(jroen ZwarL-Jexels in het harL, Jac. Betsema na acht uur zwemmen behouden aan land I I Aanstelling jeugdwerker op de lange baan? Meeste mensen hadden duiker al afgeschreven 1 1 Adspirant-studenten organiseren kinderkermis Hell Drivers op Texel Koersen vreemde valuta Texelse Courant werd op Wieringen gedrukt Zon, maan en hoog water Mededeling van het P.W.N. aan de afnemers op Texel VRIJDAG 19 AUGUSTUS 1977 OPLAGE 5300 TEXELSE 90e JAARGANG No. 9203 6 PAGINA'S Uitgave: BV v/h Langeveld De Rooy Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Pelikaanweg 75, Do Koog, tel. (02228) 266 en Wessel B. Post, Burdet- straat 17, Den Burg, tel. (02220) 3543. COURANT Vortch(|nt dinsdags en vrjjdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent Incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 40 et per mm excl. 4% BTW Terwijl haast iedereen er al ernstig rekening mee hield, dat ze hem nooit meer levend zouden terugvinden, stapte sportduiker Jac. Betsema (34) uit Oudeschild om half drie in de nacht van dinsdag op woensdag behouden aan land. Acht uur lang was hij vermist geweest en hadden de reddingmaatschappij, marine, politie en tal van particulieren naar hem gezocht. Zijn terugkeer betekende het eind van een voor familie en bekenden martelende periode van toenemende ongerustheid. Zij maakten veel zwaardere uren door dan Jac. Betsema zelf, die geen ogenblik in paniek is geweest, en zelfs totaal niet vermoeid of verkleumd was. Profiterend Van de kennis van de zee, zijn nuchtere instelling en zijn ijzersterke gestel, keerde hij op eigen gelegenheid, drijvend en zwemmend, in zijn woonplaats terug, waar hij zijn doodongeruste vrouw Addy (30) even later het gelukkigste moment van haar leven bezorgde. Jac. Betsema praat over zijn avontuur alsof het een doodnormale gebeurtenis was. Maar het hindert hem wel dat het zoveel tijd heeft gekost want hij had dinsdagavond vloerbedekking willen leggen in zijn woning aan de Tromp straat Historisch wrak Samen met zijn vriend Arnold Looyer uit Den Burg was Betsema dinsdagmid dag omstreeks vier uur met de rubber boot vanuit de haven van Oudeschild vertrokken naar een punt in de Wad denzee, aan de andere kant van de Texelstroom, pal ten oosten van Oude schild. Bij de ondiepte De Bollen, in de zg. Binnenscheer ligt hier het wrak van een omstreeks 1730 gezonken zeilschip waarop de twee al meerdere malen hadden gedoken en er interessante sou venirs hadden uitgehaald. Betsema, ge woonlijk aktief als schipper-eigenaar van de TX 38 „Branding", had een vrije week die hij had gereserveerd voor sportduiken en het opknappen van zijn woning, 's Morgens en een dag eerder waren ze al bij het circa tien meter diep liggende wrak geweest en 's middags moest het er weer van komen, want het zicht onder water werd steeds beter. De twee hadden geen spijt van hun tweede bezoek, want toen ze na ruim een kwar tier varen met de 40 km per uur varen de rubberboot op de met een eigenge maakte boei gemarkeerde plaats aan kwamen en afdaalden, bleek dat ze on der water meer dan twee meter zicht hadden, wat voor de Waddenzee erg goed is. Zo lang mogelijk Ze gebruikten dan ook de volle tijd van ongeveer 75 minuten die de inhoud van de luchtcylindèrs hen toestond om hun onderzees speur- en graafwerk te verrichten. Menig interessant voorwerp werd omhoog gebracht. Toen Looyer weer in de boot stapte omdat zijn lucht op was, bleef Betsema weg. Looyer liet de buitenboordmotor draaien, wat op de zeebodem goed te horen is en wordt be schouwd als oproep om onmiddellijk bo ven te komen. Maar er gebeurde niets. Looyer besefte dat Betsema nu niet meer over lucht kon beschikken en liet de motor al rondjes draaiend nog een tijdje grommen, tot zijn verontrusting ook zonder resultaat. Op drift Op dat moment was Jac. Betsema als gevolg van de zeer sterke ebstroom al een heel eind bij de boot vandaan en dreef veilig rond. Maar dat kon Looyer riet weten. Hij hield er rekening mee dat zijn vriend in het wrak bekneld of verstrikt was geraakt, wat zeker fataal zou zijn geweest. Maar het was even goed mogelijk dat hij op drift was ge raakt en het zou dan niet moeilijk rijn hem te vinden. Een half uur nadat hij uit het water was gekomen voer Arnold Looyer terug naar Oudeschild, waar op het clubschip de marine werd gewaar schuwd met het verzoek een redingshe- licopter te sturen. Daarop ging de ma rine pas in nadat dit verzoek onder^ steund was door de rijkspolitie waar door het geruime tijd duurde voordat de aktie op gang kwam. Ook de strandred- dingboot Ida Mary uit De Cocksdorp en de motorreddingboot Suzanna uit Den Helder werden naar het zeegebied rond De Bollen gedirigeerd. Op eigen initia tief gingen ook eigenaars van verschil lende plezierboten de zee op. Arnold Looyer stapte aan boord van de politie- boot RP4. Het urenlange zoeken op de steeds woeliger wordende zee bleef zon der resultaat en moest worden gestaakt Omstreeks half acht werd Jac. Betse ma gepasseerd door een mosselkotter uit Bruinisse. Ondanks zwaaien met zijn opvallende zwemvliezen en het toen nog uitstekende zicht werd de duiker niet opgemerkt. Het schrille geluid van het bij het zwemvest behorende fluitje kwam niet boven het lawaai van wind, water en scheepsmotor uit. Korte tijd later zag Jac. Betsema de marineheli- copter rondvliegen en bij het vallen van de duisternis ook de lichten van de po- litieboot, de reddingboten en de andere schepen die bij de zoekaktie waren in geschakeld. Het zoeken was echter ge richt op een veel te zuidelijk gebied. Kennelijk heeft iedereen het effect van de sterke vloedstroom onderschat. Betsema: „Ik zag telkens die helicop ter in mijn richting komen, maar voor dat hij boven me zat was hij al omge draaid. Ik deed alles om op te vallen. Ik dacht: kerel vlieg nou wat verder, dan kun je me oppikken en dan ben ik ten minste op tijd thuis. Toen het donker was geworden en ik geen helicopter en boten meer zag snapte ik dat ze het zoe ken hadden gestaakt en ckt ze pas de toen het zo donker was geworden dat op het water niets meer viel te onderschei den. Het was de bedoeling de volgende dag aanvang vijf uur verder te speuren. Ook zou dan een duikploeg van de ma rine naar het wrak gaan om te zien of het lichaam van Betsema zich hierin be vond. Vrij algemeen heerste de veron derstelling dat Betsema om het leven was gekomen, maar dat in ieder geval zijn stoffelijk overschot moest worden gevonden. Niet alleen om een eind te ma ken aan de onzekerheid maar ook om dat de verzekering anders niet zou uit keren Te ver Achteraf bleek dat Jac. Betsema na 'Kijn duik eerder boven water was ge komen dan Arnold Looyer, zij het op reeds zo grote afstand van de rubber boot dat hi] de daaraan bevestigde lange lijn niet meer heeft kunnen grijpen. Jac Betsema: „Dat was op zichzelf he lemaal niet erg. Ik wist dat ik heus wel weer op een of andere manier behouden aan land zou komen, maar ik was wel ongerust over Arnold, want ik dacht dat die ook ergeiis rondzwom". Jac. Betsema deed zijn luchtcylindèrs, de daarbij behorende automaat en de loodgordel (gezamenlijke waarde ƒ1.500,af en kon terwijl hij rustig op zijn zwemvest dreef zijn toestand nuchter onder ogen ziende. Omdat hij de Waddenzee kent als zijn broekzak zag hij precies waar hij zich bevond. Hij wist dat hij door de vloed zeer snel in noordoostelijke richting werd gevoerd, verder van huis. Voorlopig zou het zin loos zijn om te trachten terug te zwem men, een reaktie die al menige drenke ling fataal is geworden. Het zou wel uren gaan duren, maar dat hinderde niet want in zijn duikpak bleef Jac Betsema goed op temperatuur. „Als ik een tijdje had gedreven werd het wel koud, maar dan zwom ik weer een paar minuten zodat ik weer warm was. Ik heb zelfs geen koude voeten gekregen". volgende dag zouden terugkomen. Ik dacht: op jullie kan ik niet wachten. Ik doe het zelf wel Tegen middernacht begon de ebstroom te lopen en bijna vanzelf werd Jac. Betsema richting Texel gevoerd. Ken merkend voor de nuchtere rust waarin de drenkeling verkeerde was dat hij helemaal niet probeerde zo snel moge lijk ergens op Texel aan land te komen maar persé naar Oudeschild wilde. Pro fiterend van de stroom en rustig oost waarts zwemmend, koerste hij op de ha venlichten van Oudeschild af. Bij de misthoorn op het zuidelijke havenhoofd stapte hij op de dijk. „Niet op het an dere havenhoofd want anders moest ik een eind omlopen om thuis te komen". Met de zwemvliezen onder zijn arm stapte Jac. naar de Trompstraat waar hij zich meldde voor het raam aan de ach terzijde van de woning. Zijn vrouw, moeder, schoonmoeder en andere fami lieleden die daar in steeds somberder stemming de uren aftelden, dachten een ogenblik dat ze een geestverschijning zagen maar toen Jac. laconiek grappen makend binnenstapte had ieder het ge voel te ontwaken uit een langdurige nachtmerrie. Aankomende studenten van de Delft- sche Studenten Bond houden maandag middag 29 augustus in de Wezentuin te Den Burg een kinderkermis. Van 16.00 tot 19.00 uur zijn alle kinderen van ba sisschool-leeftijd daar welkom. De kinderkermis bestaat uit vele soor ten sport en spel zoals balonblazen, zak- lopen, bliklopen, touwtrekken, eilopen, etc. Deelname is gratis. Omdat het eve nement na schooltijd wordt gehouden, wordt gerekend op veel deelnemers. Be langstellende anderen zijn uiteraard ook welkom. Het organiseren van de kinder spelen is onderdeel van de kampeer- vakantie die de studenten momenteel op Texel doorbrengen. Op het terrein langs de Nikadel in De Koog worden vrijdag, zaterdag en zon dag voorstellingen gegeven door het In ternationaal Sensatie Festival. Dit ge zelschap, ook bekend onder de naam Hell drivers geeft dagelijks voorstellin gen om 20.00 uur, terwijl, er op zondag tevens om 15.00 uur een matinee is. Op het programma van dit sensatie festival dat al eerder op Texel te zien was, staat onder andere een „Stunt Cars Show". Daarnaast zullen de „Belgische Hercules" John Massis en de Joegosla vische „Cascadeur" te zien zijn. John Massis zal tonen dat hij een vrachtwagen met zijn tanden verplaat sen kan. „Cascadeur" wordt als levende fakir in een waterbassin ten tonele ge voerd. Bovendien zal hij zijn kunnen als „vuurvreter" tonen. Woensdagavond deed zich een ernstig defekt voor met de pers waarop de Texelse Courant wordt gedrukt. Omdat reparatie geruime tijd in beslag zou nemen zag het er even naar uit dat de krant niet of veel later zou uitkomen. Geluk kig vonden we onze collega's van de Wieringer Courant in Hippoly- tushoef bereid het karwei uit te voeren. Donderdagochtend werd het zetsel van de acht pagina's per eerste gelegenheid naar Wieringen gebracht. Het zag er vanmorgen naar uit dat het als alles meeliep zou lukken de krant op tijd klaar te krijgen. Mocht u de krant toch later krij gen dan u gewend bent, dan bie den wij daarvoor bij voorbaat onze excuses aan met verwijzing naar het bovenstaande. Red. De zon komt 21 aug. op om 6.33 uur en gaat onder om 20.52 uur; 24 aug. op om 6.38 uur en onder om 20.46 uur. Maan: 22 aug. E.K.; 28 aug. V.M. Westduitse marken Franse francs Belgische francs Zwitserse francs Zweedse kronen 100 ƒ103,50 100 48,50 100 6,69 100 99,75 100 54 Hoog water ter rede van Vrijdag 19 augustus Zaterdag 20 augustus Zondag 21 augustus Maandag 22 augustus Dinsdag 23 augustus Woensdag 24 augustus Donderdag 25 augustus Vrijdag 26 augustus Zaterdag 27 augustus Oudeschild: 1.00 en 12.32 1.02 en 13.12 1.30 en 13.31 1.59 en 14.02 2.34 en 14.51 3.42 en 16.17 5.20 en 17.54 6.57 en 19.22 8.19 en 20.33 Oostenrijkse schillingen 100 14,72 Amerikaanse dollars 1 2,41 Engelse ponden 1 4,17 Italiaanse lires 10.000 26,50 Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. Laag water valt gemiddeld 6.15 uur na hoog water. Tijdens de vergadering van het cen traal bestuur van de Stichting Cultureel Werk Texel is duidelijk geworden dat een aantal bestuursleden zich er aan ergert dat de aanstelling van een jeugdwerker op de lange baan ge schoven dreigt te worden. Oorzaak van dit alles is dat Texel door de pro vincie niet als regio wordt aangemerkt waardoor er van die kant niet vol doende subsidie loskomt. Met name Frans Schellinger toonde zich maandagavond nogal geïrriteerd toen het onderwerp jeugdwerker ter sprake kwam. Hij herinnerde er aan dat de gemeenteraad al in 1975 met een principebesluit was gekomen maar dat er eigenlijk nog niets veranderd is. Schellinger pleitte daarom voor priori teit en vond dat als de provincie niet over de brug komt de gemeente er voor moet opdraaien. „Er zijn voor minder belangrijke zaken wel fininciële midde len aanwezig dus waarom voor een jeugdwerker niet?" Het hele probleem blijkt te draaien om het feit dat de provinciale Stichting voor Ontwikkeling Kop van Noordhol land (StOK) niet van plan is Texel als regio aan te merken. Het is hierdoor vrijwel onmogelijk dat het eiland in een samenwerkingsverband komt. Volgens de StOK is Texel te klein en zullen de Texelaars voor verschillende zaken, zo als een jeugdwerker „naar de overkant moeten". Een voorstel van de gemeente om op Texel een zelfde regeling als in bijv. Regio Waterland toe te passen werd Profijt Wethouder J. J. Westdorp reageerde op de feiten met de opmerking dat Texel jarenlang profijt heeft gehad van dè eilandpositie maar dat hoe langer hoe meer blijkt dat „het allemaal teruggeno men wordt". In de discussie die aan de opmerking van Westdorp vooraf ging mengden zich J. de Graaf, Piet Zijm en Gelein Jansen die ook lieten weten de huidige gang van zaken verre van aangenaam te vinden. Roagerend op hun opmerkingen zei administrateur G. Oskam dat de ge meenteraad in 1975 een voorstel had aargenomen waarbij de kosten voor een jeugdwerker voor 90°/o door de provin cie worden gedragen. De resterende 10% zou dan voor rekening van de ge- menete Texel komen. Het onlangs geda ne verzoek spreekt van een fifty-fifty basis maar ook daarvoor blijkt de pro vincie niet te voelen. Gelein Jansen stelde voor het Texelse aandeel nog groter te maken waardoor de gemeente meer eisen zou kunnen .stellen. Schellinger steunde Jansen wel maar vond dit toch een zaak van minder be lang. Hij zei dat de aanstelling prioriteit moet hebben en dat de kosten voor een jeugdwerker in ieder geval opgevoerd moeten worden. Op de nieuwe begroting Na een opmerking van Westdorp dat de begroting daartoe op andere posten besnoeid zou moeten worden verklaarde Schellinger dat die wijzigingen dan maar zo beheerst mogelijk uitgevoerd moeten worden. Tenslotte beloofde de heer Oskam de financiële kant van de zaak nog eens uitgebreid te zullen bekijken en er later op terug te komen. (zie vervolg pagina 2) Sinds begin juli geldt op het eiland een verbod tot het sproeien van tuinen en het wassen van auto's. Dat verbod wordt met ingang van 19 augustus opgeheven. Het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland (P.W.N.) dankt U zowel voor het getoonde begrip voor, en de verleende medewerking aan de noodzakelijke drinkwaterbesparende maatregel. Directie van het P.W.N.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1