Cjrom kwartsJexels in het Vandaag denken aan Vrouw moet been missen na aanrijding Vliegtuig stortte neer; piloot omgekomen „Eenwording kerken gaat op Texel veel te langzaam" Ds. S. de Roest in afscheidspreek: nuu/poorbonh Paard schrok: auto beschadigd Schietoefeningen Diefstallen Westerduinen weer vrij toegankelijk Nieuwe cursus recreatiesportleider DINSDAG 16 AUGUSTUS 1977 OPLAGE 5300 90e JAARGANG No. 9202 4 PAGINA'S Uitgave: BV v/h Langeveld De Rooy Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 fUdaktle: Harry de Graaf, Pellkaanweg 75, De Koog, tel. (02226) 266 en Wessel B. Post, Burdet- itraat 17, Den Burg, tel. (02220) 3543. Verschijnt dinsdags an vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent Incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW Het uitgebrande wrak van het toestel, een half uur na het ongeluk. De 22-jarige Henk van Gorssel uit Zwolle is gisterochtend om het leven gekomen toen het vliegtuigje, waarmee hij een reclamesleep zou oppikken, op het vliegveld Texel neerstortte. Het (gehuwde) slachtoffer was in dienst van Tessel Air B.V. Het toestel, de Piper Cub PH-TIN was gehuurd van de zweefvliegclub Texel. Ondanks zeer snelle aktie van het vliegveldpersoneel brandde het geheel uit. Oorzaak van het ongeluk was de te lage snelheid, waarmee de piloot de reclamesleep heeft willen oppikken en optrekken. Bij de klim raakte het overtrokken, zwenk te schuin weg en plofte van een hoogte van ongeveer veertig meter neer. Waarom piloot Van Gorssel, die der gelijk werk al geruime tijd deed, met te lage snelheid vloog, zal altijd wel een raadsel blijven. Het is niet uitgesloten dat hijzelf wel voldoende gas heeft wil len geven, maar dat een technisch man kement een rol heeft gespeeld. Hij heeft zelf wel gemerkt, dat er iets mis was, want direct na het oppikken koppelde hij de reclamesleep weer los. Toen was het echter al te laat. Tientallen mensen waren getuige van deze ontstellende gebeurtenis. Haven meester J. C. de Bruijn, zijn zoon en twee parachutisten, kwamen onmiddel lijk met de nieuwe bluswagen van het vliegveld in aktie. In minder dan een minuut waren zij ter plaatse (het toestel kwam op korte afstand van de hangar neer) en doofden de vlammen met poe der en „light water". Er bestond nog DE KOOG Een op de Epelaan ge parkeerde Citroen 2CV liep zondagmid dag aanzienlijke schade op toen deze werd geraakt door een paard en wagen. De wagen schuurde langs de zijkant van de auto, omdat het paard een on verwachte zijdelingse beweging maakte toen het schrok van een blaffende hond. De wagen werd bestuurd door J. L. uit Den Hoorn, die huiswaarts keerde na te hebben deelgenomen aan het carrousel rijden van de paardensportvereniging. Op 17 uitwijkdatum 18 augustus van 13 tot 16 uur en op 22 augustus van 9 tot 16 uur gaan resp. H.M. Overijssel en H M. Groningen schieten in sector 045- 075 graden rechtwijzend met een straal van 9 mijl vanuit het hoge geleidelicht Nieuwe Haven. 'n Goed spaarplan maakt wensen sneller bereikbaar. Dat kan bij de .M 1 uue/t nededond spaarspeciaüsten sinds 1817 even hoop dat Van Gorssel kon worden gered, omdat hij nog vage tekenen van leven vertoonde, nadat hij uit het wrak was gehaald. Een marinehelicopter uit Den Helder werd gealarmeerd met de bedoeling het slachtoffer naar het zie kenhuis over te brengen. Toen het toes tel arriveerde was echter reeds vastge steld dat de jonge piloot was overleden. Ook als het toestel niet in brand was gevlogen, zou hij om het leven zijn ge komen, want bij het neerkomen had hij reeds dodelijke verwondingen opge lopen. Per helicopter arriveerde korte tijd later vier man van de dienst lucht vaart van de rijkspolitie; zij stelden het bij vliegtuigongelukken gebruikelijke onderzoek in. Het oppikken van een reclamesleep gaat als volgt in zijn werk. De kabel, waaraan de reclameletters zijn beves tigd, wordt horizontaal opgehangen tus sen twee lange palen. Het sleeptoestel komt laag aanvliegen, pikt met een haak de kabel op en trekt de reclame sleep aldus de lucht in. Starten met een toestel, waaraan de sleep reeds is be vestigd, is onmogelijk. Het oppikken van een sleep is een routinehandeling, die op het vliegveld reeds honderden keren is uitgevoerd. De laatste keer dat zich een soortgelijk ongeluk als dat van gisteren voordeed was op 13 april 1954. Toen gebeurde het bij het oppikken van een sleepzak voor schietoefeningen. In de nacht van vrijdag op zaterdag werd uit de fietsenstalling van camping „Loodsmansduin" het voorwiel van een fiets ontvreemd. Gedupeerde is de va kantieganger N. W. J. Dezelfde nacht werd op Loodsmans duin de tent opengesneden van toerist C. K. uit Keulen. Vermist werden een portemonnee met DM 30,een twee persoons luchtbed, een slaapzak en een transistorradio. Van een in de Kogerstraat te Den Burg geparkeerde auto werd de buiten spiegel afgesloopt. De bij het kruispunt Westerslag- Nattevlaksweg staande kiosk werd vrij dagavond door onbekenden opengebro ken. Er werd voor een paar tientjes aan snoepgoed en kleingeld meegenomen De schade, die de daders aanrichtten, was aanmerkelijk hoger. Vrijdagavond werd ook een op het parkeerterrein bij paal 9 staande Volks wagen opengebroken. Ook het dashbord kastje werd opengemaakt. De daders konden niets van hun gading vinden; er werd althans niets vermist. De schade, die zij veroorzaakten, beloopt echter omstreeks 300, NOG DEELNEMERS WELKOM VOOR VOS-CURSUS Voor de VOS-cursus. die op 13 sep tember a.s. van start gaat in het zaaltje bij de Doopsgezinde kerk in Den Burg, kunnen nog enkele deelneemsters wor den toegelaten. Belangstellenden moe ten zich uiterlijk 1 september hebben opgegeven bij mevrouw H Prins-Vrou- we, Weverstraat 48, tel. (02220) 2124. EIERLAND De 28-jarige mevrouw G. Weber uit Wegberg-Schönhausen werd zaterdagmiddag bij een verkeers ongeluk zo erg aan een been gewond, dat het in het ziekenhuis moest worden afgezet. De Duitse botste met haar mo tor tegen een landbouwtrekker, die vanaf de Postweg het erf van hoeve „Weilust" wilde oprijden en daarbij geen voorrang gaf aan het tegemoet komende verkeer. De door de Texelaar Z bestuurde trekker kwam met een hooipers uit de richting Den Burg. Uit tegengestelde richting naderde de vrouw op de motor, direct gevolgd door haar 30-jarige echtgenoot die ook op de motor reed. Ook omdat de trekkerbestuurder geen richting had aangegeven, kwam diens manoeuvre voor de twee motorrijders volkomen onverwacht. De vrouw pro beerde nog door abrupt bijsturen met de trekker mee te draaien, maar ze kwam met nog hoge snelheid tegen de trekker terecht, waarbij haar linker been tussen het grote wiel van de trek ker en motor werd gemangeld met het genoemde gevolg. Een voorbijganger legde een noodverband aan om de slag aderlijke bloeding tot staan te brengen Het natuurreservaat De Westerdui nen, waartoe ook de Bleekersvallei be hoort is sinds het afgelopen weekend weer vrij toegankelijk voor publiek. Uiteraard moet wel van wegen en paden gebruik worden gemaakt. In de Blee kersvallei geldt zelfs het gebod dat men zich uitsluitend mag bevinden op de aangegeven paden (rondwandelingen). Met uitzondering van De Muy en De Geul zijn nu alle reservaten van Staats bosbeheer weer te betreden. Wat de broedresultaten in de Westerduinen be treft, wan gemeld worden dat de vogel stand zich hier heeft gehandhaafd, met uitzondering van de wulp en het paapje, die in aantal wat achteruit liepen. Voor het eerst is geconstateerd dat de zilver meeuwenstand niet verder is toegeno men. maar dat gebeurde niet op de juiste wijze, waardoor het bloeden doorging. De toevallig passerende medisch student Anton de Porto (23) uit Den Burg, kwam te hulp, waardoor hij de vrouw het leven redde en bereikte dat zij in betrekkelijk goede konditie het zieken huis bereikte. Het was echter al direct duidelijk, ook voor de vrouw, dat het been niet kon worden behouden. Haar echtgenote kwam ook te vallen, maar liep geen kwetsuren van betekenis op. Het ziet er naar uit dat de cursus recreatiesportleider A die eerder dit jaar geen doorgang kon vinden medio sep tember of begin oktober van start gaat. De cursus stond oorspronkelijk voor april op het programma maar kon toen niet doorgaan omdat de Stichting Texel se Sportraad geen kans zag een docent aan te trekken. De nieuwe cursus zal, op vrijdagavond en zaterdagmorgen in de LTS-kantine en in de Burgemeester De Koninghal, worden gegeven. Het minimum aantal deelnemers is 15. Belangstellenden die nen in het bezit te zijn van diploma ABO voor sportleiders. Vooral voor de verenigingen van Texel is het aanstellen van sportleiders die te zijner tijd over dit A-diploma gaan be schikken erg belangrijk. De verenigin gen kunnen dan namelijk de maximale subsidie (33V3°/o) in de kosten van de lei ding krijgen. Deelnemers aan de cursus kunnen in de kosten hiervan ook een subsidie van 33V3°/o krijgen. Het is dan wel noodzakelijk dat ook de betreffende vereniging 33V3°/o voor haar rekening neemt. Inclusief studiemateriaal belopen de kosten per cursist ongeveer ƒ250, Inlichtingen over het een en ander zijn te verkrijgen bij de afdeling cultu rele zaken op het raadhuis, telefoon (02220) 3041 of op kamer 304. nu maar over alles eens moet zijn. Net als in een goed huwelijk mogen er best meningsverschillen van opvatting zijn. Het elkaar aanvaarden staat dat niet in de weg. Van belang is dat men elkaar serieus neemt, ook al omdat alleen dan mag worden verwacht dat niet-kerke- lijken de christenen serieus nemen. Dominee De Roest had wat dat be treft ook zeer bemoedigende ervaringen opgedaan in de afgelopen vier jaar. Hij zei dat er zelfs dingen waren gebeurd die nog maar kort geleden onmogelijk leken zoals de interkerkelijke advents- en lijdensdiensten, het Avondmaal met medewerking van de R K. pastor en het omgekeerde: een Eucharistieviering waarbij de Hervormde predikant was betrokken. Verwachtingen vervuld Na afloop van de drukbezochte dienst (zie vervolg pagina 2) Zoals bekend vertrekt dominee De Roest naar Usselo na bijna vier jaar voorganger te zijn geweest van de N.H. gemeente Den Burg. Zijn veranderde gezinsomstandigheden waren er de oor zaak van dat hij zijn werk in een totaal nieuwe omgeving wilde voortzetten, een stap waarvoor bij de gemeenteleden be grip bestaat, al wordt het vertrek van de zeer populaire predikant algemeen betreurd Ds. De Roest zei in zijn preek als een voorrecht te beschouwen „bood schappenjongen van de here God" te zijn al gaf hij toe, zich ook wel eens af te vragen of al die diensten, catechesa- ties, huisbezoeken, preken en gesprek ken nu wel wat uithaalden. Hij was dan Velen maakten na afloop van de dienst van de gelegenheid gebruik om afscheid te nemen van dominee en mevrouw De Roest. Dominee S. de Roest heeft een krachtig beroep gedaan op de christenen van Texel om snel een eind te maken aan de nog bestaande scheidslijnen tussen de diverse kerkgenootschappen. De kerken groeien naar elkaar toe maar op Texel gaat dat volgens de predikant veel te langzaam. In de preek van zijn zondagmiddag gehouden afscheidsdienst liet dominee De Roest blijken dat het voor christenen een logische plicht is elkaar te aanvaarden. Het thema van zijn preek was Romeinen 15:7 „Daarom aanvaardt elkaar zoals Christus ons aanvaard heeft tot heerlijkheid van God". I De predikant drukte zich uit in krach tige termen. Hij sprak van grenzeloze hoogmoed die veelal het aanvaarden van de ander in de weg staat. Ook bin nen de kerkgenootschappen mankeert daaraan nog heel wat. Daarbij wees de predikant op het feit dat leden van de Hervormde kerk uiteenlopende politieke voorkeuren hebben. Maar de een aan vaardt dat maar al te vaak niet of nau welijks van de ander. Dominee De Roest noemde dat een vreselijk kwaad. „Chris tus heeft alle mensen in al hun ver scheidenheid aanvaard en is hen tege moet getreden. Hoe kunnen wij ons dan aanmatigen de ander niet te aanvaarden omdat hij van een andere kerk is of een andere politieke voorkeur heeft?". De scheidene predikant zei dat een omme keer noodzakelijk is, een mentale veran dering. echter steeds tot de konklusie gekomen dat er toch wel voldoende zaad in vruchtbare aarde viel om de moed er in te houden. Voorkeursthema Het thema van tal van predikaties en gesprekken was de liefde van God voor de mensen, ongeacht wie zij zijn. En het daaraan onverbrekelijk verbonden ge bod om elkaar lief te hebben. Ds. De Roest zei met nadruk dat dit helemaal niet hoeft te betekenen dat iedereen het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1