Cjroen 'kwartsJexels in het harL, Waterverbruik steeg met 60 miljoen liter Echt bruidspaar bij Boerenbruiloft Brief uit 1974 bezorgt talloze problemen Dodelijk ongeval op Postweg Jaarverslag Trap mag nog niet bouwen Ernstig geval van dierenkwelling Brandje bij paal 16 Autodichtheid Sportvissersboot gestrand Kleuterschool Oosterend wordt verbouwd ƒ1150— voor CVO-school TAXI (02220) 2000 /RIJDAG 5 AUGUSTUS 1977 I OPLAGE 5300 90e JAARGANG No. 9199 6 PAGINA'S Uitgave: BV v/h Langeveld De Rooy E Postbus 11 - Den Burg, Texel Telefoon 2741 1 Redaktle: Harry de Graaf, Pellkaanweg 75, De I Koog, tel. (02228) 266 en Wessel B. Post, Burdet- I straat 17, Den Burg, tel. (02220) 3543. Ver»ch(jnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent Incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned Mfdd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW Blijkens het onlangs verschenen jaar- I verslag 1976 van het Provinciaal Water leidingbedrijf Noord-Holland (PWN) was I de totale hoeveelheid reinwater, die dat I jaar alleen op Texel werd verbruikt 11.141.186 m3. Er deed zich in vergelijking I met 1975 een stijging voor van 59.298 m3. De totaalhoeveelheid door het PWN- I pompstation in Den Burg afgeleverde I water (1.141.186 m3) wordt volgens het jaarverslag opgesplitst in 439.188 m3 [eigen produktie en 701.998 m3 leverin- gen door de waterfabriek van de Texel- stroomcentrale in Oudeschild. Er werd in 1976 gemiddeld per et- [maal 3 118 m3 water in het waterlei- jdingnet gepompt. Dit gemiddelde was I het jaar daarvoor nog 2.964 m3 De ma ximale hoeveelheid water die vorig jaar 1 op één dag werd verstrekt was 6.902 I m3 (was 6.562 m3) en het minimum van I 1976 bedroeg 1.782 m3 (was 1799 m3). Gewijzigde dosering Volgens de nadere toelichting die het jaarverslag van het PWN geeft, kon de waterfabriek in 1976 zeer constant wa- J ter toeleveren. Dit goede resultaat werd I vooral bereikt door een gewijzigde do- I sering van de hulpstoffen. De oorspronkelijke geringe dosering zwavelzuur die aan het water toege- voegd werd om ketelsteenvorming te verhinderen, nam men nog iets terug I Het kwam nu op 80%, waardoor een [ander nadeel, namelijk de corrosiesnel- heid werd onderdrukt. Het gevolg hier- 1 van was dat er nog minder mogelijk- heden waren tot afzetting van corrosie- produkten. Verstoppingen, die zich eer- der voordeden konden hierdoor worden I vermeden. In de zomermaanden kon, over het geheel genomen altijd de maximale produktie worden behaald. Dit was l mede een gevolg van een verschuiving Ivan de grote onderhoudsbeurt naar het voorjaar, waardoor de installatie in het zomerseizoen in een optimale conditie [verkeerde. Persput Tegen het einde van het jaar werd be- [gonnen met de voorbereidingen voor de Dinsdagmiddag rond half vier ont- I stond brand in het stro van het Alesia- paadje nabij paal 16. Door optreden van toeristen en mensen van Staatsbosbe heer kon het vuur spoedig worden ge doofd. In totaal gingen slechts enkele vierkante meters hei in vlammen op. De brandweer die na de alarmering met drie wagens uitrukte, reed geruime tijd in de omgeving van het Westerslag rond maar kon geen spoor van de brand ontdekken. Men keerde toen on- I verrichterzake terug in de waan dat het een loos alarm betrof. Later hoorde men van Staatsbosbeheer, dat er wel degelijk brand was geweest. Gelukkig was het bijzonder beperkt gebleven, doordat omstanders de zaak razendsnel met scheppen zand blusten. Omdat hierover tijdens de vorige raadsvergadering vragen werden ge steld zijn B en W eens nagegaan hoe het zit met de autodichtheid per km in Ne derland en op Texel. Men kwam tot de conclusie dat Texel alleen tijdens de topweken van het zomerseizoen ca. 47 voertuigen per km herbergt. In de voor afgaande en achterliggende periode is dit getal aanzienlijk lager. De verhou ding autodichtheid/weglengte voor ge heel Nederland is 44 voertuigen. 5 De cijfers waar men bij de bereke- ning voor het gehele land van is uitge- gaan zijn van 1 januari 1975 toen er I 3.824.000 motorvoertuigen in Nederland I rondreden. Door de totale weglengte van Nederland (86.354 km) op dit getal te delen kwam men op 44 voertuigen per km. Op Texel is het wegenbestand 263 km. Het aantal motorvoertuigen op het .1 eiland wordt in de periode juni/half juli op gemiddeld ongeveer 9500 „vreemde" voertuigen gesteld. Met inbegrip van de v Texelse auto's en motoren wordt dit een totaal van 12.500, ofwel een verkeers- dichtheid van 47 per km. Het college I wijst er op dat dit cijfer uitsluitend tij dens 2 a 3 topweken in het seizoen van toepassing zijn. installatie van een persput even ten zuiden van Den Burg (inmiddels vol tooid). Met deze persput wil men na gaan of de problemen bij piekleveringen in het toenstenseizoen kunnen worden opgelost door een deel van het water, afkomstig van „Texelstroom", in het stille seizoen onder een daar ter plaatse aanwezige dichte keileemlaag op te slaan en later terug te winnen. De al dus gevormde voorraad zou dan kunnen worden aangesproken tijdens de hoge verbruiken in het toeristenseizoen, voornamelijk in de maanden juni t/m augustus. Moksloot Het PWN-jaarverslag geeft naast de cijfers over het afgeleverde water ook het totaal van de ruwwaterproduktie in dee Mokslootvallei. Dit was vorig jaar 456.277 m3 tegen 424.665 m3 in 1975. De hoogste waterstand in de Mok sloot was 1.81 m -j- NAP en de laagste nul. In 1975 waren deze getallen respec tievelijk 2.20 m -f NAP en 1.15 NAP. Dinsdagmiddag liep de voormalige TX 47 „Annie" aan de grond op de Razende Bol. De stranding werd ver oorzaakt door twee mannen, die vanaf het schip waren gaan zwemmen en op de zandplaat terecht kwamen. Bij po gingen de twee drenkelingen weer aan boord te krijgen, strandde de „Annie". Het scheepje kon later weer op eigen kracht vlot komen. De „Annie", eigendom van de heer Van Walrooijen uit Oudeschild was dinsdag met vijftien sportvissers voor een vistocht de zee op gegaan. In de omgeving van de „Razende Bol" wilden twee mannen gaan zwemmen, maar eenmaal te water raakten ze spoedig in de sterke stroming (ca. 8 km), die hen naar de zandplaat trok. Met veel moei te wist de „Annie" beide mannen weer aan boord te krijgen, maar zat toen zelf vast en kon pas tijdens de na enkele uren opkomende vloed loskomen. Het vaartuig liep rond half negen dinsdag avond de haven van Oudeschild binnen. Behalve verfschade aan de kiel had de .Annie" geen averij opgelopen. Ook de paarden, die het bruidspaar naar de Groeneplaats brachten kregen een lekkernij toegestopt Voor Saskia Krosenbrink (22) uit Win terswijk en Jaap Lap (24) uit Den Hoorn was woensdag een van die dagen in een mensenleven, die men niet licht vergeet. Zij waren het die tijdens de folkloris tische Boerenbruiloft op de Groene plaats in Den Burg officieel In onder trouw gingen. In tegenstelling tot verleden jaar, toen alle kandidaten het lieten afweten en er een I2V2-jarige bruiloft werd ge vierd, stond er woensdagmiddag op het podium voor het Texelse raadhuis dus een „echt" bruidspaar. Wat Jaap Lap betreft was de rit die met antieke koetsen naar het centrum van Den Burg werd gemaakt „gesneden koek". Hij was het immers, die in het verleden enkele malen als koetsier op de bok zat als een ander bruidspaar onder het oog van honderden nieuws gierigen ging aantekenen. Nu zat Jaap Lap zelf in de koets met de Gelderse Saskia Krosenbrink (gekleed in een jurk uit 1850) aan zijn zijde. Voordat zij, gevolgd door hun fami lieleden het podium betraden, maakten bruid en bruidegom eerst een rondje Het gemeentebestuur heeft de raad gevraagd het door de fa. Gebr. Trap in gediende beroep tegen de aanhouding van een bouwvergunning voor 14 zomer huisjes nabij Oosterend ongegrond te verklaren. Hiermee wil men tijd scheppen om deze aannemer gelegenheid te ge ven met een plan te komen, dat wel aan de eisen van het bestemmingsplan bui tengebied voldoet. Het gaat hier om een zaak, die al een hele tijd loopt en reeds door het vorige college van B en W werd behandeld. Men beloofde destijds (1974) medewer king aan het plan om in twee fazen een aantal zomerhuizen te bouwen. De eer ste fase (De Noordel) is inmiddels vol tooid en de fa. Gebr. Trap meende nu recht te hebben op een bouwvergunning voor de overige 14 zomerhuisjes. Hoewel het college dit Oosterender aannemersbedrijf best terwille zou wil len zijn, zit men nu voor het blok. Men heeft evenwel gezocht naar een oplos sing in de geest van de brief die B en W op 25 juli 1974 aan Trap verstuurde. Het tweede naast „De Noordel" ge legen terrein is 8.260 m2 groot. „De Noordel" zelf meet 12.390 m2. Om nu 'n tussenoplossing te vinden, hebben B en W voorgesteld de twee naast elkaar lig gende terreinen als een geheel te be schouwen. Omdat het Bestemmingsplan Buiten gebied pas werd behandeld nadat de eerste fase van de bebouwing (15 huis jes) voltooid was, moest de tweede fase ervan aan dit Bestemmingsplan worden getoetst. Dit betekende dat iets minder dan de helft van de grond (40%) niet bebouwd zou mogen worden, maar „groen" moest blijven. Op deze manier zouden er dus geen 14 zomerhuisjes ge bouwd kunnen worden. Dit kan ook niet als beide terreinen samengevoegd zouden worden. GS In het pre-advies dat B en W nu aan de raad hebben gestuurd, wordt er on der andere op gewezen dat de mogelijk heid bestaat dat Gedeputeerde Staten problemen geven. Men stelt dat de firma herhaaldelijk op het indienen van een aanvaardbaar bouwplan is ge wezen en dat dit bij de aanvraag voor 14 zomerhuisjes dus niet het geval is. Het college wil daarom de bouwver gunning voor de bungalows aanhouden totdat het bestemmingsplan buitenge bied onherroepelijk is goedgekeurd. In dien de aanvraag in alle opzichten er mee in overeenstemming is, kan dan eventueel door middel van een zg. art. 50 lid 8 procedure op het bestemmings plan worden vooruitgelopen. Het college stelt dat het terrein dan in overeenstemming met de voorschrif ten (van het bestemmingsplan buiten gebied) moet worden ingericht. Het laatste te bebouwen terrein zal dan als het ware moeten „goedmaken" waar in volgens deze normen de gerealiseer de bebouwing tekort schiet. Er wordt aan toegevoegd, dat er dan voor het tweede terrein een zodanig bouwplan (zie vervolg pagina 2) langs het publiek dat op de Groene plaats was samengestroomd. Daarbij overhandigden zij de koetsiers een „hartversterkertje" en kregen de paar den een lekkernij toegestopt. De heer G. Pansier, Texels ambte naar van de Burgerlijke Stand belichtte op zijn gebruikelijke wijze het leven van het bruidspaar, dat op 23 septem ber definitief in het huwelijk zal treden. Hij memoreerde dat schapenfokker Jaap Lap (Texelskr kan het niet) zijn Saskia in Den Hoorn ontmoette. Saskia Krosenbrink (bankbediende in Winters wijk) kampeerde toen op de camping Loodsmansduin. Later trof het tweetal elkaar weer in pension Happy Days. De heer Pansier zei in zijn toespraakje tot Jaap en zijn Saskia dat het in het leven beslist niet altijd rozengeur en B en W hebben de gemeenteraad ge vraagd goedkeuring te hechten aan de plannen van de Stichting Algemeen Christelijk Kleuterschool te Oosterend om een leidsterkamer en een berging te mogen bouwen in het schoolgebouw aan de Mulderstraat. Men acht het bo vendien wenselijk dat in verband met de verschillende voorzieningen nieuw meubilair wordt aangeschaft. De totale kosten van een en ander bedragen on geveer ƒ76.000, Op het verzoek de thans in het school gebouw aanwezige hal te mogen uit breiden tot een gemeenschapsruimte werd negatief gereageerd. Het college vindt dat het aanbrengen van een der gelijke ruimte in een semi-permanent gebouw als dit onverantwoord is. Er wordt aan toegevoegd dat er boven dien onzekerheid bestaat met betrek king tot het tijdstip en de manier waarop de integratie kleuteronderwijs en basisonderwijs een feit wordt. B en W zeggen voorts dat uit het oog punt van verkeersveiligheid voor de kleuters een verplaatsing van de aan de drukke Mulderstraat gelegen ingang naar de niet voor auto's toegankelijke Botterstraat zeer gewenst is. maneschijn zou zijn, ondanks alle goede bedoelingen. Hij citeerde daarbij iemand die hem eens had ingefluisterd: „Het huwelijk is bar moeilijk, maar zonder mijn vrouw zou ik het toch niet redden". De heer Pansier voegde er aan toe, dat men zich niet blind moet staren op de grote publieke belangstelling die er nu op de Groeneplaats was. „Wel prachtig natuurlijk, maar denk aan de toekomst. Immers, in een geslaagd hu welijk stelt het publiek geen belang". Toen de Texelse ambtenaar van de Burgerlijke Stand beide toekomstige echtelieden daarna vroeg elkaar het ja woord te geven, deden zij dit zonder mankeren. Saskia was zelfs iets te vlug Woensdagnacht kwam de politie na een tip van omwonenden op het spoor van een ernstig geval van dierenmishan deling, waarbij een jonge hond met een stomp mes een strot was afgesneden. De dader bleek H. H. uit Den Burg, die later verklaarde dat de hond volgens hem aan schurft leed. De erbij gehaalde dierenarts constateerde evenwel dat het dier kerngezond moest zijn geweest. Buurtbewoners tipten de politie toen zij om ongeveer 3 uur 's nachts door langdurig hondegejank uit hun slaap werden gehaald. Het door merg en been gaande geluid kwam volgens deze ge tuigen vanuit het huis, waar H. een kamer huurt. H. die later door agenten aan de tand werd gevoeld, bekende het dier gedood te hebben omdat het schurftig zou zijn. Daarna had hij de hond in een stuk plastic gewikkeld en nabij de Huishoudschool in een ondiepe kuil begraven. H., die al meer met de politie in aan raking is geweest, kreeg een proces ver baal wegens ernstige dierenmishande ling. B en W hebben de gemeenteraad ge adviseerd akkoord te gaan met het toe kennen van een bedrag van ƒ1150, aan de CVO-schopl om een zg. Orff- muziekinstrumentarium aan te schaf fen. Een en ander is in overeenstem ming met de Lager Onderwijswet van 1920. Bi] een ernstig verkeersongeluk op de Postweg kwam woensdagavond de 49- jarige Duitse vakantieganger F. P. uit Ramsbach om het leven. De man werd door een inhalende automobilist aange reden toen hij op het tracee van de Post weg liep. Het slachtoffer moet op slag dood zijn geweest. De bestuurder van de personenauto, een militair, liep lichte verwondingen op. De wagen raakte total loss. Het ongeluk vond plaats ter hoogte van boerderij „De Vooruitgang", toen de militair een andere auto inhaalde en daarbij verblind werd door een te genligger uit de richting De Cocksdorp. Na de bosting kwamen zowel slacht offer als auto aan de rechterzijde van de weg in de sloot terecht. Het kostte de politie veel moeite het slachtoffer te identificeren, maar in de loop van don derdagochtend kon worden vastgesteld dat de man de Duitse vakantieganger F. P. uit Ramsbach moest zijn. Hij kam peerde met zijn gezin op camping „De Driehoek". MARTIEN VAN DE WETERING Speciaal zickenvervoer per taxi. Laagste tarief.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1