Cjrom 'Zwa.rtsjexeh in het harL, 9 i Texel per 1 november a.s. „bussen-vrij" Uw uitgayen op 0 Oosterend eist snelle aanleg fietspad naar Den Burg m Honderdste koeltank officieel in gebruik gesteld Mensen willen harde aktie /paarbank oordhollan I1' Parkeerprobleem blijft Nieuwe kracht voor politie Ooievaar gezien Feestmarkt t.b.v. Hoornder kerkje Botsing op berucht kruispunt Texeltoerist Bejaarden naar N.R.C. Kustzeilcursus van start Schade Jullens weg bij S.V. Texel DINSDAG 19 APRIL 1977 OPLAGE 5300 TEXELSE 90e JAARGANG No. 9170 10 PAGINA'S COURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, en Weasel B. Post, Oost 34, Oosterend, tel. (02223) 896. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent Incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW f )e genodigden bij de honderdste melktank. Tweede van links voorzitter N. Hoornsman van de CV Noordholland. Naast hem het chtpaar Schouten. Melkbussen zullen na 1 november .s. op Texel alleen nog maar antiek- waarde hebben, wat het streven is er ip gericht dat alle Texelse melkvee- louders dan zullen beschikken over oeltanks waarmee veel efficiënter :an worden gewerkt. Door belangrijke inanciële tegemoetkomingen wordt nomenteel gestimuleerd dat de boe- en voor die tijd op de tank overgaan. Klere dag dat de bussenontvanqst van )e Eendracht eerder dicht kan is mee- enpmen want deze afdeling wordt 2 teeds minder rendabel en kost maar iefst ƒ150.000,- per jaar. Van de 170 Texelse veehouders be- chikken er nu honderd over een melk- ank. Van de overigen hebben er inmid- ,els 25 besloten ook een tank te kopen n de verwachting is dat zo'n twintig ledrijven in de loop van dit jaar hele- laal met de melkveehouderij zullen toppen. DE KOOG De zondaars tegen het •arkeerverbod in de Dorpsstraat van De toog zijn hardnekkig. Het lijkt meer egel dan uitzondering dat automobilis- en deze uitsluitend voor voetgangers estemde straat inrijden en hun wagen Lrenlang voor winkel of café laten taan. In de nacht van vrijdag op zater- ag heeft de politie een twaalftal auto- obilisten bekeurd. Per 1 april is wachtmeester A. B. Vermeulen (27) uit Bergambacht is lienst getreden van de groep Texel van ide Rijkspolitie. Het is zijn eerste stand- L1 plaats, want de heer Vermeulen (ge huwd) komt juist van de politieschool in Apeldoorn. Het is niet zijn eerste be- Jjoep, want vóór zijn opleiding was hij ^werkzaam in het motor- en bromfiets wak. De daarbij opgedane technische er varing komt hem ook in het politievak %oed van pas. j I De nieuwe wachtmeester (geboren in xïouda) hoort tot het rayon Den Burg en is daar reeds woonachtig, want hij heeft het huis aan de Lieuwstraat betrokken dat tot voor kort door adjudant W. ïïijholt werd bewoond. Ter afronding Van zijn opleiding zal de heer Vermeu len, samen met een andere recentelijk in dienst getreden collega binnenkort Bog een maand stage lopen in Alkmaar. I Er is weer een ooievaar op Texel. De ij 12-jarige Martien Roeper zag het dier |!.ipndagmiddag in de polder Het Noor den, m de buurt van de Zaandammer- dijk. De waarneming werd later door anderen bevestigd. De heer A. Schouten van „Bertha's hoeve" aan de Oorsprongweg in Eier- land was de honderdste Texelse veehou der die een koeltank kreeg. Deze tank werd donderdag officieel in gebruik ge steld door de heer N. Hoornsman, voor zitter van de CV Noordholland, in aan wezigheid van onder meer mensen van de plaatselijke zuivelfabriek en de le veranciers van deze Muellertank, Meko Holland. De officiële daad bestond uit het onthullen van een bord waarop van de gedenkwaardige mijlpaal melding was gemaakt. Snelle ontwikkeling Tijdens een samenzijn in hotel „De Hoop" bracht de heer Hoornsman in herinnering dat het overschakelen van bussen naar tanks op Texel zeer snel is gegaan. De eerste tanks werden in 1970 geplaatst. De financiële steun van de CV Noordholland werkte in deze stroom- versnellend. De bijdrage is even groot als het financiële voordeel dat de fa briek bij het tankmelken heeft. Naar mate het overschakelen op tanks voort gaat, wordt de bussenontvangstafdeling van de fabriek steeds minder rendabel en daardoor wordt de financiële tege moetkoming voor de boeren die over schakelen steeds groter. Hoewel de voor zitter niet ontkende dat er wel eens pro- DEN HOORN Om de voor de res tauratie van het Hoornder kerkje beno digde/50.000,bij elkaar te brengen zal deze zomer in Den Hoorn een aantal aktics gehouden worden waarvan een feestmarkt op 28 en 29 juli de eerste vormt. Onderdeel van deze feestmarkt vormt een rommeltjesmarkt waarvoor op donderdag 21 april in Den Hoorn en omgeving materiaal zal worden opge haald. Men heeft deze aktie op touw gezet om de plaatselijke Hervormde gemeente te steunen in haar streven zelf 10% van de voor de restauratie van het kerkje benodigde ƒ500.000,bijeen te brengen. De resterende 90% wordt door de over heid voor haar rekening genomen. Hier over is reeds contact gelegd met Monu mentenzorg. Teneinde de van de aktie deel uitmakende rommeltjesmarkt een succes te laten zijn worden de inwoners van Den Hoorn opgeroepen oud speel goed, boeken, (kinder)kleding, glaswerk, serviesgoed enz., enz. in te leveren als men op donderdagavond 21 april de huizen langskomt. Men kan ook mate riaal afleveren in de schuur van KI. Lap, Klif 37, Den Hoorn. Het aktiecomité is in Den Hoorn be reikbaar via telefoon (02226) 272 (mevr. A Zwanenburg-Troost) en in de P.H - polder via telefoon (02226) 236 (me vrouw A. Vlaming-Troost). blemen zijn, vond hij toch dat het tank- melkproject zich dusver in goede har monie met de betrokken veehouders ontwikkelt. Als geschenk voor de fa milie Schouten had de heer Hoornsman een kaas en bloemen meegebracht. De heer J. Beenen, hoofd buitendienst en grondstofvoorziening van de CV Noordholland toonde aan de hand van cijfers aan hoe snel de schaalvergroting in de melkveehouderij om zich heen heeft gegrepen. Toen De Eendracht in 1969 fuseerde met twee andere Noord hollandse zuivelfabrieken leverden nog zo'n 300 boeren melk aan De Eendracht. Een jaar later waren het er 278 die sa men 21,7 miljoen kg melk afleverden. En vorig jaar was het aantal veehouderij bedrijven geslonken tot 170 maar de to tale hoeveelheid afgeleverde melk was opgelopen tot 27,5 miljoen kg. In 6 jaar dus een vermindering van het aantal boeren met 46% en een produktiever- groting met 26%. De heer Beenen bracht dank aan de heer J. Koolhof van de rijkslandbouw- voorlichtingsdienst die door zijn voor- lichtingsaktiviteiten sterk heeft bijge dragen aan het tot gemeengoed maken van de melktank. Op het rijkelijk van waarschuwings tekens voorziene kruispunt Pijpersdijk- De Staart-Nieuwlanderweg in Waalen burg deed zich vrijdagmiddag een aan rijding voor waarbij twee auto's aan zienlijk werden beschadigd. Er deed zich geen persoonlijk letsel voor. Uit de richting De Cocksdorp naderde een bestelwagen, bestuurd door de 25- jarige Utrechter W.H. Hij wilde linksaf slaan, maar merkte te laat een uit regen- gestelde richting naderende Mercedes op, bestuurd door S. P. Wuis uit Ooster end H. gaf hem geen vrije doorgang, wat een botsing tot gevolg had. Er wordt alweer gewerkt aan de Pmksteruitgave van het toeristentijd schrift „Texeltoerist", de eerste van de vier zomernummers. Een deel van de inhoud van deze zomernummers is vast en wordt in één keer gedrukt. Hierbij bevinden zich enkele „Tips"-pagina's, gegevens over zwembaden, tennisbanen, Jan Plezier, wandelroutes, lijst van autodealers, adressen van fietsen-» boot jes- en bolderwagenverhuur etc. De be treffende exploitanten (voor zover zij niet reeds door ons zijn benaderd) wor den verzocht ons eventuele wijzigingen door te geven van openingstijden, ta rieven e.d. In samenwerking met de Stichting Voorzieningen Ouderen organiseert het bestuur van de algemene bejaardenbond voor de senioren van Den Burg op 26 april een excursie naar het Natuurre- creatiecentrum. Men vertrekt om 14.00 uur vanaf de Elemert. Kaarten voor de ze trip zijn voor ƒ1,per persoon ver krijgbaar bij mevrouw Kooy-Kuiper, Beatrixlaart 74, telefoon (02220) 3767. Voor de vijf kustzeilcursussen die in het kader van de sportieve recreatie aan het Westerslag gehouden worden zijn door afmelding nog vijf plaatsen be schikbaar. Belangstellenden kunnen zich hier voor nog laten inschrijven bij in structeur Henk Koopman, Drijverstraat 18, Den Burg, telefoon (02220) 3396. De prijs van deze 10 lessen tellende cursus is ƒ100,De cursusgroepen bestaan uit 8 personen. WM H De Uotsfe manier van modern betalen van huur. gas, licht, abonnementen enz. Automatisch natuurlijk van uw spaargiro. - uua/t nadarlond - spaarspeciahslen sinds 1817 Vrijdagmiddag werd de op de Groene- plaats geparkeerde Volkswagen van mevrouw Flapper-van Twisk aangere den. Verantwoordelijk daarvoor was me vrouw C.-H. uit Oudeschild die bij het parkeren van haar auto tegen de kever was gebotst. Na twee seizoenen Bert Jullens in dienst te hebben gehad heeft de voetbal vereniging S.V. Texel er de voorkeur aan gegeven over te stappen op een an dere -trainer-coach. Donderdag 21 april zal een oriënterend gesprek plaatsvin den tussen het S.V. Texel bestuur en een nieuwe kandidaat trainer. Officieus werd vernomen dat dit Nico Erwich (29) uit De Koog zou zijn. Deze is momenteel sportinstructeur bij de Kon. Marine in Den Helder. Bert Jullens is sinds het seizoen 1975- 1976 in dienst van S.V. Texel geweest. Daarvoor trainde hij in Den Hoorn de ZDH-elftallen. Het bestuur van de eni ge in de hoofdklasse afdeling Noordhol land spelende Texelse voetbalvereniging heeft Jullens zaterdag telefonisch van het besluit tot ontslag in kennis gesteld. Men deed dit mede omdat de verstand houding tussen een aantal eerste elftal spelers en Bert Jullens niet erg best was. Daarbij had ook Bert Jullens zelf te kennen gegeven in zijn woonplaats Schagen een aanbieding van het plaat selijke SRC serieus te overwegen. OOSTEREND - In Oosterend heerst grote ontevredenheid over het uitblij ven van het dringend noodzakelijke fietspad naar Den Burg. Er wordt ern stig gedacht aan aktie, zelfs harde ak tie, om de aanleg van dit pad te be spoedigen. Het gevoel van onbehagen bleek dui delijk op de vrijdagavond in De Bijen korf gehouden vergadering van dorps huisbestuur en dorpscommissie. Vooral de kinderen die dagelijks via de Ooster- enderweg en de Waalderweg naar de school in Den Burg fietsen, lopen ern stig gevaar. In de loop der jaren zijn ettelijke ongelukken gebeurd, die ach terwege zouden zijn gebleven als er een fietspad zou zijn geweest. De gemeente Texel erkent de hoge urgentie van dit pad maar de aanleg blijft uit omdat de Oosterenderweg een kwartaire weg is, wat betekent dat de volledige kosten van het fietspad (ca 2 miljoen gulden) voor rekening van de gemeente komen. De zg. toeristische rijwielpaden worden op Texel wél aangelegd, maar die wor den dan ook voor het grootste deel be kostigd door het ministerie van CRM. De gemeente doet pogingen de Oos terenderweg tot tertiaire weg te laten promoveren (waardoor de helft van de kosten voor rijksrekening komt) maar er is weinig hoop dat dit op korte termijn zal lukken. Onvrede Voorzitter Johan C. Roeper zei vrij dagavond dat hem uit tal van klachten uit Oosterend en De Waal was gebleken dat men met deze situatie geen genoe gen meer neemt. Al jaren geleden is voor het fietspad Den Burg-Oosterend plaats ingeruimd. De benodigde grond is gemeente-eigendom en het pad is zelfs al meerdere malen uitgezet ge weest. Van gemeentelijke zijde had de dorpscommissie het advies gekregen een brief te sturen aan Gedeputeerde Sta ten, maar Roeper verwachtte daarvan weinig resultaat. Dat het pad uitblijft, omdat het fietspad niet als toeristisch kan worden aangemerkt, vond de voor zitter een formele dooddoener. Wat het zwaarst is moet het zwaarst wegen; het benodigde geld moet ook in dit geval uit de staatsruif komen. Gebruik van de weg door Spang als alternatieve route wees Roeper van de hand. Deze smalle en bochtige weg is minstens even ge vaarlijk. Roeper sprak de wens uit dat het gemeentebestuur nog krachtiger dan tot dusver zou pogen om het pad gerea liseerd te krijgen, waarbij hij sugge reerde dat het in deze wellicht wense lijk is niet het provinciaal bestuur maar de adviseurs daarvan rechtstreeks te be naderen. Harde aktie? De talrijke aanwezige Oosterenders waren het er van harte mee eens. Ze voelden voor aktie en bleken zelfs niet afkerig van demonstratieve daden, zoals het thuishouden van de schoolkinderen zolang inzake de aanleg geen toezeggin gen zijn gedaan. De aanwezige wethou der Jook Nauta (ook Oosterender) be vestigde dat het bewandelen van de ge wone wegen weinig perspectief biedt. Het pad kan beslist niet als toeristisch worden beschouwd en de kans op ter tiair maken is gering omdat er bij het provinciaal bestuur juist een neiging is tot degradatie van wegen. Het pad kan er alleen komen als de gemeente de twee miljoen gulden zelf op tafel legt. Dat is in theorie mogelijk maar heeft wel verstrekkende konsekwenties. Het fietspad langs de Postweg kon er ko men, omdat het als aanvullend werk- projekt werd beschouwd en daarom voor 90% van rijkswege werd gesubsi dieerd. De aanleg van een fietspad kan echter niet meer als werkverschaffings- projekt werden erkend omdat het t* weinig arbeidsintensief is. De gemeente heeft aan het pad de hoogste urgentie toegekend. Op de Oosterenderweg is sprake van een hoge verkeersintensiteit. Tellingen hebben uitgewezen dat hier 2.400 auto's en 700 fietsers per etmaal passeren. Nauta vond het zinvol om in ieder geval een brief naar de provincie te sturen, eventueel in combinatie met een handtekeningenaktie, naast de po gingen die de gemeente onderneemt. Baat het niet, het schaadt ook niet. Meierblis Op de jeugd van Oosterend werd het beroep gedaan niet eerder dan woens dag a.s. met het opbouwen van de mei erblis te beginnen. Het heeft er even naar uitgezien dat de blis niet op de be kende plaats aan de Nesweg kon worden aangelegd want het waterschap maakte ernstige bezwaren. In overleg met de dorpscommissie heeft het waterschaps bestuur echter de hand over het hart ge streken, maar rekent er dan wel op dat de blis niet wordt misbruikt als vuilnis belt. In de praktijk blijken vooral de ouderen de brandstapel te gebruiken als een gelegenheid om zich van allerlei (zie vervolg tweede blad)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1