Cjroen ^^wartsjexeh in het harL, ,Den Uyl had beter verdiend' *1 2000 bezems y Aad Kosto op PvdA-vergadering: cteMelkit^ Mini-tweeling Redelijk jaar voor Texelse schapenhouders /paarbank Man „total loss" aangetroffen Fles halfvolle melk hele liter van 95 voor ct. TAXI (02220) if Afrastering vernield Gilde-reisje «-3&F; Gedemonteerde mijn gevonden Meisje sliep in telefooncel DINSDAG 29 MAART 1977 OPLAGE 5300 TEXELSE 90e JAARGANG No. 9165 6 PAGINA'S COURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ postbus 11 Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, en Wessel B. Post, Oost 34, Oosterend, tel. (02223) 896. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent Incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Midd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW V- AT- -- \p „Het gaat in de politiek niet om ge kwetstheden, het qaat niet om een paar mannetjes in Den Haag, het gaat om mensen in Nederland". Deze en vele andere uitspraken ten aanzien van de landelijke politiek uitte PvdA Tweedekamcrlid Aad Kosto gis teravond tijdens een openbare bijeen komst die de Partij van de Arbeid giste ren belegde in „Het Wapen van Texel" (Olympic). Aad Kosto ging nog eens wat dieper in op de gebeurtenissen die de landspo- litiek in de afgelopen maanden zo erg hebben bezig gehouden. In de eerste plaats de val van het kabinet Den Uyl wat Kosto een tragische gebeurtenis vond juist nu de eindstreep bijna be reikt was. Naar zijn mening heeft dit kabinet nogal wat tot stand gebracht. Aad Kosto noemde hierbij het verklei nen van de inkomensverschillen, de in voering van het minimum jeugdloon en de sociale uitkeringen die gekoppeld werden aan het minimum loon. Hij noemde de extra aandacht die dit ka binet Den Uyl tot stand bracht wat be treft Onderwijs en CRM. Hij stelde erbij vast dat Nederland ondanks de algeme- economische crisis in de wereld toch aardig overeind is gebleven. „En dat", aldus Aad Kosto, „ondanks het feit dat er zo enorm veel kostbare tijd verloren is gegaan aan dingen als gijzelingen en dergelijke wat beter aan regeren be steed had kunnen worden". Het tweede- kamerlid herinnerde aan de uitspraak van minister-president Joop den Uyl die aan het slot van zijn verklaring na de val van „zijn" kabinet tot de kamer zei: „Dit land had beter verdiend" Aad Kosto bleef in dezelfde trant door te zeggen „Eigenlijk had Joop be ter verdiend na alles wat gedaan werd om met dit progressieve kabinet te rege- en". Van Agt Zoals te verwachten was kreeg de lijsttrekker van het CDA, minister Dries van Agt, enkele behoorlijke vegen uit de pan Aad Kosto hekelde zijn beleid aangaande de grondpolitiek, de film keuring, de zaak Menten en bijvoor beeld de abortus. Volgens Kosto zou een minister die een dergelijke politiek voert beter maar weer hoogleraar moe ten worden. Het kamerlid haalde een uitspraak aan waarin Van Agt zei dat deze „een aversie tegen dit metièr" had. „Waarom", aldus Aad Kosto, „zegt hij met in normaal Nederlands: Ik heb de pest aan dit vak! en gaat terug naar zijn studenten". Uit de vraagstelling die na een korte pauze uit de (matig bezette) zaal naar voren kwam bleek dat het de aanwe zigen over het algemeen niet zo duide- lijk was waarom Aad Kosto, tijdens het In de kleine urtjes van zondagochtend werd voor 't Asiel aan de Burgwal een cafébezoeker aangetroffen die bij een vechtpartij betrokken was geweest. De man, de 23-jarige uit Bolsward afkom stige M.B., raakte tijdens een „kroegen tocht" bij een ruzie betrokken en was daarop in elkaar geslagen. Hij wilde zelf niet zeggen wie de aanvallers waren en wilde evenmin een aanklacht indienen De politie trad ambtshalve op en nam de duidelijk onder invloed van drank verkerende man mee naar het bureau. 79 Geldig Vm zaterdag Zapril ALLEEN VOOR MELK UNIE OF HORNA PRODUKTEN Menten-debat niet zover was gegaan minister Van Agt het vertrouwen op te zeggen. Kosto legde uit dat dit niet be tekende dat men het nu ineens wel eens was geweest met het door de Justitie minister gevoerde beleid maar dat de PvdA-fractie zich had gerealiseerd dat bij het wegzenden van de minister ook een kabinetscrisis zou zijn ontstaan. De PvdA wenste aan iets dergelijks geen schuld te hebben. In dat geval zou deze partij, volgens Kosto, haar eigen pro gressieve beleid om zeep hebben gehol pen. „Dat dit nu door de CDA minis ters en met name Van Agt is gebeurd kan ons niet aangewreven worden". In relatie met deze uitspraak voegde Aad Kosto er even later aan toe dat hij van mening was dat het ook wel eens goed kan zijn enige tijd oppositie te voe ren. („Wij schuwen de oppositie niet"). Nu evenwel was juist een viertal her vormingsvoorstellen ingediend, die men graag gerealiseerd zou zien, naast nog andere voorstellen die in een eventueel tweede kabinet Den Uyl aan de orde moesten komen. Kosto: „Ook daarom moesten wij minister Van Agt „gedo gen" Grondnationalisatie Er was niet aan te ontkomen dat zich ook tijdens deze bijeenkomst een woor denspel aangaande de grondpolitiek zou gaan afspelen. Er werden nog al wat vragen over gesteld die allen het PvdA ideaal „nationalisatie van de grond" tot onderwerp hadden. Aad Kosto kwam er rond voor uit dat hij er vóór is de grond (die steeds schaarser wordt) uiteindelijk te natio naliseren Hij zei dat dat niet persé be hoeft te betekenen dat „het boeren" een einde zou nemen. Kosto accentueerde de vrijheid die men zou krijgen een vak te kiezen dat men zelf wil. „Hoe veel boerenzoons zijn er niet die er niets voor voelen op het bedrijf van hun va der verder te gaan. Jongeren uit de stad willen nu misschien wel maar krijgen de kans niet. Indien er toe overgegaan zou worden grond als gemeenschappe lijk bezit te beschouwen zou de verde ling veel eerlijker worden dan nu het geval is", meende Aad Kosto. Hij moest echter toegeven dat het ge heel toch iets utopisch heeft omdat „zelfs als je 76 zetels in het parlement hebt, de verandering te ingrijpend zou zijn". Kosto wees hierbij op de schade vergoeding die uitbetaald zou moeten worden aan de huidige eigenaren. Acht-acht-plus Fridt Blanken wilde van Aad Kosto weten hoe je nu op basis van een acht- acht-plus verhouding bij de vorming van een nieuw kabinet de garantie hebt dat afspraken van de partners enige kans van slagen hebben. Ook wilde Blanken weten hoe het kamerlid zich de acht-acht-plus verhouding voorstelt als de PvdA een forse winst bij de ver kiezingen zou behalen. Kosto reageerde met te zeggen dat de acht-acht-plus for mule een minimumgrens is die echt wel weer zou kunnen veranderen in een tien-zes-plus code, zoals deze nu aan wezig was. „We moeten dan echter wel spijkerharde afspraken maken teneinde niet in dezelfde situatie te geraken als waarin we nu zijn beland". Charles van Velthuysen stelde de vraag hoe Aad Kosto over een links ka binet. dacht in samenwerking met PSP en CPN. Hoewel hij wat betreft een sa mengaan met PSP niet al te veel be zwaar had bleek Kosto toch veel moeite te hebben met de CPN. Bezwaren rezen bij het kamerlid over de enorme beslo tenheid waarmee de CPN altijd pleegt te opereren. Kosto vond dat de CPN een plaats moet hebben in ons huidige bestel maar toch meende hij coalitie plannen af te moeten wijzen. Het zou volgens hem ook niet veel uitmaken om dat een eventuele samenwerking met CPN zoveel behoudende PvdA kiezers tegen het hoofd zou stoten dat er even veel zetels verloren zouden worden als er door de steun van CPN bijkwamen. Het resultaat zou nihil zijn Aad Kosto benadrukte nogmaals dat de VVD opgehouden is een liberale par tij te zijn en dat men steeds meer af drijft naar het conservatisme. Hij vond dat een partij als D'66 uitstekend past (zie vervolg pagina 2) MARTIEN VAN DE WETERING Speciaal ziekenvervoer per taxi De geboorte van een tweeling bij schapen stemt altijd tot voldoening, maar bij Bakker van „De Atlas" ston den ze niet te juichen toen het vrijdag gebeurde. Een schaap schonk daar het leven aan twee lammetjes van resp. 1200 en 1500 gram. Die wogen dus sa men nog aanmerkelijk minder dan één normaal lam. Merkwaardig was ook dat een van de mini-lammetjes niet de bekende kroesachtige wol heeft maar korte witte haren, zodat de beestjes een geitachtige indruk maken. Omdat de diertjes te klein zijn om de spenen van hun moeder te bereiken zijn ze bij de familie Bakker in huis opgenomen waar ze met de fles worden gevoerd. Op de foto de mini-tweeling samen met een gewoon pasgeboren lam om het grootteverschil tot uitdrukking te laten komen. In de vroege ochtend van maandag raakte de Oosterender B.V. met zijn Opel Ascona in een slip waarbij hij de afrastering bij de waterfabriek verniel de. De oorzaak van dit ongeluk was de toen optredende sneeuwval die de weg spiegelglad had gemaakt. De auto zelf liep weinig schade op. van en naar ieder ziekenhuis. ven. Sinds kort heeft Gemeentewerken de beschikking over een nieuwe Ilpera 2000 compact veegmachine die kans ziet alle straten van Den Burg in een dag schoon te vegen. Het ligt in de bedoeling het nieuwe apparaat roulerend eens per 14 dagen alle buitendorpen te laten aan doen. De veegmachine, die op eenvoudige wijze bediend kan worden, werd eind Alhoewel de lammerenprijzen in de tweede helft van 1976 nogal zakten blijkt uit de jaarrekening van „Het Texels Schapenstamboek in Noordhol land" dat de eindcijfers van vorig jaar dicht bij de begrotingscijfers zijn geble- Omdat nogal wat animo is gebleken voor het reisje naar de Veluwe dat 't Gilde voor 26 april op het programma heeft staan probeert men nu met twee bussen te gaan. Er zijn nog enkele plaat sen extra beschikbaar. Belangstellenden kunnen zich hiervoor aanmelden bij me vrouw Witte-Timmer, telefoon (02220) 2676. Dit deelde voorzitter J. Kreuger mee op de druk bezochte algemene ledenver gadering die het Schapenstamboek in Alkmaar hield. In een globaal overzicht memoreerde de heer Kreuger de extre me droogte die vorig jaar vooral het ei land Texel teisterde. Dat het gemiddel de cijfer over het gehele jaar geen aan merkelijke daling ondervonden heeft ligt volgens hem aan de goede lamme renprijzen tijdens het eerste half jaar van 1976 Groen licht Ten aanzien van mogelijke reorgani satieplannen werd op de jaarvergade ring meegedeeld, dat de voorzitters van de Provinciale Stamboeken de lande lijke werkcommissie „groen licht" heb ben gegeven met haar activiteiten be treffende een herstructurering door te gaan. Uit het jaarverslag blijkt dat het aan tal geregistreerde schapen enigszins is teruggelopen. Diverse rammen die een primering ontvingen staan vermeld, als mede alle opgenomen AB rammen. Toelichting Tijdens deze algemene ledenvergade ring werd bovendien het woord gevoerd door de heer C. H. Herweyer, dierenarts bij de Provinciale Gezondheidsdienst voor dieren in Noordholland. Hij be sprak aan de hand van een aantal dia's de begeleiding van de verschillende West-Europese schapenrassen. Naast de vormen van het schapenhouden gaf de heer Herweyer een overzicht van de consumptie-eenheden van de West-Eu- ropese landen. Door enkele leden werden suggesties gedaan inzake de opstelling bij tentoon stellingsinzendingen en de mogelijke be perkingen die vooral tijdens de fokdag te Alkmaar kunnen optreden. Agenda Voor fokveedagen en tentoonstellin gen werden tenslotte de volgende data bekend gemaakt: Opmeer, 1 augustus; Texel, 5 september; Purmerend, 8 sep tember; Alkmaar, 28 september en Schagen, 6 oktober. Vermoedelijk zal op vrijdag 23 september te Utrecht weer een nationale tentoonstelling worden georganiseerd. Deze tentoonstelling kan echter nog worden verplaatst naar Bar- neveld. De datum wordt dan 16 septem ber. vorig jaar in Alkmaar besteld. Hij is uitgerust met een 84 pk Ford diesel mo tor en heeft een bakinhoud van 4 m3. Het apparaat beschikt over een tweetal ronde vegers aan de voorzijde waartus sen zich een kleine zuiger bevindt die zich zuigend heen en weer beweegt. Hoewel er ook grotere types te ver krijgen waren heeft de gemeente we gens de grote wendbaarheid voor deze machine gekozen. De nieuwe veegma chine heeft een zuigkracht die het mo gelijk maakt de inhoud van een krui wagen zand op te zuigen. Het kan een topsnelheid van 15 km/ph ontwikkelen en moet tien jaar meegaan. De aan- schafwaarde bedraagt ongeveer een ton. Personeelsleden van Rijkswaterstaat vonden donderdagmiddag rond drie uur nabij paal 26 het omhulsel van een mijn, die later bleek uit de eerste wereldoor log bleek te stammen. Een gewaar schuwde marine-eenheid die voor de demontering uit Den Helder overkwam stelde vast dat het gevaarte reeds van zijn lading ontdaan was. Waarschijnlijk is de mijn reeds in de dertiger jaren ge demonteerd en opnieuw begraven. Duinafslag zou de oorzaak zijn van het opnieuw te voorschijn komen. In de nacht van zaterdag op zondag werd om half een in een telefooncel na bij het Havenrestaurant een 18-jarig meisje aangetroffen dat daar klaarblij kelijk de nacht wenste door te brengen. Ze werd door de politie meegenomen naar het bureau waar ze verder kon slapen. Het uit Den Haag afkomstige meisje bleek overspannen te zijn. Ze is in de loop van zondag door haar moeder opgehaald en mee naar huis genomen. 1O5JW *- cU Wat dacht u van SpaarbiJjetten aan toonder? Ze zijn niet op naam, dus makkelijk overdraagbaar. Keuze uit 2 of 5 jaar vast. i iwvJ -ujê/t nacterland - spaarspeciallsten sinds 1817

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1