Cf roen (/warL-Jexels in het harL, Directeur Hoogerheide: "We kunnen niet blijven wachten 2000 Mm diep teleurgesteld houding provincie Teso door en gemeenteraad Gewichtig karwei snel geklaard Weggelopen uit dviescommissie FNV-onderzoek: Texel is nog duurder dan andere eilanden speciale progressieve Disco-Sound De 7 Provinciën Nieuwe kantine S.V. Texel TAXI (02220) Afdelingsbestuur KNVB bezoekt Texel mM Veel schade bij aanrijding Uitbreiding ten koste van speelweide VRIJDAG 1 APRIL 1977 OPLAGE 5300 TEXELSE 90e JAARGANG No. 9166 12 PAGINA'S Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 ïedaktle: Harry de Graaf, Pellkaanweg 75, De (oog, tel. (02228) 266, en Wessel B. Post, Oost 34, Oosterend, tel. (02223) 896. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent Incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Mfdd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW ,TS- ÏSt- xe! eid ia- De Teso directeur is diep teleurgesteld door de besluiten die de gemeenteraad heeft genonren ten aanzien van het veerdienstvraag- stuk. Volgens directeur Theo Hoogerheide bieden noch de stelling- name van het college van b. en w. als de veranderingen, die daarin door de raad zijn aangebracht, uitzicht op een snelle oplossing van het probleem. Bovendien is een dezer dagen uitgelekt dat de pro vincie nog minder geneigd is Teso tegemoet te komen. Naar Gede- juteerde Staten is namelijk een advies onderweg, waarin als .oplossing" van het veerdienstvraagstuk wordt aanbevolen: een derde boot van het huidige type plus een reserveringsdienst. De directeur heeft hieruit de conclusie getrokken dat de provinciale auto- 'iteiten de feitelijke problemen (zoals recentelijk nog geschetst in een spe- :iaal TESO-rapport dat niet is aangevochten) negeert. TESO heeft zich daar om teruggetrokken uit de werkgroep die drie jaar geleden werd opgericht met het doel CS te adviseren bij de bepaling van haar uiteindelijke stand- ïunt en waarin ook de Provinciale Planologische Dienst, de provinciale wa terstaat, Rijkswaterstaat en de Economisch Technologische Dienst van de pro vincie waren vertegenwoordigd. TH. HOOGERHEIDE We kunnen toch niet tot Sint Juttemis wachten Nog een teleurstelling was het op ormele gronden afwijzen door staats ecretaris Van Huiten van een aan- raag om een investeringssubsidie van tent miljoen gulden voor de bouw van et nieuwe schip. TESO is tegen deze leslissing in beroep gegaan bij de taad van State, maar zal intussen na- jaan of van de in Duitsland geldende nvesteringsfaciliteiten wel gebruik kan vorden gemaakt, wat betekent dat het lieuwe schip bij een Duitse werf zou unnen worden bestelt. TESO heeft het oog nog steeds gericht 'P een dubbeldekker van 190 auto's en ijst het door de gemeenteraad gewen- te schip van 130 auto's met de daarbij enoemde voorwaarden als technisch- ■conomisch onhaalbaar van de hand. laar aanleiding van een en ander had- Iedere zondag v.a. 5 uur in BAR-DISCO den wij een vraaggesprek met directeur Theo Hoogerheide. Laat Die reaktie is nogal laat. Niet eerder lukte het ons dit commentaar los te krij gen want Theo Hoogerheide was over werkt en moest een tijdje thuisblijven. Bovendien was hij zo verbitterd door het volgens hem willens en weten ne geren van onloochenbare feiten door de bestuurde ren dat hij in staat was erg lelijke dingen te zeggen. Het leek hem beter eerst maar eens een tijdje na te denken. Vrij algemeen heerst de opvatting dat het niet alleen de onloochenbare feiten zijn die TESO doet streven naar een dubbeldekker van 190 auto's, maar ook en vooral de „hobby" van de in deze zeer verbeten directeur, die blind zou zijn voor alternatieven. Met Ouwe Sun- derklaas werd die opvatting in ettelijke voorstellingen op straat vertolkt. Hoogerheide: „Als huisvader zeg ik dat die grote boot er voor mij niet hoeft te komen. Zolang er geen dijk of tunnel is, sta ik niet op straat. Maar als TESO- directeur is het gewoon mijn plicht om de belangrijkste doelstelling van de on derneming te verwezenlijken: zorgen voor een goede verbinding met de vaste wal. Maar ook als gewone Texelaar zeg ik dat er een toereikende veerverbin- ding moet komen, omdat een achter blijvende vervoerscapaciteit desastreus is voor de Texelse gemeenschap zoals die er nu uitziet. Bij de huidige inflatie is volumetoename noodzakelijk om de economische aktiviteit op het bestaande peil te houden. Ik begrijp dan ook niet waarom het bedrijfsleven van Texel zo passief is in deze. Economische terug gang als gevolg van een steeds slechter wordende verbinding zal de Texelse ge meenschap duidelijk voelen, binnen vijf jaar Ook voor de vakorganisaties lig gen hier grote belangen. Texel heeft door zijn geïsoleerde ligging het grote nadeel dat werken buiten de eigen ge meente praktisch onmogelijk is. Het zou alleen in Den Helder kunnen maar daar zijn geen mogelijkheden. Bij iedere an dere gemeente op het vasteland ligt het anders, daar is de afstand wonen-wer ken van veel minder belang. Bij vermin derde aktiviteit op Texel is leegloop onverbiddelijk, waardoor korte tijd later het bestaande verzorgingsniveau niet te handhaven. De ouderen kunnen zeg gen: na ons de zondvloed. Maar degenen die op Texel toekomstperspectieven wil len hebben, kunnen hun ogen niet voor deze realiteit sluiten". Ontactisch? Theo Hoogerheide wil wel toegeven dat hij wel eens erg hard van leer is ge trokken. Zijn kritiek aan het adres van de overheid werd niet in dank afgeno men en heeft de verhoudingen en het vertrouwen dan ook geen goed gedaan. Maar hij wijst erop dat iedereen fel zou worden bij een gang van zaken zoals deze zich nu rond het veerdienstvraag stuk voordoet. „Niet TESO maar de overheid heeft door zijn beleid de toe nemende vraag naar vervoer veroor zaakt. Door de regering werd in de ja ren zestig gepropageerd dat Texel zou nhoeten worden ontwikkeld als gebied voor verblijfsrecreatie. De gemeente gaf daaraan uitvoering door het maken van bestemmingsplannen met recreatieve mogelijkheden en ook de provincie hielp mee door deze plannen goed te keuren. Daardoor is de vraag naar vervoer enorm toegenomen. Bovendien is de mo biliteit van de Texelaars zelf als gevolg van de welvaart sterk gegroeid. Dat laatste heeft de overheid misschien niet voorzien, maar het is toch een feit waar men niet omheen kan en waardoor de ontwikkeling veel sneller is gegaan dan iedereen verwachtte". Recreaticbasisplan Hoogerheide zegt dat TESO de com missie Sepers (die in 1972 het recrea tiebasisplan maakte) uitdrukkelijk heeft gewaarschuwd: verdere uitbreiding van de logiescapaciteit op Texel zal de aan schaf van dubbeldeksschepen onvermij delijk maken. „Ik heb zelf veroorzaakt dat de toenmalige directeur De Gorter in de gelegenheid werd gesteld in een vergadering van de commissie zijn me ning te geven. De commissie heeft zich echter niet met de veerdienst willen in laten en in haar eindrapport het pro bleem alleen maar gesignaleerd. „Tot verdere uitbreiding van de logiescapaci teit werd besloten, maar nu aanvaardt de overheid de gevolgen van haar eigen beleid niet en laat ons en de gebruikers van de veerdienst met de problemen zit ten. Ik vind dat niet fair. Je bouwt toch zeker ook geen huis zonder voordeur?" Zou de vraag naar vervoer drastisch afnemen, dan heeft TESO geen behoefte aan capaciteitsvergroting. Hoogerheide: „Als de overheid meent dat de ontwik keling zoals die tot dusver is geweest, niet goed is, dan zou het konsekwent zijn om de zaak terug te draaien. Door het opheffen van een aantal kampeer plaatsen op de terreinen van de Recrea tiestichting zou de vraag naar vervoer belangrijk teruglopen en dat zou ook nog passen in de plannen van CRM om van de Texelse duinen nationale parken te maken Dat zouden ingrijpende maat regelen zijn met o.a. ernstige gevolgen voor het winkelapparaat van De Koog en Den Hoorn en ik ben er daarom ook beslist niet vóór, maar het zou beter te verteren zijn dan wat de overheid nu doet!" (zie vervolg binnenkant 2e blad) De voetbalvereniging S.V. Texel heeft plannen om een nieuwe kantine te bou wen en om de huidige kleedkamerak- kommodatie met twee uit de breiden. De kosten van dit project worden om ƒ200.000,geraamd. S.V. Texel heeft hiervoor subsidie aangevraagd bij gemeente (c.q. Stichting Cultureel Werk Texel), het provinciaal fonds voor sportakkommodaties en aan de Nederlandse Sportfederatie. De ver eniging heeft Cultureel Werk om een lening van ongeveer ƒ70.000,ge vraagd. MARTIEN VAN DE WETERING Speciaal ziekenvervoer per taxi van en naar ieder ziekenhuis. Op zaterdag 2 april zal een aantal be stuursleden van de KNVB afdeling Noordholland (West I) een bezoek aan Texel brengen waarbij het gezelschap (rond 13.00 uur) op het raadhuis door het gemeentebestuur ontvangen zal worden. Voorafgaand aan deze ontvangst wordt in Lands-end te Den Helder de jaarlijk se afdelingsvergadcring gehouden. Het gezelschap waarvan dit jaar ook de echtgenotes van de bestuursleden deel uitmaken telt ongeveer 90 perso nen. Men brengt dit bezoek aan Texel om een feestelijk tintje te geven aan het feit dat de afdeling West I van de KNVB dit najaar haar 75-jarig jubileum viert. Er staat naast de ontvangst op het raadhuis een etentje in hotel „De Linde- boom-Texel" en een rondrit over Texel op het programma. De leden van het gezelschap zijn vrij wel allen afkomstig uit de omgeving van Alkmaar. De grote zwerfkeien in de tuin van de voormalige Ulo-school aan het Schilder end zijn verdwenen. Dinsdagmiddag heeft Willem J. Bakker (grondwerker) uit Den Hoorn ze weggehaald. Vooral het verplaatsen van de grootste kei van ongeveer vijf ton was een gewichtig karwei dat de zware Atlaskraan van Bakker juist aankon. De kei kon onder grote belangstelling van de schooljeugd worden opgetild nadat er kettingen om heen waren geslagen. Daarop zette het transport via de Emmalaan koers naar het nieuwe gebouw van de Rijksscholen gemeenschap. Daar krijgt de kei een plaatsje in een Een prijzenonderzoek da» door le den van de Federatie Nederlandse Vakbonden (FNV) medio maart op Texel werd gehouden wees uit dat de gemiddelde Texelaar voor zijn bood schappen duidelijk meer moet betalen dan de bewoners van de overige Waddeneilanden. In vergelijking met de rest van Nederland komen de Texe laars er nog bekaaider af. Volgens een brief die de directeur van het Konsumenten Kontakt L. Donia aan Cor Groen van het Texelse FNV stuurde liegen de resultaten van het onderzoek er niet om. Voor dit onder zoek werden de prijzen genoteerd in 8 verschillende winkelbedrijven in Oos terend, Den Burg en De Koog. Konsumenten Kontakt heeft met in achtneming van de CBS-wegingsfacto- ren een gemiddelde getrokken van het prijzenniveau van de bij dit onderzoek betrokken winkels. Indien men het gemiddelde van het grootwinkelbedrijf Maxi's (de gebleken goedkoopste levensmiddclenzaak van Nederland) op 100 stelt komt Texel uit op 132,3. Dit betekent duidelijk meer van het getal dat voor de resterende Waddeneilanden werd gevonden 130.5. Naar aanleiding van suggesties uit de gelederen van het Texelse FNV zal in de loop van deze zomer opnieuw een dergelijk onderzoek plaatsvinden. De resultaten hiervan zullen ook ter be oordeling aan het ministerie van Econo mische Zaken worden gezonden. Twee auto's werden flink beschadigd bij een aanrijding die zich donderdag ochtend voordeed op het kruispunt Ko- gerstraat-Schoonoordsingel in Den Burg. Mevrouw G.E.-T. uit Waalenburg reed op de Kogerstraat in de richting van het dorpscentrum. Zij wilde linksafslaan om de Schoonoordsingel in te rijden en verleende geen vrije doorgang aan een tegdfrioetkomende Datsun, bestuurd door J. C. van Es uit Heerhugowaard. Niemand werd gewond. fraai tuinencomplex dat door Bakker wordt aangelegd naar een ontwerp van de kunstenaar Maartens uit Arnhem. Deze tuin, bestaande uit een vijver en terrassen van verschillende hoogten wordt beschouwd als een kunstwerk waaraan l°/o van de totale bouwsom van het RSG-gebouw mag worden besteed. De zwerfkeien die zo'n 100.000 jaar geleden met de gletschers uit Swandina- vië zijn meegekomen werden in het be gin van deze eeuw gevonden op de Ho- geberg. Ze gingen naar het Schilderend toen daar de Zeevaartschool, later ULO, werd gebouwd. De grote kei is de groot ste die ooit op Texel is gevongen. Elders in het land zijn echter nog belangrijk zwaardere stenen aangetroffen. De be roemde Amersfoortse kei weegt onge veer acht ton. De foto geeft een beeld van het trans port. Tijdens de dinsdagavond in het raad huis gehouden vergadering van de Stich ting Cultureel Werk Texel heeft Joh. C. Roeper zijn ergernis er over laten blij ken dat door de uitbreiding van tennis velden aan de Emmalaan in Den Burg de daaraan grenzende speelweide met ongeveer een derde verkleind wordt. De Texelse tennisvereniging „Deuce" heeft vroeger al eens bij de gemeente toestemming gevraagd om een clubge bouw bij de banen aan de Emmalaan neer te mogen zetten maar dit is toen afgeketst omdat daardoor te veel van de daar aanwezige bosschages verloren zou gaan. Om nu toch enige uitbreiding te bewerkstelligen, een clubgebouw te verkrijgen en bovendien een „gravel- baan" aan te leggen heeft „Deuce" nu een plan ingediend waarbij een deel van de speelweide (die ook als ijsbaan ge bruikt wordt) hiervoor te bestemmen. Het nieuwe clubgebouw zou eveneens door andere verenigingen gebruikt kun nen gaan worden. De tennisvereniging heeft Cultureel Werk ook om ƒ10.000,subsidie ge vraagd voor een nieuw ijzeren hek rond om de tennisbanen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1