Cjrocn *2wartsjexeh in het harL> Ridder Sprenger in ijltempo en met gasboot naar Texel... Heiden van de Sovjet-unie maken herdenking mee 2000 Droomt u óók van'n eigen huis! Rabo betrekt heel Texel bij feestelijke opening ...om de heer S. Bakker te ridderen /paarbank TAXI (02220) Mishandeling VTB-wagen leeggestolen teruggevonden „Aangereden" Duitser reed zelf aan Pontweg blij'ft secundair Gasfles op Meierblis Aanrecht ontvreemd Canadese oorlogsvlieger terug naar Texel DINSDAG 3 MEI 1977 OPLAGE 5300 TEXELSE 90e JAARGANG No. 9174 6 PAGINA'S Uitgave: BV v/h Langeveld De RoolJ Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 2S6, en Wessel B. Post, Oost 34, Oosterend, tel. (02223) 896. COURANT Verschfjnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent Incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW De heer Sietse Bakker (67) is be noemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Vrijdagochtend om half twaalf speldde burgemeester W. H. Sprenger hem tijdens een bijeen komst in het raadhuis de versierselen op. Bijna was daarbij aanzienlijke ver traging opgetreden want de burge meester moest daarvoor uit Haarlem komen, waar hij uit handen van de commissaris van de koningin dezelfde onderscheiding had ontvangen Texels eerste burger, in gezelschap van zijn vrouw, moest ,,als een gek" rij den om de boot in Den Helder te halen. Hij kwam daar om vier minuten over half elf aan en het licht bij de fuik stond op rood. Het betrof een zg. gas boot waar buiten het personeel niemand op mocht. De burgemeester sprong uit zijn auto en bereikte in sprint (Zijn vrouw: „Ik heb hem nog nooit zo hard zien lopen!") de boot, waar de kapitein na enig aandringen en na vernomen te hebben welke koninklijke belangen op het spel stonden, goed vond dat de bur gemeester aan boord kwam en de reis naar zijn gemeente in de stuurhut mee maakte. Mevrouw Sprenger bleef met de auto achter en nam de volgende boot. „Bestuursvergadering" De heer Bakker was inmiddels onder sluwe voorwendselen naar het raadhuis gelokt. Als voorzitter van de Stichting Texels Museum moest hij aanwezig zijn op een bestuursvergadering samen met B. en W. Dat was niet onwaarschijnlijk, want het Natuurrecreatiecentrum kampt met financiële problemen die om een oplossing vragen. Bakker trapte er dus in. In de B. en W.-kamer was inderdaad het college van B. en W. aanwezig als mede de andere bestuursleden van het Texels Museum en burgemeester Spren ger begon dan ook met een toelichting op de problemen. Op een gegeven mo ment wendde hij zich echter tot Bakker en liet hem weten dat het de koningin had behaagd hem tot ridder te benoe men. Deze hoge onderscheiding viel hem ten deel wegens verdiensten van ver schillende aard: zijn bemoeingen met het Texels Museum, later Natuurrecrea tiecentrum en zijn langdurige carrière bij het onderwijs, laatstelijk als hoofd van de o.l. Thijsseschool. Carrière De heer Bakker (geboren in Akkrum) Ridder Sprenger speldt het lintje op bij tidder Bakker. was sinds 1960 bestuurslid van het mu seum en voorzitter sinds 1965. Bij het onderwijs was hij werkzaam van 1928 tot 1975. Nadat de particu liere stichting Texels Museum werd getransformeerd in een gemeente lijke stichting werd Bakker door de Stichting Cultureel Werk voorgedragen als bestuurslid. Onder zijn voorzitter schap kregen de plannen voor de bouw van een nieuw museum vastere vormen. De moeite werd beloond toen C-RM in december 1971 de vereiste subsidie toe zegde. De nieuwe opzet voorziet in nauwe samenwerking op het gebied van natuureducatie met Staatsbosbeheer, Na tuurmonumenten en het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie. Het mu seum ontwikkelde zich tot een van de meest bezochte attracties van Texel. Het aantal bezoekers steeg van 28.800 in 1960, via 88.000 in 1970 tot 112 000 in 1974. Zijn onderwijzerscarrière begon de heer Bakker in zijn geboorteplaats. Daarna ging hij naar Petten (1930) en Winkel (1937). Op Texel werd hij in 1942 hoofd van de o.l. school van De Cocksdorp, in 1947 ging hij naar Oude- schild en in 1951 werd hij hoofd van de Thijsseschool. Bakker was vele jaren De jaarlijkse herdenking op de be graafplaats van de Georgiërs krijgt mor gen een uitgebreider karakter dan ge woonlijk. Dat hangt samen met het be zoek van een delegatie van het Sowjet oorlogsveteranencomité. Ook komt een afvaardiging van de bond van Neder landse militaire slachtoffers. De delegatie van het veteranencomité wordt aangevoerd door generaal S. P. Ivanow. Hij is „Held van de Sow jet- Unie", de hoogste oorlogsonderscheiding die men in Rusland kent. Ook de uitvoe rend secretaris van het comité, de heer A. P. Maresjew is drager van deze on derscheiding. Voorts bevinden zich bij de delegatie luitenant-generaal V. N. Dzhandzhagava (voorzitter van de Georgische sektie van het comité), de heer A. L Feiderow (secretaris van het comité) en V. G. Zhgenti, deelnemer aan de opstand van april 1945 op Texel. Sow jet-ambassadeur Romanov komt ook mee, evenals de militair attaché kolonel A. Rybakow. MARTIEN VAN DE WETERING Speciaal ziekenvervoer per taxi. Laagste tarief. De bond van Nederlandse militaire oorlogsslachtoffers wordt vertegen woordigd door generaal-majoor b.d. F. J. G.-Brackel, kolonel b.d. J. W. Wester- hoff, vice-president F. H. van Eeghen, hoofdbestuurslid C. de Jager en Th. de Mooij. Het gezelschap zal op het raadhuis worden begroet, waarna om 17.00 uur de traditionele kranslegging plaatsheeft op de begraafplaats bij de Hogeberg. In hotel „De Lindeboom-Texel" biedt de gemeente daarna een aperitief aan. Om 19.45 gaat het gezelschap naar de bur ger begraafplaats om daar de herden king mee te maken, die om 20.00 uur begint. Evenals vorige jaren wordt geen stille tocht gehouden, maar degenen die een bloemenhulde willen brengen kunnen dat uiteraard doen. Op de begraafplaats zal wel de gebruikelijke rondgang wor den gemaakt. De kranslegging geschiedt na een Last Post-signaal. De plechtig heid wordt afgesloten met het in top hijsen van de vlag. Op de Texelaars doet de burgemeester het gebruikelijke beroep om vanaf 18.00 uur de vlag halfstok te hangen. De ho- reca-exploitanten worden verzocht er voor te zorgen dat van 19.30 - 20.30 uur hun bedrijvigheid zodanig geschiedt dat hieraan elk vermakelijkheidsaspect ont breekt, o.a. door geen andere muziek ten gehore te brengen dan die van de Ne derlandse radioprogramma's. Om 19 30 uur zullen de klokken luiden. voorzitter van de Texelse afdeling van Volksonderwijs (thans Vereniging voor Openbaar Onderwijs), was van 1967 tot 1973 voorzitter van de Texelse school raad, maakte deel uit van de adviescom missie culturele evenementen basison derwijs en van de studiecommissie sport hal. In de oorlog was de heer Bakker betrokken bij het verzet en nadien een reeks van jaren voorzitter van de Texel se afdeling van de Stichting 1940-'45. Onvervaard Burgemeester Sprenger prees Bakker omdat hij „voor geen kleintje vervaard" is geweest en veel moed, ge duld en optimisme heeft getoond zowel in zijn functie bij het Texels Museum als in zijn 33-jarige onderwij zerscarrière op Texel. De burgemeester die de heer Bakker een aantal jaren in beide functies herhaaldelijk had meege maakt, zei nog nooit met zoveel genoe gen een onderscheiding te hebben uit gereikt. De heer Bakker bracht in zijn dank woord naar voren dat minstens de helft van de eer naar de heer C. G. van Es van de Stichting Texels Museum moest gaan en eigenlijk ook naar directeur G. J. den Haan maar dat laatste kon niet want De Haan is al ridder.Hij liet tevens weten dat hij het welletjes begon te vinden en zijn bestuursfunctie bij de eerstvolgende verkiezing (over twee jaar) zal neerleggen. Nog een ridder Waarna wethouder Jaap Westdorp be kend maakte dat ook burgemeester Sprenger die dag was geridderd. Ook hij was met een smoesje bij commissaris R. J. de Wit ontboden op een zo vroeg tijd stip dat hij met de boot van 7.05 uur moest vertrekken. Burgemeester Sprenger (64) gaat vol gend jaar met pensioen. Per 1 april 1968 werd hij op Texel benoemd. In 1937 stu deerde hij in Leiden af als meester in de rechten. Van 1938 tot 1947 was hij werk zaam op gemeentesecretarieën in Moor drecht en Oudewater. Van 1947 tot 1954 was hij burgemeester van Geervliet- Heenvliet en tot 1968 burgemeester van Oostvoome. Zijn nevenfuncties op Texel: bestuurslid Stichting Texels Museum; gedelegeerde in bestuur Stichting nij verheidsonderwijs voor meisjes; com missaris NV AOT; hoofd bescherming bevolking; voorzitter bestuur NV Lucht vaartterrein Texel; voorzitter Onder- wijscontact Texel; voorzitter Keesom- studiefonds; voorzitter adviescommissie Beatrixschool; bestuurslid Ziekenom roep De Lichtboei; lid studiecommissie sport en recreatie Ver. Ned Gemeenten; bestuurslid Pedagogische Akademie Den Helder en omstreken; lid bestuur Ver. Waddencontact; afgevaardigde in Raad aandeelhouders NV Texelstroom. In Milaan werd donderdagavond een vrachtwagen van de VTB gestolen ter wijl chauffeur W. D. Jimmink elders in de stad zat te eten. De wagen, een gloednieuwe combi, werd later leegge stolen terug gevonden langs de weg naar Bergamo. Een soortgelijk lot ondergin gen drie vrachtwagens van andere Ne derlandse vervoersbedrijven. De Texelse wagen was geladen met stereoapparatuur. Een deel ervan was reeds afgeleverd. Het zeer aanzienlijke verlies zal door de verzekering worden gedekt. Afgezien van de beschadiging die de dieven hebben aangericht om te kunnen wegrijden en de lading eruit te halen, had de wagen geen schade opge lopen. Het leegplunderen van vracht auto's is in Italië aan de orde van de dag. Enkele jaren geleden heeft de VTB het in dezelfde omgeving ook eens mee gemaakt. Een 35-jange Duitser kwam de politie vertellen dat hij zondagavond omstreeks tien uur door een onbekende was aan gereden, met als gevolg aanmerkelijke schade aan zijn Volkswagen. De onbe kende zou zijn doorgereden. De politie vertrouwde het niet en ontdekte dat de man zelf de schade had veroorzaakt door op het kruispunt Elemert-Keesom- laan tegen een op de trottoirrand ge plaatst stalen paaltje te rijden. Hij was waarschijnlijk onder invloed. Het hoeft geen luchtkasteel te blijven. Neem een hypotheek van de Nutsspaarbank. Aflossing aangepast aan uw budget. ai«/t nadadond spaarspecialisten sinds 1817 De Pontweg blijft zijn secundaire sta tus behouden en zal dus niet tot ter tiaire weg worden gedegradeerd, zo blijkt iuit het ontwerp wegenplan dat door de provincie ter visie is gelegd. In het oorspronkelijke wegenplan zou de Pontweg tertiair worden, net als alle locale verbindingswegen. Bij nadere dis cussie en met inachtneming van de bij zondere Texelse situatie is echter beslo ten de situatie ongewijzigd te laten, wat betekent dat de gelden die door de hoge re overheden voor onderhoud e.d. be schikbaar worden gesteld, niet zullen verminderen. Enkele dagen voordat de Meierblis bij De Waal werd ontstoken werd in de brandstapel een nog halfvolle gasfles ontdekt. Als de fles niet zou zijn opge merkt zou deze in het vuur als een bom zijn ontploft en door de scherfwerking mogelijk ernstige verwondingen hebben veroorzaakt. Dat iemand zo dom of mis dadig kan zijn om iets dergelijks op de Meierblis te gooien heeft alom grote verontwaardiging gewekt. De politie overweegt een onderzoek om de her komst van de fles vast te stellen. C.K. uit De Koog deed bij de politie aangifte van mishandeling. Hij zou zon dag bij een caféruzie in „De Toekomst" zijn toegetakeld door B M. De politie stelt een onderzoek in. Het bestuur van de Rabobank Texel wil alle Texelaars betrekken bij de feestelijke heropening van de bank op dinsdag 24 mei. De officiële opening zal plaatsvinden om half drie 's middags in aanwezigheid van een vijftigtal geno digden, waaronder b en w, een hoofd- direktielid, bestuur, raad van toezicht, personeel, architect en aannemers. De openingsdaad zal worden verricht door oud-directeur Theo Graaf als afsluiting van zijn carrière en als hommage voor het werk dat hij in het belang van de bank heeft verzet. Van 16.00- 18.00 en van 19.30 -22.00 uur wordt open huis gehouden voor iedereen die de bank wil bezichtigen. De dertig medewerkers zorgen voor rondleiding, toelichting, een hapje en een slokje. Ieder Texels huisgezin krijgt een uitnodiging om te komen. Feestmiddag Ter gelegenheid van de opening krij gen alle kinderen van de kleuterscholen en peuterspeelzalen een cadeautje. De jeugd van de basisscholen mag op woensdag 1 juni een feestmiddag in de burgemeester De Koning-hal bezoeken. Centrale figuur op deze kindermiddag is de van de TV bekende Indiaan K'luk- kluk. Om voor deze middag een toe gangsbewijs te krijgen moeten de kin deren de hen toegezonden plakplaat verwerken en bij de bank inleveren. Ook voor de 13-18-jarigen heeft de bank een presentje beschikbaar en ver der laat de bank speciaal voor deze ge legenheid een bijzonder fraaie poster maken. Het is een van grote hoogte (41/* km) genomen luchtfoto, waarop heel Texel is te zien. Deze plaat van 45 x 60 cm werd gemaakt door J. Nauta en wordt momenteel bij Langeveld de Rooij gedrukt. Elke bezoeker van het „open huis" en ieder die de toege stuurde bon inlevert, krijgt zo'n poster. Ingrijpend De verbouw van het bankgebouw is buitengewoon ingrijpend geweest, De kosten zijn dan ook ruim tweemaal zo hoog als het bedrag dat met de bouw in 1960 was gemoeid. Belangrijkste wijzi gingen zijn de sterk verbeterde toegan kelijkheid en de beveiliging tegen over vallen. Dat laatste is bereikt door de kassier met zijn kluis in een kogelvrije ruimte op de bovenverdieping onder te bren gen. De verbinding met de balie gaat met buizenpost. Kogelvrij glas kon daardoor in de publieksruimte achter wege worden gelaten wat sympaticker en practischer is. (zie vervolg pagina 2) EIERLAND Uit de tweede woning Muijweg 1 in Zuid Eierland is vorige week een juist geplaatst en nog niet aangesloten RVS aanrecht weggehaald. Eigenaar T. T. Groot jen uit Oudeschild ontdekte het zaterdag nadat hij het aan recht op 24 april voor het laatst had ge zien. Het huis was afgesloten met een hangslot, dat aan twee schroefogen was bevestigd. Dit kon door de dader mak kelijk worden verbroken. Op 13 juni 1943 's nachts om 2 uur stortte de Canadese oorlogsvlieger Ger- rard S. Hutton met zijn vliegtuig op Texel neer. Half mei wil Huston een bezoek aan Nederland brengen en daar bij de plaats bezoeken waar zijn toestel destijds neerkwam. Hij weet zich de plek echter niet te herinneren en deed via de burgemeester van Amsterdam en de VW aldaar een beroep op onze krant. Naspeuringen in ons archief leverde geen gegevens op. In de kranten van die periode is geen melding gemaakt van het neerstorten of neerschieten van een vliegtuig, maar het kan evengoed ge beurd zijn omdat dergelijke feiten op last van de bezetter mogelijk niet ge publiceerd mochten worden. Als er le zers zijn die ons nader kunnen informe ren, worden zij bij deze verzocht met ons contact op te nemen zodat wij Hus ton de plaats en eventuele getuigen kun nen wijzen. Ziekenhuis De ex-oorlogsvlieger, destijds in dienst bij de RAF, woont in het Canadese Ban croft, Ontario. In zijn brief schrijft Hus ton dat hij in juni 1943 samen met acht of negen andere RAF-mensen in een Amsterdams ziekenhuis werd verpleegd. Om die reden wendde hij zich tot de Amsterdamse burgemeester want hij wilde ook „zijn" ziekenhuis terugzien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1