Deze kaarsen worden verkocht, dit levert aanmerkelijk meer geld op dan het inzamelen van oud pa pier waarvan de prijs nog steeds zeer laag is. Zoals bekend gaat de opbrengst van de Werkwinkel-aktiviteiten naar diverse goede doelen. Als het even meeloopt heeft Texel in het nieuwe jaar twee 100-jarigen. Num mer twee is mevrouw M. Briicher-Boh- lingen uit Den Burg die deze gezegende leeftijd op 3 januari a.s. hoopt te berei ken. Het feest zal in familiekring wor den gevierd. De vier kinderen (Willie en Louise van Texel, Erna Vasco uit Ame rika en Friedrich uit Duitsland) zijn za terdag allemaal van de partij, 's Middags wordt van 16.00 - 17.30 uur receptie ge houden in hotel Dc Lindeboom-Texel, gevolgd door een etentje. Er is alle re den tot vreugde want de gezondheids toestand van mevrouw Brücher is uit stekend; vooral geestelijk is zij buiten gewoon vitaal. u ui s 5 h i s it 3 is -- IS ?c ri rs S. r Fj si IV Uitsluitend voor spoedgevallen Oudejaarsavond en Nieuwjaars dag, van woensdag 18.00 uur tot vrijdag 2 januari 8.00 uur Dokter R. COUTINHO, Den Burg, tel. (02220) 2023. Dokter Sicbinga afwezig tot 12 januari. A.s. weekend van zaterdagmorgen tot maandagmorgen 8.00 uur Dokter A. VAN LOON, Den Burg, tel. (02220) 2016. Ambulance (in geval van onge lukken met betekenend lichame lijk letsel) (02220) 2011. Nieuwjaarsdag van woensdagavond 18.00 uur tot vrijdagmorgen 8.00 uur Zr. HOL, Den Burg, tel. (02220) 3241* A.s. iweekend van vrijdagavond 8.00 uur tot maandagmorgen 8 00 uur Zr. DE JAGER, Den Hoorn, tel. (02226) 304. Voor zeer spoedeisende tandheel kundige hulp kan men zaterdag en zondag om 18 00 uur precies te- reoht in het tandheelkundig cen trum in het Groene Kruisgebouw, Witte Kruislaan 19. Alleen voor spoedgevallen telefoon 2527. Voor noodslachtingen bellen de heer A. van Heerwaarden, tel. (02220) 2182 (slachtplaats) of 2663 (Wil'helminalaan 94), b.g.g. 3541. Oudejaarsavond, 31 december HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 19.30 uur Gemeensch Oudejaarsdienst. Aansl. rust huizen. Ds. Douwes, prediking, en ds. De Roest, liturgie. De Cocksdorp 19.30 u. Eerw. heer E. Loerakker, Oudejaarsdienst. Oude j aarscollecte. Den Hoorn 19.30 u. cand. J. Bruin, oudej aarscollecte De Koog 20.00 uur ds Hoekstra oude j aarscolleote. De Waal 19.00 uur ds. Hoekstra oude j aarscollecte Oosterend 20.30 uur ds De Gier m.m.v. Jaap van der Slikke, trompet. Oudejaarscollecte. Oudeschild 19.15 uur ds De Gier Oudej aarscollecte. GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg 19.30 uur Gemeensch Oudejaarsdienst in de Herv. Kerk. Voorgangers: Ds. De Roest en ds. Douwes. Oosterend 20.00 u. Kand. BVuming uit Amsterdam. GEREFORMEERDE GEMEENTE Oosterend 19.30 uur Dienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 19.30 uur ds. Kuitse Kerkbusje Den Hoorn ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg 19 30 uur Oosterend 19.30 uur Nieuwjaarsdag, 1 januari 1976 HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10.15 uur Gemeensch. Nieuwjaarsdienst in de Geref. kerk. Voorganger ds. De Roest. Na afloop koffiedrinken. De Cocksdorp 10.30 uur Nieuw jaarsbegroeting in het gebouw naast de kerk. De Koog 10.30 uur Nieuwjaars begroeting in „Capri". De Waal 12.00 Nieuwjaarsbegroe ting in de kerkekamer. Oosterend 10.00 uur Nieuwjaars begroeting GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg 10 15 uur Gemeensch. dienst in de Geref. kerk. Voor ganger: Ds. De Roest. Na de dienst koffiedrinken in de zaal achter de kerk. Oosterend 9.45 u. Kand. Bruining uit Amsterdam GEREFORMEERDE GEMEENTE Oosterend 10.00 uur Dienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK Den Burg 10.45 uur De Koog 9.30 uur De Cocksdorp 9.15 uur Oudeschild 19.00 uur Den Hoorn 10 45 uur Zondag 4 december 1976 HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10.00 uur ds. De Roest De Cocksdorp 10 uur eerw. iheer E Loerakker Den Hoorn 9.30 uur ds. Hoekstra De Koog 11.00 uur ds. Hoekstra De Waal 19.30 uur ds. De Roest Oosterend 9.30 uur Eemv. heer Veldhuis, kindemevendienst Coll. Noodlijdende Gemeenten en Personen. Oudeschild 11.00 uur Eerw. heer Veldhuis. Collecte Noodlijdende Gemeenten en Personen GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg 10.00 uur ds. Douwes Met kindemevendienst. Tijdens de dienst kindercrèche achter de kerk. 19.00 uur ds Plaatsman, van Leeuwarden. Oosterend 9.45 uur ds. Plaatsman, van Leeuwarden 17.00 uur ds. Douwes GEREFORMEERDE GEMEENTE Oosterend 10.00 en 16.00 u. dienst DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10.00 uur ds. Kuitse JEHOVAH'S GETUIGEN 18.30 uur: Lezing. 19.30 uur Wachttoren-studie ROOMS-KATHOLIEKE KERK weekend 3 en 4 januari 1975 Den Burg zaterdag 19.30 uur en zondag 10.45 uur De Koog zondag 9.30 urn- De Cocksdorp zaterdag 19.30 uur Oosterend zondag 19.00 uur Oudeschild zondag 10.45 uur Den Hoorn zondag 9.15 uur

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 2