Cjrocn kwartsJexels in het harL, Krasse woorden in laatste fase bestemmingsplanmarafhon Droomt u ook van'n eigenhuis! 0 Veel lol met „De tante van Charley" Jan van Asselt valt ambtenaren aan Oud-leerlingen hadden succes piek /paarbank Vijf stemmen tegen vaststelling wm Magers yoghurt hele liter Steeds meer echtscheidingen Fietspad Rozendijk wordt officieel geopend Kees van der Werf naar De Cocksdorp DINSDAG 1 FEBRUARI 1977 OPLAGE 5300 TEXELSE 90e JAARGANG No. 9149 6 PAGINA'S COURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De Roolj Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Pellkaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, en Wessel B. Post, Oost 34, Oosterend, tel. (02223) 896. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW „Geduld is een schone zaak, Besturen is een moeilijke taak, Boerenbedrog is een kwalijke zaak!" Aldus declameerde Daan Schilling van Texels Belang donderdagavond aan het slot van de marathonraadsver gadering (in drie bedrijven) waarin het hevig omstreden bestemmingsplan voor het Texelse buitengebied werd vastgesteld. Schilling hoorde tot de te genstemmers, evenals zijn partijgeno ten Bert Weijdt en Jan van Asselt. Ver der was Tine Vlas van de VVD tegen en - natuurlijk - Cor Dros. Het gedicht van Schilling was een schimpscheut aan het adres van Jan Witte van de Samenwerkende Christelijke Frakties. Deze stemde vóór het plan, hoewel deze jonge boer in het recente en ver laten blijken fel tegenstander te zijn van de op landschapsbehoud gerichte beperkingen, die in het plan gelden voor het oude land van Texel. Witte had de beperkingen echter ac ceptabel gevonden wegens de financiële compensatie die zal worden betaald als de betrokken boer als gevolg van de be perkingen schade lijdt. De Texels Belang-fraktie die er vanuit gaat at de gemeente niet in staat zal zijn dergelijke schadeclaims te honoreren, had zich niet laten vermurwen. Of het bedrog" van Witte ook door de kiezers als zodanig is ervaren, zal nooit kunnen worden vastgesteld, want hij zal zich oor de komende gemeenteraadsverkie zingen niet herkiesbaar stellen Eindeloos Dat de drie vergaderingen samen zo'n 24 uur in beslag hebben genomen is ooral het gevolg van het optreden van de Texels Belang-fraktie. Met name Jan an Asselt en Daan Schilling hielden ie discussies aan de gang en wisten ran geen toegeven Succes hadden zij lechts een enkele keer. In praktisch alle gevallen kregen zij slechts de stem- nen mee van hun partijgenoten, Tine Vlas en Cor Dros. De manier waarop Jan van Asselt de zaken aanpakte had menigmaal grote verontwaardiging .kinderachtig en laf") tot gevolg, bij aad en college, maar nog meer bij de ambtenaren die hij op de korrel nam. Voor hem dus geen complimentje. Wèl oor Tine Vlas-van der Vlies die vrijwel >veral tegen was. maar volgens de voor zitter ,,het meest konsekwent" bij haar mening was gebleven en haar reakties teeds tijdig te boek had gesteld zodat het college behoorlijk kon reageren en mtwoorden. Terugblik Aan het begin van deze laatste ronde -ran de bestemmingsplanvergadering cwam nog even de tumultueuze kam- jeerkwestie aan de orde Zoals bekend Het hoeft geen luchtkasteel te blijven. Neem een hypotheek t an de Nutsspaarbank. Aflossing aangepast aan uw budget. uu«/t nadarlond spaarspeciahsten sinds 1817 had de meerderheid van de raad moeten afzien van de plannen om méér kam- peereenheden per erf dan de ene tent die het college verantwoord acht, gezien het snel naderen van het heilige maxi mum van 47.000 slaapplaatsen. De frak ties waren boos omdat het college er een partefeuillekwestie van had ge- maakt, terwijl dat aan het begin van de besprekingen onvoldoende duidelijk was geweest De burgemeester ontkende dat laatste. Hij zei dat steeds is gewaar schuwd dat het college aan de kampeer- kwestie „zeer zwaar tilde". Het zou een beetje vreemd zijn geweest als direkt was aangekondigd dat men bij het af wijken van het collegestandpunt (als daar een groter aantal slaapplaatsen uit zou voortvloeien) zijn zetels beschikbaar zou stellen. Niet nodig Dc burgemeester maakte de verbou wereerde raad duidelijk dat het hele maal niet nodig was geweest het college precies te volgen. Het voorstel van Texels Belang (méér eenheden per erf maar volgens een beperkt aantal af te geven vergunningen zodat de <17.000 niet zou worden overschreden en er ruimte zou blijven voor uitbreiding van be staande toeristenbedrijven) was door de voorzitter ontraden, maar zou zeker zijn geaccepteerd als de raad het had aange- Maar dit voorstel werd ingetrokken, zodat slechts het collegevoorstel over bleef. Bert Weijdt constateerde dat het aangenomen collegevoorstel een grotere bedreiging voor de 47 000 betekent dan het Texels Belangvoorstel. Want nu heeft iedereen het recht om in de zomer een tent op zijn erf te hebben, wat dui zenden piekbevorderende slaapplaatsen betekent waarop geen invloed meer is uit te oefenen, en waarmee het maxi mum van 47.000 op een gegeven moment overschreden kan worden. Bezwaarschriften Gedane zaken konden echter geen keer nemen, zodat de hoogst onvoldane vroede vaderen zich bogen over de 600 bezwaarschriften die tegen het bestem mingsplan waren ingediend Ook hier voor nam de raad en in het bijzonder Texels Belang ruimschoots de tijd. („We zijn al vijf jaar aan dit plan bezig, het steekt nu niet meer op een half uur tje.De behandeling kostte dan ook zes uren, ondanks het feit dat alle be zwaarschriften ook al door de commissie ruimtelijke ordening waren behandeld, zodat de discussie zich tot principiële zaken had kunnen beperken. Bert Weijdt maakte bezwaar tegen de beperkingen die het plan oplegt aan het doen en laten van het Waterschap. Werkzaamheden die tot doel hebben de dijk in stand te houden en het waterpeil op Texel te beheersen horen tot de be voegdheden van het Waterschap en moeten niet ondergeschikt worden ge maakt aan gemeentelijke voorschriften. Dat is dan ook niet de bedoeling van de wet op de ruimtelijke ordening, waar mee een bestemmingsplan in overeen stemming moet zijn. De burgemeester erkende dat dijk en waterbeheer taken van het Waterschap zijn waarmee de gemeente zich in technische zin zeker niet bemoeit, maar de gemeente heeft wel de taak om zich af te vragen of de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met agrarische of landschappelijke belangen. Om dit afwegen mogelijk te maken, zal ook het Waterschap bij wer ken zoals die in het plan staan omschre ven om een vergunning naar het raad huis moeten. Verder passeerde een groot aantal kleinere zaken de revue. Daan Schilling wilde het parkeerterreintje bij de Hors- meertjes op de kaart ingetekend en daardoor bestemd zien. Hij kreeg zijn (zie vervolg pagina 2) Geirl Timmer als Donna Lucia met Kar/n Dulden (links) en Tineke Tjonk. DE WAAL - Voor het uitverkochte dorpshuis van De Waal brachten de oua-leerlingen van de landbouwschool zaterdagavond de aloude klucht „De tante van Charley" die deze keer om onduidelijke redenen was herdoopt in „O bella donna Lucia". Ze hebben er zich qeen buil aan gevallen. Het karak ter van het stuk maakt een echte mis lukking onmogelijk en de oud-leerlin gen hadden de beschikking over de juiste types. De juiste man (vrouw) op de juiste plaats, zogezegd. Het publiek kon zich herhaaldelijk op dc dijen slaan van de pretentieloze onge limiteerde lol. Voor een goed deel was het succes te danken aan Geert Tim mer die de „tante" op prima wijze ge stalte gaf. Helemaal vlekkeloos was de uitvoe ring overigens niet. De spelers kampten met een veel te vol toneel en konden daardoor niet altijd uit de voeten. De volgende week bij de herhaling in het Eierlandsche Huis zal het ongetwijfeld beter gaan omdat het podium daar aan merkelijk groter is. Verder had regis seur Giel Kuip erop moeten letten dat niet alle spelers van rechts kunnen op komen. Het is een beetje gek dat als spe ler A rechts wegloopt om speler B te zoeken, de laatste een ogenblik daarna door dezelfde deur het toneel opkomt en dan speler A zogenaamd niet heeft gezien. Sommige fouten kunnen bijdra gen aan het lachsucces De door Piet Wim Roeper gedragen plaksik liet te gen het eind van de voorstelling los Bekend verhaal De inhoud van „O, bella donna Lucia" zal menigeen wel bekend zijn. Als „de tante van Charley" is het al eens eerder op Texel op de planken gezet en ook konden TeeVee-bezitters meermalen ge tuige zijn van deze klucht. Een tweetal studenten, de inventieve Jack Chesney (Cor Westdorp) en Char ley Wickham (Willem Westdorp), krijgt bericht dat zeer spoedig de tot dusver onbekende en klaarblijkelijk erg gefor tuneerde „tante van Charley" op bezoek komt. De twee vrienden maken van de gelegenheid gebruik hun desbetreffende vriendmnen (Karin Didden en Tineke Tjonk) sterke verhalen over de Donna Lucia d'Alvadorez te vertellen. Met als achtergrond de advocaat Spettique (Piet Wim Roeper) die de oom van de ene en de voogd van de andere vriendin is ei- delijk zover te krijgen dat hij eens op houdt met zijn hinderlijke bemoeizucht waar het de ontluikende liefde tussen deze twee paartjes betreft. Maar wat gebeurt: de langverbeide tante verschijnt niet op het afgesproken moment. De vriendinnen voelen zich in het ootje genomen, moeilijkheden met Spettique, enzovoort. De dan ten tonele verschijnende me destudent Will Babberley (Geert Tim mer) wordt overgehaald zich tijdelijk als tante te vermommen met alle gevolgen van dien.Totdat de echte tante (Wil Beers) in gezelschap van haar nicht Ellen de la Haye (Ria Witte) ten tonele verschijnt Het betekent stof genoeg voor daverende pret. Daverende pret Geert Timmer, waarvan je dat in eer ste instantie nu niet zo zou verwachten, zette met zijn „tante-rol" een dermate attractieve „oude taart" op het toneel dat de zaal toen hij goed op dreef was meermalen blauw lag van de pret. Ken nelijk had hij zich bij het instuderen van deze rol zo toegelegd op het presi- fleren van de tante dat hij zijn eerste verschijning op het podium (als student) prompt even de tekst kwijt was. Maar toen de gang er eenmaal inzat, ging het allemaal van een leien dakje. De tweede grote rol die goed uit de verf kwam was die van Cor Westdorp als de student Jack Chesney. Voor het publiek in de zaal was hij geen moment te betrappen op mindere rolvastheid. Hij toonde zich daarmee (naast Geert Timmer) een steunpilaar voor het ge heel. In zijn spel sleepte hij zijn broer Willem Westdorp goed mee. Deze stond zaterdag voor de eerste maal op het to neel en hem was meteen maar een forse rol toegewezen. Gezegd moet worden dat het spel van Cor Westdorp duidelijk positief bij dat van Willem afstak. De laatste miste nog de flair en de vrijheid van bewegen die een ervaren (amateur) acteur kenmerkt. Gelukkig kwam ook Willem Westdorp hoe langer hoe beter op gang hoewel hij voor een eerste op treden met een klein rolletje beter af was geweest. Teun Huisman, had wat dat betreft een dankbaarder taak. Hij was de drank zuchtige huisknecht Brasset die een aan tal kwinkslagen mocht plaatsen en spoe dig de lachers op zijn hand had. „Kolonel Kees" De andere rollen hadden allemaal het zelfde goede niveau. Kees Zoetelief, zo als gewoonlijk volledig zichzelf, kon weer heerlijk de pias uithangen. Wat dat betreft was de rol van kolonel Chesney (de vader van Jack) een erg dankbare („Kolonel Kees van het paardevolk"). Het aandeel van Ria Witte, Karin Did den en Tineke Tjonk was bescheiden maar goed. Ook de rol van de echte Donna Lucia d'Alvadorez (Wil Beers- van Heerwaarden) leverde een klein aandeel in het geheel, maar alweer als aangeefster voor Geert Timmer („Je wordt er wel gaar van") was het een erg dankbare. Piet Wim Roeper mocht zich als advocaat Spettique weer lekker Het jaarlijkse aantal echtschei- J dingen op Texel blijft stijgen. Vo- rig jaar waren er 21 tegen 18 in f 1975. Er waren 80 huwelijken (het jaar ervoor 78). Het aantal echt- J scheidingen bedraagt dus meer dan een kwart van het aantal hu- J welijken en dat is nog nooit eerder gebeurd. j Een en ander blijkt uit de ge meentelijke cijfers over de loop der bevolking in 1976. Deze cij fers geven een verdere gestage groei van het aantal inwoners te zien. Er zijn nu 12.213 Texelaars, zodat er 81 zijn bijgekomen. De groei is veroorzaakt door een ves tigingsoverschot (verschil tussen ingekomen en vertrokken perso nen) van 25 (het jaar ervoor 20) en een geboorteoverschot (verschil tussen aantallen geborenen en overledenen) van 56 (63). Het aan tal geboorten steeg van 156 naar 165, waarvan 75 jongens en 90 meisjes. Ook het aantal overlij- densgevallen was wat hoger: 109 tegen 93 in het jaar ervoor. Het fietspad dat momenteel wordt ge legd langs de Rozendijk tussen Catha- rinahoeve en Bos en Duin zal vrijdag middag 11 februari oficieel in gebruik worden gesteld. Burgemeester Sprenger zal de officiële opening verrichten. Het fietspad is de eerste aanzet van het toeristische fietspadenplan, een pro- jekt dat onderdeel is van het recreatie- basisplan en waarvoor de overheid aan zienlijke sommen geld beschikbaar heeft gesteld. Na de openingsplechtigheid om 15.00 uur bij Bos en Duin, zullen de genodig den zich per fiets naar Catharinahoeve begeven voor een gezellig samenzijn. EIERLAND Weerman Kees van der Werf verhuist deze week naar De Cocks dorp. Hij heeft aan de Kikkertstraat (te genover de Hervormde kerk) een wo ning toegewezen gehad van de gemeen te. Hier woonde de onlangs overleden weduwe De Waard. Kees van der Werf heeft zijn café De Slufter, dat nu eigen dom is van zijn buurman Gerard van der Star, veertig jaar gedreven. „Ik ben de oudste kastelein van Texel en de enige die zelf nooit drinkt", aldus Van der Werf, die voornemens is ook in De Cocksdorp het publiek van dienst te zijn met beschouwingen over het weer. Hoe wel hij met pijn in het hart De Slufter verlaat vindt hij De Cocksdorp toch geen slechte ruil. „Ik zit vlak bij de dijk en dat is erg gunstig. Als ze me naar Den Burg hadden gestuurd zou ik zijn dood gegaan". Geldig t/m zaterdag 5 februari ALLEEN VOOR MELK UNIE OF HORNA PRODUKTEN boos maken, iets waar hij patent op heeft want bij de voorstelling van 't Amateurtje (november 1976) had hij ook zo'n „kwaadmaak-rol". Zaterdag trad Ine Witte-Barhorst op als souffleuse, de grime werd verzorgd door Suze Reij en Moerbeeks Interieur verzorging tekende voor de aankleding van het toneel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1