Gemeente start 12 januari met aardgasenquete cTHE n DOEL: PEILEN BELANGSTELLING EN SPREIDING AANSLUITINGEN gelukkig nieuwjaar Wij wensen u een in alle opzichten gelukkig nieuwjaar Graaf spuiterij wensen u een gelukkig 1976 een goed 1976 - Zon, maan en hoog water Cursus tekenen en boetseren WIJZIGING REGELINGEN ZIEKENFONDS 00K IN T NIEUWE 1 JAAR Fa. Barhorst, Fa. Zijm Go. Wij wensen iedereen een gelukkig 1976. Kapsalon „Wilhelminalaan" Voorspoedig 1976 Taxi Toon Smidt Transportbedrijf Slegtenhorst Fa. F. Kikkert, De Cocksdorp, Wij wensen allen een voorspoedig 1976 Fa. Veltkamp, immuun «veld Om inzicht te krijgen in de belangstelling voor het aardgas en om de hoe veelheid aansluitingen door spreiding in goede banen te leiden start de ge meente 12 januari met een huis-aan-huis enquête. Tot het houden van deze enquête werd besloten na een begin van deze maand gehouden bespreking van de gemeente met het gasbedrijf De Liefde en de ei landelijke installateurs waarin door de twee laatste gesprekspartners 80 aansluitingen per week werden ge garandeerd. Deze garantie was voor de gemeente dringend gewenst daar anders zeer on zeker zou blijven af de benodigde 2820 aansluitingen voor het eind van dit jaar wel worden gehaald. Dit is noodzake lijk gezien de garantieverklaring van de raad aan De Liefde om een bedrag uit te keren voor elk pand beneden de 2820 dat op 1 januari 1977 nog niet op het aardgasnet is aangesloten. Deze garan tie hangt de gemeente als een zwaard van Damocles boven het hoofd en er wordt alles aan gedaan de benodigde aansluitingen op tijd te halen. Volgens het nu met het gasbedrijf en de installa teurs overeengekomen werkschema zul len september volgend jaar 3.000 pan den op het aardgasnet zijn aangesloten. Vragen en prijsopgaven De gemeentelijke enquête moet dui delijkheid verschaffen over de vragen: Wie wil aardgas, Heeft men voorkeur voor een bepaalde installateur, Op wel ke plaats in het huis wil men de meter hebben, Hoeveel punten wil men op het aardgas aansluiten (verwarming, geiser, etc.) en welke apparaten zijn geschikt voor ombouw. Als de gegevens van deze enquête verwerkt zijn krijgen de mensen die positief gereageerd hebben drie prijsopgaven: van De Liefde omtrent de aansluitkosten (350 gulden), van de in stallateur over de aanleg van de bin nenleidingen en het aansluiten van ap paratuur, en van het technisch bureau N.V. Gasomek in Nijverdal over de om bouwkosten van bepaalde apparaten. De N.V. Gasomek is een erkend bedrijf dat continu samenwerkt met De Liefde. Zo als bekend mag ombouw alleen geschie den door een erkend bedrijf. De installa teurs zullen zich dus hiermee niet be moeien. Wethouder Zuidewind waar schuwt dat ombouw een serieus karwei is waarbij hobbyisme ongewenst is. ,,Zelf ombouwen is levensgevaarlijk". Straat voor straat De enquête concentreert zich op de Texelse dorpen en wordt straat voor straat gehouden. Het ligt in de bedoeling om de week van dorp te verwisselen. Duidelijk is dat in de grotere dorpen de enquête niet in een week kan worden afgehandeld. Switchen is echter nood zakelijk om de spreiding te bevorderen. Iemand die geënquêteerd is zal gemid deld zo'n maand moeten wachten voor dat daadwerkelijk met de werkzaamhe den in zijn huis kan worden begonnen. Rond 12 februari kan met de eerste werkzaamheden een aanvang worden gemaakt. Het preciese werkschema is net als de exacte inhoud van de enquête nog niet bekend. Zodra hier zekerheid over bestaat zullen wij tot publicatie overgaan. Men weet dan wanneer men aan de beurt is en kan daarmee reke ning houden. Spreiding „Duidelijk moet zijn", aldus wethou der Zuidewind, dat als mensen niet toe happen zij pas aan bod komen als het werkschema is afgehandeld en dat zal pas na september zijn". Zuidewind voor ziet een stroom aanmeldingen als de baatbelastingaanslagen komend najaar in de brievenbus belanden. „Als ieder een dan nog gauw even voor het stook- seizoen aardgas wil hebben ontstaat een chaotische situatie. Het zal dan niet mo gelijk zijn voldoende panden voor eind '76 op het aardgas aan te sluiten. Sprei ding is noodzaak. Vandaar ook onze en quête", zo meent de wethouder. Ernst Dat het ernst is met het aansluittempo blijkt uit het voornemen van de gemeen te installateurs op de vaste wal te be naderen als mocht blijken dat de Texel se installateurs niet in staat zijn het ge middeld aantal aansluitingen van 80 per week te realiseren. Mocht een bepaalde installateur meer opdrachten krijgen dan hjj kan uitvoeren dan zorgt de aan gewezen coördinator er voor dat een deel van zijn takenpakket onder colle ga's verdeeld wordt. Uitgangspunt is hierbij wel dat het installatiewerk op Texel blijft. De enquête van de firma De Liefde (het gele formulier) heeft zo'n 600 re- akties opgeleverd, hetgeen boven ver wachting is. Toch heeft deze enquête niet het gewenste effekt gesorteerd aangezien ze gehouden werd in een periode dat Gedeputeerde Staten van Noordholland ernstige bedenkingen hadden tegen onderdelen van de aardgasovereenkomst. Ook hierdoor is een nieuwe enquête noodzakelijk. De zon komt 4 januari op om 8.48 uur en gaat onder om 16.41 uur; 7 januari op om 8.47 uur en onder om 16.46 uur. Maan: 9 jan. E.K.; 17 jan. V.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: Vrijdag 2 januari 8.54 en 21.22 Zaterdag 3 januari 9.32 en 22.01 Zondag 4 januari 10.05 en 22.36 Maandag 5 januari 10.33 en 23.05 Dinsdag 6 januari 10.59 en 23.34 Woensdag 7 januari 11.25 en 23.59 Donderdag 8 januari 11.51 en Vrijdag 9 januari 0.25 en 12.20 Zaterdag 10 januari 0.57 en 13.03 Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. Laag water valt gemiddeld 6.15 uur na hoog water. Bij voldoende deelname beginnen in januari weer cursussen tekenen en boet seren o.l.v. Frans T. Voskuil. Tekenen donderdag 15 januari, Pont weg 118; boetseren vrijdag 16 januari, Bemhard- laan. Cursusduur 10 weken van 19.30 - 21.30 uur. Kosten ƒ50,excl. mate riaal. Graag tijdig opgeven bij Frans T. Voskuil, Pontweg 118, De Koog, tele foon (02220) 3296. Het Algemeen Ziekenfonds „Texel" vindt het voor de verzekerden van be lang, uitleg te geven van enkele aange brachte wijzigingen. Wij bieden daartoe gaarne plaatsruimte. Al min of meer vertrouwd met de jaarlijkse premieverhogingen per 1 ja nuari, verwijzen wij ook hiervoor naar de per advertentie bekendgemaakte pre mie voor het jaar 1976. Reeds een groot gedeelte der verze kerden betaalt hun premie per bank- of giro-incasso, wat door het ziekenfonds wordt geprefereerd boven contante be taling op kantoor of per bode. De vrijwillig-verzekerden kunnen ook nu weer na aanvulling van een daartoe door het ziekenfonds verstrekt inko mensformulier, reduktie verkrijgen op de door hen te betalen premie als hun inkomen over 1974 de ƒ14.950,of over 1975 de ƒ16.500,niet overschrijdt. Ook medeverzekerden vanaf 16 jaar, die dag onderwijs volgen of worden opgeleid voor een beroep kunnen voor reduktie in aanmerking komen na invulling van een eveneens door het ziekenfonds ver strekt formulier, waaruit blijkt dat het onderhoud van de betreffende mede verzekerde tenminste in belangrijke ma te door de verzekerde wordt gedragen. Zolang bovengenoemde formulieren niet zijn geretourneerd of onvolledig inge vuld, zal de volledige premie in reke ning gebracht worden. Zelfstandigen, die over 1974 een inko men genoten van ƒ27.550,of over 1975 dat ƒ30.900,niet overschrijdt kunnen zich als vrijwillige-verzekerden laten inschrijven Bejaarde verzekerden, die thans nog als vrijwillig-verzekerd staan ingeschre ven worden verzocht de inkomensfor mulieren welke door ons aan hen zijn toegezonden, aan ons terug te zenden omdat zij misschien overgeschreven kunnen worden naar de bejaardenver zekering, wat in sommige gevallen voor hen een zeer belangrijke premiebespa ring kan betekenen De premie welke de bejaarden-verze kerden in 1976 in rekening gebracht wordt, is vastgesteld aan de inkomens- opgave van de betrokken verzekerde. Mocht door een bejaarde verondersteld worden dat door hem te veel premie wordt betaald, dan kan een nieuw for mulier voor de bejaardenverzekering worden ingevuld, wat opnieuw zal wor den beoordeeld. De premie voor de aanvullende ver zekering zal vanaf 1976 de verzekerden afzonderlijk in rekening gebracht wor den. Naar de toestand per 1 januari en 1 juli ontvangen de verzekerden steeds een halfjaarlijkse premiekwitantie. Om dat deze betalingswijze voor de aan- iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiriiiiiiiiiiauiiininin wensen wij U alle woon- I genot. Aan ons zal het niet liggen I interieuradviseurs Wilhelminalaan 30, Den Burg, jj telefoon 2575 vullende verzekering in overleg met an dere ziekenfondsen tot stand is geko men, zal er ook geen tussentijdse ver rekeningen van de premie meer plaats vinden. Voor de verplicht-verzekerden vormt de bovengenoemde kwitantie van de aanvullende verzekering tevens als hun „Bewijs van lidmaatschap" als aan de hoofdverzekering is voldaan. Een ver- plicht-verzekerde is namelijk steeds ver plicht aan te tonen dat er recht op ver plichte ziekenfondsverzekering bestaat. Bij wijziging van werkgever dient steeds een nieuwe werkgeversverklaring (evenals korte werkgeversverklaringen steeds gratis op het ziekenfonds ver krijgbaar) aan het ziekenfonds te wor den overgelegd. Het recht op medeverzekering in de verplichte verzekering is m.i.v. 1 janu ari 1976 sterk gewijzigd. Diverse ver plicht-verzekerden zullen een inkomens formulier ontvangen, aan de hand waar van bepaald wordt of er al of niet van medeverzekering sprake is. Worden de betreffende formulieren niet terugge zonden in de bepaalde tijd, dan wordt aangenomen dat er geen medeverzeke ring bestaat. Alle verzekerden worden dringend verzocht alle wijzigingen, zoals adres- en gezinswijzigingen, geboorte, overlij den of wijziging van soort verzekering steeds zo spoedig mogelijk aan het zie kenfonds te vermelden, temeer nu het bezoek van de bode sterk zal verminde ren. Hoewel een verplicht-verzekerde wettelijk is verplicht over de periode, waarover geen verplichte verzekering kan worden aangetoond, de premie van de vrijwillig verzekering te betalen, is het ter voorkoming van hoge premie- schuld, voor de verzekerde zelf van het grootste belang de verzekeringswijzi- ging aan het ziekenfonds direkt door te geven. Wij hopen dat de ziekenfondsverze kerden steeds hun medewerking zullen blijven verlenen aan voorgescreven wij zigingen en gevraagde inlichtingen, om dat een soepel verloop in het belang van de verzekerde zelf is. Wezenland 6 vh Langaveld endeRooybv den Burg Texel Direktie en medewerkers mevr. A. van Wijk, Ron Lodewij'ks, Harry de Graaf, Martin Wamaar, Gosse Krüger, Nel Witte, Henk van Wijk, Jan Boon, Alex Verburg, Guus Witte, Teake van Lingen, Ben Oostra, Henk van Sambeeik, Jan Kramer, Joop Kramer, Jaap Vlaming, Arend Nijkamp, Johan Hoekstra, en de bezorgers Koos de Ridder, Arjen Barhorst, Dory Broekman, Karei Zoetelief, Klaas Burgman, Peter van Heerwaarden, Bertus Eelman, Piet Zijm, mevr. Beijert, Henk van Heerwaarden en mevr. Van der Vis De fam. Dros- Schuoitenmaker wenst U een gelukkig nieuwjaar. Fam. H. J. Thomassen wenst familie, vrienden en kennissen een géluk kig nieuwjaar. Fam. P. Kikkert, Waalderstraat 52, wenst familie, vrienden en bekenden gelukkig nieuwjaar. Een gelukkig 1976. Ben, Matty, Dina en Martin Jas Ds. en mevr. Uidam wensen U allen een ge zegend 1976. Wij wensen een ieder een gelukkig en gezond 1976. Henk C. Prins H. Prins-Geertsma Brink 18, De Koog. Alle clientèle, vrienden en kennissen een voorspoedig 1976. Aannemersbedrijf en houthandel |lllllllll!llllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!IUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIi Loodgietersbedrijf wenst U allen een voorspoedig 1976 j WHUfllWllMIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIN^ Paul Wuis, Oosterend, gelukkig nieuwjaar. Gelukkig nieuwjaar. Fam. G. de Wiit Wilhelminalaan 92. Een voorspoedig 1976 toegewenst. Stichting Folklore Texel. Wij wensen familie, vrienden en bekenden een gelukkig nieuwjaar. S. D. Keijser H. A. Keijser-de Ruyter S. Lap Bzn. A. Lap-Terpstra wensen familie, vrienden en bekenden een geze gend nieuwjaar. Naélrand 16, Den Hoorn. Gelukkig nieuwjaar. Ohr. v.d. Aakster-Tromp Vanuit het verbouwde dorpshuis Oosterend; vanuit de uiitleenposten De Cocksdorp en De Koog; vanaf de bibliobus en vanuit ons ouwe, troulwe „noodgebouw" in Den Burg, voor de laatste keer zoals we nu echt beginnen te geloven! wensen allen die meewerken aan het bibliotheekwerk op Texel U waarbij ook het boek weer een woordje mag meespreken. Wij wensen vrienden, kennissen en relaties een voorspoedig 1976. elektrotechniek .wilhelminalaan 14. den burg.texel Industriebond NW, afd. Texel. en medewerkers wensen U een voorspoedig 1976. |IIIIIIIIIIIIIIIIIII1II1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI Wij wensen familie, vrienden en bekenden een gelukkig en voorspoedig 1976 Oudeschild. Iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii Bestuur en personeel van het Groene Kruis Texel wenst iedereen een gezond en voorspoedig 1976. I wenst een ieder een zeer voorspoedig 1976. Burgwal 13.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1975 | | pagina 7