„Scouting Texel" verhuist naar gebouw Centrum 147 Voor verbouwing nog circa vijftig mille tekort POLITIEK, KERK EN ONDERWIJS LAND BOU1A Texel in 1912 (2) „De Eendracht" Inzaai van grasland Het voormalige Vormingscentrum aan de Bernhardlaan (Centrum 147) Na een verbouwing zal Scouting Texel dit gebouwtje als club huis gaan gebruiken Het ziet er naar uit dat de huisves tingsproblemen waarvoor „Scouting Texel" zich langer dan een jaar ge steld zag goeddeels uit de weg ge ruimd zijn. De padvindersgroep zal voor de verbouw van een nieuw on derkomen, dat zo goed als zeker het voormalige Vormingscentrum voor Jonge Volwassenen (Centrum 147) zal zijn, zelf ongeveer ƒ50.000,- op tafel moeten leggen. Om dit bedrag bij el kaar te krijgen heeft Scouting Texel inmiddels een speciaal Bouwfonds in het leven geroepen. Dinsdagmiddag vond in het raadhuis tussen de diverse belanghebbenden een gesprek plaats waarbij de gehele mate rie behandeld werd. Scouting Texel moet per 1 november het clubhuis „Zwalkersburcht" verlaten omdat op deze grond het nieuwe be jaardenhuis Sint Jan zal verrijzen. Aan vankelijk was het de bedoeling dat de padvinders naar een terreintje naast jeugdherberg „Eyercoogh" zouden gaan. De kosten voor nieuwbouw bedroegen echter ƒ800.000,en deze plannen lie pen stuk op de financiering. Het door de gemeente aangeboden Centrum 147 bleek voor de padvinders te klein. Toch wilden zij dit wel betrekken mits er een verbouwing plaats vond Voor de „Zwal kersburcht" was destijds in verband met de aanwas van nieuwe leden een uit breidingsplan ingediend en goedge keurd. „Scouting Texel" meende daarom recht te hebben op een gebouw even groot als het oude clubhuis met inbe grip van de te plegen nieuwbouw Redelijker proporties Omdat het er eerst naar uitzag dat de plannen met het vormingscentrum om financiële redenen' toch nog vast zouden lopen was de stemming in padvinders- kringen lange tijd in mineur. Het kwam er namelijk op neer dat als er geen ex tra steun kwam „Scouting Texel" zelf ƒ100.000,bij zou moeten spijkeren wat vrijwel niet haalbaar zou zijn voor een vereniging met 100 leden. Kort geleden werd daarom al een Bouwfonds inge steld. De jongste ontwikkelingen heb ben de Texelse padvinderij echter in ie der geval wat meer adem gegeven. Scouting Texel ontvangt door een fi nanciële transaktie met het grondbe drijf redelijk meer dan waarop gehoopt werd. Het verschil tussen de grondver- koop van „Zwalkersburcht" en grond aankoop van „Centrum 147" bedraagt baar gesteld in de vorm van een over vijf jaar uit te smeren subsidie. In het begin van dit jaar1 kregen de nog reeste- rende bussenmelkers de mededeling dat zij voor het jaar 1977 geen rente ver schuldigd zouden zijn als ze voor 1 juli een tank zouden plaatsen Voor de CV Noordholland was het nl. zeer aantrek kelijk geworden om de bussenontvangst en de bussenspoelmachine te sluiten, nu daar nog maar een zeer geringe hoeveel heid melk werd ontvangen tegen in ver houding daarmee zeer hoge kosten. Met de technische installatie van de bussen- ontvangst was het bovendien slecht ge steld. De Algemene Inspectiedienst keurde de bascule al in het voorjaar af maar was bereid ontheffing te verlenen tot 1 november. Veehouders die dan nog geen tank zouden hebben zouden een tank moeten huren. Onderhandelingen met laatstgenoemde groep veehouders had het gewenste resultaat. Voor enkele boeren is het stoppen van de bussenont- vangst aanleiding geweest om hun be drijf te staken, maar dat waren mensen die er anders binnenkort evengoed mee zouden zijn opgehouden. Als gevolg van de noodgedwongen schaalvergroting zijn in de afgelopen tien jaar gemiddeld tel kens 20 tot 25 veehouders met hun be drijf gestopt. Dit jaar zal deze terugloop niet sterker zijn. Over het algemeen is men bij de CV Noordholland tevreden over de wijze waarop de voor de vele boeren, vooral in gevoelsmatig opzicht toch wel ingrijpende omschakeling, is verlopen. ongeveer ƒ40.000,Daarmee werd het door de padvinders zelf in te brengen financiële aandeel tot redelijker propor ties terug gebracht Men hoopt dit dus met een Bouwfonds te kunnen klaren. Oud-leden Volgens hoofdgroepsleider N P. Slij- derink die zich al jaren voor de padvin derij inzet rekent men op de financiële inbreng van oud-leden van zowel Je- roengroep als De Zwalkers waaruit in de zestiger jaren „Scouting Texel" ont stond. Kleine akties, hoe goed bedoeld, en hoe succesvol ook leveren zelden meer dan ƒ2.000,op. De oud papierakties die nu gevoerd worden zorgen wel voor een aardig bedrag maar daar worden extraatjes voor de kinderen van be taald. De heer Slijderink vindt daarom dat er wat meer hulp „van buitenaf" zal moeten komen, met name van oud-pad vinders. „Wanneer iedereen meehelpt en eens lekker diep in de buidel tast, kunnen we het redden. Er moeten op Texel ze ker 1000 oud-padvinders zijn die gemid deld zo'n 7,//2 jaar lid zijn geweest. Sinds ik hier in 1957 kwam zijn we al aan de tweede generatic padvinders toe. Laatst heb ik nog een jongen geïnstalleerd wiens vader ik vroeger ook nog geïnstal leerd had Voorgeschiedenis De voorgeschiedenis van de proble men rond de Texelse padvinders is tamelijk uitgebreid. Scouting Texel kwam in 1961 tot stand uit twee padvindsorganisaties die kort na de oorlog werden opgericht. Dat waren de „Sint Jeroengroep" en „De Zwal kers". De laatsten hadden vrijwel de ge hele tijd van hun bestaan een gebouwtje aan de Beatrixlaan ter beschikking wat nu de „Zwalkersburcht" is geworden. De „Sint Jeroengroep" zat aanvankelijk in de „Paardenstal" aan de Hollewal. Daar moest men weg toen in 1961 op het nabijgelegen grasveld het bejaardenhuis „Irene" gebouwd werd. De „Paarden stal" werd nog enige tijd als opslag plaats voor oud papier gebruikt en de padvinders van „Jeroengroep" en „Zwal kers" vormden één vereniging onder de naam „Scouting Texel". Alles reilde en zeilde in goede orde met de Texelse padvinders tot begin 1976 duidelijk werd dat de Zwalkersburcht waarvoor men juist een uitbreidingsplan bij de gemeente had ingediend, moest verdwijnen. Er zou op het terrein van de padvinders een nieuw bejaardenhuis ko men, dus moesten ze weg. Gezegd moet worden dat de leiding van Scouting Texel alle begrip had voor de plannen voor een nieuw „Sint Jan". Men wilde echter wel een ander clubhuis en hoopte dat de goedgekeurde bouwvergunningen en de toegezegde subsidies van gemeente en provincies gehandhaafd zouden blij ven. Het werd een fikse tegenvaller. Tij dens de rond Kerstfeest 1976 gehouden vergadering van de Stichting Cultureel Werk moest N. P. Slijderink in mineur meedelen dat alle subsidies waren inge trokken. In de brief die hij daarover van het ministerie ontving stond dat Scou- tiug Texel het bij nieuwbouw nog maar 's moest proberen. Het terreintje naast jeugdherberg Eyercoogh in plan Noordwest dat toen op de nominatie stond om een padvin dershonk op te bouwen bleek niet aan vaardbaar te zijn. Vormingscentrum Scouting Texel moest naar iets anders uitzien. Zo'n mogelijkheid kwam snellei dan men verwacht had toen het Vor mingscentrum voor Jonge Volwassenen totaal geen weerklank meer bleek te vinden Het daarvoor in gebruik zijnde gebouwtje Bernhardlaan 147 kwam toen Omdat het langzamerhand tijd wordt diverse graslandpercelen opnieuw in te zaaien, is het nuttig enkele adviezen te geven. Mogelijk kunnen deze leiden tot betere opbrengsten. Er komen nogal wat percelen voor vernieuwing in aan merking. In veel gevallen bestaat de bezetting van het grasland uit tuintjesgras, zachte dravik, kweekgras en (meestal) onkrui den. Mede daardoor vallen.de opbreng sten nogal tegen en is ook de kwaliteit van het gras niet optimaal. Nieuwe in zaai is dus de remedie, want jong gras land heeft o.a. het voordeel dat de groei regelmatiger is dan bij oud gras land. In het voorjaar begint de groei op deze percelen eerder en gaat in het na jaar langer door. De voordelen van jong grasland komen echter alleen tot uiting als de „herinzaai" goed slaagt. Veel hangt af van de manier van grond bewerking en ook speelt de kwaliteit van het gebruikte mengsel en de inzaai- methode een grote rol. Grondbewerking en inzaaien Gras en klaverzaad komt het best tot kieming en ontwikkeling als wordt ge zaaid op een bezakte vochthoudende grond met een fijn verkruimeld zaaibed ter dikte van ongeveer 1,5 - 2 cm. De grondbewerking dient er op ge richt te zijn bovenvermelde ideale si tuatie te bereiken. Doorgaans is onder staande grondbewerking het meest doelmatig, waarbij desgewenst drijf- mest kan worden aangewend, voordat met de grondbewerking wordt begon nen. Moet vooral ook nog een kweekbe- strijding worden toegepast dan kan hiertoe 20 kg dalapon of 4 kg Round up per ha worden gebruikt. Afhankelijk vrij. De wens het te mogen betrekken werd gehonoreerd. De gemeente ging akkoord. De padvindersorganisatie wil de echter een grotere ruimte dan het voormalige vormingscentrum. Ook al omdat men er sinds vorig jaar een nieu we meisjesgroep bij heeft. Bovendien was het uitbreidingsplan van de „Zwal kersburcht" destijds goedgekeurd en was provisorisch aan de bouw begonnen voordat bekend was dat de hele zaak toch weg moest. Scouting Texel liet architectenbureau Jan Visser een tekening maken waar mee men ruimschoots „onder de pan nen" zou zijn. Het oorspronkelijke gebouwtje zou gebruikt gaan worden als gemeenschap pelijke ruimte, verkennerszaaltje, wel penzaaltje, magazijn, keuken, wasgele genheid, kantoor en hall. De aanbouw zou gaan bestaan uit afdelingen voor de meisjcsgroepen (gidsen en kabouters) en de oudere verkenners (rowans). De voorlopige raming voor de ver bouw van Centrum 147 is ruim ƒ200.000,Inmiddels is dus duidelijk dat het overgrote deel hiervan met sub sidies van gemeente (ƒ60.000,rijk (ƒ15.000,en provincie (ƒ30.000,kan worden betaald. Door de transaktie met het grondbedrijf komt hier nu dus nog eens ƒ40.000,bij. Voor het resterende bedrag moeten de padvinders zelf zor gen. Scouting Texel heeft daarom voor al len die de padvinderij een warm hart toedragen een Bouwfonds in het leven geroepen. Er zijn twee gironummers: Rabo 36.25.37.321 en Amro 40.18.19.957. er lb van het gebruikte middel, kan er tot plm. 10 dagen met de grondb king begonnen worden. Hierna kj gefreesd, geploegd, geëgaliseerd, geëgd en opnieuw ingezaaid worde Wordt er met de overtopfrais gev, dan kan het zelfs nog gewenst zijn o een bespuiting uit te voeren tegen terij. Alle boven gebleven zoodjesg weer kans op hergroei van gras me; slechte kwaliteit. Gras- en klaverzaadmen; Normaal worden hier de men B.G. 5, B.G. 7 en B.G. 11 gebruikt, enkele keer wordt er wel een me; gemaakt van alleen Engels raaigrj Italiaans raaigras, omdat dit gewas na twee jaar weer omgehaald voor een akkerbouwgewas. Bo staande mengsels worden gebruikt inzaai voor de gehele periode augustus tot oktober. Nu zijn andere gebieden gunstige ervan opgedaan met een B.G. 3 mengsel| mengsel bestaat alleen uit Engels gras hooi- en weidetype en wordt vj al gebruikt na 10 september. Tussen de verschillende gras- en verrassen bestaan belangrijke vers; len onder andere in produktivi standvastigheid en resistentie verschillende ziekten. Mengsels, v- de beste rassen zijn opgenomen, ve: nen de voorkeur. Mengsels die vrij van kweek en duist worden aange met waardering 1. Aangeraden w uitsluitend deze mengsels te gebrui Bemesting Graslandvernieuwing geeft een ke gelegenheid om de kalktoestand het nieuwe zaaibed op het geadvise peil te brengen. Een deel van de i over het grasgewas strooien en dai infrezen. De rest van de kalk kan over het zaaibed gestrooid woider het egaliseren. Met een lichte eg v, de kalk door de bovenste 1,5 a 2 gewerkt. Immers door de intensieve werking kan de gegeven kalkmest goed met de totale teeltlaag wor vermengd. Jaarlijks wordt in de meeste gewa wel een kaligebrek geconstateerd, ook in nieuw ingezaaid grasland. No veel veehouders denken dat er gei kali wordt gegeven met drijfmest, en stalmest. Bij maaien wordt de het gras opgenomen kali van het ceel afgevoerd. Gemiddeld per s: zo'n 100 kg K20. Wordt een pei twee keer in een zomer gemaaid, verdwijnt er dus 200 kg K20 per van het perceel. Bij een goede toestand is de volgende bemestmg dig: bij alleen weiden 60 kg. K20l bij één keer maaien 140 kg K20/hs| bij twee keer maaien 220 kg K20f Met 30 ton rundveedrijfmest zo'n 150 kg K20 per ha gegeven en plm. 20 ton gier per ha wordt dez< hoeveelheid K20 per ha gegeven. Worden deze hoeveelheden herfst en winter uitgereden dan vooral in natte winters, rekening houden worden met uitspoeling vat kali. J. Koolhof Wat hield dc Texelaars in 1912 alzo bezig op politiek en kerkelijk gebied? Wat waren de voornaamste ontwikke lingen op het terrein van het onderwijs? Op Texel was toen een aktieve ver eniging die ijverde voor vrouwenkies recht. Ons interesseerde vooral wie de dames waren, die aldus voor hun rech ten opkwamen. Voorzitster was mej. E. Langeveld, secretaresse mej. Gr. Keij- ser (zij zou in dat jaar vrij plotseling overlijden), pennningmeeesteresse mej. C. Rab. Het vierde bestuurslid mej. R. P. Kievit werd opgevolgd door mevrouw A. Visser-Bruin. Propaganda-avonden werden gehouden in Den Burg en Oos terend. Verderop in het jaar werd zelfs een propagandatocht per auto over geheel Texel gemaakt. De feministen namen plaats in een 4 tal met geelwitte vlag getjes versierde auto's, de dames ge tooid met boeketten margrieten. (De margriet was de vrouwenkiesrecht- bloem!) Zo bezocht men de dorpen Den Hoorn, De Cocksdorp, De Waal, Ooster end en Oudeschild. Als spreker fungeer de o.m. de heer P. J. Oud, die hier des tijds ontvanger der registratie was (bij de belastingdienst). De heer Oud (de latere oprichter van de WD) was secretaris van de vrijzinni ge kiesvereniging Texel. In 1912 werd hij benoemd tot bestuurslid van de Cen trale kieskring Den Helder en hij bood zich voor de afdeling Texel ook aan voor het houden van lezingen op de dorpen. Openluchtmeetings De SDAP zocht het meer in het hou den van openluchtmeetings o.m. op 2e pinksterdag op het land van Joh. Roeper op het einde van de Kogerstraat. Als sprekers traden o.m. op de heren Vie- gen en C. Thomassen. Het weer werkte evenwel niet mee, maar bij de 2e mee ting was het nog aanzienlijk slechter, zodat die rtiet doorging. In Den Burg kon de SDAP toen geen zaal krijgen, zo dat de sprekers (de heren K ter Laan en C. Thomassen) zich met hun aanhang maar terugtrokken op Oudeschild, waar een avondbijeenkomst werd gehouden De afdeling Oudeschild van de SDAP organiseerde ook de deelname aan een demonstratieve optocht ter gelegenheid van Prinsjesdag m Den Haag voor alge meen kiesrecht. Het zal voor de demon stranten wel op een teleursteling zijn uitgelopen, want men werd niet tot het Binnenhof toegelaten. De stembusstrijd van 1913 wierp al wel zijn schaduwen vooruit, maar ove rigens was 1912 een „politiek rustig jaar". Wel komen we ook nog een bij eenkomst tegen, belegd door de vrijden kersvereniging „De Dageraad". Openluchtmeetings waren in die tijd niet het privilege van politieke partijen. De Nederlandse Protestantenbond afde ling Oosterend organiseerde op Hemel vaartsdag een openluchtzendingssamen- komst op het terrein van Aug. Keijser. Ook toen al zat het niet mee met het weer, maar deze groep kon althans uit wijken naar de Ned. Herv. kerk. In het Doolhof Later in de zomer vond een openlucht meeting van vrijzinnige godsdienstigen plaats in het Doolhof, waarbij zelfs deelnemers uit Alkmaar, Schagen en Den Helder aanwezig waren. Kort voor de aanvang woedde er een zwaar on weer, waardoor een aantal bezoekers meteen weer inscheepte. Niettemin werd de bijeenkomst later toen het weer zich herstelde toch nog door zo'n 1.000 man bezocht. Sprekers waren ds. Buiskool uit Oudeschild (die dat jaar van Texel zou vertrekken) en ds. Kupe- rus uit Den Burg, terwijl de bijeenkomst werd opgeluisterd door zang van het zangkoor uit Oudeschild. Verder kwam ook het Leger des Heils al naar Texel voor het houden van een muziek- en zangfeest in Den Burg en De Waal, terwijl dezelfde organisatie in Den Hoorn ook een lichtbeeldenavond verzorgde. Kerken Aan de kerkelijke gebouwen gebeurde nog al het een en ander. De Ned. Herv. kerk in Den Burg kreeg gasverlichting; de R.K. kerk in Den Burg werd ver groot. De uitbreiding werd aanbesteed voor een bedrag van ƒ19.165, Nieuwe orgels kwamen er in de Doopsgezinde kerk te De Waal en in de R.K. kerk te Oudeschild. De Ned. Herv. kerk te De Cocksdorp kreeg er door de inspanningen van ds. Boeke een gebouw voor Chr. belangen bij. Het kerkelijk jeugdwerk floreerde nog volop, getuige het feit dat er in De Cocks dorp twee Hervormde meisjes verenigin gen waren. Chr. Jongelingsverenigingen waren er in Den Burg, in Oosterend en in De Cocksdorp. Er werd melding van gemaakt dat de Chr. Jongelingsvereni ging Filadelfia en de meisjesvereniging Maria Martha, beiden te Oosterend, al 17 jaar bestaan. In het lokaal voor Chr Belangen aan de Julianastraat werd een bazaar gehouden „met gelegenheid tot sjoelbakken", doch de kerstfeestvierin gen van de verschillende zondagsscholen moesten in verband met het heersen van een besmettelijke keelziekte worden uit gesteld. Hotel De Zwaan kondigde met veel verve een „vastenavondfeest" aan, doch dit ging om onduidelijke redenen toch op het laatste moment niet door. Was er tekort animo? In Oudeschild werd de heer H. J. van der Poel benoemd tot pastoor, terwijl ds. Norel zijn entree maakte bij de Ned. Herv. gemeente Den Burg. Op onderwijsgebied was opmerkelijk de opening van de nieuwe school in Zuid-Eierland op 7 november 1912. Ar chitect van de school was de heer Kro nen. De bouw was aangenomen door de heer Vlas. In hetzelfde jaar werdl heer Klimp er benoemd tot hoofd f de school. Zijn grote belangstellingn het landbouwonderwijs zal wel hebj bewerkstelligd dat een commissie t het landbouwonderwijs nog in datzei jaar een landbouwcursus in Zuid-F land kon organiseren. Verder was de a.s. opening var. ded vaartschool (in januari 1913) een belsl rijk feit. De heer P. Tjebbes uit Amjj dam werd tot directeur benoemd, f door Oudeschild gedane verzoek i zeevaartschool daar te vestigen door de gemeenteraad afgewezen. Opmerkelijk waren de schoolreü van de kleinere scholen. Zuid- en Mj den-Eierland en ook Oosterend had; als reisdoel Bergen; De school vanCj zette naast Bergen ook Alkmaa- op programma, terwijl De Cocksdorp Oudeschild Egmond aan Zee als reis: hadden. De school uit De Waal spas evenwel de kroon. Zij had als eii stemming Artis en een bezoek aan heuse bioscoop. Voor wat Den Burg betreft vcrnaij we niet zulke initiatieven en verleidde de redacteur van de krant ook tot de klacht dat er in Den Bj veel minder aktiviteit wordt ontwil dan in de kleine dorpen. „Geen sch< reisjes en geen feest op koninginnedd De klacht hielp in zoverre dat in I| Burg alsnog een kinderfeest op 31 gustus werd opgezet. Sinds 1 september 1910 had Texel Mulo-school. Aan deze school werd zaterdag 's middags van 6-9 uur een tekenoursus gegeven. Waarschiji is hier de latere avondvaktekenscbj uit voortgekomen. De Bijzondere school in Oosterend stond in 1912 25 jaar, zodat de se' niet zoals Van der Vlis in zijn bflj aangeeft in 1970 werd opgericht Bewaarscholen kende Texel ook al, wel in Den Burg als in Oudeschild. werden instand gehouden uit de brengst van fancy-fairs en liefdai heidsuitvoeringen. Bijzondere cursussen waren een pi tische les in bijenteelt of hofstede Enj terwijl de altijd aktieve Dr. Wagemi een EHBO-cursus gaf voor de oppi en bootslieden van de reddingmi schappij. G. A. Oskam f

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 2