Cjrocn c/AvartsJ~exels in het harL, Beide eerste prijzen biertappen bleven op Texel fis 2000 Lama-moeder met kind biertje mee A Prijsvraag voor naam verpleeghuis KWESTIE „GROENENDAAL" BLIJFT SLEPEN Aktie „Voorwaarts Mars" De Koog G junioren kampioen met recordcijfers Visser (30) aan boord overleden Beenbreuk bij botsing tegen melkauto Visser gewond Lezing voor „In aqua vita" TAXI (02220) mt'lfèMt>&' VRIJDAG 22 APRIL 1977 OPLAGE 5300 TEXELSE 90e JAARGANG No. 9171 10 PAGINA'S COURANT Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266, en Wessel B. Poet, Oost 34, Oosterend, tel. (02223) 896. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent Incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Midd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW en eisten daarmee de derde plaats voor zich op. De Texelse voorronde van de 25ste nationale biertapwedstrijden is dinsdag middag een gezellige horeca-happening geworden. Winnaar bij de eenmansza ken werd Frits Langeveld die voor „De Toekomst" uit De Koog aan de twee wedstrijdtaps verscheen. Het voor „Ca sino" uit Den Burg deelnemende duo Ed en Adrie Stiekema behaalde bij de teams de eerste plaats. Marijke Westdorp, vorig jaar winna res bij de eenmansbedrijven die op nieuw deelnam voor bar-dancing „Ca sino" bereikte ditmaal na de Helderse mevrouw Konijn („Club Angelique") een derde plaats. Een eervolle vermelding was in deze afdeling weggelegd voor Piet Saai van 't Galjoen uit De Koog. Bij de afdeling teams waren er naast de titel twee eervolle vermeldingen voor Texelse teams weggelegd. Ze gingen naar Sieb en Bea Keijser („Capri", De Koog) en Pim en Jeanette Decnop („De Twaalf Balcken", Den Burg). Beoordeling Wie in de verondersteling mocht heb ben verkeerd dat het tappen van bier een simpele zaak is kon tijdens deze wedstrijd uit de droom geholpen wor den. Dit bleek onder andere uit de pun- tentoew ij zingen waartoe de 8 juryleden bij hun beoordelingen kwamen. Zij wa ren bij de uiteindelijke winnaars opval lend eensluidend. Men lette bij de twee tapinstallaties (draai- en hevelkraan) onder andere op de volgende punten. Het op de juiste wijze spoelen van de beide glazen voor het te tappen bier en van het glas voor het flesje bier; laten uitlekken van de drie glazen, zodat geen water achterblijft; afvegen van het fles je bier (niet met doek in hals van fles); kroonkurk van flesje bier in het hier voor bestemde bakje deponeren dus niet op de grond of op de lekplaat, enz. Ook het serveren werd beoordeeld. Hierbij mocht men de getapte glazen bier nooit met de vinger aan de boven kant vastpakken; men moest het ge spoelde lege glas vóór 't flesje bier zet ten. Men moest vier bierviltjes meene men (een voor elk glas en voor het fles je) enz., enz. Maar al te duidelijk bleek dat het wel eens aan het een en ander schortte. Menige deelnemer vergat (door de zenuwen) het een of ander. Viltjes bleven achter bij de tapkast, zodat men weer terug moest om ze op te halen. Er was een deelnemer die zelfs vergeten was het flesje bier mee te nemen zodat hij er bij de jurytafel pas achter kwam dat er niets te tappen viel. Selectieronde Na de voorrondes die voor de pauze gehouden werden, namen 11 eenmans zaken en 12 teams aan de selectieronde deel. De finaleronde was voor de drie bedrijven die in de selectieronde het best uit de bus kwamen. Een finale plaats behaalde bij de eenmanszaken mevrouw Konijn uit Den Helder (360), Marijke Westdorp (359) en Frits Lange veld (358). Eervolle vermeldingen wa- Texel tapte een ren weggelegd voor mej. Van der Brink uit Den Helder (355), de heer Louwers van het eiland Vlieland (354), de heer Reuger uit Breezand (346) en Piet Saai uit De Koog (346). In de finaleronde scoorde Frits Langeveld 773, mevrouw Konijn 769 en Marijke Westdorp 763 punten. Bij de teams werden eervolle vermel dingen toegekend aan Sieb en Bea Keij ser uit De Koog (711), Pim en Jeanette Decnop uit Den Burg (713) en het duo Romein en Van Vliet uit Den Helder (723). Ed en Adrie Stiekema behaalden in de finale de titel met 1595 punten Zij werden op de voet gevolgd door het Breezandse duo Duin en Van Weelderen (1594). De heren Molenaar en Nuyen uit Den Helder lieten 1562 punten noteren Samen met zijn trotse moeder poseer- de voor onze camera de jonge lama die I maandagmiddag werd geboren op kin- I derboerderij De Mient bij Den Hoorn. I Het is waarschijnlijk nooit eerder ge- I beurd dat op Texel een lama het levens- licht zag. Ook voor eigenaar Willem J. I Kikkert was het een verrassing want er I was slechts een vaag vermoeden dat de I lama (die sinds kerstmis op de boerderij I is) zwanger was. Bij lama's duurt de I dracht elf maanden. De bevalling ge- 450 glazen Aan de strijd die voor het eerst in hotel „De Lindeboom-Texel" werd ge houden namen in totaal 56 verschillende horeca-bedrijven deel. Er werden to taal ongeveer 450 glazen bier getapt die allemaal gratis aan het belangstellende publiek werden uitgereikt. Het geheel werd gepresenteerd door KRO-mede- werker Herman Fikkert en de algehele leiding was in handen van de heer F. Gronert uit Rijswijk die hoofd is van de afdeling gebruiksontwikkeling van het organiserende Centraal Brouwerij Kantoor (CBK). Het bestuur van de Stichting Samcn- Eén heeft een prijsvraag uitgeschreven om een goede naam te vinden voor het verpleeghuis dat deze zomer in gebruik zal worden genomen. Aanvankelijk was het de bedoeling het verpleeghuis de zelfde naam te geven als de stichting, maar deze vindt men bij nader inzien ongeschikt. Wie een goede naam weet kan zijn suggestie(s) tot en met woens dag a.s. indienen bij de administratie van de sociale dienst in het raadhuis. De leden van het algemeen bestuur zullen hun keus door stemming bepalen. De inzender van de gekozen naam krijgt een waardebon als geschenk. Tot slot van een enerverende tapmiddag overhandigde Mans Zeegers (namens de Texelse horeca) prijzen aan (v.r n.l.) Adrie en Ed Stiekema (winnaars afdeling teams) en Frits Langeveld (winnaar eenmanszaken). schiedde bijzonder vlot. Al snel stond het parmantige diertje op de poten en als het niet zo koud was geweest zou hij di- rekt naar buiten zijn gegaan. Op de kinderboerderij bruist het van het jonge leven. Er zijn vele geitjes ge boren, een Hampshire down schaap heeft een lammetje geworpen en ook een lachduif heeft jongen. Verder zijn pauwen, kalkoenen en eenden druk aan het broeden. De Hoge Raad heeft de zaak „Groe- nendaal" terugverwezen naar het Ge rechtshof te Amsterdam en het vonnis van de Alkmaarse rechtbank waarin werd bepaald dat „Groenendaal" ten onrechte als tweede woning in gebruik is genomen, vernietigd. Het hof in Am sterdam moet dus opnieuw uitspraak doen zodat het nog wel een jaar kan duren voordat het laatste woord over deze al jaren slepende tweede wo ning-kwestie is gesproken. De kwestie „Groenendaal" wordt in brede kring als een hoogst interessant juridisch probleem beschouwd. De uit eindelijke uitspraak is niet alleen voor Texel van belang maar voor alle ge meenten waar men de strijd tegen de tweede woningen heeft aangebonden. Het verbod om een huis zonder toestem ming van B en W. als tweede woning te gebruiken is opgenomen in de zg. Leef baarheidsverordening die de Texelse ge meenteraad in december 1972 vaststelde. Kernvraag is of deze leefbaarheidsver ordening in overeenstemming is met het hogere recht. Het gaat in dit geval om de interpretatie van het begrip „bestem ming" en om de vraag wie de bestem ming bepaalt. Hierover moet het Am sterdamse Hof een uitspraak doen alvo rens de Hoge Raad er zich opnieuw mee zal bezig houden. Ook de zaak Gieze (woning aan de Boodtlaan) is om deze reden terugver wezen naar het hof. DE KOOG Omdat het bestuur de financiële armslag van de Koger drum band „Voorwaarts Mars" iets ruimer wil maken gaat men de komende zomer maanden enkele verkoopmiddagen or ganiseren waarop zelfgemaakt hand werk te koop wordt aangeboden Ten einde voldoende materiaal bijeen te krij gen om voor de vereniging aan het werk te gaan zoeken de meisjes allerlei oude voorwerpen. Gedacht wordt bijv. aan oude verfkwasten, oude klompen, rest jes verf, restjes wol, schelpen etc., etc. Tevens worden adviezen voor het ma ken van dergelijke zaken bijzonder op prijs gesteld. Met raad kan men in dit opzicht terecht bij de leden van „Voor waarts Mars" en met daad bij W. Mets, Dorpsstraat, De Koog, telefoon (02228) 406. Na een telefoontje zal men dan zo snel mogelijk het beschikbare materiaal op komen halen. Met een doelsaldo van 207 voor en 3 tegen (waarvan 2 in eigen doel) heeft het junioren C team van S.V. De Koog met nog twee wedstrijden voor de boeg een meer dan overtuigend kampioenschap behaald. In de wedstrijd waarmee dit definitief werd klopten zij de junioren van ZAP uit Breezand met 131. Topscorer van de Koger C junioren is Richard Daalder, die zelf de tel kwijt geraakt is maar dit seizoen vermoede lijk ongeveer 125 goals op zijn naam heeft gebracht. De ploeg, die de tweede helft van de competitie voortdurend met tien man heeft gespeeld omdat Saro Veenstra het halverwege liet af weten moet thuis nog uitkomen tegen WGW Cl (Den Helder) en uit tegen Texelse Boys Cl. De competitieleiding heeft inmiddels besloten dit kampioensteam volgend jaar bij de B junioren in te delen (tot en met 16 jaar) in plaats van bij de C's (tot en met 14 jaar) te handhaven. Op de foto het (uit tien man bestaan de) elftal met staand v.l.n.r Theo Bon ne, Sjoerd Witte Richard Daalder, Ed gar Kikkert, Herman van der Wal en voorzitter Sieb Keijser. Zittend v.l.n.r.: Ron Flens, Nanning Kikkert, John List, Willem Maarten Oosterhaven en Paul van Exel. OUDESCHILD De 30-jarige visser Piet Schagen uit Oudeschild is woens dagochtend omstreeks half zeven aan boord van de kotter TX 21 „Pieter van Aris" overleden. Schagen overleed aan een hersenbloeding toen de kotter zich op 15 mijl ten westen van Den Helder bevond. Hij was juist gewekt om te hel pen bij het halen van de netten. Toen hij aan dek wilde komen zakte hij bij de deur in elkaar en moet vrijwel on middellijk zijn overleden. Schipper Van der Vis staakte de vis serij en bracht na overleg met het Rode Kruis via de radio de overleden visser man in Den Helder aan wal, om voor onderzoek te worden getransporteerd naar „Parkzicht". Piet Schagen voer sinds de schoolbanken. Hij was ruim een half jaar op de 21 en werkte daarvoor op meerdere andere Texelse kotters. Piet Schagen wordt zaterdag begra ven. In verband daarmee zal het spel „Oost tegen West" dat die dag in Oude schild zou worden gehouden, worden uitgesteld tot zaterdag 7 mei. OOSTEREND De 17-jarige Ariena Mosk botste woensdagochtend op de Oosterenderweg met haar bromfiets te gen een stilstaande melkauto. Ze liep onder andere een gebroken been op en moest naar het ziekenhuis Parkzicht worden vervoerd. Het uit de richting Oosterend komen de meisje heeft de links stilstaande melkauto waarschijnlijk helemaal niet gezien. Schipper Harry Ellen van de TX 8 „Lodewijk Cornelis" kreeg aan boord van zijn schip de zware slof van een boomkor op zijn linkervoet. Ernstige kneuzingen en een gebroken teen waren het gevolg. Na in het ziekenhuis behan deld te zijn kon hij huiswaarts keren. Het ongeluk (dat veel slechter had kun nen aflopen) gebeurde maandagochtend in de haven van Oudeschild. Zaterdagavond a.s. houdt de heer Lee- nen uit Arnhem een dialezing voor de aquariumvereniging In Aqua Vita. De bijeenkomst, die gehouden wordt in De Witte Burcht en om 20.00 uur begint, is ook voor belangstellende niet-leden toe gankelijk. De heer Leenen zal uitgebreid ingaan op het onderwerp „tropische aquarium- planten". Hij weet daar veel van want hij houdt zich op vrij grote schaal bezig met het importeren en kweken van aquariumplanten, waarbij hij gespecia liseerd is in cryptosoorten. Beurs De Texelse aquariumliefhebbers be schikken sedert enkele maanden weer over een visbeurs. De beurs was door de vereniging afgestoten, maar wordt voortgezet door Harry Ellen. MARTIEN VAN DE WETERING Speciaal ziekenvervoer per taxi. Laagste tarief.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1