Cjroen ^warL-Jexels in het harLj Oü lutdaag denken aan morgen y Nieuwe CIV-loods is nationaal unicum 2000 Vergelijking prijzen Texel-vasteland Dienstencentrum' feestelijk geopend jrjjJeMelkr^ Konsumentenkontakt start spoedig onderzoek Beker hopjesvla halve liter van 99 /paarbank De Vries en Van de Wiel laagste inschrijver Brutale insluiping in „Aurelia" ct. geldig zaterdag 19 maart j Eerste kievitseieren t j gevonden j MANTJE SCHOENEN B.V. TAXI (02220) Let op amusementsautomaten Boot's automaten Texel verwacht grote paasdrukte Bungalowpark „So Wath" krijgt eigen zwembad DINSDAG 15 MAART 1977 OPLAGE 5300 TEXELSE 90e JAARGANG No. 9161 10 PAGINA'S COURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De RooiJ Postbus 11 Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog. tel. (02228) 266, en Wessel B. Post, Oost 34, Oosterend, tel. (02223) 896. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent Incasso; los 45 cent. Bank: Amre Bank, Ned. Midd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW DIJKVERZWARING HORNT-OOSTKAAP HAARLEM - Het aannemingsbedrijf De Vries Van de Wiel heeft als laag ste ingeschreven voor de verzwaring 'van het dijktracee De Hornt-Oost- kaap. De onderneming, die ook het dijkaedeelte tussen Oudeschild en Ce res neeft verhoogd, schreef in voor 16.274.000,-. Nummer twee was Hak kers en Schermers B.V. uit Werkendam voor /16.670.000,-. Aan de vrijdag in Haarlem gehouden aanbesteding werd deelgenomen door twintig aan nemers. De hoogste inschrijver was de fa. Kuiper en Leeuwenkamp uit Petten voor ƒ19.826.000,-. Binnen dertig da gen kan het werk worden gegund en zal ongetwijfeld direkt daarna aan vangen. Voor de verzwaring van het 4,5 km lange dijkaedeelte zijn 90 werkweken uitgetrokken, zodat het karwei zich over twee seizoenen uit strekt. Terwijl de voltallige bemanning aan boord sliep, drongen onbekenden het NlOZ-onderzoekingsvaartuig „Aurelia" binnen. Ze verdweenen met een camera van ongeveer ƒ1.000,en geld uit por tefeuilles van de 12 opvarenden. Het ge beurde in de nacht van woensdag op donderdag toen de „Aurelia" in de ha ven van Den Helder lag. Een van de op varenden is nog wel wakker geworden. Hij zag nog juist dat iemand het schip verliet. Op zijn vraag wat dat te bete kenen had kreeg hij een smoesje te ho ren. Pas de volgende ochtend werd een en ander vermist. De Helderse politie is op de hoogte gesteld. ALLEEN VOOR MELK UNIE OF HORNA PRODUKTEN 'n Goed spaarplan maakt wensen sneller bereikbaar. Dat kan bij de -uxz/t naderland spaarspeciahsten sinds 1817 4 Gisteren zijn op Texel de eerste 4 kievitseieren gevonden. De eerste 4 die ons de vondst van een eitje 4 meldde, was de heer A. J. Keijser, 4 Ongeren 5 die omstreeks 18.00 uur 4 bij toeval een kievitsei vond op 4 zijn bouwland in Tienhoven bij De 4 Waal. Hij heeft het eitje mee naar 4 huis genomen en bewaart het als 4 aandenken. Kort daarop werden 4 we opgebeld door Jacob Lap van 4 het Klif in Den Hoorn, die ons vertelde 's middags omstreeks 4 15.00 uur een nestje met twee kie- 4 vitseieren te hebben gevonden in 4 De Kuil op het land van S. de Ja- 4 ger. Hij heeft de eieren laten lig- 4 gen en kan dus op dat moment 4 niet bewijzen dat hij de eerste 4 was, maar we hebben hem op zijn 4 eerlijke gezicht geloofd. 4 4 ♦♦♦♦4444444444^4444444444444 Overzicht van het werkplaatsgedeelte van de loods. De nieuwe loods van de Coöperatieve Inkoopvereniging voor Visserijbenodigdheden op het terrein van de nieuwe werkhaven te Oudeschild is een nationaal unicum. Zelfs Europees gezien is dit „dienstencentrum" voor de visserij vooraanstaand, want alleen het Franse Concarneau heeft iets gelijkwaardigs tot stand gebracht. Dit vertelde de heer A. Thurmer, voorzitter van de inmiddels niet meer aktief zijnde havencommissie. Hij was een van de sprekers op de receptie die het CIV-bestuur in het havenrestaurant van Het Homtje had belegd ter gelegen heid van de ingebruikneming van de nieuwe loods die voor het efficiënt func tioneren van het Texelse visserij gebeu ren van grote betekenis is. De loods, die 's morgens ter bezichti ging was opengesteld, heeft concentratie van alle walaktiviteiten mogelijk ge maakt. Alle te leveren visserijbenodigd heden zijn er in opgeslagen zodat de verschillende ver van elkaar gelegen oude gebouwen konden worden afgesto ten. Er is een ruime werkplaats (o.a voor het repareren en vervaardigen van netten en „wekkers") met alle benodig de hulpmiddelen zoals hijsinstalatie, weegapparatuur en heftrucs. In dit deel van het gebouw kunnen de verschillen- MARTIEN VAN DE WETERING Speciaal ziekenvervoer per taxi van en naar ieder ziekenhuis. Wij bieden te koop aan (ook op exploitatiebasis) fruitmachines, flippers, bowling banen, nieuw en gebruikt, spe ciaal voor café- en campinghou ders. Vraag vrijblijvend inlichtingen Speelhal Las Vegas Spoorstraat 83-85, Den Helder, telefoon (02230) 19165 - 20851. de kotters een eigen compartiment hu ren voor het opslaan van spullen. Voor het wegen van wekkers (de kettingen- constructie die voor het net is aange bracht en tot doel heeft de vis in het net te laten „springen") wordt beschikt over een weegschaal voor vijf ton. Vroe ger moest zo'n wekker op een pallet naar J. C. Rab aan de Heemskerckstraat worden gereden om daar op de weeg brug te worden gezet. Semi-zelfbediening De verkoopafdeling, in een ander deel van de 75 meter lange loods, maakt de indruk van een supermarkt op visserij- gebied. De vissers hebben hier ruime keus uit alle benodigdheden die in de praktijk van de visserij worden toege past: allerlei soorten draad en kabel, ga rens, menie-, verf- en teersoorten, blok ken, afsluiters, schalmen, lampen, schoenen, klompen, oliekleding en zelfs vrijetijdskleding. Het personeelsbestand is groot genoeg om ook particulieren (niet-vissers) van dienst te kunnen zijn. Men koestert vrij grote verwachtingen wat betreft de verkoop van allerlei za ken (zoals fraaie koperen hek-, anker en toplichten) aan vakantiegangers. Uit gesproken watersportartikelen worden echter niet verkocht, krachtens afspraak met de gebroeders Duinker van het Wa tersportcentrum. Een deel van de loods is van een bovenverdieping voorzien. Hier bevindt zich onder meer de netten- makerij waar Cor de Wolf de scepter zwaait. De Wolf heeft in zijn program ma ook op de recreatie gerichte artike len opgenomen, zoals hangmatten die men nergens anders van deze oersterke kwaliteit kan krijgen. Op de bovenver dieping is ook een sjieke vergaderruim te ingericht voor het CIV-bestuur. Waterkering Bij hoge vloeden staat het haventer rein van Oudeschild onder water. Om te voorkomen dat het interieur van de CIV-loods blank komt te staan is het gebouw tot ongeveer een meter vanaf de begane grond waterdicht. De deuren zijn voorzien van een constructie waar door deze met luiken kunnen worden afgesloten zoals dat vroeger met de ha vencoupures gebeurde. Het eventueel toch nog binnensijpelende water wordt met een elektrische pomp naar buiten gewerkt. Elektriciteit Vanuit het CIV-gebouw wordt elek triciteit geleverd aan de kotters in de haven, zodat ze in het weekend niet meer de hulpmotor hoeven te laten draaien om stroom op te wekken voor de vriesinstallatie. Er zijn achttien aan sluitingen. De contactpunten zijn aan gebracht op de havenpalen die met on dergrondse kabels met het CIV-gebouw zijn verbonden. Hier is door de firma P. Brouwer uit Urk een verdeelstation gemaakt. Elke aansluiting beschikt over een eigen meter zodat het verbruik in rekening kan worden gebracht. Per aan sluiting wordt krachtstroam met een vermogen van 30 ampère geleverd. Het is de bedoeling het aantal walaanslui tingen nog verder uit te breiden. Olie De CIV-loods is ook ideaal gelegen ten opzichte van de olietanks (capaciteit 3 miljoen liter). Gasolieverkoop is voor de CIV de belangrijkste inkomstenbron. (zie vervolg pagina 2) Het Konsumenten Kontakt zal binnenkort een vergelijkend onderzoek houden van prijzen van levensmiddelen op Texel en die van het vasteland. Onlangs werd een soortgelijk onderzoek gehouden op Vlieland en Terschelling, waaruit de konklusie naar voren kwam dat het leven daar aanmerkelijk duurder is. De dag bladen namen de in het blad „Koopkracht" gepubliceerde resultaten van dit onderzoek verkort over en publiceerden dat op „de Waddeneilanden" de prijzen zoveel hoger waren dan op het vasteland. Texel werd daarbij dus met de onder zochte eilanden op een hoop geveegd. Omdat er reden is om aan te nemen dat het verschil tussen Texel en het vasteland niet zo groot is wat de prijzen betreft, hebben verschillende Texelaars het Konsumenten Kontakt benaderd met het verzoek ook een onderzoek op hun eiland te houden. Het gemeentebestuur van Texel, ook niet blij met het weinig propagandistische effekt van het onder zoek, deed een soortgelijk verzoek. Direkteur Donia van het Konsumenten Kon takt heeft de gemeente inmiddels laten weten, dat dit onderzoek nu zal worden uitgevoerd, met behulp van vrijwilligers, die op het eiland de nodige gegevens zullen verzamelen. Overigens verwacht Donia een beeld dat niet zoveel zal afwijken van dat van de overige waddeneilanden, omdat hij niet inziet waarom de situatie op Texel anders zou zijn dan op Vlieland en Terschelling. Het artikel in „Koopkracht" kreeg de kop mee „Eilanden zijn inderdaad duur", en de cijfers bevestigen volgens Koopkracht de indruk dat de eiland bewoners zwaardere financiële lasten hebben te dragen. „Hun strijd voor la gere veertarieven blijkt niet op fanta- siën te zijn gebaseerd". Bij de kruidenier op de eilanden kos ten de boodschappen volgens Koop kracht gemiddeld 5 tot 10 procent méér dan bij vergelijkbare winkels op het vaste land. In vergelijking met lagere prijzenwinkels als Maxis, Edah en Mi cro zijn de eilandzaken zelfs 25 tot 30 procent duurder. Vergelijking In Koopkrachts prijsonderzoek is Maxis (van het KBB-concern) als minst dure bovenaan de lijst gebleven. Edah (2), Miro (3) en Simon (4) bleven de vol gers. De voorsprong van de lijstaan voerder werd in vergelijking met febru ari '76 iets grote, doordat Maxis wat meer aan de prijzenrem blijkt te heb ben getrokken dan het volgerstrio. De prijsverlagingsaktie van Albert Heijn (bedoeld als wapen tegen een dreigend verlies van marktaandeel) blijkt behoorlijk effect te hebben gesor teerd. Bij AH werd het standaard- boodschappenpakket van 13 zeer be langrijke produkten minder dan 3 pro cent duurder. De „vrijwillige" filiaalbedrijven (Spar, Centra e.d.) wisselden onderling wat van plaats in vergelijking met vo rig jaar, maar bleven als groep zo'n 20 tot 25 procent duurder dan de goed koopste adressen. De VéGé-winkels en de zaken aangesloten bij de A O-or ganisatie gingen in één jaar tijd gemid deld met 10% in prijs omhoog. Spar, Centra en Vivo bleven met verhogingen van 4 tot 6,5% aan de matige kant. In een door Koopkracht gepubliceerd staatje waarop van een aantal bedrijven de stand van goedkoop naar duur wordt vergeleken met het prijsniveau op de Waddeneilanden (m.u.v. Texel dus), ko men als hoogste scoorders uit de bus: Spar (120,4); Centra (120,8), Vivo (123,2), Végé (124,9) en A en O (126,2). De prijs bij het grootwinkelbedrijf Maxis is als goedkoopste op 100 gesteld. Het gemid delde op de Waddeneilanden bedraagt dan 130,5. Het ziet ernaar uit dat de Paasdrukte op Texel alle rekords zal slaan. De VVV Texel heeft een bijzonder groot aantal aanvragen om inlichtingen ge kregen. In verband daarmee worden alle leden verzocht opgave te doen van alle nog beschikbare akkommodatie. Op het terrein van het bungalowpark „So Wath" aan de Californiëweg wordt momentoel een zwembad gebouwd van 12 x 6 meter. Over ongeveer een maand zal bet in gebruik kunnen worden geno men. Het bad is in de eerste plaats be doeld voor gasten van „So Wath", maar ook passanten zijn tegen een nog nader te bepalen entreeprijs welkom. Met behulp van een gasketel die in een bijbehorend gebouwtje staat opge steld wordt het water verwarmd tot ruim 20 graden. Het is de bedoeling het bad te zijner tijd te overkappen, waar door het de komst van gasten in voor- en naseizoen zal bevorderen. Om nu al het gebruik bij avond aan trekkelijk te maken wordt voor sfeer volle verlichting gezorgd, deels onder water. Het bad wordt gebouwd door de firma Van der Berg uit Holten. Het is vanaf een dikke betonnen bodemplaat in anderhalf steens muren opgemetseld ,1.60 meter diep) en van binnen fraai betegeld.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1