Cjroen kwartsJexeh in het harL, De Eendracht gaat over op produktie van Goudse kaas Drie stemmen tegen opknappen woningen in Kerkesteeg GS STEMMEN TOCH IN MET„LANDSCHAPSGELD" Orde op geldzaken Deel personeel vloeit af maar geen ontslagen SÊ zpoofbonk Direkteur Dijkstra naar Heerhugowaard Jongen viel van vrachtauto TAXI (02220) 2000 VRIJDAG 2 SEPTEMBER 1977 OPLAGE 5300 90e JAARGANG No. 9207 10 PAGINA'S Uitgave: BV v/h Langevetd De Rooy postbus tl - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Pelikaanuveg 75, De Koog, tel. (02228) 266 en Wessel B. Post. Burdet. straat 17, Den Burg, tel. (02220) 3543. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent Incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW Zuivelfabriek De Eendracht blijft, maar zal de produktie van Edammer kazen staken. Eind november wordt in plaats daarvan overgeschakeld op Goudse kazen van 16 kg in een zodanige hoe veelheid dat de totale jaarlijkse melkproduktie van Texel (ongeveer 30 miljoen kg per jaar) ervoor nodig is. Deze kazen brengen als zg. speciaalprodukt naar verhouding meer op en bij de produktie zijn minder mensen nodig. Het handhaven van de fabriek op Texel is daardoor verantwoord. Tot voor kort waren in De Eendracht ijftig mensen werkzaam, waarvan 45 n de fabriek zelf en de rest in de bui tendienst. De prognose is dat in de nieu we situatie zeker 12 man minder nodig is. De benodigde afvloeiing is in feite al twee jaar aan de gang, want de werk- lemers die in verband met pensione ring, WAO of het krijgen van een ande re werkkring verdwenen, zijn niet ver vangen. Druktepieken werden opgevan gen doon het inzetten van tijdelijke krachten. Daardoor zijn op dit moment nog maar 34 mensen in dienst, zodat ontslagen achterwege kunnen blijven. De „Texelse" produktie van Edammer kazen wordt toegevoegd aan de fabriek „Excelsior" te Heerhugowaard waar mo menteel al 45 miljoen liter melk per jaar tot Edammer kazen wordt ver werkt, Deze fabriek wordt dus uitge- r; verwerkte gisteravon breid. Bedrijfsdirecteur aldaar wordt de huidige bedrijfsdirecteur van De Een dracht, de heer Jelte Dijkstra. Hij ver trekt binnenkort en is dan sinds 1962 in de Texelse fabriek werkzaam geweest, sinds mei 1969 (toen De Eendracht fu seerde met de andere Noordhollandse fabrieken) als bedrijfsdirecteur. De fabriek op Texel krijgt geen nieu we directeur maar een bedrijfsleider: de heer D. Boorsma uit Heerhugowaard, thans nog produktieleider in de fabriek aldaar. Op Texel zal hij werken onder eindverantwoordelijkheid van de heer H Ruijgh, bedrijfsdirecteur van de fa briek „Aurora" te Opmeer die als zoda nig betrokken is bij de produktie van speciaalprodukten waartoe de volvette Goudse kazen van 16 kg (de grootste die er zijn) worden gerekend. In Opmeer wordt ook roomkaas, commissiekaas en Goudse kaas van 4 kg gemaakt. Medio november zal de fabriek op Texel worden geschikt gemaakt voor de fabricage van deze Goudse kazen. Deze operatie zal een week in beslag nemen. De apparatuur die nodig is voor het ma ken van Edammers wordt overgeplaatst naar Heerhugowaard Geen bussen meer Gisteren is een eind gekomen aan de ontvangst van melk in de bekende bus sen. Praktisch alle 153 melkveehouders beschikken thans over een koeltank die tweemaal per week door een speciale tankauto wordt geleegd. Vooral de laat ste maanden zijn de boeren krachtig ge stimuleerd om op het tankmelken over te schakelen. Al direkt werd voor iedere veehouder die een koeltank kocht een bedrag van tenminste ƒ2.400,beschik- De 7-jarige Rudi Bakker uit Oude- schild liep dinsdagmiddag hoofdletsel en kneuzingen op toen hij ter hoogte van het bedrijf van J. C. Rab van een vrachtwagen op straat viel. Hij is naar een Helders ziekenhuis overgebracht. De jongen was om ongeveer half vijf op een stilstaande vrachtwagen van Rien Bakker geklommen en wilde, toen de bestuurder (P.S. uit Den Burg) aan stalten maakte te vertrekken van het voertuig afstappen. Het gevolg hiervan was dat hij van ongeveer drie meter hoogte op het wegdek viel en daar ge wond bleef liggen. Voorbijgangers von den hem daar. Niemand is getuige ge weest van het ongevel. De bestuurder van de vrachtauto heeft niets gemerkt en werd pas later van het voorval op de hoogte gesteld INBRAAK IN KAAPS-NOL Door de sluiting uit een raam te draaien hebben onbekenden zich in de nacht van dinsdag op woensdag toegang verschaft tot de kantine van de camping Kogerstrand de „Kaaps-nol". Er wordt een nog onbekende hoeveelheid geld uit de kassa vermist. Tevens werden in het gebouwtje vernielingen aangericht. De ongenode gasten moeten hun aktie hals over kop afgebroken hebben. Dit bleek uit het feit dat woensdagochtend bij de uitgang een tas werd aangetroffen waar in zich o.a. een cassetterecorder, een radio en fotoapparatuur bevond De po litie heeft de zaak in onderzoek. ARBEIDSBUREAU KREEG ANDER TELEFOONNUMMER Het Arbeidsbureau Texel, Thijsselaan Den Burg is vanaf 1 september telefo nisch te bereiken onder nummer (02220) 4047 en 4048. De PTT-telefoondienst heeft het oude nummer (2212) met in gang van dezelfde datum laten verval len. (zie ver\ olg pagina Door de renovatieplannen wordt bereikt dat een karakteristiek straatbeeld in stand -■■'—iTiig-ri1 wordt gehouden de laatste bussen (foto Jan Haag) Gedeputeerde Staten zullen de door de gemeente Texel uitgetrokken (25.000,landschapsgeld „welwillend" Jekijken. In de vergadering van dins dagavond deelde burgemeester Sprenger nee dat hij had gesproken met gedepu teerde Laan die zich aanvankelijk nogal erughoudend had opgesteld, maar uit eindelijk. genoegen had genomen met leze begrotingspost als deze zou worden osgekoppeld van de zg. bijdragerege- 'ng, waarover Gedeputeerde Staten zich ®og een oordcel willen vormen. Het nu uitgetrokken geld moet wor- len gezien als experimenteerkrediet. Set gemeentebestuur kan dan alvast Praktijkervaring opdoen met het scha- leloos stellen van mensen die in het >ude land van Texel iets willen bouwen aanleggen en daarbij als gevolg van let kwetsbare landschap moeten vol- 'oen aan bijzondere eisen. Gezien deze ontwikkeling besloot de raad om geen >eroep aan te tekenen tegen het niet '°edkeuren van de begrotingspost en iet bedrag van ƒ25.000,eenvoudig op- neuw op de begroting te zetten, nu ech- er formeel losgekoppeld van de bijdra geregeling. Pionierswerk Het is overigens niet verwonderlijk '°or ook schaderegelingen getroffen *oeten worden. Bert Weijdt sprak de at rond deze kwestie vragen en pro teïnen zijn gerezen. Texel is nl. de eer- te gemeente in Nederland die een re geling treft om door het landschap ver- orzaakte „bedrijfsschade" te vergoe- en. De zaak is van nationale betekenis, >°k in het licht van de plannen om be haalde stukken van Nederland tot natio- •ale landschapsparken te maken waar vrees uit dat de uiteindelijke bijdrage regeling op Texel nog lang op zich zal laten wachten omdat de regeling waar schijnlijk zal worden getoetst aan de conclusies van een landelijke studiecom missie. Desgevraagd kreeg Fridt Blan ken van de burgemeester te horen dat de gemeente volkomen vrij is in de be steding van het nu uitgetrokken bedrag. Dat zich in de loop der tijd de nodige problemen zullen voordoen bij de toe passing van de regeling staat welhaast vast. Er bestaat recht op financiële tege moetkoming als de voorschriften van het bestemmingsplan de „normale eisen van welstand" te boven gaan, een om schrijving die ruimte laat voor uiteen lopende interpretatie. Kunstwerk Zeven jaar na de officiële ingebruik neming is het raadhuis werkelijk afge bouwd Het laatste karwei bestond uit het voltooien van moderne tegeltableaus voor de ramen van de Raadskelder. Cor Ellen uitte in de rondvraag zijn tevreden heid over dit werk, dat naar ontwerp van de kunstenaar is uitgevoerd door onder meer mensen van de centrale (zie vervolg pagina 2) MARTIEN VAN DE WETERING Speciaal ziekenvervoer per taxi. Laagste tarief. Met de stemmen van L. J. Weijdt, J. van Asselt en J. Dros tegen, heeft de gemeenteraad dinsdagavond besloten over te gaan tot het ingrijpend op knappen van de woningen Kerkesteeg 1, 3 en 5 te Oudeschild. De totale kos ten belopen ƒ221.639,- wat perwo ning op ƒ73.880,- neerkomt. Voor ten minste dit bedrag zullen de huisjes worden verkocht. Bij het opknappen (wat neerkomt op volledig slopen en opnieuw opbouwen) zullen de huisjes weinig groter worden zodat ze alleen geschikt zijn voor alleenstaanden. De huisjes in de Kerkesteeg vormen in combinatie met de historische zee- manskerk een fraai straatbeeld. Om die reden zijn ze destijds door monumenten zorg als „beeldbepalend" aangemerkt, zodat CRM een bijdrage in de restaura tiekosten zou kunnen geven. Als eis werd gesteld dat de woningen in nage noeg de huidige staat herbouwd zouden worden. Er werd overeenstemming be reikt. Ook het ministerie van volkshuis vesting ging akkoord en zegde een sub sidie toe van 35% van de subsidiabel ge achte kosten. De totale geraamde bouw kosten waren geraamd op ƒ171.489, maar dat bleek bij de aanbesteding te laag te zijn geweest zodat de subsidie waarschijnlijk hoger zal worden. Het ministerie van CRM liet het echter af weten als gevolg van geldgebrek. CRM geeft nog slechts subsidie als het gaat om beeldbepalende panden binnen een beschermd dorpsgezicht. Volkshuisves ting kwam echter niet op zijn toezegging terug en zal met zo'n ƒ60.000,over de brug komen Geen antwoord Henk Beumkes van het Pakt zei het met deze opzet eens te zijn, maar herin nerde eraan dat meer dan een jaar te voren de aannemer K. Brand uit Oude schild de gemeente heeft bénaderd met het verzoek de huisjes te mogen kopen en opknappen om ze daarna te verhuren of te verkopen. Beumkes vond het on behoorlijk dat deze aannemer nooit eni ge reaktie heeft gehad van de gemeente, hoewel hij heeft bewezen een dergelijk project uitstekend te kunnen uitvoeren. Kritiek Bert Weijdt van Texels Belang had nogal wat bezwaren tegen de kostenop zet. Met name het bedrag van ƒ21.352, (10% van de aanneem- en bijkomende kosten plus btw) die gemeentewerken in rekening brengt vond hij veel te hoog voor het werk dat ervoor wordt gedaan. J. C. Dros constateerde dat het op- knapwerk niet openbaar is aanbesteed. Hij had berekend dat de inhoud van de woningen totaal nog geen 500 m3 is zo dat de kosten per kubieke meter op on geveer ƒ500,komen. En dat terwijl de gemeente in het verleden bij nieuwbouw heeft laten blijken ƒ200,per m3 al rij kelijk veel te vinden. Dros vond dat de gemeente het geld beter aan nieuwbouw kan besteden dan aan deze onpraktische woningen met veel loze ruimte. Op de bouwtekening had hij gezien dat de huisjes slechts één slaapkamertje heb ben. „Een alleenstaande die daar woont kan niet eens visite hebben of ze zoftden samen in één bed moeten en dat wil niet iedereen". Onwetend Wethouder Jan Zuidewind en de an dere leden van het college zeiden niets te weten van eerdere plannen die de door Beumkes genoemde aannemer zou hebben. Maar afgezien daarvan vonden ze het beter dat de gemeente een derge lijk project realiseert, niet alleen omdat men dan de garantie heeft dat de bouw snel en naar behoren wordt uitgevoerd maar ook omdat dan speculatie wordt uitgesloten en de gemeente zelf kan uit maken aan wie de woningen worden verkocht. Bij de kosten die de gemeente heeft gemaakt, zou feitelijk ook de huur- derving moeten worden opgeteld want de huisjes zijn sinds ze gemeente-eigen dom werden, steeds gratis ter beschik king geweest van mensen die dringend woonruimte nodig hadden. De 10% die gemeentewerken in rekening heeft ge bracht voor werkzaamheden die betrek king hebben op het project is in over eenstemming met de norm en in dit ge val zelfs aan de lage kant omdat veel tekenwerk is gedaan. Er was aanvanke lijk een ander plan (van de drie wonin gen twee maken) dat helemaal moest worden herzien. Weijdt liet zich echter niet overtuigen. Voor hem was het hele geval een kwestie van eenvoudig slopen en opnieuw bouwen. Ook de bezwaren van Dros bleven overeind. Hij vond de huisjes veel te klein en zag ervan komen dat de bewoners bij gebrek aan slaap- ruimte om de beurt zouden moeten sla pen, zoals dat volgens hem vroeger ook het geval moet zijn geweest bij een fa milie in Eierland. Henk Beumkes beschuldigde Jook Nauta ervan onvoldoende de ernst van bepaalde verkeersmisstanden in te zfen. Hij zou geneigd zijn de vele klachten nauwelijks serieus te nemen door erop te reageren met uitlatingen in de trant van: het gaat goed en zelfs steeds beter. Beumkes maakte die opmerking naar aanleiding van een brief van Anevrouw C. de Waard-Kikkert uit Den Burg die van mening is dat voetgangers zich in de Gasthuisstraat bedreigd voelen door het sterk toegenomen verkeer. Het college had voorgesteld deze brief zelf af te doen. (zie vervolg binnenkant 2e blad) Uw salaris, pensioen of A.O.W. komt binnen op een spaargirorekening, ook te gebruiken voor al uw betalingen (kosteloos). (jua/t nedarland spaarspecielisten sinds 1817

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1