Groen c2tvartsJ~exeh in het harL> Strijdster voor voorrangsrecht werd door Texelaars bedreigd Slaapkamer uitgebrand W J»*-£&&■ m mutm iffc-— kle Mei km f-kaartenconf\ict feeds grimmiger Texel zonder stroom va? V-kaart demonstratief teruggestuurd Boze Duitsers vernielden raam Gevallen Lichte hersenschudding Naar „Don Quishocking" Rustige jaarwisseling Joost Hooijberg tweede bij suikerdamtoernooi A. Dros neemt afscheid van Coöperatie Veel schade bij aanrijding Auto tegen boom: total loss „Eend" strandde ;ii| Fles halfvolle melk hele \\tefvan% voor ct. NSDAG 4 JANUARI 1977 PLAGE 5300 90e JAARGANG No. 9141 6 PAGINA'S Uitgave: BV v/h Langeveld De Roolj jstbus 11 - Den Burg, Texel Telefoon 2741 daktle: Harry de Graaf, Petikaanvreg 75, De jog, tel. (02228) 266, en Weasel B. Post, Oott 34, Oosterend, tel. (02223) 896. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Midd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW „We slaan je huis in elkaar en flik- eren je kind in het Marsdiep". Derge- jke en soortgelijke bedreigingen rijgt sinds vorige week de Amster- amse mevrouw G. A. Keijser vrijwel agelijks te horen. Na het verschijnen an een artikel over haar aktie tegen e intrekking van het voorrangsrecht oor tweede woningbezitters op zon- ag op de frontpagina van De Tele- raaf-bijlage „De Woonkrant" bellen exelaars (dat leidt ze af uit het ac- ent) haar op om haar gruwelijk te be- reigen. Mevrouw Keijser is er erg van jeschrokken en heeft de Amsterdamse olitie op de hoogte gesteld. Mevrouw Keijser, echtgenote van een oofdstedelijke tandarts is sinds veertig aar een trouw Texel-bezockster. Ze eeft op het eiland een tweede woning n voelde zich zwaar gedupeerd toen 'ESO onlangs het voorrangsrecht op ondag schrapte. Ze uitte haar aversie egen deze harde maatregel door het laatsen van een advertentie in de excise Courant waarin ze lotgenoten priep om zich te organiseren in de in- liddels opgerichte „Vereniging van weede huis- en caravanbezitters op Vxel". Om een vuist te kunnen maken tegen vat zij noemt het manipuleren" van de J ^ESO-directie. De zeer verontwaardigde Initiatiefneemster zegt nu over „hele ijsten met namen" te beschikken van nensen die adhesie hebben betuigd. En ang niet alleen intellectuelen", aldus nevrouw Keijser „Het zijn voor het •vergrote deel de gewone sta-caravan- iczitters die mij steunen in het streven ïaar gerechtigheid voor iedereen". Geen inspraak De aktie is allerminst op touw gezet >mdat mevrouw Keijser de Texelaars ïun recht op voorrang bij de boot zou ietwisten. Zij vindt dat als er dan maat- egelen genomen moeten worden („Dat Bs duidelijk") men daar niet alleen de I *roep tweede woningbezitters voor moet aten opdraaien. Mevrouw Keijser stelt dat TESO-di- ecteur Theo Hoogerheidc had kunnen «f.veten dat door deze „manier van zaken- I ioen" moeilijkheden zouden ontstaan Jij vindt het ook niet erg verstandig om bv maar van uit te gaan dat alle tweede woningbezitters via de Texelse Courant wel kennis zouden nemen van de plan- len bij de TESO Volgens haar had de TESO-directie op het Texelse raadhuis lijsten op kunnen vragen met alle na- nen. Men had iedereen zodoende per- oonlijk van de te nemen stappen in «tennis kunnen stellen. Inspraakproce- 1 dures zouden dan op gang kunnen ko- men en daaruit zouden, volgens me- - vrouw Keijser, wellicht andere oplos- I dingen te halen zijn voor de problemen waarmee de TESO kampt. „De Telegraaf" Het artikel dat „De Telegraaf' op K oudejaarsdag aan de affaire wijdde wordt door TESO-directeur Theo Hoo- gerheide nogal bekritiseerd. Hij zou vol gens de schrijver maatregelen genomen hebben omdat „hij bezeten is van dub- beldeksboten en op deze manier subsidie voor zo'n schip wil afdwingen". Naar aanleiding van de uitlatingen van me vrouw Keijser in deze krant zou Hooger- heide niet bereikbaar zijn geweest voor commentaar. Theo Hoogerheide hierover: „Er is door de betreffende journalist éénmaal getracht met mij in contact te treden maar ik was er toen niet. Later heb ik tweemaal teruggebeld om hem te be reiken maar toen dat niet lukte heb ik het beter gevonden het daar bij te la ten". De TESO-directeur zou overigens graag in contact treden met de vereni ging waarvan mevrouw Keijser deel uitmaakt. „Tot nog toe heeft men ons niet benaderd". Over de bezetenheid van TESO over de dubbeldekkers moest Hoogerheide ontkennend antwoorden. Het is volgens hem uitsluitend de bedoeling mensen en goederen het Marsdiep over te zetten. „We zitten nu in de situatie dat de pro vincie niet erg .enthousiast is om daar voor een dubbeldeksveerboot toe te staan. Het gevolg is dat we nu maatre gelen moeten nemen om er tenminste voor iedereen nog iets van te maken". Hoogerheide is van mening dat men bij de „Vereniging van tweede huis- en caravanbezitters op Texel" blijkbaar weinig begrijpt van de problemen. Open vizier Mevrouw Keijser wil liever niet alle moeilijkheden voor tweede woningbe zitters omzeilen door de (veel voorko mende) truc uit te halen dat een van de echtgenoten zich als ingezetene van Texel inschrijft en de ander in de „ei genlijke" woonplaats geregistreerd blijft. Ze voelt hier niet voor; „Wij strijden met open vizier Het is geen manier van doen dat tweede woningbezitters van de gang van zaken kennis moeten ne men door een aanplakbiljet bij de boot!", zegt ze. Verbolgen is mevrouw Keijser over de situatie waarin de caravanbe zitters nu beland zijn. Zij zijn nog de meest gedupeerden omdat er voor hen geen alternatief is, vindt ze. Mevrouw Keijser windt zich ook over andere zaken op die de door haar verte genwoordigde groep moet ondergaan. Zo laat ze zich ook nogal negatief uit over de aardgasaansluitingen die door de tweedehuisbezitters volledig betaald moeten worden terwijl ingezetenen een gedeeltelijke korting krijgen. Wat betreft het contact tussen TESO en de „Vereniging van tweede huis- en caravanbezitters op Texel" deelden zo wel mevrouw Keijser als Theo Hooger heide mee dit graag zo spoedig mogelijk tot stand te willen brengen. Als het aan Hoogerheide ligt „liever vandaag dan morgen" maar wat betreft mevrouw Keijser moet eerst terdege overlegd worden met de achterban. Volgens mevrouw Keijser zal de ver eniging het er niet bij laten zitten en doorvechten tot er een redelijker situatie tot stand is gebracht waar iedereen (ook de Texelaars zelf) meer mee gebaat zijn. Zondag tegen het middaguur deed zich een storing voor in de elektriciteits centrale „Texelstroom" waardoor het ei land een tijdje zonder stroom kwam te zitten. Het defekt ontstond in de ketelbedie- ningskast; automatisch schakelde toen de ketel uit waardoor ook de turbine moest worden gestopt. De fout was snel verholpen, maar omdat het opnieuw opgang brengen van ketel en turbine tijdrovend is, was om 14 00 uur alle leed geleden. Voor die tijd waren uiteraard de noodaggregaten in zowel de nieuwe centrale als die in de oude centrale te Den Burg ingeschakeld. Daarmee kon echter maar een deel van Texel worden geholpen. Als laatsten werden De Koog en Het Noorden voorzien. De stroom- onderbreking duurde een half tot twee ters r Bt daarvoor die t^.t!£Sa»n Ale vro/tw I Mevrouw Keijser haalde met haar aktie de voorkant van de woonbijlage van „De Tele graaf' waardoor de voorrangsmoeilijkheden onder de aandacht van miljoenen werden gebracht. Bij het aantonen van de noodzaak tot capaciteitsverigroling heeft TESO-directeur Hoogerheide in ieder geval niet over gebrek aan publiciteit te klagen LajiTI De familie Hoekstra-Reidinga uit Leeuwarden heeft uit protest tegen de ingeperkte voorrangsregeling zijn voor- rangskaart naar de TESO-directeur ge stuurd. „Zoals u kunt zien zijn er zestien retours ongebruikt zodat dit voor u een financieel voordeel is maar helaas kun nen wij niet zonder V-kaart daar wij buiten de garanties zaterdagavonds komen en zondagavond weer terug móe ten. Als er in deze situatie geen veran dering komt zullen wij jammergenoeg genoodzaakt zijn onze caravan naar de vaste wal te verplaatsen en wij hebben begrepen dat velen ons voorbeeld zul len volgen. Wij begrijpen er niets van dat deze maatregel noodzakelijk is en hopen dat u er nog op terug zult komen daar wij het liefst op Texel zouden wil len blijven, maar het moet ook kunnen!" Een groepje Duitsers die op het ter rein De Parel een bungalow hadden gehuurd leverden dit gebouw na afloop van de vakantie niet schoongemaakt op, zodat beheerder D. van Egmond volgens de regels een bedrag van 25,inhield. Vlak voordat het busje met de Duitsers naar de veerhaven reed, sloeg een hun ner uit woede over deze maatregel met een bezem een terrasraam stuk. Met de politie en een getuige ging Van Egmond er achteraan en ontmoette de groep weer op de veerhaven bij het wachten op de boot. De man die het raam had stukgeslagen was er echter tussenuit geknepen, maar kon op het haventerrein toch worden aangehouden. Hij ontkende, maar omdat alle betrok kenen er niet aan twijfelden dat hij het was geweest die het raam had stukgesla gen werd proces verbaal opgemaakt we gens vernieling. Omstreeks acht uur hedenochtend maakte José de Porto uit De Waal het haar brommer een ongelukkige val op de Bomendiek Ze slipte door de glad heid Ze liep een lichte hersenschudding op en werd naar haar woning aan de Polderweg vervoerd. De kaarten*voor de cabaretvoorstel ling van Don Quishocking op donderdag avond 6 januari in de Helderse schouw burg zijn practisch uitverkocht. Mensen die al kaarten hebben maar niet in de gelegenheid zijn de voorstelling te be zoeken, worden verzocht de kaarten op het raadhuis in te leveren zodat daar andere belangstellenden kunnen worden geholpen De voorstelling begint om 20.15 uur. Na afloop vaart een extra boot terug naar Texel. Voor zover bzekend hebben zich tij dens de jaarwisseling geen incidenten van betekenis voorgedaan. De politie was zeer tevreden. De overgang van 1976 naar 1977 verliep zelfs extra rustig omdat het afgestoken vuurwerk voor een groot deel tot het „betere" soort hoorde: meer lichteffekt en minder ge knal. Joost Hooijberg heeft bij het Suiker damtoernooi waaraan door een interna tionaal gezelschap werd deelgenomen een gedeelde tweede plaats weten te be halen. Hi) moest zijn plaats delen met Brouwer die eveneens 12 punten uit 9 meestergroep werd Van der Wal met 17 uit 9. Kortsluiting was er maandagavond om ongeveer elf uur de vermoedelijke oorzaak van dat de zit-slaapkamer van Gerard Witte in zijn ouderlijk huis aan het Gerritslanderdijkje vrijwel vol ledig uitbrandde. De vlammen achter het raam van de bovenverdieping van het huis werden voor het eerst opge merkt door de passerende Mark van Rijsselberghe. De kort daarop door de naburige familie Van der Vis gealar meerde brandweer was spoedig ter plaatse en kon vaststellen dat de grootste vuurzee door rookontwikke ling en zuurstofgebrek was gesmoord. Volgens brandmeester D. van Wilsum moet de totale schade aan inboedel en aan het dak meer dan 25 mille belo pen. De kortsluiting trad op in een reeds enkele uren op een laag pitje staande oude elektrische deken, waarvan de smeltzekering naar alle waarschijnlijk heid te zwaar is geweest. Hoewel waar schijnlijk nooit voor honderd procent de exacte oorzaak bekend zal worden moet worden aangenomen dat twee blank lig gende elektriciteitsdraden elkaar hebben geraakt en de deken hierdoor is gaan smeulen. Vervolgens heeft het matras vlam gevat en zijn de vlammen via de wanden de hele kamer doorgegaan. Rookontwikkeling Het vuur doofde uiteindelijk doordat de ramen dicht zaten en er zich een gro te rookontwikkeling voordeed. Naast de brandschade in de kamer van Gerard Witte was er een aanmerkelijke schade door rook en hitte aan de aangrenzende overloop en een andere kamer die zich op de bovenverdieping van het huis be- De heer A. Dros Bzn. uit Den Burg neemt vrijdagmiddag officieel afscheid als bestuurslid van de Aankoopcentrale Texel. Dat gebeurt tijdens een receptie in „Tubantia" die om 14.00 uur begint. De heer Dros is veertig jaar in functie geweest als lid van de raad van toezicht en bestuurslid. Twintig jaar lang was hij voorzitter, aanvankelijk van de Coö peratieve Aankoop Vereniging Texel, die in 1969 samen met de plaatselijke LTB-afdeling opging in de Aankoopcen trale. Twee personenwagens werden onher stelbaar beschadigd, toen zij gistermid dag om 14.00 uur op het kruispunt Wes- terweg-Bakkenweg in botsing kwamen. De 25-jarige G.A.K. uit Lelystad werd daarbij licht gewond. Hij was bestuur der van een Opel Kadett, die uit de richting van de Dennen kwam. Op de Westerweg reed in de richting Den Hoorn de BMW-bestuurder F.A.B. (21) uit Den Burg. Laatstgenoemde had geen voorrang maar trok uit het weifelende gedrag van K. de conclusie dat hij vrije doorgang mocht hebben. Do botsing kwam hard aan. De auto van K. viel op zijn zij. Drie mede-inzitenden bleven on gedeerd. De Opel Kadett van M. de V. werd gisterochtend onherstelbaar beschadigd toen deze tegen een boom op het Wester slag botste. Het ongeluk ontstond toen De V. slipte in een bocht tussen Rand weg en Rozendijk. Zelf werd hij licht gewond. Toerist E., kennelijk in feeststemming, reed donderdagochtend zeer vroeg (om 6.10 uur) vanaf de Badweg het strand van De Koog op met zijn Citroen 2 CV. Toen hij terugwilde raakte hij vast in het zand en was hij genoodzaakt de po- titie te hulp te roepen. Deze schakelde garage Kikkert in die de „eend" met behulp van een landrover met liertje weer naar boven trok. Al met al werd het nog een kostbare grap, want toen E. zelf de sleepkabel wilde vastmaken, leg de hij deze aohter de remleiding zodat deze kapot werd getrokken. vindt. Volgens brandmeester Van Wilsum is ook het dak dermate aangetast dat grote gedeeltes vernieuwd zullen moeten wor den. Ladders Spoedig na het doorgeven van het alarm was de brandweer met drie wa gens ter plaatse maar met het oog op eventueel aan te richten waterschade besloot men niet te spuiten maar het vuur met poederblussers via twee lad ders te lijf te gaan. Met schijnwerpers trachtte men te lokaliseren wat er pre cies aan de hand was en na enkele ruiten gebroken te hebben begon men de smeu lende resten naar buiten te gooien. De uit de smeulende inventarisrestanten oplaaiende vlammen werden met een nevelspuit gedoofd Verzekering Nadat de kamer volledig ontruimd was en ook het roodgloeiende bed naar buiten was gewerkt kon om ongeveer half een het sein „brand meester" wor den gegeven. De schade aan inboedel en huis wordt door de verzekering gedekt. 79 ALLEEN VOOR MELK UNIE OF HORNA PRODUKTEN

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1