Cjrocn Twartrjexeh in het harL, Voortaan per jaar tien huizen |voor jongeren van 18-25 jaar Denkt u aan hetopknappen van uw huis? Q Matige prijzen op eerste lammerenmarkt Het enige duidelijke alternatief \Nieuwbouw naar overkantse aannemer Nieuw kantoor Noord-West in /paarbank Minister opent RSG-gebouw Ned. caravanclub viert lustrum op camping De Krim ANDRIESSEN DINSDAG NAAR TEXEL „Verpleeghuis Texel" Diefstal van knollen, goudvissen en waterplant Wandel beker voor Scouting Texel Pakje grasboter van 250gram van 2.36 voor Geldig t/m zaterdag 21 mei. KTF-DEK geeft openluchtconcert KIES EEN BETER KABINET, KIES V.V.D., lijst 3 3. VOENSDAG 18 MEI 1977 DPLAGE 5300 90e JAARGANG No. 9178 12 PAGINA'S Uitgave: BV v/h Langeveld De Rooy (postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 ■Redaktie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De ■Koog, tel. (02228) 266 en Wessel B. Post, Burdet- f straat 17, Den Burg. Veractyjnt dinsdags en vr(jdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent Incasso; loe 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Midd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW De woningbouwvereniging Texel zal jaarlijks 20% van het aantal door j haar toe te wijzen huizen uitgeven aan woningzoekenden tussen 18 en 25 Ijaar Dat betekent dat jaarlijks ongeveer tien van dergelijke „jeugdwonin- I gen' zullen worden verhuurd. Het is niet uitgesloten dat ook de gemeente I Texel een dergelijke beleidslijn gaat volgen. Het bestuur van de woningbouwver- eniging ziet de maatregel als compen- Isatie voor de „discriminatie" waaraan I jeugdige woningzoekenden onderhevig I zijn. Om lid van de woningbouwvereni- I ging te worden, moet men tenminste 18 I jaar zijn. Het rangnummer is zo hoog I dat het wel zes jaar kan duren voordat men aan de beurt is. Het uitgeven van jeugd woningen is I een idee van secretaris A. R. Hengst van I de Woningbouwvereniging, die hiervoor op de maandagavond gehouden jaarver- I gadering in de LTS-kantine veel lof I kreeg toegezwaaid. Het zijn „gewone" woningen die voor uitgifte als jeugd- woningen in aanmerking komen. Du- plexwoningen en bejaardenwoningen I vallen erbuiten. Toegegeven werd dat het in beperkte I mate „voortrekken" van jonge woning zoekenden ten koste gaat van ouderen, maar de bestaande situatie werd al ja ren als veel minder bevredigend be- I schouwd. Onderzoek nodig Hoeveel jeugdige woningzoekenden er precies zijn is niet bekend. Voorzitter S. Kooij zei dat dit een van de vragen is waarop een door de gemeente te organi seren woningmarktonderzoek antwoord moet geven. Hij betreurde het dat dit onderzoek waarvan de noodzaak door de gemeente wordt onderkend, nog steeds niet van de grond is gekomen. De ge gevens zijn noodzakelijk voor het wo ningbouwbeleid van de vereniging en dat van andere organisaties die zich op Texel met woningbouw bezig hou den. Met de bouwplannen van de vereni ging gaat het niet erg vlot. Een project van 12 woningwet- en premiewoningen stuitte af op de bouwprijs. In samenwer king met de Stichting Bejaardenzorg Texel is men nog doende met een pro ject dat 18 woningen voor kleine gezin nen, 12 koopwoningen in de zg. beschut te sfeer en een aantal bejaardenwonin gen omvat Voor de beschutte woningen (die goedkoop zijn dank zij extra rijks premie) bestaat zeer grote belangstel ling. Er kwamen 53 aanmeldingen bin nen. Van gemeentewege wordt de toe wijzing geregeld Het- is echter niet ge lukt met een Texelse aannemer tot over eenstemming te komen, de prijs was te Een nieuwe keuken? Centrale verwarming? Geld geen be/«aar. Met een Persoonlijke Lening ran de hoog. De aannemer Van Meer (die op Texel het isolatieproject uitvoerde) liet weten de huizen wel voor de voorge schreven prijs te kunnen neerzetten. Het bestuur heeft in Noordbrabant wonin gen bekeken die door Van Meer zijn gebouwd en had op uitvoering en af werking geen aanmerkingen, zodat men wel met deze overkantse aannemer in zee wilde gaan. Van Meer wilde direkt beginnen, maar het voorzichtige bestuur pleegde toch nog overleg met Haarlem en Den Haag. Dat was maar goed ook, want daar werd ook de prijs van Van Meer bij nadere beschouwing te hoog gevonden. Zodat met deze aannemer opnieuw werd gepraat. Er kwam een lagere prijs uit de bus, maar of de in stanties daarmee wel akkoord kunnen, gaan is op dit moment nog niet bekend. De 18 woningwetwoningen voor kleine (of gebroken) gezinnen komen op een bouwstrook tussen de „46" en de „48" woningen in Den Burg noordwest. De twaalf beschutte woningen zijn in de zelfde wijk achter de l'andbouwschool geprojecteerd Met de door de Stichting Bejaardenzorg te bouwen woningen lig gen de zaken wat makkelijker omdat hier andere regels gelden. Bejaarden zorg is nog in gesprek met aannemer H. Daalder Zonen uit De Cocksdorp en overeenstemming is te verwachten. Vraag naar kleine woningen De woningbouwvereniging heeft al vier jaar geen huizen laten bouwen. Dat er wel behoefte is, blijkt uit de 190 wo ningzoekenden die er nog altijd zijn. Met name als gevolg van de vele echtschei dingen is de vraag naar kleine woningen groot. Voorzitter Kooij vertelde dat be jaardenwoningen ook wel aan met-be jaarde alleenstaanden worden uitgege ven, ook als de betreffende alleenstaan de een vriend of vriendin in huis wil nemen. Een probleem is wel dat de huren voor nieuwbouwhuizen bijzonder hoog zijn. De heer Kooij meende echter dat er toch wel animo voor zal zijn. Als het (zie vervolg pagina 2) CDA-topman Frans Andriessen komt dinsdag a.s. naar Texel voor een infor meel bezoek. Hij zal de gast zijn van liet plaatselijk CDA-bestuur. Andriessen komt naar Texel in ge zelschap van het kamerlid mevrouw J. G. Kraaijeveld-Wouters, specialiste op het gebied van onderwijsproblemen. Beiden zullen omstreeks 10 15 uur per vliegtuig op het eiland aankomen. Met auto's wordt daarop een rit ge maakt langs Oosterend, Oudeschild, De Waal en Den Burg. In elk dorp wordt even gepauzeerd. Om 12.00 uur wordt in hotel „De Lindeboom-Texel" de maal tijd gebruikt en om 13.30 uur brengen beide kamerleden een bezoek aan de Rijksscholengemeenschap (gebouw aan de Elemert) waar met een 60-tal leerlin gen zal worden kennisgemaakt en waar bij over politieke zaken wordt gediscus sieerd. Om 15.00 uur is in hotel „De Lin deboom-Texel" een bijeenkomst waarop ieder welkom is en waarvoor tal van organisaties een speciale uitnodiging hebben ontvangen. Deze bijeenkomst heeft het karakter van een informele re ceptie waarbij gelegenheid bestaat om met de politici van gedachten te wisse len. Vertegenwoordigers van verschil lende organisaties zullen van deze gele genheid gebruik maken om Andriessen en zijn metgezellin te wijzen op de bij zondere problemen waarmee Texel heeft te maken. uiKz/t ncderlond spaarspecialisten sinds 1817 De 245 lammeren die maandag op de eerste lammerenmarkt werden aange voerd hebben ƒ150,tot ƒ170,per stuk opgebracht. Dat was niet bijzonder veel, maar als deze opbrengsten zich op de volgende markten handhaven kunnen de schapenhouders toch niet ontevreden zijn. Vong jaar lagen de prijzen op de eer ste markt aanmerkelijk hoger maar in de weken daarna gingen er tientallen guldens af. Daaruit blijkt eens te meer dat het beeld van de eerste markt met representatief is voor het seizoen. Er is op het ogenblik voldoende gras zodat niet alle boeren hun lammeren zo gauw mogelijk kwijt moeten. Over het alge meen wil men echter graag verkopen want na een periode van hoge kosten (het voer is aanmerkelijk duurder dan vong jaar) zijn de inkomsten welkom. De fotograaf had geen groothoeklens nodig om de totale aanvoer in één beeld te vangen. Het verpleeghuis van de Stichting Sa- men-Eén heeft de naam „Verpleeghuis Texel" gekregen. In het kader van een door het stichtingsbestuur uitgeschre ven prijsvraag is deze naam ingestuurd door mevrouw A. J. Coutinho-van Reij- endam uit Den Burg. Zij heeft inmid dels een platenbon ontvangen. De 28-jarige H.H. die vorige week in brak bij Electrohuis en direkt daarop kon worden aangehouden, heeft bekend ook dahliaknollen, goudvissen en een waterplant te hebben gestolen. De dah liaknollen en de waterplant haalde hij weg bij hoveniersbedrijf Halsema aan het Gerritslanderdijkje en de goudvis sen uit het vijvertje van de familie De Jong. De politie trof de dahliaknollen nog bij H. in huis aan. De vissen en de plant was gestolen in opdracht van H.H.v.d.K. die als verontschuldiging op gaf dat hij geprobeerd had deze beno digdheden voor zijn vijvertje op norma le wijze te kopen maar niemand had za ken willen doen Na een nachtje cel en verhoor is H. op vrije voeten gesteld. De politie had aan hem de handen vol want er is ook een aanklacht wegens mishandeling tegen hem ingediend. Bij de op zaterdag 14 mei gehouden St. Joriswandelmarsen in Leiden heb ben de padvinders van „Scouting Texel" (de Jeroengroep) beslag gelegd op de beker die was uitgeloofd voor de deel nemers die „van-het-verst" kwamen. Van de 4.000 deelnemers waren het de Texelse jongelui die de bokaal vol trots mee naar huis mochten nemen. Minister Jos van Kemenade van On derwijs zal dinsdag 23 augustus om 11.00 uur het nieuwe gebouw van de Rijks scholengemeenschap aan de Emmalaan- Haffelderweg officieel in gebruik stel len. De bewindsman heeft zich bereid verklaard hiervoor naar Texel te komen als logisch gevolg van het feit dat het noodgebouw voor de RHBS in 1957 door zijn voorganger Cals in gebruik werd gesteld. De opening is het begin van een week vol festiviteiten waarbij leerlingen, oud leerlingen en ouders zijn betrokken. 2.09 ALLEEN VOOR MELK UNIE OF HORNA PRODUKTEN Voor de vijfde heer houdt de Neder landse caravanclub (NCC) een zg. „scha penkamp" op Texel. Deze keer niet op De Bremakker maar op De Krim bij De Cocksdorp. De organisatie is weer in handen van Jan en Annie Klomp. Om streeks 100 caravans zullen in het kader van dit gebeuren naar Texel komen. In overleg met TESO komen en gaan ze gespreid waardoor het vervoer per boot geen problemen oplevert. Omdat het de vijfde keer is, krijgt het programma een extra feestelijk karak ter. Donderdagmiddag a.s. om 14.00 uur wordt het schapenkamp officieel ge opend. Voor de middag vermeldt het programma wandeltochten en 's avonds vertoont de heer E. Loerakker uit De Cocksdorp zijn dia-serie „Mooi Texel" in de kantine van De Krim. Vrijdag worden excursies gemaakt onder lei ding van mensen van Staatsbosbeheer, 's Middags is er een rondrit en een wan deltocht en vrijdagavond maken de ca- ravanners het zich gezellig in de Krim- kantine. Voor zaterdag staat een vaar- en vistocht met de TX 88 op het pro gramma. Ook wordt de kotter TX 66 be zichtigd om de gasten een indruk te ge ven van zo'n modern vissersvaartuig. De toneelvereniging Nieuw Leven uit Ou deschild voert 's avonds in het Eier- landsche Huis het blijspel „Toffe Toni" op. Zondagochtend wordt het kamp offi cieel gesloten. Toiletgebouw Het kamp valt samen met de inge bruikneming van het nieuwe toiletge bouw op „De Krim". Het is een bijzon der goed geoutilleerde voorziening ge worden: 170 m2 en niet alleen voorzien van toiletten en douches maar ook van gescheiden wascabines en make-up ruimte. Het gebouw wordt centraal ver warmd in verband met het gebruik in voor- en naseizoen. Volgend jaar zal een gelijksoortig tweede gebouw worden neergezet, waarmee het bestaande cam pinggedeelte van De Krim dan de best denkbare centrale voorzieningen heeft. Onder leiding van Hans Mulder geeft het Koninklijk Texels Fanfarekorps- DEK maandagavond 23 mei een open luchtconcert in Den Hoorn. Bij de be jaardenwoningen „Den Andel" wordt een populair programma ten gehore ge bracht. Bij slecht weer wordt het con cert gegeven in het dorpshuis. IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIII IIIUII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII is de V.V.D. Uw stem op ons geeft U zekerheid dat er een andere regering komt met een andere koers; geeft U zekerheid voor een verstandig en zuinig beleid; is kiezen voor vrijheid, werk en samenwerking. BRWiniiiiiiiiiiuiiiiiiiiiimiimiDiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiinnniniiiiiuiiinmniniiuiiiiinHiMiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiniiiiniiiiiiiiiiHmiwHiimiiiiiuiiiili

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1