Cjroen 'wartsjexehin het harL, Komst apotheker onprettige verrassing voor artsen Groot Texels succes op nationale tentoonstelling Kottervissers boos uit vissersbond Service. waar u ook gaat xÈ- y Dokter Waverijn moet apotheek afstaan Dubbele zege voor gebr. Kikkert Vanillevla hele liter Ontevreden over walbeleid I verse mosselen /paarbank X Krant kwartje duurder per kwartaal X per kwartaal Granaat gevonden I Havenrestaurant Texel Onwel geworden Auto-interieur in brand Koeien in de tuin TEXEL DINSDAG 27 SEPTEMBER 1977 OPLAGE 5300 TEXELSE 91e JAARGANG No. 9214 6 PAGINA'S Uitgave: BV v/h Langeveld De Rooy Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graaf, Pellkaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266 en Wessel B. Post, Burdet- straat 17, Den Burg, tel. (02220) 3543. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 052. Abonnementsprijs f 10,30 p. kw. 70 cent Incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Midd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW Drs G. Lely uit Heerhugowaard heeft zich donderdag als apotheker geves tigd in het pand Molenstraat 21 te Den Burg, de vroegere winkel van kruide nier Jaap Zijm. Hij heeft het pand voor één maand gehuurd en is doende met een nog meer in het centrum gelegen definitieve vestigingsplaats. De heer Lely was tot dusver verbonden aan de Beatrixapotheek in Den Helder. Dat was ook het geval met apothekersas sistente Cora Kuip uit Den Burg die de heer Lely op Texel zal bijstaan. Niet gezegd kan worden dat drs Lely bang is uitgevallen, want er zal op Texel nog heel wat moeten veranderen, wil hier voor hem voldoende brood op de plank zijn. Texel heeft nooit een „ech te" apotheek gekend. Verstrekking van medicijnen geschiedt door de huisartsen die allen over een apotheek aan huis beschikken. De komst van Lely was een onaan gename verrassing voor dokter A. van Loon uit Den Burg en zijn opvolger A. Waverijn. Volgens de wettelijke bepa lingen mag een nieuwe huisarts de apo theek van zijn voorganger niet voortzet ten als in dezelfde gemeente al een „echte" apotheek is gevestigd. Dokter Van Loon moet daarom zijn praktijk zonder apotheek overdragen, wat voor hem uiteraard een belangrijk financieel verschil betekent. Opvolger Waverijn heeft als jonge arts die voor hoge lasten zit, de inkomsten uit de apotheek hard nodig. Naar verluidt zal hij het er echter toch op wagen. Een interne moeilijkheid is ook dat zeker in de kleinere praktij ken de thans acht uur per dag werkzame assistente op den duur mogelijk niet ge handhaafd kan worden, waardoor de doktersvrouw nog veel meer belast en gebonden zal zijn. Aanleiding De nieuwe apotheker geeft toe dat het stoppen van de praktijk van dokter Van Loon voor hem aanleiding is geweest om zich direkt op het eiland te vestigen. Plannen om naar Texel te gaan had hij al veel langer. Voordat hij begon aan de 7-jarige (universitaire) studie voor het apothekersdiploma zat hij als stuurman op de grote vaart. Van die periode da teert zijn liefde voor de zee, de kust en Texel in het bijzonder. Hij is herhaal delijk op het eiland op vakantie ge weest. In de zomer van vorig jaar heeft hij al eens afgetast of er op Texel voor hem markt zou zijn. Bij die gelegenheid benaderde hij verschillende artsen. Harmonie nodig Er vanuit gaande dat de apotheek van dokter Van Loon hem zal toevallen, be schouwt hij dat als een verantwoorde basis om op Texel te beginnen. Er zal echter meer moeten gebeuren en drs. Lely is dan ook voornemens zo spoedig mogelijk nadere contacten met de huis artsen te leggen. De zaken zullen in har monie geregeld moeten worden. Dokter Waverijn zal in ieder geval volgeps de landelijke regeling financieel tegemoet worden gekomen hoewel Lely dat niet Geldig t/m 2aterdag I oktober verplicht is. Of dat het door hem ge wenste resultaat zal hebben, is uiteraard twijfelachtig. De geneesmiddelenver strekking vanuit hun apotheek betekent voor de artsen met hun gemiddeld niet bijzonder grote praktijken een belang rijke bron van inkomsten. Binnen enkele jaren wordt waarschijnlijk een regeling van kracht waardoor alle huisartsen die zich na 1963 in een bepaald gebied heb ben gevestigd hun eventuele apotheek moeten overdragen als zich in hun ge bied een „echte" apotheek aanwezig is. Deze regeling zal echter niet gelden voor Texel en aangezien de hier gevestigde artsen ook geen plannen hebben voor spoedige beëindiging van hun praktijk, zal het van de diplomatie en de kapitaal kracht van de nieuwe apotheker afhan gen of deze in zijn opzet slaagt. Drogist Op korte termijn mag hij naast de ge neesmiddelenleverantie aan particuliere patiënten rekenen op de klandizie van toeristen. Naast de verstrekking van uit sluitend op recept verkrijgbare medicij nen zal hij zich ook bezig houden met de verkoop van vrij verkrijgbare genees middelen (aspirine, norit, etc.) zoals die ook bij een drogist verkrijgbaar zijn. Het is echter geenszins de bedoeling een vol ledig drogisterij assortiment te gaan voe ren. Alle betrokkenen zijn het erover eens dat drs. Lely het volste recht heeft om zich op deze wijze op Texel te vestigen. Uiteraard wordt verschillend geoordeeld over de vraag in hoeverre zijn aanwe zigheid het algemeen belang dient. Drs. Lely, wijzend op de langdurige studie, benadrukt dat een apotheker veel meer van medicijn werking weet en als gespecialiseerd vakman in staat is de nieuwe geneesmiddelen die op de markt komen, te beoordelen. Hij is ook nauw keurig op de hoogte van de (ongewenste) effekten die gecombineerde toediening van verschillende medicijnen (resp. ver strekt door bijvoorbeeld arts en specia list) kunnen veroorzaken. In Den Helder bestaat tussen medici en apothekers een voortdurende overlegsituatie. Een der gelijke relatie zal op Texel nog moeten worden opgebouwd. Nauwelijks voordelen Dokter Van Loon meent dat de aan wezigheid van een „echte" apotheker op Texel nauwelijks voordelen biedt. Volgens hem hebben de artsen ruim voldoende kennis van medicijnen en zijn zeer wel in staat nieuwe middelen te beoordelen. Voor de patiënten, vooral als deze uit een ander dorp komen, wordt de nieuwe situatie nogal lastig want de dokter geeft geen medicijnen meer doch slechts een recept waarmee men dan nog eens naar de apotheker moet. In de huidige situatie beschikken de Nederlands beste ram is eigendom van en werd gefokt door de Gebroeders Kikkert. De basis voor dit succes werd gelegd door hun vader, wijlen de heer G. C. Kikkert. Vooral voor de Texelse schapenfokkers is de vrijdag in Utrecht gehouden nationale tentoonstelling een eclatant succes geworden. De gebroeders Dirk en Kees Kikkert boekten zelfs een dubbele zege: niet alleen werd hun (zelfgefokte) 2-jarige ram tot kampioen van Nederland uitgeroepen, maar een drietal ooien van deze eige naars verwierf eenzelfde waardering. De reserve-kampioen (5301) was eigendom van een fokker uit Overijssel, maar ook dit dier was door het bedrijf Kikkert gefokt. Overigens bleek ook uit de andere ju rywaarderingen dat Texel bijzonder goed voor de dag kwam. Het merendeel van 34 inzendingen bestaande N.-Hollandse inzending was deze keer van het stam land afkomstig. Bij eerder gehouden na tionale tentoonstellingen kwam het meeste materiaal nog van het Noord hollandse vasteland. Hoge waarderingen Kenmerkend voor de totale kwaliteit was het feit dat de jury achtmaal een IA prijs toekende, vijfmaal een lB-prijs, vijf maal een lC-prijs, twee maal een lD-prijs; éénmaal een lE-prijs, eenmaal een lF-prijs en slechts één tweede prijs. Wat de Texelse inzendingen betreft noteerden wij de volgende uitslagen. Oudere rammen: G. Eelman IA; Fok- groep Oosterend 1D. 2-jarige rammen: R. Eelman IA; S. J. Hin ""B; Gebr. Kikkert IA -f- kampioen schap. 1-jarige rammen; C. M. Veeger 1D; Fa. K. Mantje Zn IB; C. J. Comman deur IE en C. A. Commandeur IC. Laatstgenoemd dier was op de Texelse schapenfokdag de jeugdkampioen. 3-tallen ramlammeren: Gebr. Kikkert IB; P. Verbeme 2. Schapen met 2 ramlammeren: C. A. Commandeur IA; K. Mantje Zn 1B; Gebr. Kikkert IC. t Schapen met een ooi- en een ramlam: IA P. Verberne (was op Texel 1D). Schapen met 2 ooilammeren: Gebr. Kikkert IA. Fa. K. Mantje Zn IC. Viertallen oudere ooien: C. J. Com mandeur 1B. Dat was een tegenvaller want dit viertal kreeg op Texel de kam- pioensprijs. Drietallen éénjarige ooien: G. Eel man 1F; Gebr. Kikkert IA (kampioen) en P. Verberne IC. Viertallen ooilammeren: P. Verbeme IA; C. J. Commandeur IC. artsen over een administratie van al hun patiënten, waarmee tot in een ver verleden kan worden nagegaan welke medicijnen ooit zijn verstrekt en hoe er op is gereageerd. Dat voordeel zal nu vervallen, maar de apotheker wijst er op dat deze administratie wordt overgeno men als de zaken naar genoegen wprden geregeld. Snel wennen Volgens drs. Lely zal de verandering in de praktijk snel wennen. Zijn plan nen: Bestelde geneesmiddelen worden snel bezorgd, desnoods binnen een uur Bij de artsen m de buitendorpen zal de apotheek de recepten na ieder spreek uur en desgewenst ook op andere tijden afhalen Het is de bedoeling te zijner tijd zelfs een nachtdienst in te stellen en in ieder geval tot 21.00 uur open te zijn. De heer Lely belooft ook dat de door hem verstrekte medicijnen niet duurder zullen zijn dan die thans door de artsen worden gegeven. Derhalve zal de ver andering voor de hoogte van de zieken fondspremie geen gevolgen hebben. Met toestemming van het Mini- 4 sterie van Economische Zaken wordt de Texelse Courant ingaand 4 1 oktober a.s. 25 cent per kwartaal duurder, voor dekking van de stij- 4 gende kosten. Bij herstelwerkzaamheden aan de dijk bij de Stengweg werd een granaat ge vonden. Het ding zat in stopzand dat van elders was aangevoerd. De Explo sieven Opruimingsdienst heeft zich in middels over de granaat ontfermd. Op een buitengewone ledenverga dering heeft de visserijvereniging DETV Texel zaterdagochtend beslist per 1 oktober uit de Nederlandse vis sersbond te stappen. Tijdens de be sloten bijeenkomst in dorpshuis „De Bijenkorf" te Oosterend werd dit be stuursvoorstel in overgrote meerder heid gevolgd. Van de 32 aanwezige leden stemden maar liefst 30 leden er mee in. Volgens een na afloop schorre voorzit ter Ben Daalder is men tot dit besluit gekomen omdat de Texelse vissers het gevoerde landelijke beleid „meer dan zat" zijn. De vissersbond zou de zaak maar een beetje op z'n beloop laten en niet „fel genoeg" optreden. Om een voor beeld te stellen zat er daarom niets an ders meer op. „We zijn feitelijk gedwongen tot deze maatregel om de landelijke vereniging eindelijk eens wakker te schudden", al dus Daalder. De Texelse vissers toonden zich zater dagochtend bereid terug te komen in de Nederlandse Vissersbond indien deze een sterk verbeterde structuur krijgt. Men wil dit uittreden niet als provoca tie opgevat zien maar als een teken dat „de bond" meer moet gaan doen. De in tentie is dat men meer aandacht wil voor een goede en verbeterde walorgani- satie. Voldoende steun Hoewel het aantal op de vergadering aanwezige leden ongeveer een derde van het totaal aantal bedroeg vond DETV- voorzitter Ben Daalder dat men met de uitslag van de stemming voldoende ge steund is. Slechts twee leden stemden tegen het verlenen van een mandaat om het lidmaatschap op te zeggen. De ach tergrond hiervan zou trouwens niet zijn dat men het eens is met het huidige be leid van de vissersbond maar dat men het opzeggen van het lidmaatschap te rigoreus vindt. Deze tegenstemmers achtten zich te sterk vergroeid met de landelijke vissersbond om er uit te stap pen. Derde groep Nadat in de loop der jaren de Urker vissers en de vissers van Den Helder de in 1952 opgerichte bond al hadden ver laten zijn de Texelaars de derde groep die er een punt achter zet. De Zeeuwse vissers hebben nooit deel van deze vis sersbond uitgemaakt. Ben Daalder, vorig jaar nog aktielei- der van de grote visserij demonstratie in Den Haag, zei het beleid van de bond dusdanig teleurstellend te vinden dat men niet anders meer kon. „Als het als eenheid niet meer kan, dan maar al leen". telefoon (02226) 310 De 66-jarige J. G. van Z. uit Amster dam werd zaterdagochtend op het ha venterrein van Het Homtje onwel. Hij wankelde het havenrestaurant binnen, viel daar op de tegels en liep een hoofd wond op. Per ambulance werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Baldadigheid van een buurjongen leid de zaterdagmorgen tot het in brand ra ken van de voorbankbekleding van een Citroën Ami in de Wilsterstraat te Den Burg. De jongen was met fosforlucifers aan het spelen en had een van deze luci fers door het geopende portierraampje van de auto naar binnen gegooid waar op het interieur vlam vatte. De auto, eigendom van de familie H E. Lobato, liep voor enige honderden guldens scha de op. De gealarmeerde brandweer be hoefde niet in te grijpen omdat het vuur inmiddels vanzelf gedoofd was. Zaterdagochtend zeer vroeg (om 6.50 uur) ontdekten bewoners van de Wil sterstraat dat een aantal koeien in hun tuintjes rondliep. De politie hielp na derhand met het wegjagen van de die ren en zorgde ervoor dat ze in de buurt van de slachtplaats werden vastgezet, in de veronderstelling dat ze daar thuis hoorden. De dieren waren echter afkom stig van een stuk land aan de Pontweg. De eigenaar (die verantwoordelijk is voor de schade maar dat waarschijnlijk via zijn verzekering kan regelen) is bij de politie bekend. Voor u zijn er tussen Texel en Sassenheim 65 kantoren. Op al die kantoren kunt u voor alle geldzaken terecht. west nederland - spaarspeciahsten sinds 1817

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1