De Muy blijft gesloten tot na de herfstvakantie Voor het weekend Jammer voor de bramenplukkers Raadsvergadering Ie Wmmm nvf Bejaardenzang hervat Burgerlijke stand Zon, maan en hoog water Zuigelingenbureau Mannenkoor repeteert in De Waal Animo voor herfstvakantie „Soli Deo Gloria" begint met repetities Beëdigd als taxateur Lesrooster gymvereniging Oudeschild S.V.C. gymnastiek Wedstrijden om viskampioenschap hervat Artsen Groene Kruis: Tandartsen: Dierenartsen Noodslachtingen Kerkdiensten Vanaf de twintiger jaren is een deel van het Texelse duingebied gedurende het voorjaar en de zomer afgezet om de broedvogels te beschermen. Zodra het broedseizoen was afgelopen, werden deze gebieden weer voor het publiek opengesteld. In de Muy en de Geul werd pas tot openstelling overgegaan als de lepelaars -definitief waren ver trokken, meestal in de loop van sep tember. Het afgelopen jaar bleef het ge bied van de Muy tot na de herfstvakan tie gesloten. Deze maatregel werd ge troffen met het oog op de lange droge zomer. Bij het Staatsbosbeheer was men bang dat de verdroogde plantengroei nog eens extra te lijden zou krijgen van de wandelaars. Toen vorig jaar na de herfstvakantie het gebied werd open gesteld, bleek dat het er ondanks de droogte beter bij lag dan in voorgaande jaren Hieruit blijkt wel duidelijk dat juist in de periode vóór en in de herfst vakantie veel schade wordt aangericht. In het naseizoen komt er een categorie bezoekers op Texel die bijzonder veel van wandelen houdt. En juist het fraaie duingebied van de Muy oefent op hen een grote aantrekkingskracht uit. Door het regelmatig betreden van de hogere duinen is de kans groot, dat men de begroeiing vertrapt, waardoor enor me verstuivingen kunnen optreden. De laatste jaren worden steeds hogere be dragen besteed voor het herstellen van de tijdens het vakantieseizoen veroor zaakte schade. Zo werd vorig jaar al leen al door het Staatsbosbeheer ƒ430.000,uitgegeven voor het onder houd van het duingebied, waarvan een deel in aanvullend werk door de Gront- mij. Ander beheer De voortdurende stijging van het aan tal vakantiegangers op Texel doet de vraag rijzen of er geen verandering in het beheer van het duingebied moet ko men. Vooral de delen die het hele jaar vrij te betreden zijn, hebben het zwaar te verduren. Wat het ene jaar met helm is beplant, zit het volgende jaar dikwijls al weer vol stuifgaten. In de meeste andere duingebieden van Noordholland heeft men om deze reden de toegankelijkheid van het duin gebied al sterk beperkt. Vrijwel overal zijn de duinen alleen te betreden op de Mensen beklimmen graag de duinen, met moeilijk te herstellen schade aan de be groeiing als gevolg. paden en dan dikwijls nog slechts tegen betaling. Met het oog op de te verwachten schade heeft het Staatsbosbeheer be sloten ook dit jaar het gebied van de Muy tot na de herfstvakantie afgeslo ten te houden. Tol „Het is de tol, die we voor het toe risme op ons eiland moeten betalen", zegt vogelwachter Jan Hopman. „Er ko men zoveel bezoekers in de Muy, dat het niet verantwoord is nu al tot open- Wethouder Nauta wees de beschuldi ging met kracht van de hand. Hij meen de dat driekwart van de verkeersmaat regelen het gevolg zijn van aan- of op merkingen uit de burgerij. Daar wordt dus terdege aandacht aan besteed. Maar het probleem is dat over de verkeers- perikelen maar weinig eensgezind wordt gedacht. Het is bijvoorbaat onmogelijk het iedereen naar de zin te maken zodat er altijd wel klachten zullen blijven. Beumkes toonnde zich over deze ver duidelijking tevreden. B. en W. hebben recentelijk nog en kele beslissingen genomen inzake het toekennen van bouwblokken voor en kele agrariërs in het buitengebied en wel in positieve zin. Alleen de heer Zijm in Den Hoorn kwam ook nu niet voor een blok in aanmerking. De beslissingen waren genomen op grond van door de consulent uitgebrach te rapporten. Jan van Asselt liet weten dat de Texels Beiang-fractie het hier mee net eens was. Weijdt vond dat niet in aanmerking is genomen dat het be drijf van Zijm in opbouw is en dus nog niet de omvang kan hebben om als „reëel" bedrijf te kunnen worden aan gemerkt. Jan Witte van de SCF wilde het oordeel van de adviseurs niet aan vechten. Hij achtte de belangen van Zijm niet geschaad want als hij te zij ner tijd wel is gegroeid kan hij het bouwblok alsnog krijgen. Bij de behan deling van het bestemmingsplan is dat uitdrukkelijk beloofd. Toch verkeersexamen? Zoals bekend hebben B. en W. de ge meenteraad laten weten geen heil te zien in het opnieuw invoeren van het praktisch verkeersexamen op de scho len. Onderwijzend personeel zou van mening zijn dat het verkeersgedrag er toch niet beter van werd. Van dit ant woord, zo bleek uit een schriftelijke me dedeling die dinsdag tijdens de raads vergadering werd rondgedeeld, hebben B. en W. spijt. Recentelijk had het col lege een brief ontvangen van de afde ling Texel van Veilig Verkeer waarin feiten naar voren komen waarvan het college geen kennis droeg. Ze zullen er nader op terug komen. De in de buurt van De Koog gelegen gronden die de gemeente onlangs over nam van de Exploitatiemaatschappij Flakkee (om als ruilobject te dienen bij uitbreiding van bestaande recreatiebe- drijven) houden in ieder geval hun agrarische bestemming, zo liet wethou der Nauta weten naar aanleiding van vragen van Jan van Asselt. Van Asselt betreurde de aankoop omdat het hier gaat om bollengrond die te zijner tijd wellicht ontruimd moet worden. Texel kan beslist geen bollengrond missen. Het zou daarom beter zijn geweest als de gemeente grond had gekocht van boeren die zijn gesaneerd. Dat laatste onderschreef Nauta, maar m dit geval moest deze kans wel worden gegrepen. De EMF stootte af en de gemeente was eerste gegadigde. Bovendien bestaat er een relatie met het artikel 11-gebied (recreatieve centrumvoorzieningen) bij De Koog. Met de belangen van de bol- lenkwekers die deze gronden thans pachten, zal zorgvuldig worden omge sprongen. TESO Bert Weijdt van Texels Belang infor meerde nog eens naar dc vragen waarop TESO een antwoord moet geven alvo rens beslissingen worden genomen over de door TESO gewenste dubbeldekker. De burgemeester zei dat recentelijk een brief aan TESO is gestuurd met deze vragen. Waarop Weijdt concludeerde dat die vragen dus nu pas zijn gesteld en dat TESO dus niet het verwijt kan treffen dat zij geen antwoord heeft ge geven. De burgemeester: „De brief was een schriftelijke bevestiging van vragen die al eerder mondeling waren opge worpen". Cor Ellen, die in een vorige raadsver gadering attendeerde op een zieke boom in het park, had gelijk. „Er staan in het park zelfs enkele zieke bomen. Het.is de bedoeling dat deze nog dit jaar warden gerooid", aldus het college, dat tevens beloofde dat de bomen door nieuwe zul len worden vervangen. Slordige tuin De heer H. R. Moes (conrector van de Rijksscholengemeenschap) die de ambt woning van de burgemeester (Wever straat 101) tijdelijk huurt, heeft twee keer het verzoek gehad om de tuin op te knappen. Hij weigert dat en vindt dat de gemeente zich daarmee niet moet be moeien. In de tuin wordt niet gemaaid of gesnoeid en ook het onkruid kan zijn gang gaan. In de vorige raadsvergade ring was daarover geklaagd. B. en W. hebben nu meegedeeld dat wordt nage gaan of publiekrechtelijk of privaatrech telijk middelen aanwezig zijn om een aantal noodzakelijke werkzaamheden uit te laten voeren op kosten van de be woner. Explosieven De burgemeester maakte bekend dat dc zoekaktie van de mijnopruimings- dienst op het strand en in de duinen bij paal 12 flink resultaat heeft opgeleverd. Er werden 13 projectielen van allerlei soort gevonden: mitrailleurmunitie, gra naten, mortierkoppen, een pantservuist en een landmijn. De zoekaktie is inmid dels afgesloten. stelling over te gaan. Als je ziet hoeveel mensen het pad dat door de Muy naar de Slufter loopt bewandelen! Ik heb het al een paar keer meegemaakt, dat er op zondagmiddag wel zo'n 500 mensen lie pen. Dat is helemaal geen probleem zo lang men maar op dat pad blijft en dat doet vrijwel iedereen. Maar zodra de boel vrij toegankelijk wordt, trekt een groot deel van deze wandelaars het ge bied in, vooral de Muyplas wordt druk bezocht. De rietsigaren die er groeien worden veel geplukt en jammer genoeg wordt daardoor nogal wat vertrapt. Het staat er nu gelukkig weer mooi bij. Ver der heeft de begroeiing van de hoge duinen enorm te lijden, omdat men nu eenmaal graag op de hoogste duinen klimt. De laatste jaren hebben we veel moeite gedaan om de stuifgaten in dit gebied zoveel mogelijk te beplanten. Het zou bijzonder jammer zijn om dit werk weer verloren te zien gaan". Vanaf 7 september is er iedere woens dag weer bejaardenzang in de „Holle- bol" aan de Burgwal. De repetities be ginnen om 15.00 uur. De leiding is in handen van mevrouw M. Ronday. Om dat het merendeel van de 40 leden van dit bejaardenzangkoor uit dames bestaat roept het bestuur vooral heren op zich als lid aan te melden. Hiervoor is tij dens de repetities gelegenheid. van 17 tot en met 30 augustus 1977 Geboren: Jannetje Catharina, dv. Cor- nelis P. Zijm en Cornelia G. C. Witte; Sandra, dv. Pieter Witvliet en Jaantje Bertelink; Petra Janneke, dv. Anton Noppert en Terrisita P. de Hoog; Gerar- dus Jacobus Ronald, zv. Jacobus T. J. Hoedjes en Maria M. Witte; Maarten, zv. Jan N. Koom en Ingrid A. A. M. Ro- bertz; Natasja, dv. Gerrit Rovers en Pe- tronella A. W. Willems. Ondertrouwd: Johannes P. Groen en Cornelia E. Boekei; Cornells J. Kuip en Anna M. T. Hin. Overleden: Pieternella Kok, ev. Blom, oud 50 jaar, wonende te Oudeschild; Jo- han J. Roeper, oud 84 jaar, wonende te Den Burg; Jacob de Vink, oud 59 jaar, wonende te Rheden; Fritz W. Haese, oud 63 jaar, wonende te Duitsland. De zon komt 4 sept. op om 6.56 uur en gaat onder om 20.21 uur; 7 sept. op om 7.01 uur en onder om 20.14 uur. Maan: 5 sept. L.K.; 13 sept. N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: Vrijdag 2 september 0.21 en 12.24 Zaterdag 3 september 0.44 en 12.45 Zondag 4 september 100 en 13.09 Maandag 5 september 1.10 en 13.38 Dinsdag 6 september 1.46 en 14.21 Woensdag 7 september 2.35 en 15.26 Donderdag 8 september 3.47 en 16.48 Vrijdag 9 september 5.14 en 18.16 Zaterdag 10 september 6.34 en 19.34 Aan het strand is het ongeveer een uur eerder hoog water. Laag water valt gemiddeld 6.15 uur na hoog water. De zuigelingen, die aan de beurt zijn worden op het bureau verwacht op de tijden, waarop hun eigen huisarts zit ting heeft. De tijden zijn als volgt Dokter Coutinho, dinsdag 6 september om 13.30 uur. Dokter Barnard woensdag 7 september om 13.30 uur. DONDERDAG 1 SEPTEMBER In het raadhuis vergadert aanvang 20.30 uur de raadscommissie financiën, o.a. over de verhoging van de gemeentelij ke bijdrage aan de schoolbegeleidings dienst en de scholensituatie te De Koog. ZONDAG 4 SEPTEMBER Bij het Prins Hendrik-hotel houdt de sportvissersclub Texel van 8.00 - 10.00 uur een wedstrijd. MAANDAG 5 SEPTEMBER Op de Groeneplaats wordt de jaarlijkse schapenfokdag gehouden, van 9.30 tot ongeveer 12.00 uur. Scouting Texel haalt oud papier op in de Wilhelm in al aan vanaf 19.00 uur VASTE DATA In het gebouwtje van de Hervormde ge meente te De Cocksdorp kunnen iede re donderdag boeken worden geleend van 15.30 tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.00 uur. Elke woensdagavond kunnen liefheb bers volleyballen in De Bijenkorf te Oosterend, aanvang 19.30 uur Iedere derde donderdag van de maand spreekuur van het FNV in het zaaltje van de Doopsgezinde gemeente in de Kogerstraat. Urgente gevallen: bel no (02220) 3493 of (02220) 4117. Elke maandagavond aanvang 20.00 uur bridgen in hotel De Lindeboom-Texel. Inleggeld 3,75 per persoon. Het Texels Christelijk Mannenkoor repeteert voortaan in de Hervormde kerk van De Waal, elke vrijdag aanvang 19.30 uur. Uit tal van aanvragen bij de VVV blijkt dat er weer veel belangstelling be staat voor een verblijf op Texel in de komende herfstvakantie (15 - 22 okto ber). In verband daarmee wil de WV graag opgave hebben van dee bunga lows, appartementen en gemeubileerde huizen die in deze periode beschikbaar zijn. De gemengde zangvereniging Soli Deo Gloria begint dinsdag 6 september, aan vang 20.00 uur in de School met de Bij bel te Oosterend met de repetities. De leiding berust bij de heer J. Beijert. Het koor kan nog wat versterking gebrui ken. In het bijzonder mannen zijn wel kom. Wie eerst eens de kat uit de boom wil kijken is ook welkom op de repeti tieavonden. Inlichtingen via telefoon (02223) 357. De heer Jurr. Beumkes uit De Waal werd op 1 september beëdigd als taxa teur van agrarisch onroerend goed. De heer Beumkes is medewerker van het Bouwkundig ingenieursbureau en make laarskantoor Aarts Franken in De Koog. Als gevolg van ziekte en vakantie be ginnen de lessen van de gymnastiekver eniging Oudeschild een week later: Maandag 12 september: 4 - 5 u.: jongens 6, 7 en 8 jaar 5 - 6 u.: jongens vanaf 9 jaar Dinsdag 13 september: 4 - 5 u.: kleuters vanaf 4 jaar 5 - 6 u.: meisjes 6, 7 en 8 jaar Woensdag 14 september: 7 - 8 u.: meisjes vanaf 11 jaar 8 - 9 u.dames Donderdag 15 september: 4 - 5 u.: kleuters vanaf 5 jaar 5 - 6 u.: meisjes 9 en 10 jaar Met het betalen van contributie moet worden gewacht tot de nieuwe gym- krant uitkomt; daarin staat de nieuwe regeling. DE COCKSDORP De gymnastiek- afdeling van SVC begint komende week weer te draaien. Er is een programma samengesteld voor maandagen en vrij dagen op de hieronder volgende tijden. Maandag: 14.15-15.15 u.: huisvrouwen 15.45-16.45 u.: jongens 6, 7, 8 jaar 16.45-17.45 u.: meisjes 6 en 7 jaar 18.00-19.00 u.: jongen 9, 10, 11 jaar 19.00-20.00 u.: jongens 12 j. en ouder 20.00-21.30 u.: heren Vrijdag: 15.30-16.30 u.: kleuters 4 en 5 jaar 16.30-17.30 u.: meisjes 8 en 9 jaar 18.00-19.00 u.: meisjes 10 en 11 jaar 19.00-20.00 u.: meisjes 12 j. en ouder 20.00-21.00 u.: dames Afgelopen weekeinde werden de vis wedstrijden om het kampioenschap van Texel hervat. Bij de senioren kwam A. Maat als beste uit de bus. Jeugdlid Cor Vlaming eindigde als eerste in zijn klasse. Deze wedstrijd was de negende van de in totaal 14 te vissen wedstrijden. Er namen 20 jeugdleden deel. Bij de senio ren wierpen 13 visliefhebbers hun hen gel uit. Er waren 4 gast-hengelaars. In het afgelopen seizoen zijn de spe ciale gastenwedstrijden van de sport vissersclub Texel erg goed bezocht. Bij de elf georganiseerde wedstrijden kon den in totaal 305 bezoekers geteld wor den. Het beste bezocht was de wedstrijd die op 5 juli bij paal 9 werd gehouden. Mede omdat deze 's morgens via Hilver sum onder de „toeristische tips" was aangekondigd waren hierbij 53 deelne mers aanwezig. Dit deelnemersaantal liep hierna sterk af. Bij de laatste wed strijd kwamen maar 6 visliefhebbers opdagen. Over het algemeen waren de vang sten in het binnenwater redelijk. Aan het strand waren de vangsten slecht, hoewel de stemming onder de deelne mers daar nooit onder geleden heeft. De totaaluitslag bij de wedstrijd van afgelopen zondag was als volgt Senioren: le A. Maat 85 cm, 2e. C. J. Huisman 83 cm; 3e W. Verhagen 64 cm. Junioren: le C. Vlaming 74 cm; 2e S. J. Rijk 42 cm; 3e G. Banda 33 cm. De volgende viswedstrijd is op zon dag 4 september om 8.00 uur bij het Prins Hendrikhotel. Uitsluitend voor spoedgevallen. Van vrijdagavonds 20.00 uur tot maandagmorgen 8 00 uur Dokter J. B. SEEGERS, Den Burg, tel. (02220) 2039. Ambulance (in geval van onge lukken met betekenend lichame lijk letsel) (02220) 2011. Van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmiddag 13.00 uur Zr. GROOTHUIS, Marelstraat 8, Den Burg, tel. (02220) 2996 Voor zeer spoedeisende tandheel kundige hulp kan men zaterdag en zondag om 18.00 uur precies te recht in het tandheelkundig cen trum in het Groene Kruisgebouw, Witte Kruislaan 19. Alleen voor spoedgevallen telefoon 2527. Voor noodslachtingen bellen de heer A. van Heerwaarden, tel. (02220) 2182 (slachtplaats) of 2663 (Wilhelminalaan 94), b g.g. 3541 Zondag 4 september 1977: HERVORMDE GEMEENTEN Den Burg 10 uur ds. W. de Weerd, van Sleen, Kindernevendienst en Zondags school. De Cocksdorp 10 uur Mevr. De Weerd-Westra, van Sleen Zendingsbussenzondag. Den Hoorn 10 uur ds. R. Giethoorn uit Arnhem Collecte restauratiefonds De Koog 9.00 uur dhr. G. Mole naar, uit Enkhuizen De Waal 10.30 uur dhr. Molenaar uit Enkhuizen Oosterend 9.30 uur ds. Van Zijll Langhout, Doopdienst Oudeschild 11.00 uur ds. Van Zijll Langhout GEREFORMEERDE KERKEN Den Burg 10.00 uur Dhr. Kok, uit Eernewoude 19.30 uur Dhr. Kok Oosterend 9.45 uur ds. Douwes. Bevestiging van Ds. De Boer tot predikant van Oosterend. 15.00 uur Ds. De Boer. Intrede als predikant van Oosterend. Deze dienst wordt om 19.30 uur uitgezonden via „De Lichtboei". GEREFORMEERDE GEMEENTE Oosterend 10.00 en 16.00 uur Dierjst. DOOPSGEZINDE GEMEENTE Den Burg 10.00 uur ds. Kuitse Uitzending via „De Lichtboei" Na afloop koffiedrinken. Kinderoppas in het zaaltje bij de kerk. ROOMS-KATHOLIEKE KERK Weekend 3 en 4 september 1977 Den Burg zaterdag 19.30 uur Uitzending via „De Lichtboei" zondag: 10.45 uur De Koog: zondag 9.00 uur Oudeschild zondag 10.45 uur Den Hoorn zondag 9.15 uur De Cocksdorp: zaterdag 19.30 uur Oosterend: zondag 19.00 uur JEHOVAH'S GETUIGEN in het Rode Kruisgbouw Jonker straat, Den Burg. 10.15 uur Lezing 11.15 uur Wachttorenstudie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 7