Matige opbrengsten in de akkerbouw a Wi S 8 DAF en VOLVO nu samen op Texel Jaaroverzicht Van Groningen t LAND BOUW Burgerlijke stand Tweede blad Texelse Courant, dinsdag 30 december 1975 Als we „rust" en „onrust" willen ge bruiken als maatstaf voor het goed of minder goed floreren van een bepaalde bedrijfstak, dan moet de konklusie worden getrokken, dat het jaar 1975 in de landbouw minder zorgen heeft ge geven dan in het jaar 1974. Iedereen herinnert zich nog wel de onrust, die in de zomer van 1975 bij de agrarische be volking aan de oppervlakte kwam en die zich illustreerde in verkeersbelem- meringen en een grote protestvergade ring te Utrecht. Van deze zaken is in het afgelopen jaar geen sprake geweest. Wie echter de landbouwbladen regel matig doorneemt weet wel, dat het ook in 1975 lang geen paradijselijke toestand is geweest in de agrarische sector. De wensen, die de georganiseerde landbouw telkens weer onder de aan dacht van de regering meende te moe ten brengen is maar gedeeltelijk vol daan en het ziet er naar uit, dat ook in het komende jaar de landbouw weer telkens op de ketting zal moeten sprin gen. Mogelijk is het feit, dat iedereen er zo langzamerhand wel van overtuigd raakt, dat ook in diverse andere be drijfstakken de klad is gekomen ook een aanleiding om de wensen minder fel naar voren te brengen. Hoewel de zorgen dus zeker niet ver dwenen zijn menen we in de kop van dit artikel toch niet uitsluitend van „wee", maar ook van „wel" te mogen spreken. De weersomstandigheden Het afgelopen jaar werd wat het weer betreft gekenmerkt door een laat voor jaar. In de maand februari en begin maart waren de omstandigheden korte tijd zeer gunstig voor het zaaien van de vroegste gewassen. Daardoor kwam het stoppelknollenzaad over het algemeen vroeg in de grond en gelukte het een aantal akkerbouwers om de zomertarwe goed op tijd gezaaid te krijgen. Na deze eerste zaaitijd is er een lang durige vertraging gekomen. Een groot deel van de granen kon pas in de twee de helft van april worden gezaaid en de suikerbieten kwamen enkele weken la ter dan de laatste jaren het geval is ge weest in de grond. Dit gaf al direkt aan leiding voor de voorspelling, dat 1975 wat de opbrengst van de suikerbieten betreft geen topjaar zou worden. Dat de oppervlakte niettemin toch hoog werd was te danken aan de goede prijs- vooruitzichten. Het late voorjaar is ook aansprakelijk geweest voor een over het algemeen lichte snede gras voor de kuilgras- en hooiwinning. Dit zette al direkt een domper op de voederwinning. Iedere veehouder hoopte nl. dat de vrijwel op alle bedrijven verdwenen voorraden ruwvoer door een royale opbrengst van de eerste snede weer op peil zouden kunnen worden gebracht. De hoop, dat de latere maanden iets goed zouden maken van de „magere" eerste snede gingen helaas niet in ver vulling. We kregen nl. te maken met een ouderwetse Texelse droge zomer. De droogteperiode hield lang aan en de lang volgehouden hoop, dat mogelijk in september nog een hoeveelheid kuilgras zou kunnen worden gewonnen ging niet in vervulling. De prijzen, die in zomer en herfst voor ruwvoer zijn betaald spreken duidelijke taal omtrent de ruw- voederpositie op veel Texelse veebedrij ven. Voor normaal grashooi en „hooi", dat als nevenproduct van de graszaad winning beschikbaar kwam zijn onge kend hoge prijzen betaald. Een lichtpunt is geweest de zeer gun stige herfst van dit jaar. Op diverse be drijven behoefde het melkvee pas diep in november volledig te worden opge- stald en het aantal melkkoeien, dat zelfs in december overdag nog naar buiten ging en nog gaat is vrij groot. Opbrengsten akkerbouw over hele linie lager Zoals hiervoor al werd opgemerkt was de start van de akkerbouwgewassen door een late zaaitijd minder gunstig. Op veel bedrijven heeft de later opge treden droogte de hoop op een goede op brengst van de gewassen helemaal te niet gedaan. Algemeen is men van oor deel, dat het niet alleen de droogte is geweest, die de opbrengsten sterk heeft gedrukt, maar vooral ook de zeer hoge temperaturen. Ook op de gronden, die niet direkt droogtegevoelig zijn bleef de opbrengst lager dan we de laatste jaren gewend waren. Nu moet ons wel uit de pen, dat de akkerbouwers op de goede gronden de laatste jaren verwend waren met zeer hoge opbrengsten van met name de win tertarwe We stellen ons voor, dat onze vaders en grootvaders verbaasd zouden hebben opgekeken als een akkerbouwer hen met wat teleurstelling op het gezicht verteld zouden hebben, dat de winter tarwe „maar" 6.000 kg per ha had op gebracht. Als je weet, dat dezelfde ak kerbouwer in 1974 tot een opbrengst van 8.000 kg per ha kwam, dan is die teleurstelling te begrijpen maar we zijn van mening, dat het wat optimistisch was om nu voortaan op opbrengsten van 8 ton wintertarwe per bunder te gaan rekenen. Vooral op de droogtegevoelige gron den in de nieuwere polders viel ook de opbrengst van de zomergerst tegen. Het aantal gevallen, waarin geen opbrengst van 3.500 kg per ha kon worden gehaald is vrij groot. Is het in andere jaren nog wel eens zo, dat er naast gewassen, die het laten zit ten toch ook gewassen zijn met goede opbrengsten daar was dit jaar geen sprake van. Ook de graszaadteelt en de zaadteelt van stoppelknollen werden ge kenmerkt door matige opbrengsten. Suikerbieten- en aardappelopbrengst sterk gedrukt Vooral de opbrengst van de aardap pelen en suikerbieten heeft het door de droogte erg laten zitten. Wat de suiker bieten betreft rekent men op een gemid delde opbrengst van maar nauwelijks 40 ton per bunder. In procenten uitge drukt is de opbrengst van de aardappe len waarschijnlijk nog sterker gedrukt door de droogte. Bij de pootgoedteelt horen we spreken van opbrengsten, die wel 5 ton lager liggen dan het gemid delde van de laatste jaren, terwijl deze opbrengstdepressie bij de voor consump tie geteelde aardappelen waarschijnlijk nog heel wat groter is. Naast de te lage opbrengst van de suikerbieten is er het feit van een sui kergehalte, dat mogelijk wel 1% lager ligt dan we op Texel gewend zijn. Zoals we hiervoor al hebben opge merkt waren de prijsvooruitzichten voor de suikerbieten goed. Ondanks de te la ge opbrengst komt men daardoor toch nog aan een vrij hoge bruto geldop- brengst per bunder. Het zal echter dui delijk zijn, dat een verschil in opbrengst van 10 ton per bunder in dit'geval be hoorlijk aantikt. Naar ik meen zeg ik niet te veel als ik spreek van buitengewoon hoge aard appelprijzen. Dit geldt zowel voor de voor pootgoed verbouwde aardappelen als voor de consumptieteelt. In bepaal de gevallen profiteert de aardappelteler niet volledig van de zeer hoge prijzen, omdat er sprake is van een soort „con tractteelt". Het ziet er naar uit, dat de consumenten in de komende winter en voorjaar hoge prijzen zullen moeten be talen voor het aardappelgedeelte van de middagpot en het een zekere luxe gaat worden om iedere dag aardappelen op tafel te zetten. De melkveehouderij Ondanks een steeds kleiner wordend aantal bedrijven, waar melkvee wordt gehouden groeit de melkveestapel nog steeds in aantal. In EEG-verband wordt wel gesproken over de wenselijkheid om de produktie van bepaalde gewassen en hethouden van vee te concentreren in gebieden, waar sprake is van top-op- brengsten. Zo bekeken is er alle reden om de melkveestapel op ons eiland uit te breiden. Zelfs in de provincie Noord holland waar de melkproduktie per dier landelijk gezien het hoogste is behoort Texel tot de gebieden, die aan de top staan. Als we spreken van de wenselijk heid van uitbreiding van de melkvee houderij, dan denken we in de eerste plaats aan een uitbreiding ten koste van de akkerbouw. De „bloei" van de melkveehouderij wordt ook geïllustreerd door een sterke uitbreiding van het aantal ligboxstallen. De laatste tijd verrijst vrijwel iedere maand een nieuwe ligboxstal. Daar in vrijwel alle gevallen de ligboxenstal een aanzienlijk groter aantal dieren kan herbergen dan tot nu toe op het bedrijf is gehouden kunnen we wel aannemen, dat de kans op een toename van het aantal melkkoeien nog duidelijk aanwe zig is. We hebben de indruk, dat in het nu verstreken jaar de melkprijs de stijging van de kosten heeft bijgehouden. Bekij ken we nl. de grafiek in „NH-Kaas" dan blijkt, dat in diverse maanden van dit jaar een stijging van de melkprijs van plm. 10% werd bereikt. Ook de post „Omzet en Aanwas", die onmiddellijk verband houdt met de prijzen van de afzet van vee zal weer een gunstiger beeld vertonen dan in 1974. Zoals we hiervoor al vermeldden is voor bedrijven, die er niet in geslaagd zijn om voldoende ruwvoer van eigen bedrijf te winnen de aankoop van duur ruwvoeder een schadepost. In dit ver band de opmerking, dat de vrij grote oppervlakte suikerbieten in zekere zin de veehouderijbedrijven ten goede is ge komen. Een groot gedeelte van suiker- bietenkop en -blad vond de weg naar de veehouderijbedrijven. De schapenhouderij Na nu bijna 40 jaar de schapenhoude rij van nabij meegemaakt te hebben heb ik de neiging om te zeggen: „De scha penhouderij gaat nooit verloren". Met name bij de jongeren is de belangstel ling voor de schapenhouderij de laatste jaren toegenomen, wat o.m. blijkt uit het grote aantal jongeren, dat te zien is op voorlichtingsbijeenkomsten over de schapenhouderij. Dezer dagen bleek dit weer overduidelijk op de voorlichtings bijeenkomst in Den Hoorn, waar de vroegere Texelse dierenarts Prof. Wens- voort een aantal vraagstukken op het gebied van de schapenhouderij besprak. Na een wat stroef begin op de eerste lammerenmarkten zijn vooral de prijzen in het 2e halfjaar flink gestegen. Op dit moment zijn de prijzen zonder meer zeer hoog te noemen. De controverse Landbouw - Natuur Ik begon dit artikel met te schrijven, dat op het prijzenfront een betrekkelij ke rust heeft geheerst. Dit is beslist niet het geval waar hetging om de tegenstel ling Natuurbehoud en Landbouw. De gevoeligheden, die hier liggen komen telkens weer boven. Een aantal landbouwers meende dit op een enigszins uitdagende wijze te moeten demonstreren bij het bezoek, dat de Staatssecretaris Meier aan het eiland bracht bij gelegenheid van de opening van het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp. Het moet me van het hart, dat ik de wijze, waarop de tegen zin tegen landschapsparken, enz. bij de ze gelegenheid naar voren werd ge bracht niet altijd even stijlvol vond. Het is op z'n minst kortzichtig om de schuld van dergelijke bij de landbouw minder goed vallende zaken op rekening van één persoon te zetten. Het is op z'n minst „kabinetsbeleid" en als we er aan denken dat de kwestie van de land schapsparken al onder een vorig kabi net aan de orde is gekomen, dan kun nen we niet eens zeggen, dat de zaak vastzit aan een kabinet van bepaalde signatuur. Op dit moment speelt de kwestie na tuurbehoud - landbouw weer een rol doorde voorgenomen verkoop van een groot Texels landbouwbedrijf aan CRM. Nu kan ik me heel goed voorstellen, dat de „haren overeindgaan" als vee houders in een bepaald gebied zonder vergoeding gedwongen worden om „duurdere" bedrijfsgebouwen te plaat sen dan op grond van de behoefte nodig is. Ik kan er ook inkomen, dat er verzet komt als veehouders of akkerbouwers tegen hun zin gedwongen worden om grond af te staan. Als er echter sprake is van het vrij willig afstand doen van grond en ge bouwen, omdat de prijs, die men er voor kan krijgen blijkbaar aanlokkelijk is, dan moet ik u eerlijk zeggen dat ik niet goed kan inzien, dat er in dit geval re den voor onrust is. Ik meen te mogen zeggen, dat in deze omstandigheden de vrije wil van de man in kwestie geres pecteerd moet worden. Dit geldt temeer als men bedenkt, dat het de bedoeling is met deze aankoop schade op andere bedrijven te voorko- Tenslotte Ik wil eindigen met de opmerking, dat het de opdracht van Texelaars van al lerlei „snit" is om ons eiland in stand te houden als een gebied, waar het goed is om te leven. Ik ben er van overtuigd, dat de interpretatie van wat „goed" is telkens weer tot botsingen zal leiden. Daarvoor is wederzijds vertrouwen no dig. De agrariërs zullen niet moeten ver geten, dat volgens een uitlating van een VVV-vertegenwoordiger de „gasten" jaarlijks een bedrag van 75 miljoen gul den op het eiland brengen. Op hun beurt zullen de Texelaars, die in het toerisme hun brood verdienen moeten Het City theater start het nieuwe jaar met de reprise van Billy Wilders be roemde komedie „Irma la Douce" (don derdag, vrijdag en zaterdag 20.00 uur). Jack Lemmon speelt de argeloze poli tieagent die een grootscheepse overval organiseert in de beruchte Parijse rosse buurt. Jammer voor hem, bevindt zich onder de klanten van de meisjes, ook de chef van de politie. Het betekent het einde van zijn loopbaan. Als burger gaat Nestor dan op zoek naar het aardige meisje Irma, want hij is verliefd op haar geworden. In het café van „Moustache" moet dan de strijd worden uitgevochten tussen Nestor en „De Os", tot op dat moment Irma's „beschermer". Irma wordt ontwapenend gespeeld door Shirley McLaine. Billy Wilder (maker van o.a. „Some like it hot" en „The apartement") is een ware verza melaar van Oscars. Voor door hem ge regisseerde films, of geschreven scena rios, heeft deze originele Oostenrijker er al zes in de kast staan. Zondagmiddag 3 uur draait Walt Dis- neys nieuwste tekenfilm „Robin Hood". Het oude verhaal van prins John de on derdrukker en Robin de vogelvrije ban diet, stond model voor een animatiefilm, waarin de rollen door getekende dierfi guren worden gespeeld. Robin is een slimme vos, prins John een leeuw en dienS raadsheer een slissende slang. Schitterend vermaak, vooral voor kin deren. Zondag en maandag (20.00 uur) is Bruce Lee te zien. Ditmaal in een door hemzelf geregisseerde kung-fu-film „The Way of the Dragon". Onrecht al om, vanwege bandieten die de bevallige miss Chen lastig vallen bij het exploite ren van een door haar geëerfd restau rant. Verkopen of laten verwoesten, dat is het ultimatum waarvoor ze wordt ge steld. Wat zou u doen?. Natuurlijk: Bruce Lee waarschuwen. (Toegang 18 jaar). DAF-VOLVO Personenauto Nederland B.V. maakt bekend dat de verkoop en service van zowel DAF als Volvo personenauto's op het eiland Texel vanaf heden wordt verzorgd door: Garage W. Grisnigt Bcrnhardlaan 170 te Den Burg. Telefoon (02220) 2200. DAF-VOLVO Personenauto Nederland B.V., Stationsweg 2,Beesd.Telefoon (03458) 8888. aannemen dat de aantrekkelijkheid van ons eiland voor hun klanten voor een deel ook te danken is aan de bieten, de aardappelen, het graan, de schapen en de koeien. Natuurminnaars zullen moeten beden ken, dat de uitvoering van plannen tot bescherming van de natuur alleen mo gelijk zijn dank zij het feit, dat er „on dernemingen" zijn, die via belastingen voor het geld zorgen, dat voor dat be houd nodig is. C. van Groningen van 10 tot en met 23 december 1975 Geboren: Marieke Lisa, dv. Joseph J. M. van Beurden en Hillegonda Groot; Afke Anita, dv. Sijbrand van der Vis en IJmkje Tel; Christa Petra, dv. Edwin J. Bakker en Margaretha J. Slikker; Den nis, zv. Joseph A. M. Boom en Maria A. J. van Benthum; Ronald Peter, zv. Theodorus W. Witte en Emma M. Hin; Peter, zv. Wietze A Boonstra en Jantje Hoekstra; Mark, zv. Petrus J. Nieuwen- burg en Maria L. P. Campen. Overleden: Anna Stockebrand, wv. Ziebertz, oud 86 jaar wonende te He- rungen; Geertje Knop, wv. Lips, oud 83 jaar, wonende te Den Burg. Texelse Boys Afgelopen zondag zijn er verschillen de oefenwedstrijden gespeeld. Tex- Boys 3-Texel 4 22 Tex. Boys 2-Oosterend 2 32 Tex. Boys Al-Texel Al 2—2 Boys 1 deed het deze keer stukken beter dan vorige week tegen een goed tegenstand biedend De Koog (11). Nu werd in Den Helder met 31 gewonnen van Zeemacht. In de eerste helft scoorde G. Legierse zeer fraai. In de tweede helft werd eerst door P. Beerling een strafschop op de paal geschoten. De tweede toegekende strafschop werd door H. van Sambeek feilloos benut. R. v. d. Stap zorgde boor 30. In de slot fase kreeg Zeemacht een overwicht. G. Jansen stopte eerste een strafschop doch moest uiteindelijk toch een tegendoel punt toestaan. Vlak voor tijd moest N. Zoetelief door een te harde charge van een Zeemacht-speler met een hoofdbles sure het veld verlaten Bij onderzoek in het Parkzicht ziekenhuis bleek het nodig dat hij daar ter observatie moest blij ven. We wensen hem spoedige beter schap toe. Zondag a.s. om 12 00 uur spelen het derde en de A-junioren een oefenwed strijd tegen elkaar Voor eventuele an dere oefenwedstrijden zie het kastje. A.W. Z.D.H. Denken de leden er om, er wordt wel getraind zowel dinsdag- als vrijdag avond, ook voor de junioren. De wedstrijd op nieuwjaarsdag en re ceptie in de kantine vervalt. Zondag spelen het eerste en tweede tegen Oosterend 1 en 2, aanvang half drie. Het derde speelt thuis om half drie tegen De Koog 2. Alemaal vriendschap pelijke wedstrijden. Kijk even in het kastje of bel even op of je spelen moet. De tot en lotto wordt dinsdagavond opgehaald F.Z. Dinsdagavond brengt „Filmganger" de winnaar van de Gouden Palm van Cannes '74: „The conversation" van Francis Ford Coppola. Hijzelf noemt het een film over „verantwoordelijkheid". In een fabelachtig knap opgebouwd ver haal maken we kennis met de praktij ken van een beroeps-afluisteraar. Een jong stel dat loopt te wandelen op een pleintje in Washington, heeft er geen idee van dat hun gesprek wordt afge luisterd door middel van een lange-af- stand microfoon en dat hun wegen wor den gevolgd door verborgen camera's. Hoofdfiguur achter deze i nbreuk op „privacy" is Harry Caul, ook volgens zijn collega's, de beste in zijn vak. Een „bugger" (zoals de Amerikanen zo ie mand noemen) verdient erg veel geld, maar kan ook verstrikt raken in zijn eigen werk. Dat is vooral wat Coppola laat zien. Eenzaam worden door angst. Harry Caul (opnieuw een magistrale rol van Gene Hackman) begint te piekeren. Hij wordt geobsedeerd door een frag ment van een gesprek dat hij op de band heeft. Zijn geweten begint te werken. Als blijkt dat zijn opdrachtgever van zijn dilemma op de hoogte is, wordt hij radeloos. Alleen in zijn kamer, in de wurgende greep van de angst om afge luisterd te worden, scheurt hij vloerbe dekking en behang los, op zoek naar verborgen microfoons. Hij, de beste, wordt het slachtoffer van zijn beroep. Het complete scenario voor de film, lag al ver voor de Watergate-affaire klaar, maar pas na Coppola's kassucces „The godfather" was er geld om het te verfilmen. Een even briljante als be klemmende film deze „Conversation" en derhalve aanbevolen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 5