Cjrocn Twartsjexeh in het hart. Landschapszorg: vergroting capaciteit gevaar voor Texel 2000 Neemt u zelf het tisiko? y Eén bezwaar tegen bouw varkenshouderij Dick van Zijll door vader in ambt bevestigd Veerdienstprobleem vanavond in gemeenteraad Strenger optreden tegen foutparkeerders in centrum Aantrekkelijkheid te danken aan isolement /paarbank TAXI (02220) Verf gestolen Kinderen pleegden vernielingen MANTJE SCHOENEN B.V. Tweede druk ,,'t Lant van Texsel" op komst PARKEERTERREIN AAN VOGELENZANG IS GEREED „Geen seconde heimwee naar de stad" DINSDAG 8 MAART 1977 OPLAGE 5300 TEXELSE 90e JAARGANG No. 9159 6 PAGINA'S Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog. tel. (02226) 266, en Wessel B. Post, Oost 34, Oosterend, tel. (02223) 896. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW In een reaktie op het onlangs door B. en W. ingenomen standpunt over de veerverbinding heeft de Werkgroep Landschapszorg Texel de gemeente raad laten weten tegenstander te zijn van uitbreiding van de veerdienstca paciteit ten behoeve van het recreatief autoverkeer. De kraanfunktie die het veer in deze heeft moet gehandhaafd worden. De werkgroep heeft geen me ning over een derde boot en een twee de fuik, maar vreest dat de tweede fuik gebruikt zal worden als oneigen lijk argument voor het verkrijgen van meer vervoerscapaciteit. De groep vindt een reserveringssysteem voor au to's gewenst, waardoor het mogelijk wordt op allerlei manieren 't antover- keer in de hand te houden. Ook vindt Landschapszorg dat de „veiligheid" en „kwetsbaarheid" van de veerverbinding sterk worden overtrok ken Als er werkelijk noodsituaties ont staan kunnen altijd nog de aanwezige veerstoepen worden gebruikt Wat dat laatste betreft vindt de groep dat van de term „veiligheid" pas ge bruik mag worden gemaakt in het geval van levensgevaarlijke bedreiging bij het uitvallen van de verbinding en daarvan is natuurlijk geen sprake. Het gaat slechts om het kunnen vervoeren van auto's in het hoogseizoen. Van de kwetsbaarheid is de afgelopen 12 jaar trouwens haast niets gebleken. Trekpaard Landschapszorg constateert dat Texel zijn aantrekkelijkheid vrijwel uitslui tend aan zijn isolement heeft te danken. Juist door het belemmerend effekt dat uitgaat van een verbinding per schip konden de aantrekkelijkheden gedeelte lijk bewaard blijven. Daardoor is het op Texel ook niet zo druk als in andere toe ristencentra. Sylt is het drukste Wad deneiland maar dat heeft dan ook een railverbinding via een dam met het vas teland. Door de eilandpositie is ook het aantal dagrecreanten kleiner. Vergroten van de veerdienstcapaciteit, zo verwacht de werkgroep, zal noodzakelijkerwijs leiden tot het bezoek van meer dagjes mensen maar ook de vraag naar ver- blijfsrecreatieve mogelijkheden doen toenemen en met alle gevolgen van dien. „De veerverbinding gaat in dat ge val als trekpaard fungeren voor een groot aantal ongewenste ontwikkelin gen, die op hun beurt andermaal bijdra gen aan de wens tot vergroting van de vervoerscapaciteit van de veerverbin ding. Wij vrezen dat deze ontwikkeling niet in de hand kan worden gehouden en iedere kleine groei in de veerverbin ding houdt dit proces in stand". Twee telefonistes Een reserveringssysteem ziet de werk groep onder meer als middel om het TESO materiaal efficiënter te gebruiken wat energiebesparend werkt. Lange wachttijden kunnen erdoor worden voorkomen en daardoor zeer grote par keerterrein. Zelfs acht de werkgroep niet uitgesloten dat het reserveringssy steem kan worden gebruikt om het dag- recreatief vervoer te beperken. „Ver minderde mobiliteit" als argument te gen een reserveringssysteem vindt de werkgroep onbegrijpelijk. De mobiliteit van de autobezitter wordt uitsluitend bepaald door de capaciteit van het veer. De reserveringsdienst zou helemaal niet zo duur hoeven te zijn als wordt voor gesteld. twee telefonistes met een num mertjesblad kunnen het doen. Er staat tegenover dat minder personeel op de opstelterreinen nodig zal zijn. Overcapaciteit is veel groter Ook oud-Texelaar Nico Dijkshoorn uit Lelystad (die nog onlangs in het Waddenbulletin de toeristen opriep om niet per auto naar de eilanden te gaan om te voorkomen dat de eilandbestuur deren zich gedwongen zullen voelen hun Tegen de varkenshouderij die de heer A. Wijtten wil bouwen bij zijn bestaande bedrijf aan de Postweg bij De Cocksdorp is in het kader van de hinderwetprocedure één bezwaar in gediend. Het was afkomstig van de heer G. Marinus sr. die bang is dat het varkensbedrijf een zodaniqe stank zal veroorzaken dat de exploitatie van zijn op ongeveer 500 meter afstand gelegen hotel er nadeel van zal onder vinden. Vrijdagochtend werd in het raadhuis de door de Hinderwet voorgeschreven zitting gehouden om bezwaarden in de gelegenheid te stellen hun bezwaar toe te lichten. Bij die gelegenheid werd van de zijde van de initiatiefnemer duidelijk Igemaakt dat het varkensbedrijf mede dank zij een speciaal ventilatiesysteem en een gesloten mestopslag absoluut geen stank zal veroorzaken buiten het gebouw. Kans op stank is er alleen bij het uitrijden van de mest en dat ge beurt slechts drie tot vier keer per jaar. Als speciale voorwaarde heeft de ge meente gesteld dat dit uitrijden slechts bij een bepaalde windrichting mag ge beuren. Groot bedrijf De heer Wijtten beschikt al over een rundveebedrijf van 102 koeien. Daar ko men nu (in een gebouw van 36 x 15 me ter) 690 mestvarkens, fokzeugen en big gen bij. Bij het verlenen van de hinder wetvergunning wordt echter uitgegaan van een „stankequivalent" van 950 die ren, zodat het bedrijf nog wat kan wor den vergroot zonder de noodzaak een nieuwe hinderwetvergunning aan te vragen. De mest van de dieren wordt via roos ters verzameld in ondergrondse opslag ruimtes van totaal 895 m3. Bij het ver voer wordt gebruik gemaakt van ge sloten vacuümwagens. B. en W. zullen na 16 maart (als de bezwarentermijn af loopt) beslissen over de hinderwetver gunning. MARTIEN VAN DE WETERING Speciaal ziekenvervoer per taxi van en naar ieder ziekenhuis. DE KOOG Vrijdag misten werkne mers van het schildersbedrijf Ben Kamp kwasten, verf en ander materiaal dat zij een dag tevoren op hun werk aan de appartementen aan de Schumakersweg hadden achtergelaten. De waarde be-' draagt ƒ108, DE KOOG De politie weet thans wie op 14 februari de vernielingen heb ben aangericht in het in aanbouw zijnde appartementenhotel aan de Nikadel te De Koog. Het zijn drie kinderen van 7, 8 en 9 jaar uit De Koog, hoewel niet is uitgesloten dat er nog meerderen bij be trokken zijn geweest. Zoals bekend be liep de schade ongeveer 5.000,De betrokken ouders zullen de zaak met hun verzekeringsmaatschappij regelen. veerdiensten uit te breiden) heeft per brief aan de Texelse raad laten weten dat hij tegen de plannen is. Hij vindt een derde boot van ongeveer dezelfde capa citeit als de huidige schepen voorlopig voldoende. Zeer verontrust vindt hij het dat bij de nu ter tafel liggende plannen wel de gelijk sprake is van een overcapaciteit gedurende een zeer groot deel van het jaar. Volgens Dijkshoorn is dat het ge volg van een fundamentele fout in het nu uitgebrachte rapport. Daarin wordt gepleit voor een halfuursdienst gedu rende het hele jaar, wat inhoudt dat het hele jaar twee boten moeten worden in gezet Omdat iedere boot jaarlijks twee maanden uit de vaart is voor onderhoud en reparatie, moeten er dus wel drie bo ten zijn. Wanneer de drie boten jaarlijks twee maanden uit de vaart moeten wor den genomen blijven er echter nog zes maanden over waarop alle drie boten kunnen worden ingezet. Dijkshoorn neemt aan dat TESO die derde boot in het hoogseizoen wel degelijk zal laten varen. De in het rapport genoemde uur capaciteiten zijn daarom veel te laag aangegeven. Een dubbeldekker van 130 auto's naast de beide andere boten be tekent een veel te grote capacitetsgroei. Als zou blijken dat een derde boot van het huidige type op den duur ontoerei kend is, dan kan de thans 13 jaar oude „Marsdiep" eventueel door een groter schip worden vervangen. Intussen moe ten alle betrokken instanties streven naar meer spreiding. Middelen zijn: an dere wisseldagen en informatie om ge spreide aankomst in Den Helder te be vorderen, aangepaste reklame, uitbrei ding van de dienstregeling, verbetering van het openbaar vervoer etc. Dijkshoorn: „Opdat de kwaliteiten van Texel niet verloren zullen gaan, hoop ik dat de gemeenteraad geen goed keuring zal geven aan een uitbreiding van de veerverbinding zoalö voorgesteld door burgemeester en wethouders". De raad beslist in de vergadering van hedenavond. Woensdag 16 maart verschijnt de tweede druk van het boek ,,'t Lant van Texsel" van J. A. van der Vlis. Het is een oplaag van slechts 2000 exemplaren, waarin nog een aantal kleine verbete ringen zijn aangebracht. Het boek kost tot 1 april a.s. ƒ89,50. Daarna gaat het ƒ99,50 kosten. Een exemplaar kan bij de uitgever worden gereserveerd. Het parkeerterrein aan de Vogelen^ zang in Den Bura is klaar en inmiddels door de automobilisten in gebruik ge nomen, hoewel de officiële opleve ringsdatum 23 maart is. Nu dit ruime terrein binnen het dorpscentrum is ver wezenlijkt is er geen enkel excuus meer om de auto op verboden plaat sen achter te laten en de politie zal hiertegen dan ook veel strenger dan tot dusver optreden. Het gaat metname om de Gasthuis straat (parkeer- c.q. stopverbod), Gra- ventraat (stopverbod - parkeerverbod), Warmoesstraat (stopverbod - parkeer verbod), Stenenplaats, verlengde van Binnenburg (stopverbod - parkeerver bod), Stenenplaats, verlengde van de Waalderstraat (parkeerverbod), Stenen plaats, verlengde van Weverstraat (in rijden toegestaan met ontheffing en wel van uit de Weverstraat. De ontheffing geeft geen recht tot parkeren, dit is een voorwaarde waaronder ontheffing is verleend), Kogerstraat tussen Stenen plaats en De Zes (stopverbod - parkeer verbod). In het bijzonder worden de bioscoop bezoekers gewaarschuwd, die hun voer tuig in de Gasthuisstraat en Graven straat parkeren en dat al zo vaak heb ben gedaan dat zij zich wellicht nauwe lijks realiseren dat dit verboden is. De politie wijst er voorts op dat in de Ho- gerstraat alleen auto's worden toegela ten die de winkels aldaar moeten be voorraden en daarvoor ontheffing heb ben. Tegen parkeren zal worden opge treden. De in- en uitgang van het nieuwe par keerterrein bevindt zich bij de voorma lige smederij van Kil jan aan de Gast huisstraat. Er is een voetgangersdoor loop tussen parkeerterrein en Koger straat naast de groentewinkel van Van Etten. Hier zijn paaltjes geplaatst om te voorkomen dat auto's hiervan ge bruik maken. Terwijl de vader middentoekijkt legt prof. dr. A. i. van der Woude de nieuwe predikant de hand op. Links de heren P. de Vrtes (Ou- desi hilden G Dros O osterend)Rechts ds. S. de Roest'. In de Hervormde kerk van Oude- schild vond zondagmorgen de bevesti ging plaats van candidaat D. H. L. M. B. van Zijll Langhout als predikant, 's Middags deed ds. Van Zijll Langhout in de Oosterender kerk zijn officiële intrede in de Hervormde Gemeenten Oosterend en Oudeschild. De ochtenddienst werd geleid door de vader van de candidaat ds. H. L. van Zijll Langhout, predikant in Groningen. Tijdens deze dienst werd de nieuwe Texelse predikant de hand opgelegd door zijn vader; door prof. dr. A. S. van der Woude, hoogleraar in de theologie aan de Rijksuniversiteit van Groningen en door ds. S. de Roest uit Den Burg die als consulent opgetreden is. Tijdens de middagdienst in Ooster end werd ds. Van Zijll Langhout na mens de beide kerkeraden welkom ge heten door de heer G. de Jong; namens de gemeente Texel door burgemeester W. H. Sprenger en namens de Texelse geestelijkheid door ds. S. de Roest. In zijn toespraak na de inzegening van zijn zoon wees ds. H. L. van Zijll Langhout er de gemeenteleden op dat het ondanks het feit dat de vader ook predikant is dat hier allerminst een vooraf vaststaand gebeuren was dat de zoon hetzelfde beroep koos. „Onze zoon Dick is hier volledig op eigen initiatief toe over gegaan, zonder enige aandrang van zijn ouders". De Groninger predi kant bond de gemeenteleden op het hart vooral niet te hoge verwachtingen van de nieuwe predikant te hebben. „Zoals overal heeft ook hij een zekere inwerk- penode nodig waarin fouten gemaakt kunnen worden. Ik wil daarom u allen vragen bij problemen deze uit te praten met onze zoon en eventueel met zijn echtgenote. Zonodig in de Oosterender pastorie waar alle gemeenteleden wel kom zijn". Engwicrum Dick van Zijll Langhout werd op 29 december 1946 in het Friese noordelijk van Dokkum gelegen dorpje Engwierum geboren Toen zijn vader beroepen werd door de Hervormde Gemeente van Lem mer en zijn vader dit beroep aannam vertrok het gezin voor vier jaar naar deze Friese havenplaats. Op vijfjarige leeftijd verhuisde ds. Van Zijll Langhout naar de stad Gro ningen waar hij gewoond heeft totdat hij op 1 december Oosterend als zijn domicili koos. De nieuwe predikant be zocht in Groningen de lagere school en het gymnasium en studeerde daarna aan de theologische faculteit van de (zie vervolg pagina 2) f 10.000,-? f20.000,-? f 100.000,-? of meer? Voorkom dat u in financiële moeilijkheden raakt. Sluit tijdig een goede verzekering voor uw gezin, uw huls, uw auto enz. Een goed advies: III/» ft AA/f A/IaA/4 woA nadadand spaarspecialisten sinds 1817

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1