Cjrocn 2, wgrL-Jexelsin het harL, Zuidewind wil maatregelen tegen eigenmachtig optreden ambtenaren Gemeente heeft 15 hectare agrarische grond nodig Otl zijn moet! ^Melk^ /'•'t Fietspad Oosterend wordt betaald uit OG-belasting Gemeente moet garantie betalen aan De Liefde '§mm Beker frambozenvla halve liter van 101 Jdoüci/ocpendMM. SePWioplii m uw bank, luvpQQfbank m Voor „verdunning" bestaande kampeerterreinen ct. geldig Vm zaterdag 30 april Buitenboordmotor gestolen Handwerkverkoping bracht ƒ2,787,— op Thans 7.000 rotganzen op Texel Botsing in de bocht Aanrijding op smalle weg Hazen en lammeren verdrinken bij gemaal DINSDAG 26 APRIL 1977 OPLAGE 5300 TEXELSE 90e JAARGANG No. 9172 6 PAGINA'S Uitgav*: BV v/h Langeveld l De Roo|J Poatbue 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Pellkaanweg 75, De Keog, tel. (92228) 299, en Weeeel B. Poet, O eet 34, Oosterend, tel. (02283) 896. COURANT Verech(Jnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Midd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW Wethouder Jan Zuidewind van de VVD is ontevreden over de medewer king die hij van de ambtenaren ondervindt bij de uitvoering van zijn beleid. Hij vindt dat „het apparaat" onvoldoende in dienst staat van de gemeen schap en dat het eigenmachtig tegenover het publiek de bepalingen inter preteert hoewel dat de taak is van de gekozen bestuurders. „Zij beperken zich niet tot hun adviseursrol en drukken daardoor een stempel op het be leid". De wethouder uitte deze klacht op de gisteravond in hotel „De Linde- boom-Texel" gehouden jaarvergadering van zijn partij. In een beschouwing die hij wijdde aan de belangrijke problemen waarmee het gemeentebestuur in het afgelopen jaar te maken heeft gehad, stelde hij enigs zins verbitterd vast dat er „meer is voorkomen dan bereikt", daarmee op nieuw doelend op zijn bezwaar tegen de invloed van het ambtenarenapparaat (de derde macht). Zuidewind vond dat ernst moet worden gemaakt met de adviezen in het efficiëncyrapport en betwijfelde of thans wel de juiste mensen op de juiste plaatsen zitten. Gebrek aan mede werking (het woord tegenwerking vond hij te sterk) meende hij met name te be speuren bij de mensen die hem in poli tiek opzicht niet welgezind zijn. Afgezien van het vervangen van men sen vond Zuidewind full time wethou ders een remedie tegen dit verschijnsel. Wethouders die slechts een deel van hun tijd aan him functie kunnen besteden hebben onvoldoende greep op de situa tie. Voor ambtenaren, gebruik makend van hun kennis van zaken en ervaring, is het dan verleidelijk om zich met het beleid te bemoeien. ,,De macht van het bestuursapparaat is omgekeerd evenre dig aan het overwicht van de bestuur ders". Zuidewind („Ik krijg onvoldoende gelegenheid om mijn beleid waar te ma ken") stelde in het vooruitzicht dat hij over deze kwestie op de eerstvolgende raadsvergadering een verklaring zal af leggen. Fietspad Zuidewind onthulde op dezelfde bij eenkomst dat er voorstellen in de maak zijn om de aanleg van het dringend noodzakelijke fietspad naar Oosterend te bekostigen uit de onroerend gocd-be- lasting die daartoe zal worden verhoogd. Het staat thans vast dat de Oosteren- derweg niet tot tertiaire weg zal worden gepromoveerd en dat het fietspad ook niet als „toeristisch" kan worden aan gemerkt zodat alle kosten voor rekening van de gemeente komen. In de huidige situatie is de druk van de onroerend goed-belasting niet hoger dan de oude belastingen (waarvoor de OG-belasting inplaats is gekomen) sa men Het bedrijfsleven betaalt zelfs iets minder. Alleen de recreatiebedrijven worden aanmerkelijk zwaarder belast en zijn daardoor schijnbaar het kmd van de rekening. Volgens Zuidewind gaat het hier echter om het rechttrekken van een onjuiste situatie en kan het systeem evenwichtig worden genoemd. Aardgas Het aantal aansluitingen op het aard- gasnet blijft ver achter bij de verwach tingen. Er zijn thans 2000 aansluitingen. Het staat vast dat de vereiste 2820 aan sluitingen aan het eind van dit jaar niet zullen worden bereikt waardoor de ge meente veel garantiegeld aan het Gas bedrijf De Liefde zal moeten betalen: ƒ180,per aansluiting beneden dit ge tal. Ook dat geld zal waarschijnlijk uit de onroerend goed-belasting moeten ko men, omdat de gemeente zich verplicht heeft het tekort zelf aan te zuiveren. De oorzaken van de geringe animo onderkende Zuidewind: jarenlang is bij herhaling beweerd dat Texel nooit aard gas zou krijgen zodat door duizenden oliestook cv's werden aangeschaft. De meeste mensen voelen er weinig voor deze merendeels nieuwe installaties te laten ombouwen met een prijsverhoging van het aardgas in het vooruitzicht. Ook het verzet van de provincie tegen de ge meentelijke aardgasplannen heeft de zaak geen goed gedaan. Zuidewind zei echter geen spijt te hebben van het be sluit. De gemeente heeft zonder bedenk tijd een kans gegrepen in de wetenschap dat deze mogelijkheid om Texel te hel pen aan het door ieder gevraagde aard gas, zich nooit weer zou voordoen. Jan Zuidewind derde macht Zeer slecht was Zuidewind te spreken over de Texelse installateurs. Zij gaven destijds nadrukkelijk te kennen dit werk zelf te willen uitvoeren, volgden cur sussen om de vereiste bevoegdheid te krijgen maar laten het nu afweten. „Er zijn met hen afspraken gemaakt maar die worden niet nagekomen. We raken steeds verder in het slop. De gemeente probeert er wat aan te doen, maar kan niet dwingend optreden". Het de wind uit de zeilen nemen van hogere overheden die anders zouden in grijpen was Zuidewinds drijfveer ge weest om achter het bestemmingsplan voor het buitengebied te staan. Hij had weinig vertrouwen in de plannen die „de anderen" met Texel hebben en was met name beducht voor het plan voor gewestvorming. Het regelen van plano logische vraagstukken zou dan bij de nieuwe bestuurslaag berusten. „Dus nog minder inspraak". De gemeente heeft 15 hectare agra rische grond nodig om een minder zware bezetting van de bestaande verblijfsrecreatieterreinen mogelijk te maken. Deze grond wordt - in over eenstemming met de concentratiege dachte - gezocht in de direkte omge ving van bestaande kampeer- en huis jesterreinen. Dat was een van de vele nieuwtjes die wethouder Jan Zuidewind aan de open baarheid prijsgaf in zijn beschouing tij dens de gisteravond gehouden WD- vergadering. Het was méér dan een per soonlijke mening want een agrariër in de buurt van De Koog heeft inmiddels een dergelijke hoeveelheid grond aange boden en de gemeente heeft serieuze ALLEEN VOOR MELK UNIE OF HORNA PROOUKTEN OUDESCHILD P. J. Schagen uit Oudeschild ontdekte vrijdag dat de bui tenboordmotor van zijn in de haven lig gende bootje was gestolen. Het was een 2 cylinder Mercury (langstaart) van iVz pk compleet met tank. Het bootje lag afgemeerd voor de loods van Rijkswa terstaat. Donderdag zat de moter er nog. EIERLAND De donderdag in „De Bijenkorf" gehouden verkoping van zelfgemaakte handwerken heeft bruto 2.787,opgeleverd. De organiserende Hervormde vrouwengroepen stellen ƒ500,van dit bedrag beschikbaar voor de evangeliste Betty Smit; de rest is be stemd voor de leprabestrijding. Van de verloting zijn nog enkele prij zen (groen 867 en 896 en rose 920) af te halen bij mevrouw Vonk, Kotterstraat 25 in Oosterend. interesse getoond. Afgezien van de mo gelijke dwang die in deze zal uitgaan van nieuwe wettelijke (kampeer)bepa- lingen vindt het gemeentebestuur de si tuatie op sommige verblijfsterreinen niet aanvaardbaar. Met name op cara vanterreinen staan de eenheden veel te dicht op elkaar wat strijdig is met het streven naar kwaliteitsverbetering van de recreatie. 47.000 in studie De 47.000 slaapplaatsen in 1985 zei de wethouder nog steeds als een „hard" ge tal te beschouwen, maar direkt daarop zei hij van mening te zijn dat dit abso lute maximum vóór 1985 overschreden is. De thans nog beschikbare reserve in het aantal slaapplaatsen is noodzakelijk om de bestaande bedrijven een econo misch noodzakelijke uitbreiding toe te staan. Binnen afzienbare tijd zal de si tuatie in studie worden genomen en moet onder andere worden bekeken hoe het werkelijke aantal recreanten zich ontwikkelt. Zuidewind sloot niet uit dat er meer bedden zullen moeten komen om eenzelfde aantal vakantiegangers te kunnen opvangen als gevolg van het slinken van de gemiddelde groepsgroot te (kleinere gezinnen, meer alleenstaan den die op vakantie gaan, etc.). Zoals be kend hebben de Texelse ondernemersor ganisaties in hun vorig jaar uitgebrachte rapport gesteld dat 60.000 slaapplaatsen nodig zullen zijn om 47.000 recreanten te kunnen ontvangen. Bij de geruchtmakende discussie over het kamperen bij de boer heeft het col lege echter aan de 47.000 slaapplaatsen als maximum vastgehouden omdat an ders andere plannen (zoals met de veer dienst) op losse schroeven zouden ko men te staan. Het toestaan van aanmer kelijke aantallen kampeerplaatsen op boerenerven zou de geringe reserve ten behoeve van de gevestigde recreatiebe drijven doen verdwijnen en Zuidewind (zie vervolg pagina 2) Donderdag a.s. heeft het gemeentebe stuur een gesprek met TESÓ. „Hopelijk vinden wij elkaar", aldus Zuidewind die de wens uitte dat de belangen van de gemeente en van TESO parallel zullen lopen. Hoewel hij medeverantwoorde lijk was voor de beleidsuitgangspunten die de raad onlangs gewijzigd vaststelde, wilde Zuidewind wel inzien dat niemand blij is met het eindresultaat. Het was al bijzonder moeilijk geweest om over deze kwestie in het college de eenheid te bewaren. De raadsvergadering werd echter ge kenmerkt door kortsluiting en verwar ring. Uitersten vonden elkaar op totaal verschillende gronden. Zuidewind zei dat bij de veerdienstdiscussie niet alleen de feiten, maar de politiek een rol is gaan spelen („TESO is een politieke speelbal geworden") en was voor een nieuwe discussie waarbij spijkers met koppen zouden orden geslagen. „Kern vraag is: moet TESO in staat worden gesteld de veerdienst te blijven uitvoe ren". Sint Jan Er zijn plannen voor de verbouwing van het oude bejaardenhuis Sint Jan tot 28 wooneenheden voor alleenstaan den, aldus onthulde Zuidewind toen hij het onderwerp woningbouw aanroerde. Volgens hem zijn de plannen in goede aarde gevallen en zullen in nauwe sa menwerking met het bestuur van Sint Jan verder worden ontwikkeld. Wat met de centrale delen van het bejaar denhuis moet gebeuren staat nog niet vast. Zuidewind voelde ervoor dit ge schikt te maken voor het open bejaar- denwerk, dat thans is ondergebracht in de voormalige bibliotheek. Onlangs kreeg de gemeente een con tingent van 30 woningwetwoningen los. 12 woningen zullen worden gebouwd in „de beschutte sfeer" wat betekent dat ze door een bijzondere bijdrageregeling haalbaar worden voor mensen met een klein inkomen. Nog altijd telt Texel zo'n 200 woningzoekenden. Op en rond Texel verblijven momen teel 6.500 tot 7.000 rotganzen, aldus blijkt uit een vorige week door Natuur monumenten en Staatsbosbeheer uitge voerde telling. Het is niet waarschijn lijk dat het aantal nog verder zal toene men. Vorig jaar was het aantal „Texel se" rotganzen wat hoger: omstreeks 8.000 exemplaren. <k uiart ned«flond spaarspecialisten sinds 1817 OOSTEREND Twee Oosterenders kwamen donderdag in botsing in de bocht Botterstraat-Peperstraat. De To- yota-bestuurder J.T. hield onvoldoende rechts, waardoor hij de uit tegengestelde richting naderende M.W.T. in zijn Re nault 4 raakte. Niemand werd gewond maar beide wagens liepen uitgebreide schade op. De al wat oudere Renault komt waarschijnlijk niet voor reparatie in aanmerking. DE KOOG Op het smalle Mienter- glop bij De Koog waar wegens de smal le en met bomen gebroeide bermen on voldoende uitwijkmogelijkheden zijn, kwamen vrijdag twee Texelse automobi listen frontaal in botsing. Het waren J.F.H. uit Den Burg die een Mercedes- taxi van het bedrijf Kikkert bestuurde en J.P.S. uit Den Burg in zijn Opel Re cord. De aanrijding, ter hoogte van „De Torrebol" had veel schade aan beide wa gens tot gevolg. Er was geen persoon lijk letsel. Herhaaldelijk verdrinken lammeren en hazen in de boczemsloot bij het gemaal Dijkmanshuizen. Oorzaak is de steile beschoeiing die enige tijd geleden werd aangebracht. Dieren die te water raken kunnen niet meer op het droge komen. Gemaalmachinist Jac. Kalf viste het afgelopen weckend vier hazen en een lam op. Toen het Pakt-raarlslid Cor Ellen de kadavers zag kwam hij in aktie. Hij zal Waterschap en gemeentebestuur benaderen met het doel de beschoeiing van de boczemsloot te veranderen. De heer Kalf is het van harte met maatregelen eens want hij is het zat telkens dode dieren voor de rekken van de gemaalinlaat weg te moeten halen. „Het zijn nu voornamelijk hazen maar er zijn dagen geweest dat ik drie of vier lammeren kon ophijsen", aldus Kalf. De foto toont enkele door Kalf geborgen kadavers.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1