Cjrom '^mrtrjéxels in het harL. Gemeente rekentnu 38.500 toeristische slaapplaatsen Straks vergunning nodig j voor logies met ontbijt j Gouden eremedaille O.N. voor voorzitter Aankoopcentrale Eenvoudiger kan het niet Capaciteiten ingezet voor gemeenschap Rijpaardenhobby in buitengebied ongewenst ff/paarbank Nieuwe kracht voor rijkspolitie Grote granaat Auto total loss bij Sarasani Vandalisme op Groeneplaats Doorgereden na rammen vlaggenmast MAB-avondrit: 48 deelnemers DINSDAG 11 JANUARI 1977 OPLAGE 5300 90e JAARGANG No. 9143 10 PAGINA'S Uitgave: BV v/h Langeveld De RooiJ Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, en Wessel B. Post, Oost 34, Oosterend, tel. (02223) 896. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW In 1975 waren op Texel 37.000 toe ristische slaapplaatsen. In het afgelo pen jaar bedroeg deze capaciteit 38.500 die in de drukste periode voor 96% werden bezet. Aldus blijkt uit een onderzoek dat door de gemeente is uitgevoerd en waarbij met cijfers uit vier verschillende bronnen werd ge werkt. De gegevens uit de verschillen de bronnen bevestigden elkaar, waar door de gemeente de genoemde cij fers als betrouwbaar beschouwt. Het onderzoek naar het werkelijke aantal slaapplaatsen op Texel werd uitge voerd omdat het van doorslaggevend belang is bij het recreatiebeleid. Zoals bekend is het maximale aantal slaapplaatsen dat op Texel aanvaardbaar wordt geacht 47.000 Het onderzoek was ook een reaktie op een telling die eerder door de Werkgroep Landschapszorg werd uitgevoerd en waarbij men kwam op een totaal van bijna 41.000 slaap plaatsen in 1975. Op beide rapporten gaan wij in een volgende krant nader in. Weinig reserve De leden v.an de commissie ruimtelijke ordening hebben het gemeentelijke rap port gekregen naar aanleiding van hun discussie over de vraag in hoeverre de kampeermogelijkheden op particuliere (boeren)erven in het buitengebied kan worden verruimd. Er vanuit gaande dat verschillende recreatieplannen (zoals De Krim met zo'n 5.000 slaapplaatsen) in Uitvoering zijn en er nog enige reserve nodig is om bestaande recreatiebedrij- ven een economisch noodzakelijke uit breiding van 25°/o te geven, moet wor den geconcludeerd dat er voor de boeren weinig overblijft Die konklusie werd dan ook getrokken in de gisteravond ge houden derde vergadering van de RO- commissie. Bijdrageregeling In deze bijeenkomst werden verder de resterende bezwaarschriften tegen het bestemmingsplan voor het buiten gebied behandeld en ook werd de zg. bijdrageregeling onder de loep genomen Door deze regeling draagt de gemeente financieel als bouw- en andere aktivi- teiten in het oude land van Texel bui ten verhouding duur worden als gevolg van landschappelijke eisen Een belang rijk element van deze regeling is dat de gemeente zich financieel volkomen ver antwoordelijk acht en de bijdrage ook betaalt als deze niet zou kunnen worden doorberekend aan CRM of andere hoge re overheidsinstantie. Overigens is dat laatste wel de bedoeling en verwacht wordt dat de hogere overheden het be schikbaar stellen van geldmiddelen als konsekwentie van hun beleid zullen be schouwen. Zelfs werd gisteravond door de burgemeester meegedeeld dat de ge meente zijn bijzondere eisen aan bouw en andere aktiviteiten zal laten vallen in het geval de gemeentekas de vergoe ding onmogelijk zou maken Commissie lid J. Koolhof koesterde evenwel de vrees dat het rijk via de bijdragerege ling zal trachten een vinger in de land schappelijke pap te krijgen op Texel: wie betaalt mag ook eisen stellen. Op die manier zou men toch nog in een land- Een nieuw gezicht bij de groep Texel van de Rijkspolitie: de 25-jarige wacht meester J G. van der Meer. Hij is per 1 januari benoemd voor het rayon De Koog en woont op het adres Plevier straat 4. Hij volgt in De Koog wacht meester 1 A. Blom op, die enkele maan den geleden naar Den Burg is verhuisd. De heer Van der Meer komt juist van de politieschool. Hij was woonachtig op Walcheren. Zijn benoeming betekent dat in de groep Texel thans nog één va- kature is. Maar zelfs als deze wordt vervuld is er in feite nog sprake van on voldoende sterkte om alle taken behoor lijk te kunnen vervullen. DEN HOORN De heer A. C. van der Gaag uit Den Hoorn vond een gra naat van opmerkelijke grootte. Het ding woog 35 kg. De granaat is door de po litie opgehaald en in afwachting van vernietiging door de mijnopruimings- dienst in het bureau opgeslagen. schapsparkachtige toestand verzeild ra ken. Met grote stelligheid werd dit ech ter door de voorzitter ontkend. De bij drageregeling is er juist op gericht om dit te voorkomen. Logisch, het hele pla nologische beleid heeft als uitganspunt dat Texel zelf zijn zaken regelt, ook als het gaat om bescherming van landschap pelijke en natuurlijke waarden. Helft van commissie absent Het zag er ev ennaar uit dat de derde vergadering van de commissie niet kon worden gehouden omdat maar liefst vier leden (Dros, Helder, Stolk en Van As- selt) niet aanwezig waren. De burge meester veronderstelde dat meer dan de helft van de commissie present moest zijn om rechtsgeldig te kunnen advise ren, maer toen de voorschriften er wer den bijgehaald bleek daar te staan „ten- minstens de helft" zodat er toch gepraat kon worden Per brief had commissie lid Jan C. Stolk wel protest aangete kend tegen deze bijeenkomst. Hij beriep er zich op dat de burgemeester vrijdag avond, toen het te laat werd om verder te gaan, eerder op de avond had gezegd „desnoods tot zeven uur 's morgens" te zullen doorgaan. Mr. Spenger had niet temin tegen het middernachtelijk uur besloten de zaak te kappen en maandag verder te praten. Maar toen waren Stolk en ook drie andere commissieleden ver hinderd. Na enig heen en weer gepraat kwam men tot de konklusie dat de ver gadering van maandagavond echter toch „in overleg" was bepaald waardoor de formele struikelblokken uit de weg wa ren geruimd. Landkaartjes Net als in de vorige bijeenkomst werd ten aanzien van verschillende bezwaar schriften tegen het bestemmingsplan na der onderzoek toegezegd. J. Koolhof had een landkaartje meegebracht waarop de kwaliteit van de gronden in de noord punt van Texel is aangegeven. Op basis van dit kaartje zou moeten worden be paald waar de bosaanplant moet komen, met het doel goede agrarische grond te ontzien. Er was ook een landaartje van de Ho- geberg dat een recent beeld geeft van het agrarisch gebruik aldaar. Deze kaart is van betekenis bij het nader onderzoe ken van de vraag of het scheuren van grasland daar aan een vergunning ge bonden moet blijven. Paardenstal De vraag wat precies onder agrarisch gebruik moet worden verstaan duikt herhaaldelijk op in de discussie over het bestemmingsplan. Een klassiek twijfel geval begint de particulier te worden Ook als zo'n gebouw echt en uitslui tend als paardenstal wordt gebruikt (en dus niet als weekendhuisje of verkapt zomerverblijf) is sprake van een onge wenste toestand omdat het (beroeps) agrarische areaal er door wordt aange tast. Dit kwam naar voren bij de behan deling van het bezwaarschrift dat de heer J. P. Rijkaart uit Den Burg had in gediend tegen het niet mogen herbou wen van een enkele jaren geleden ver dwenen schapenboet aan de Kogerweg. Rijkaart heeft enkele hectares land met de inmiddels opgeruimde resten van de boet gekocht met de bedoeling de boet in oude luister te herstellen en er aldus zijn paardenhobby te kunnen uitoefe nen. B en W. hadden als argument voor hun afwijzing genoemd: dat een gebouw dat meer dan drie jaar geleden is ver dwenen niet zonder meer mag worden herbouwd. Het college is bang dat bij een tegemoetkomend standpunt dit ver schijnsel uit de hand loopt. Want dan zou ieder die het kan betalen in het bui tengebied een stuk land met een boet kunnen kopen en daardoor een stuk van het voor de beroepsagrariër bestem de areaal kunnen afknabbelen. Rijkaart heeft inmiddels een bouwaanvraag voor de schapenboet ingediend en zal tegen een eventuele afwijzing vrijwel zeker in beroep gaan. Het laatste woord over deze kwestie is dus nog niet gezegd. Paarden kwamen ook ter sprake naar aanleiding van het bezwaarschrift van de heer Jac. P. Schoorl die op zijn aan de Kogerweg gelegen „Vrijdaghoeve" paarden fokt en daarom net als een be- Het is niet uitgesloten dat de gemeente Texel het verstrekken van logies met ontbijt aan een vergunning zal binden. In de gisteravond gehouden vergadering van de commissie ruimtelijke ordening zei amb tenaar Johan van Dijk van Ruimtelijke Ordening dat een dergelijk ver gunningenstelsel, te regelen in een pensionverordeninge de konsekwen tie zou kunnen zijn van een stringent recreatiebeleid. Feit is dat het absolute maximum van 47.000 slaapplaatsen snel naderbij komt. De gemeente kan hotels, campings, bungalowterreinen e.d onder controle houden, maar het verstrekken van logies en ontbijt (en ook het gemeubileerd verhuren) is aan geen enkele controle onderhevig. Weliswaar gaat het hier (nog) niet om zeer grote aantallen slaapplaatsen, maar als er gediscussieerd wordt over enkele duizenden plaatsen in de vorm van tenten op boerenerven, mag discussie over logies en ontbijtverstrekking niet achterwege blijven.Te verwachten is dat de animo om logies met ontbijt te verstrekken aanmerkelijk zal toenemen nu op de groei van de overige akkommodatievormen de rem is gezet, zodat het probleem zich vroeg of laat zeker zal aandienen. Van Dijk verklaarde overigens nadruk kelijk dat het zijn privémening was. Gladheid in combinatie met te hard rijden was er waarschijnlijk de oorzaak van dat gisteravond omstreeks half tien de in Den Burg woonachtige Koger ho- recaexploitant S.R. nabij Sarasani met zijn auto uit de bocht vloog. Het voer tuig werd hierbij zodanig beschadigd dat het waarschijnlijk total loss zal worden verklaard. S.R. die het ongeval later zelf bij de politie kwam melden reed op de Koger weg in de richting van Den Burg. Zaterdagavond werd door enkele van dalen schade aangebracht aan de NSU 1200 van C. J. Zoetelief uit De Waal. Van de personenauto die op de Groene plaats in Den Burg geparkeerd stond werden de ruitenwissers en de antenne afgebroken. De schade bedraagt onge veer 200 gulden. roepsagrariër een A-blok wilde hebben. B. en W. vonden het geen reëel agra risch bedrijf; enkele commissieleden wel. Het college zal zich nog beraden en zich zonodig nader op de hoogte stellen. ALLE geldzaken regelen met eon spaargiro. Daarmee kunt u ook de beschikking krijgen over gegarandeerde betaal- en euroclieques. N oor binnen- en buitenlands gebruik. -uia/t nadarlond spaarspeciahsten sinds 1817 De heer A. Dros Bzn uit Den Burg is onderscheiden met de gouden ereme daille verbonden aan de Orde van Oran je Nassau. Dit werd door burgemeester Sprenger bekend gemaakt tijdens de of ficiële receptie die vrijdagmid dag in „Tubantia" werd gehouden ter gelegenheid van het afscheid van de heer Dros als bestuurslid van de Aan koopcentrale Texel. Hij heeft niet alleen deze functie ruim veertig jaar vervuld, maar was op tal van andere terreinen dienstbaar aan de gemeenschap. Dros was na de oorlog lid van dc noodge- mecntcraad, vervolgens 22 jaar lid van „echte" gemeenteraad, 12 jaar lang voor zitter van de woningcommissie („een zeer onaangenaam baantje"), en was be trokken bij het landbouwonderwijs en de agrarische voorlichting. Geen van deze functies beschouwde Dros als erebaantjes", hij zette er zich volledig voor in. Een en ander was vol doende grond geweest voor het toeken nen van de gouden medaille, die door mevrouw Dros mocht worden opgespeld. Een grote schare genodigden maakte de afscheidsreceptie mee. Onder hen wa ren vertegenwoordigers van het gemeen tebestuur, Hollandse Maatschappij van Landbouw, CBTB, LTB, Bloembollen cultuur, vereniging voor bedrijfsvoor lichting, Centrale Inkoopvereniging voor Visserij benodigdheden, Coöp. Aardap pelbewaarplaats, de CV Noordholland, Cebeco, personeelsleden, oud-personeels leden, bestuurs- en oud-bestuursleden etc. Voorzitter J. Herweijer bracht in her- Mevrouw Dros speldt haar man de gouden medaille op. innering dat Dros op 15 januari 1936 werd gekozen in de raad van toezicht van de toenmalige Coöperatieve Aan koopvereniging Texel. Óp 3 november 1939 kwam hij in het bestuur, in 1942 werd hij secretaris en in 1957 voorzitter. Herweijer: „Je was er al jong bij en hebt het blijkbaar goed gedaan, anders had den ze je niet bevorderd". Spreker memoreerde ook het samen gaan van de CAV met de LTB in 1969. Er werd iets te overmoedig gestart waardoor men na twee jaar tegen een lelijk verlies aankeek, maar toen de za ken naar aanleiding daarvan waren ge reorganiseerd ging het met de nieuwe coöperatie uitstekend en zijn sindsdien steeds positieve bedrijfsresultaten ge boekt. Herweijer: „Ieder heeft bepaalde ta lenten, maar u heeft ze voor het alge meen belang beschikbaar willen stel- (zie vervolg pagina 2) Een vlaggemast op het terrein van de benzinepomp van A. Kievit aan de Pont- weg bij Den Burg moest het maandag avond om ongeveer 22.10 uur ontgelden. De mast werd omver gereden, waarna de dader doorreed. Omdat ooggetuigen kon den melden dat het hier om een nogal grote personenauto ging kwam de politie op het spoor van J.K uit De Koog. Hoe wel nader onderzoek opleverde dat dit inderdaad de betrokken auto was kon nog niet achterhaald worden wie de be stuurder is geweest. De zaterdagavond gehouden avond- puzzel) rit van de Motor-, Auto- en Bromfietsclub Texel trok 48 deelnemers (42 automobilisten, vier motorrijders 'en twee bromfietsers). Deze rit gold als „vergoeding" voor de „snertrit" die let terlijk in de soep liep omdat op de route een verkeersbord was verwijderd. Deze keer werd de route (uitgezet door Cees en Peter Ran) twee maal nagereden en daarbij zorgvudig gecontroleerd. Winnaar bij de automobilisten werd Anne de Vries (met 7 strafpunten), twee de W. Witte (8 strafpunten), derde C. Mets (9), vierde G. Moens (10), vijfde B. Gieze (12) en zesde A. van Liere (12). Bij de motorrijders werd P. Daalder met 9 strafpunten eerste; tweede J. Smit (37) en derde J. Breman (39). Eerste bij de bromfietsers was R. Kooiman (90). De deelnemers vonden deze rit uitge sproken moeilijk. Minstens zo zwaar zal de op 13 februari te houden rit worden, de eerste voor het kampioenschap. Met het uitzetten zullen zich dan de heren J. Westdorp en B Dros belasten. De jaarvergadering van de MAB-club volgt in maart.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1