Cjroen 2.wurtsjexeh in het Stroomverbruik op Texel groeide in 1976 met 6,1 pet. Circus Renz begon reeks voorstellingen in De Koog Streng toezicht op veiligheid installaties I Politie „oerend hard" Twee Texelse vogelboeken tegelijk Jongens stalen en sloopten motor Lichtgewonde bij vechtpartij Rode Autobianchi gezocht h®$ÊL VRIJDAG 22 JULI 1977 OPLAGE 5300 Uitgave: BV v/h Langeveld De Rooy Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 I Redaktie: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, De iJ Koog, tel. (02228) 266 en Wessel B. Post, Burdet- 'T straal 17. Den Burg. tel. (02220) 3543. 90e JAARGANG No. 9195 PAGINA'S Verschijn» dinsdag» en vrijdags. Postgiro 652 Abonnementsprijs f 10.30 p. kw. 4- 70 cent Incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Mldd. Bank. Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW In 1976 is het stroomverbruik op Texel met 6,1% gestegen. Dat is minder sterk dan in 1975, toen een groei met 8,6% werd gesignaleerd. Dat laatste percenta ge was echter een reaktie op het jaar van de energiecrisis waarin sprake was van een groei met slechts 3,72o.a. als I gevolg van het gedeeltelijk uitschakelen van de straatverlichting. Volgens direc- I teur B. Kleinhuis van de N.V. Texel- stroom wijst niets erop dat er binnen- kort een kentering komt in de groeiende I vraag naar elektrische energie. Texel I houdt wat dat betreft gelijke tred met I de landelijke ontwikkeling. Het dezer dagen verschenen jaarver- I slag van Texelstroom maakt melding I van de verdere gelijkstelling van de Texelse en overkantse stroomtarieven. I Dit jaar is de laatste fase van die aan- I passing aan de orde. Eind 1977 hoeft I Texel zich dus niet meer gediscrimi- I neerd te voelen. Er blijft overigens wel I een verschil in de hoogte van het nacht- I tarief waar dat wordt gecompenseerd I door een lager vastrecht, waardoor een I gemiddeld gezin op Texel per jaar toch I evenveel uitgeeft aan elektriciteit dan I een gezin elders in Noordholland. Het groeiende verbruik werd vooral I gesignaleerd in de gewone woonhuizen: I een accres van 12,1%. Dit wordt o.a. ver klaard door de opmars van de kleuren televisie (die tweemaal zoveel stroom gebruikt als een zwart-wit toestel en (door het i.v.m. de langdurige zomer hitte) intensiever werken van vrieskis ten en koelkasten. Twee storingen In het verslagjaar deden zich twee storingen voor: een in januari als gevolg van een breuk in een koelwaterpomp en één in december door een breuk in de koelwaterleiding. De storingen waren van betrekkelijk korte duur. Het lang durig stroomloos worden van het hele eiland (zoals recentelijk gebeurde in New York) door bijv blikseminslag is waarschijnlijk onmogelijk In de centrale is alles dubbel uitgevoerd zodat bij een defekt spoedig op reserve kan worden overgeschakeld. Maar de kwetsbaarheid is vooral klein door het ringnettensy- steem waardoor bij een kabeldefekt, binnen korte tijd via een andere rich ting stroom kan worden toegevoerd. Diesel In het jaarverslag wordt uiteraard melding gemaakt van de capaciteitsver- groting van de centrale door het bij plaatsen van een dieselaggregaat. Zoals bekend is dit aggregaat op dit moment nog niet in werking omdat zich bij het j proefdraaien een ernstig defekt voor deed waardoor de motor terug moest naar de fabriek. De gerepareerde diesel is inmiddels weer op Texel en zal begin augustus proefdraaien. Bij het dekken van de elektriciteitsbehoefte worden de ze zomer ondanks de vertraging geen problemen verwacht. In tegenstelling tot eerdere mededelingen van andere zijde Iets dat echt even de voorpagina van de Texelse Courant moet halen is het onlangs verschijnen van twee nieuwe boeken Op zichzelf is dat niet zó bijzonder, ware het niet dat beide boeken over de vogelpopula tie van Texel handelen. En dat, na dat jaren lang totaal niets op dit ge bied van de drukpersen rolde Het ene boek .Texel Vogeleiland werd geschreven door de broers Adnaan en Lieuwe Dijksen Voor het andere ..Texel. Uniek vogelparadijs in de Waddenzee" tekenden Jan P Strijbos (nestor van de Nederlandse ornithologen) en fotograaf Werner Layer Zonder twijfel zijn beide boeken de aandacht meer dan waard. Het boek van de gebroeders Dijksen werd reeds besproken in de Texelse Courant van afgelopen dinsdag. In deze krant wordt iets over de in houd van het boek van Stijbos en Layer verteld. is er altijd vanuit gegaan dat de behoef te in 1977 ook zonder extra voorzienin gen nog gedekt zou kunnen worden. Volgend jaar zal de nieuwe diesel waar schijnlijk wel nodig zijn. Texelstroom produceerde totaal 36.422.670 kWh. De waterfabriek produ ceerde 725.762 m3 gedurende 7 895 pro- duktieuren. Het is gelukt 't vervuilings- probleem van de ontziltingsinstallatie onder de knie te krijgen waardoor een stabieler bedrijf met hoger rendement werd verkregen. Oliegebruik Texelstroom „bereidt" elektriciteit voornamelijk uit zware (zwavelarme) stookolie. Daarvan werd in 1976 16,5 miljoen kg gebruikt en 71.000 kg gasolie (voor de noodaggregaten in Den Burg en Oudeschild). Het 10 kV hoogspanningsnet op het eiland onderging verdere uitbreiding en verbetering. Er werd in 1976 ruim 4.000 meter kabel in verwerkt en er werd een begin gemaakt met het verzwaren van de noordelijke verbinding door een 3 x 150 mm2 aluminium 10 kV kabel te leg gen van de centrale in Oudeschild naar Oosterend. De totale lengte van het hoogspanningsnet bedroeg eind vorig jaar 211 458 meter. Ook het laagspan- ningsgedeelte van het distributienet werd verbeterd en uitgebreid. Keuringen In het jaarverslag wordt melding ge maakt aan de bijzonder grote aandacht die het keuren van elektrische installa ties kreeg. Er werden 1.181 keuringen uitgevoerd. Scherpe controle kregen ook diverse recreatieterreinen voor wat be treft naleving van veiligheidsvoorschrif ten. Hieruit vloeiden belangnjké verbe teringen voort. Gebruikelijk is dat een huisinstallatie wordt gekeurd als iemand verhuist Dat gebeurde in 308 gevallen en in 54% van de gevallen bleek de installatie niet aan de in de loop der jaren steeds strenger geworden eisen te voldoen De praktijk is dat zo'n installatie buiten werking wordt gesteld totdat in de verbeteringen is voorzien. Openbare verlichting Na vijf jaar praten werd met de ge meente Texel overeenstemming bereikt over overdracht van de openbare ver lichting. De straatverlichting valt nu onder de zorg van de gemeente. Dat be tekent dat men in geval van klachten niet meer naar Texelstroam moet bellen maar naar Gemeentewerken. Texelstroom tracht zo efficiënt moge lijk te werken In het kader daarvan werd bereikt dat nu 83% van de afne mers hun stroomrekening automatisch per postgiro of bank betalen. Texelstroom is een belangrijke werk gever. Er werken nu 62 mensen, het dubbele van 1970. In de centrale is 35 man werkzaam. De overigen zijn aktief bij administratie. De totale (bruto) per soneelskosten bij Texelstroom over schreden in het verslagjaar de drie mil joen gulden. Tekort Het exploitatietekort van Texelstroom bedroeg over 1976 ruim 4,2 miljoen gul den, een gevolg van de hogere produk- tiekosten en de plicht om de tarieven gelijke tred te laten houden met die van elders in Noordholland. Het tekort wordt door de provincie gedekt. De to tale opbrengst aan stroom bedroeg 4,8 miljoen, de waterproduktie voor het PWN 3 miljoen. De totale exploitatie kosten van Texelstroom beliepen 13 mil joen. De groep Texel van de Rijkspolitie heeft onlangs de beschikking gekregen over twee snelle terreinmotoren voor surveillancedoeleindcn. Het zijn 250 cc Honda-machines die meer dan 120 km per uur rijden. In mul zand en ander on gunstig terrein geven ze geen problemen waardoor ze overal op Texel kunnen opereren. Smalle duin- en bospaadjes, tuunwalweggetjes, het strand en de rijwielpaden kunnen dank zy de motoren beter in de gaten worden gehouden. De baby-olifant Tanja tijdens de matinee die Circus Rens woensdag in De Koog gaf Met de komst van Circus Renz heeft Texel sinds woensdagmiddag, toen de eerste voorstelling gegeven werd op nieuw een van de weinige oude Neder landse circussen op haar grondgebied. Renz dat al eerder op Texel was koos opnieuw het terrein aan de Koger Ni- kadel uit om de tenten op te zetten. moet echt iets gepresteerd worden om volle zalen te trekken. De eerste voorstelling bleek in ieder geval een succes. Texel bezorgde Circus Renz woensdagmiddag een uitverkocht huis. De voorstellingen van Circus Renz zijn iedere dag om 15.00 en 20.00 uur. De laatste dag (zondag) wordt alleen om 15.00 uur een voorstelling gegeven. Het woord circus heeft altijd een ze ker aureool om zich heen dat herinnert aan vroeger. Hoe was het ook weer: felle kleuren, schelle lampen, het zaagsel in de piste, de clowns, de glamour, het ap plaus van een enthousiast publiek. Renz is zo'n circus hoewel daarbij niet verge ten moet worden dat de strijd om het bestaan ook in dit geval erg hard is. Er Nederlandse origine Circus Renz is van puur Nederlandse origine. Het werd in 1911 opgericht door A N. van der Vegt sr. Klein begonnen (in een houten kiosk) is Renz uitgegroeid tot een van Nederlands grootste circus sen. Er zijn op dit moment 20 personen verbonden aan circus Renz. De directie is nog steeds in handen van een telg van de circusfamilie Van der Vegt. Op dit moment zwaaien Arnold van der Vegt en zijn vrouw Marina er de scepter. Zij doen dit in samenwerking met Paul van der Vegt, een broer van Ar nold. Paul verzorgt de afdeling publici teit van het circus. Tijdens de voorstel ling komt hij als clown (August) zijn opwachting binnen de piste maken. Ar nold heeft de algehele leiding en treedt zelf op in enkele paardendressuurnum- mers. Hij is tevens de opperstalmeester van Circus Renz. Chapiteau Dit jaar bezoekt Circus Renz 200 Ne derlandse gemeenten waarvan nu ook Texel weer eens deel uitmaakt. Gingen er vroeger 300 personen in de houten „circuskiosk", in 1977 zijn er zitplaatsen voor ongeveer 3.000 personen. Ze zijn ondergebracht in een gloednieuwe cha piteau, die geheel automatisch in onge veer een uur wordt opgezet. Het vervoer van Circus Renz gaat met 20 vrachtau to's en 20 aanhangwagens. Er trekken tevens 20 woonwagens en caravans met de stoet mee, waarin artiesten en mede werkers hun onderkomen hebben. On der de 70 personen die in dienst zijn van dit moderne circus zijn naast artiesten tevens automonteurs, reklamemensen, dierenverzorgers, musici, pisteverzor gers, chauffeurs, keukenpersoneel, men sen voor de roadmanaging, en toemee- leiding. Boodschappenlijstje Er gaat nogal wat om in een circus om er voor te zorgen dat er 'n voorstel ling gegeven kan worden. Bij Circus Renz heeft men de beschikking over die- selagregaten die een vermogen van 150 kW stroom leveren. Verder is er aan drinkwater elke dag zo'n 3.000 liter no dig. En op het boodschappenlijstje dat dagelijks voor de fourage van de dieren wordt ingeleverd staat nogal wat. Aan vers voedsel wordt per dag ingekocht: 100 kilo runder- en lamsvlees, 200 kilo sla, appels, wortelen en bananen, 1.000 kilo hooi en stro, 100 kilo haver en an der krachtvoer enz., enz. Als toeschouwer in de piste zal men weinig van deze onderdelen van het be drijf, dat Circus Renz is, kunnen mer ken. Daar kan men getuige zijn van de resultaten van al deze krachttoeren ach ter de schermen. De optredens van leeuwen, tijgers, olifanten Friese heng sten, pony's en slangen. Het werk van de clowns en wat er verder zoal bij Circus Renz te zien is. Maar op de gewone weg doen de on opvallend en grijs uitgevoerde motoren het uiteraard ook best. Daar kunnen ze in sommige gevallen zelfs meer effekt sorteren dan de bekende politieauto's die al van grote afstand zijn te herken nen waardoor onder andere te hard rij dende bromfietsers ongestraft blijven. Vier wachtmeesters van de groep Texel heben enige maanden geleden hun mo torrijbewijs gehaald om met dit nieuwe vervoermiddel te kunnen optreden. Het is een proef, maar nu al kan worden ge zegd dat de motoren in een behoefte voorzien en de groepscommandant zal dan ook zeker trachten er blijvend over te beschikken. Op de foto de wachtmeesters Peter Nieuwenburg en Gerard van Heusden surveillerend in het tuunwallenland- schap van de Hogeberg. Door oplettendheid van enkele men sen in Den Hoorn konden woensdag middag twee Amsterdamse jongens worden aangehouden, die een brom fiets hadden gestolen. Nader speurwerk van de politie bracht aan het licht dat de jongens (16 en 17 jaar )vorige week ook al een Duitse „Moped" mee- De twee jongens hadden de Duitse tweewieler vrijwel volledig gesloopt. De schade wordt geschat op ongeveer ƒ2000,Aan de (Nederlandse) brom fiets werd voor 70,kapotgemaakt. De daders zijn in de loop van don derdag door hun ouders opgehaald. Alarmerende telefonische berichten bereikten de politie dinsdagavond uit ,,De Toekomst" in De Koog omdat daar bij een vechtpartij een Chinese man met een mes in de rug gestoken zou zijn. Zo erg bleek het achteraf niet te zijn, alhoewel er wel een lichtgewonde was, die met een gitaar een klap op zijn hoofd had gehad. De heer S. uit De Cocksdorp deed bij de politie aangifte van beschadiging van zijn auto die dinsdagmiddag op een parkeerplaats in De Cocksdorp had ge staan en vermoedelijk door een rode Autobianchi aangereden werd. Na de botsing reed deze door. De gezochte auto moet aan de rechter achterzijde schade hebben. De politie verzoekt ge tuigen om inlichtingen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1