Cjroen cZwartsJexeh in het harL, Zilveren erepenning voormeester Laan' Meer dan 300 genodigden op openingsmaaltijd „Po Sian" in kleur y 2000 I Opening Po-Sian Na 31 jaar landbouwonderwijs □0 /paarbank I Chinees-Indisch restaurant Geen krant na Pasen Timmerman gewond Na slippartij de sloot in Politie zoekt joyrider Dia-avond in De Cocksdorp Explosieven gevonden Bij aankoop van 14 liter sla groom Yz liter hopjesvla voor de halve prijs. „Jonas" zat vast op de Hors Door gladheid geslipt Prijzen voor Texelse handwerken Emmabloemkollekte bracht ƒ2300,— op Maatschappelijk werk TAXI (02220) Op woensdag 6 april om 10.00 uur openen wij ons DINSDAG 5 APRIL 1977 OPLAGE 5300 Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Pellkaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, en Wessel B. Post, Oost 34, Oosterend, tel. (02223) 896. 90e JAARGANG No. 9167 6 PAGINA'S Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 852. Abonnementsprijs f 10.30 p. kw. 70 cent Incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW Burgemeester Sprenger overhandigt de gemeentelijke erepenning aan de heer Laan Tijdens een donderdag in de LTS- kantine gehouden receptie is aan de heer C. P. Laan voor zijn talrijke ver- diensten in het bijzonder op het gebied j van het landbouwonderwijs op Texel de Gemeentelijke ere-medaille in zilver uit- gereikt. Met deze hem aangeboden receptie I nam de, vooral in agrarische kring bij zonder populaire direkteur van de La gere Landbouwschool wegens het be- reiken van de pensioengerechtigde leef tijd afscheid van het onderwijs en van velerlei functies, die hij daarnaast be- kleedde. Burgemeester Sprenger prees in zijn toespraak de heer Laan om de onver- I flauwde vitaliteit, die hij steeds weer aan de dag legt en gelegd heeft. Vooral de laatste 6 jaar van de in totaal 31 jaar die de scheidende Landbouwschooldi- rekteur op Texel werkzaam was, be wees de heer Laan volgens mr. Spren ger dat hij allerminst in de tijd is „stil blijven staan". „Nog onlangs begon U met het volgen van een tweejarige cur- I sus Moderne wiskunde". De burgemees ter herinnerde de aanwezigen aan en kele van de talloze functies, die de heer Laan heeft gehad: sinds 1965 was hij werkzaam bij het onderwijscontact; het werk dat verricht werd in het kader I van de gemeenschappelijke brugklas- I sen; de voorbereiding van het biologisch lescentrum; lid van de provinciale streekplancommissie; lid van de werk groep agrarische werkgelegenheid enz. Mr. Sprenger vatte het aldus samen: „U, meneer Laan, behoort tot de pio niers van de daad, waaraan zeer vele agrariërs, zowel jong als oud iets heb ben gehad. Het heeft mede aan u gele gen dat op Texel zo veel bereikt werd. U heeft de samenwerking en integratie goed in praktijk gebracht. Daarbij wist u uw grote hoeveelheid kennis te krui den met een weerbarstig soort humor, waardoor een prikkelende vonk over sprong op velen van uw leerlingen". De burgemeester besloot zijn lovende woorden aan het adres van de heer J X Lezers en in het bijzonder ad- 4 verteerders worden verzocht er 4 rekening mee te houden dat de krant van dinsdag 12 april niet zal J 4 verschijnen. Dit in verband met 4 het als werkdag uitvallen van J 4 Tweede Paasdag. Directie T.C. Laan met de vermelding dat het colle ge van B en W op 9 maart 1977 had besloten hem de gemeentelijke erepen ning in zilver toe te kennen wegens zijn talrijke verdiensten voor Texel. Waardering De woorden van de heer P. Riemers- ma getuigden van de grote waardering die men in onderwijskringen voor het werk van de heer Laan heeft. Als in specteur van het Landbouwonderwijs in Noordholland gaf de heer Riemersma een samenvatting van de loopbaan van Cornelis Pieter Laan die in 1912 gebo ren werd, in 1930 zijn eindexamen HBS-B deed en in 1931 zijn onderwij zersakte behaalde. Voordat de heer Laan in 1940 als leraar in Purmerend aan het werk ging, behaalde hij in 1934 het praktijkdiploma handelsweten schappen en in 1937 de Hoofdakte. Na het behalen van de Landbouwakte (in 1942), de Tuinbouwakte (in 1944) kwam de heer Laan in 1946 op Texel In 1947 sloot hij zijn studie voor de akte Be drijfsleer succesvol af. Geschaafd en gespijkerd Namens de Stichting Beroepsonder wijs Texel voerde secretaris J. C. Dros het woord. Hij merkte op dat de heer Laan misschien voor de buitenwereld niet aan de weg timmerde, maar zon der overdrijving wel „veel" timmerde. „Daarbij is er door u in de afgelopen 31 jaar aan talloze leerlingen geschaafd en zijn velen zodanig bijgespijkerd, dat ze nu aan het hoofd staan van wel varende agrarische bedrijven", aldus J. C. Dros. Dros memoreerde de spreekwoorde lijke „secuurheid" van Meester Laan, die altijd erg wrevelig kon doen als zijn leerlingen niet oplettend waren. De secretaris van de stichting beroepson derwijs bood de scheidende meester Laan en zijn echtgenote door het over handigen van een tweetal reisgidsjes twee volledig verzorgde tiendaagse rei zen naar Engeland aan. Tenslotte stelde hij de heer Laan ook in het bezit van het officiële ontslagbewijs en het bewijs van toetreding tot het pensioenfonds. (zie vervolg pagina 21 Hans Veeger (26) uit Den Burg kwam met zijn linkerhand in een draaiende frees, wat zeer ernstige verwondingen tot gevolg had. Hij zal gedeelten van drie vingers moeten missen. Het onge luk gebeurde in de werkplaats van aan nemer Geus aan het Schilderend. Hans Veeger liep zelf naar dokter Coutinho die hem met spoed naar het Centraal Ziekenhuis in Alkmaar liet brengen. De auto total loss en een nat pak voor de bestuurder. Dat waren de gevolgen van een slippartij die zich donderdag op de Nieuwlanderweg voordeed. De Duit ser P.A. reed met zijn Volkswagen kever in de richting De Cocksdorp en hield zijn auto in de bocht niet op de weg. De wagen kwam in de sloot terecht en werd onherstelbaar beschadigd. A., die klaag de over pijn in de borst, wist zich te be vrijden en werd door de familie Huis man van hoeve „Noorderkroon" van droge kleren voorzien. De politie is op zoek naar een onbe kende die in de nacht van zaterdag op zondag een in de Molenstraat gepar keerd Volkswagenbusje heeft meegeno men en er een lange rit mee heeft ge maakt. De wagen, eigendom van J. C. Rab B V. werd zondagochtend door een vuurtorenwachter verlaten aangetrof fen in de berm van de Stengweg nabij de vuurtoren. De joyrider heeft het busje zonder moeite kunnen meenemen, want de chauffeur had verzuimd het af te sluiten en had ook het contactsleuteltje erin la ten zitten. DE COCKSDORP De heer E. Loer akker geeft dinsdagavond 5 april (he den) een dia-voordracht in de Hervorm de kerk van De Cocksdorp. De serie is voor een deel vernieuwd en bevat o.m. dia's van het bezoek van de walrus aan Texel. Aanvang 8 uur. Het bergen van aan het strand gevon den explosieven blijft voor de politie da gelijks werk. Op het strand bij paal 9 werd donderdag munitie gevonden en gisteren trof iemand op het strand van De Koog een projectiel van een meter lengte aan. Geldig Vm zaterdag 9 april ALLEEN VOOR MELK UNIE OF HORNA PRODUKTEN Ook op uw T.V. Hel liefst in een makkelijke stoel? Dat kan! Met een Persoonlijke Lening van de uuc/l nedcrlond - spaarspecialisten sinds 1817 Meer dan 300 personen hebben zon dagmiddag gebruik gemaakt van de uit nodiging om in „Po Sian" te komen eten. Dat betekende dat in twee ploegen moest worden gegeten, want het nieuwe Chinees-Indisch restaurant (de vroegere „De Oranjeboom") heeft „slechts" 220 zitplaatsen. De maaltijd zonder toe spraken of ander officieel vertoon gold als officiële opening en introduktie van het bedrijf. „Het was bedoeld als blijk van erken telijkheid jegens de vele Texelaars die op een of andere manier aan de tot standkoming van het restaurant hebben Vrijdag zat een schip op het Texelse strand en dat was geen aprilmop. Het was de kotter HD 202 „Jonas" die om streeks half vijf 's morgens op Texels uiterste zuidpunt aan de grond was ge raakt als gevolg van een poging om een collega te helpen. Die collega was de UK 184 die roer- schade had opgelopen en daardoor bij het binnenvaren van de Waddenzee op Texel dreigde te stranden De HD 202 maakte snel een lijn vast, maar als ge volg van de harde wind raakten beide schepen tijdens deze manoeuvre aan de grond. Door met vol vermogen achteruit te draaien kwam de Urker nog juist vlot, maar de HD 202 bleef zitten. Al gauw kwamen twee sleepboten van de rederij Feenstra uit Den Helder erbij en maakten vast, met de bedoeling de kot ter los te trekken, zodra het inmiddels gezakte water na de middag weer zou zijn gestegen. Ook de TX 20 van Jaap Krijnen zou helpen, maar dat was niet nodig, de boten van Feenstra trokken de kotter om 14.15 uur weer in diep wa ter. Het schip kon zijn thuisreis zonder nadelige gevolgen voltooien. meegewerkt, maar tevens als een poging om de mensen te laten kennismaken'met de Chinees-Indische keuken. Eten bij de Chinees wordt in Nederland en ook op Texel steeds populairder, maar haast ie dereen bestelt nasi of bami. Dat vinden we natuurlijk best, maar het is jammer dat men de meest verfijnde Chmese spe cialiteiten niet vraagt, uit angst voor het onbekende. En juist die dingen hebben we nu voorgezet, in de hoop dat men hetzelfde later nog eens komt eten of vrienden en bekenden aanspoort het eens te gaan doen". Aldus eigenaar Po Sian Chang die zijn vorige woonplaats Heer- hugowaard al aardig aan het vergeten is en het vaste voornemen heeft om zich met zijn (Nederlandse) vrouw en kinde ren een gewaardeerde plaats in de Texelse samenleving te verwerven. Ingrijpende verbouwing De aankoop en verbouwing van de voormalige „De Oranjeboom" heeft een heel kapitaal gevergd. Menige Texelaar heeft al uitgerekend dat het onmogelijk is het bedrijf rendabel te exploiteren. Maar een dergelijk oordeel is in de loop der jaren al over tientallen horecabe drijven geveld en de tijd leerde meestal dat het wèl ging De verbouwing is ingrijpend en af doende geweest. Het resultaat is schitte rend. Het interieur van „Po sian" (het verdwijnen van de naam De Oranje boom wordt wel betreurd) straalt on danks de grootte van de zaal knusse be slotenheid uit. Aankleding en inrichting zijn stijlvol-Chinees naar eigen ideeën van het echtpaar Chang. Toneel Ook het verhoogde gedeelte waar zich vroeger het toneel bevond, hoort tot de restaurantruimte, maar door enkele (zie vervolg pagina 2) Gladheid was er de oorzaak van dat Mohammed A. B. uit Den Burg donder dag met zijn auto slipte op de Zaan- dammerdijk. De auto kwam tegen een hek tot stilstand en liep geringe schade op; de chauffeur bleef ongedeerd. Op hetzelfde weggedeelte deed zich de volgende dag een ander eenzijdig on geval voor. H.C.O. uit Sint Pancras kwam met zijn Peugeot bestelwagen in de berm en kantelde. De wagen kreeg een gebroken voorruit en deuken. O. bleef ongedeerd. De stormachtige wind was debet aan het gebeuren. Drie Texelse dames hebben in Alk maar prijzen gewonden in de jaarlijkse handwerkwedstrijd, uitgeschreven door de regionale plattelandsvrouwenorga nisatie. In de categorie fijne naaldkunst ging een tweede prijs naar mevrouw A. Tiessen-Spaans. Een tweede en een der de prijs kantklossen was voor mevrouw A. Munters-Roeper (opgeleid door me vrouw G. Laan-Kistenmaker) en me vrouw I. v. d. Werf-de Meyere won drie derde prijzen met bandversieren, stip ver sieren van kinderkleding en verfwerk aan een boerenkiel. Er waren totaal 850 inzendingen, ingedeeld in diverse cate- goriën. De onlangs gehouden Emmabloem kollekte heeft op Texel ƒ2.316,37 opge bracht, gespecificeerd als volgt: Den Burg 1.238,67; Dèn Hoorn ƒ282,71; Oudeschild ƒ237,42; De Koog ƒ221,14; Oosterend ƒ117,81; De Cocksdorp ƒ97,15; De Waal ƒ63,97 eft Eierland ƒ57,50. De Stichting voor Maatschappelijk Werk in de kop van Noordholland heeft op Goede Vrijdag geen spreekuur. Ook het spreekuur van maandag 11 april (Tweede Paasdag) vervalt. Het eerstvol gende spreekuur na donderdagavond 7 april valt dus op woensdagmiddag 13 april. i|iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin MARTIEN VAN DE WETERING Speciaal ziekenvervoer per taxi van en naar ieder ziekenhuis. k ty Groeneplaats 12, Den Burg, tel. (02220) 3833. Alle dagen geopend. Tevens is er gelegenheid om de gerechten af te halen. Open van 12.00 uur v.m. tot 24.00 uur. lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllINNIIIIIIIINIINIIIIIIlllllllllllltlllllllWIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINiiïl

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1