Cjroen Tjwartsjexels in het harL, „Sions" voor Texelse Boys jeugdorkest en sportraad „Nieuw Leven" op dreef in matig stuk Uitreiking in Eierlandsche Huis „Rood moet groen worden..." /paarbank Olie vervuilde haven Oudeschild Raadsvergadering INSDAG 18 JANUARI 1977 'LAGE 5300 Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ osttHJS 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 edaktie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De oog, tel. (02228) 266, en Wessel B. Post, Oost 34, Oosterend, tel. (02223) 896. 90e JAARGANG No. 9145 6 PAGINA'S Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Midd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW Gemeenteraadslid Cor Dros is er niet van overtuigd dat zijn collega-raadsleden zich ten volle bewust zijn van hun ver antwoordelijkheid jegens het bestem mingsplan buitengebied, dat zij dinsdag a.s. moeten vaststellen. Hij voert daarom op zijn eigen wijze actieMet een staalt/e daarvan werden gisteren de marktbezoe- kers geconfronteerd. In de hal van ,,De Lindeboom-Texel" stond een grote land kaart van het eiland, waarop al het agra rische gebied met landschappelijke waar de (het oude land van Texel met uitzon dering van het Hogeberggebled) rood was gekleurd, terwijl de nieuwe polders in groen waren aangegeven In verlichte letters de leus: .Gemeenteraad, maak rood groen; dan is het voor Texel te doen". Dros vertelde dat hij het bord de komende dagen ook op andere plaatsen wil tentoonstellen. is, zij het dat de partijen meer begrip voor elkaar situatie hebben. Goed spel Zoals gezegd, er werd goed gespeeld. Het begin was bijzonder aardig, want dat bestond uit het op originele wijze presenteren van alle medewerkenden. Regisseur Kees Hin liet ze alemaal op draven, inclusief souffleuse Emmy Boe kei en toneelmeester Jaap Bakker. De hoofdrol (fabrikant Bredevoorde) was in uitstekende handen. Al meerdere malen heeft Martien de Vries bewezen uit het goede hout gesneden te zijn, echter in heel andere rollen. Als aan merking zou kunnen gelden, dat hij zich als fabrikant wat meer autoritair en arrogant had kunnen gedragen, althans in een stuk als Toffe Tony, waarin de figuren niet behoren af te wijken van hun traditionele image. Lien Stolk za gen we als de opstandige mevrouw Bredevoorde. Goed, maar nog een tikje feller zou niet hebben misstaan. Oud - jong „Nieuw Leven" heeft in overeen stemming met zijn naam weinig oudere spelers. Want Niek Blom (als vader van Helga) en Dick Witte (als notaris) waren beslist wat te jeugdig om hun rollen voldoende gestalte te kunnen geven. Dat ging ten koste van de contrastwer king, waarvan een dergelijk stuk (bot singen tussen generaties) het voor een goed deel moet hebben. Maar waar niet is verliest de keizer zijn recht. Mogelijk zit er onder de vele 65-plussers op ons eiland nog verborgen talent. Als be jaarden kunnen zingen en aan gymna stiek doen, moeten ze ook kunnen to neelspelen. Niek en Dick speelden echter met veel inzet en enthousiasme. Hetzelfde geldt voor Jaap Zuidewind als de zoon Erik en in nog sterkere mate voor Karin de Vries als dochter Elly. Laatstge noemde legt in tegenstelling tot de mees te andere spelers behoorlijke variatie (nuancering, heet dat) in haar spel, (zie,vervolg pagina 2) Het jeugdorkest van het Koninklijk '.Texels Fanfarekorps/D.E.K., de voetbal vereniging Texelse Boys en de Stichting Texelse Sportraad hebben de Dubbele Von Sion 1976 gekregen. De vereni gingstrofeeën werden uitgereikt tijdens de gebruikelijke culturele avond, deze 1 keer in Het Eierlandsche Huis in De Cocksdorp. De belangstelling van de j zijde verenigingsbestuurderen was f groot: alle stoelen waren bezet. De Sions werden in ontvangst geno- j men door de heren KI. Modder (jeugd- I orkest), A. Wessels (Texelse Boys) en K. Ivan der Bijl met G. Praamstra (Sport- I raad). Wethouder J. J. Westdorp (waarne- mend voorzitter van de stichting cultu reel werk) vertelde dat het resultaat dat het jeugdorkest had behaald bij het i Hoogovenconcours in Heemskerk op Wethouder Westdorp overhandigt de Von Sion aan Sportraad-vertegenwoordiger I Hemelvaartsdag doorslaggevend was K- van der Bijl. geweest voor het toekennen van de ere prijs. De groep werd toen nummer één met 289 punten, wat de jury onder meer deed opmerken „Zeer verdienstelijk met een goede totaalklank" en „Een jeugd orkest met toekomst". In de trofee, die de heer A. Wessels, als secretaris van de voetbalvereniging Texelse Boys in ontvangst mocht nemen wilde de Stichting Cultureel Werk Texel vooral haar waardering tonen voor wat door deze vereniging dit jaar werd verwezenlijkt De heer Westdorp noemde onder andere het realiseren van het nieuwe clubhuis aan de Haffelder- weg en het behalen van het kampioen schap in de derde klasse B. De Texelse Sportraad kreeg de „Dub bele Von Sion" uitgereikt voor het werk dat door deze instantie werd verricht in het kader van de sportuitwisseling met Winterswijk. Eveneens vormt de trofee een blijk van waardering voor wat op Texel werd gedaan in het kader van de aktie Sportreal. OUDESCHILD Enkele honderden liters gasolie liepen zaterdag rond het middaguur de haven van Oudeschild in als gevolg van een defekt aan boord van de TX 34 van Daalder. De gemeente slaagde erin met behulp van de kolken- zuiger het grootste deel van de olie op te ruimen. Het defekt deed zich voor tijdens het overpompen van hoofdtank naar de boven de motor gelegen dagtank. Als de dagtank vol is, hoort de pomp automa tisch te stoppen. Dit gebeurde niet, waardoor de olie via de ontluchter op het dek stroomde en vandaar via de buisgaten in de haven terecht kwam. Blijkbaar was deze ontluchter te klein, want de pomp bleef meer aanvoeren dan dit onderdeel verwerken kon, waardoor een scheur in de dagtank ontstond, zodat ook een hoeveelheid olie ontsnapte. Deze kwam echter in de machinekamer terecht en veroorzaakte geen ernstig ongerief. Gemeentewerken was anderhalf uur met het karwei doende. ok uja/t naderland spaarspecialisten sinds 1817 Cocksdorp cultureel Het programma was gevuld met een doorsnede van wat Cultureel Texel zoal te bieden heeft. Hierbij was het als gast- dorp fungerende De Cocksdorp ruim vertegenwoordigd en kwam goed uit de verf. De gymnastiekafdeling van SVC gaf onder leiding van Han Brusselaars een demonstratie mini-trampolinesprin gen en een baloefening. Na de pauze speelde het accordeonduo Elly en Erica Rutten een vijftal nummers en vertoon de een volksdansgroep van de lagere school uit De Cocksdorp een aantal on der leiding van Gerard Smeenk inge studeerde dansen. Hoofdmoot van het door Cocksdorpers verzorgde program magedeelte vormde het blijspel „De man in de maan" van Max Andrea. Hierin traden op: G. Monen, Gerard Smeenk, Anneke Kikkert, Adri Schraag-Broekman, Immy Zuidema- Klinger en Wim Ran. Gezessen brach ten ze een erg komieke, echter nogal verwarrende eenakter, maar dit laatste zal wel de bedoeling zijn geweest. Kamerhuurder Peter Winters (G. Monen) ligt overhoop met zijn hospita mevr. Andermans (Anneke Kikkert, die voor deze gelegenheid haar beste Amsterdams uit de kast had gehaald). De problemen liggen op het financiële vlak, maar dat is niet het enige Een ontluikende liefde voor dochter Alma Andermans (Adri Schraag-Broekman) bloeit op. Om het allemaal nog ludieker te maken komt in het heetst van de strijd een onbekende sloeber (Gerard Smeenk) het toneel op. Hij vindt dat hij in aanmerking komt voor een kos tuum van Peter Winters alsmede 25 gulden om naar een bruiloft te kunnen. Wanneer ook ene tante Ans (Immy Zuidema-Klinger) nog ten tonele ver schijnt (ook aanspraak makend op de tot dan toe zeer beperkte financiële mi- delen van Peter Winters) lijkt een ramp niet meer te vermijden. Cachot, recht bank, verbeurd verklaring van bezittin gen hangen hem boven het hoofd. Maar zie: liefde redt het geheel. Alles wordt bijtijds in goede banen geleid door de opkomst van een heer die zich Van Stralen laat noemen, maar Collette blijkt te heten (Wim Ran). Peter en Alma vallen elkaar in de armen: en dat was het dan Goed spel Behoudens enkele ogenblikken van mindere rolvastheid werd het allemaal erg geroutineerd op de planken gezet Vooral Gerard Smeenk en Anneke Kik kert deden het (mede door hun dank bare rollen) erg goed. Voor G. Monen waren de kruimels van de lachsalvo's, maar zijn hoofdrol was de steunpilaar waar alles om draaide en de taak als aangever van jolijt komt veelal minder succesvol over. Een goede 8 kan hij voor zijn spel wel in ontvangst nemen. De andere rollen waren een 7 waard, waar van Immy Zuidema-Klinger (vooral) door haar mimiek een 7 plusje krijgt. Alleen het slot van de eenakter kwam niet zo best uit de verf. Dit bleek wel uit het feit, dat het publick nog zodanig aan het denken was over hoe de vork in de steel zat dat ettelijke seconden verstreken voordat het tot een ovatie kwam Muziek Naast een erg veel succes hebbende film over de intocht van Mgr. J. Aen- genent, Bisschop van Haarlem op het Texel van 1931 (eigendom van Herman van Sambeek) was de rest van het pro gramma gevuld met muziek. Petra Eelman speelde (zonder zenu wen) op het elektronisch orgel en on der leiding van Jan Beijert zongen „The Messengers" vijf nummers van hun repertoire met begeleidende ger tuigenis. Toneelvereniging „Nieuw Leven" in Oudeschild had zijn keus laten vallen op een stuk met een actueel onderwerp: vrouwenemancipatie. Dat het daarmee in de praktijk aardig uit de hand kan lopen, was de lering die het publiek moest trekken uit het blijspel „Toffe Tony" dat zaterdagavond met veel suc ces in 't Skiltje werd opgevoerd. Wie het niet heeft kunnen zien (bijvoorbeeld omdat hij aanwezig moest zijn bij het Dubbele Von Sion-feest in De Cocks dorp) heeft zaterdag a.s. nog een kans. Het Dameskoor uit Den Burg, geleid door Jan Visser, trad op met piano begeleiding van Joke Kliphuis. De Chr. Muziekvereniging Excelsior en de drumband van Excelsior lieten van zich horen onder leiding van resp. A. Kuip en Theo Medema (drumbandinstructeur Henk Beijert). Ovationeel Voor de pauze werd het programma muzikaal geopend en afgesloten door de Jeugdfanfare KTF/DEK o.l.v. Klaas Modder. Alsof ze de onderscheiding al in de lucht voelden hangen, speelden de leden van dit orkest op uitstekende wijze, waarmee niet gezegd is dat de andere medewerkenden het minder de den. Om het met de woorden van presen tator G. Monen samen te vatten: „Dit is een van de betere „Dubbele von Sion"- avonden sinds jaren, tenminste ik voel het zo". Dit laatste werd door het pu bliek met ovationeel applaus meerma len onderstreept. Vooral dank zij het overwegend zeer goede speil van „Nieuw Leven" kunnen we spreken van een geslaagde toneel avond. De schrijver van het stuk had in het succes slechts een bescheiden aan deel, want het verhaal was onnodig langdradig en de kwinkslagen waren niet het summum van originaliteit. Niet zo leuk voor de spelers, want die moe ten zich verschrikkelijk uitsloven om zoiets te compenseren. Het Oudeschil der publiek is traditiegetrouw echter een dankbaar klankbord, dat naar de zaal komt met het vaste voornemen zich te amuseren. Emancipatie Het verhaal speelt zich af rond de fabrikant Tony van Bredevoorde. Bij hem thuis ontstaan spanningen als hij de 20-jarige trouwdag vergeet. Dat is de druppel, die de emmer doet overlopen bij zijn vrouw Helga, die het dan ook verder vertikt om bedden op te maken, kousen te stoppen en financieel afhan kelijk te zijn van haar man, die haar slechts als lustobjekt ziet. Helga laat het huishouden verder aan haar man en zoon over en gaat uit werken. Tony, en de andere mannen, die in het stuk figu reren, laten zich niet onbetuigd en gaan onder de strijdkreet „Toffe Tony" tot tegenactie over. Hoewel het huishouden op rolletjes schijnt te gaan lopen, vooral door inschakeling van buurmeisje Dora als huishoudster, vloeien uit de situatie toch tal van verwikkelingen voort. Zo als gebruikelijk komt een en ander op zijn pootjes terecht, wat in dit geval be tekent dat uiteindelijk alles bij het oude De vlotste manier van modern betalen van huur, gas, licht, abonnementen enz. Automatisch natuurlijk van uw spaargiro. Toonaangevend De avond als geheel maakte duidelijk dat op cultureel terrein Texel een toonaangevende positie inneemt en een flinke partij meeblaast. Ook wat betreft de belangstelling van het publiek heeft men allerminst te klagen. De admini strateur van de Stichting, de heer G. Oskam, die de avond opende, merkte op dat de verwachting dat nu deze (12de) „Dubbele von Sion"-avond voor de eerste maal buiten Den Burg werd gehouden dit negatief zou werken op de opkomst van het publiek, beslist niet was bewaarheid. „Het tegendeel is eerder het geval". De heer Oskam ver welkomde in het bijzonder de voorzit ter van de Stichting: C. J. Witte en zei bijzonder blij te zijn dat de heer Witte weer betrokken begint te raken bij het reilen en zeilen van Cultureel Werk. Witte is herstellende van een hart aanval. Dinsdag 25 januari wordt de raads vergadering gehouden, waarin de ge meenteraad het bestemmingsplan voor het buitengebied zal behandelen en eventueel vaststellen. De bijeenkomst begint 's middags om half drie en wordt 's avonds voortgezet. De burgemeester heeft de raadsleden laten weten dat streng de hand zal wor den gehouden aan de bepaling in het reglement van orde dat niemand, be halve de voorzitter, meer dan tweemaal over hetzelfde onderwerp het woord voert, tenzij door hem of haar een voor stel is ingediend. In dat geval is de spreektijd ruimer, maar mede afhanke lijk van de toestemming van de voor zitter. De agenda voor deze vergadering luidt als volgt 1. Notulen (vergaderingen van 23 no vember en 14 december 1976) 2. Vaststelling van een besluit ex arti kel 22 der Lager-onderwijswet 1920 tot instandhouding van de openbare lagere school te Midden-Eierland. 3. Vaststelling van een besiluit ex arti kel 22 der Lager-onderwijswet 1920 tot instandhouding van de openbare lagere school te Oosterend. 4. Verhoging van het krediet in reke ning-courant aan de Stichting Texels Museum. 5. Vaststelling bestemmingsplan Bui tengebied. 6. Vaststelling bijdrage-regeling voor het Oude Land. 7. Wijziging van de gemeentebegroting voor 1976. 8. Wijziging van de gemeentebegroting voor 1977. De heren Wessels (links) en Modder feliciteren elkaar nadat zij de eervolle trofee m ontvangst hebben genomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1