Cjrocn c2wartsjexels in het harL Verpleeghuis Texel officieel in gebruik H. W. Fischer werd Officier O. N. 2000 I I verse mosselen Slagerij Huiier, De Koog 1 kilo schouder karbonade 6.98 Havenrestaurant Texel i B&0-SH0W ELECTROHUIS (S3! Huldiging 200ste lid Familievereniging „Kikkert" „Artima' verkocht winkel-woonhuis aan Pim Decnop Opper Verseput met pensioen Drijver laagste inschrijver voor bejaardenhuis St. Jan Aanhouding leverde niets op TAXI (02220) RIJDAG 7 OKTOBER 1977 PLAGE 5300 91e JAARGANG No. 9217 12 PAGINA'S Uitgave: BV v/h Langeveld De Rooy ostbue 11 Den Burg, Texel - Telefoon 2741 edaktle: Harry de Graaf, Pellkaanweg 75, De Kooq, tel. (02228) 266 en Wessel B. Post, Burdet- itroat 17, Den Burg, tel. (02220) 3543. kW. Versch(jnt dinsdags en vrydags. Postgiro 652. Abonnementsprijs f 10,30 p. 70 cent Inoasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned. Mldd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW Dt burgemeester, geholpen door de heer C. van Trigt, bij het verrichten van de plechtigheid. Hel gebeurde bij stromende regen maar vol- fris Confucius voorspelt dat veel geluk. Door het hijsen van de Texelse vlag die tot dat moment het naambord be dekt hield heeft burgemeester Sprenger dinsdagmiddag het Verpleeghuis iTexel officieel in gebruik gesteld. Een grote schare genodigden (waaronder vertegenwoordigers van de hoofdinspectie en inspectie van Volksgezond- leid) was er getuige van. Vervolgens onthulde de heer A. L. Bakker (be- tuurslid van de stichting Samen EénJ een plaquétte in de hall die de herin- lering levend houdt aan het feit dat mevrouw Anna Bakker-Keijser de eerste anzet voor het verpleeghuis heeft gegeven door haar nalatenschap voor dit doel beschikbaar fe stellen. Zij overleed op 2 oktober 1960. Het heeft dus aar liefst 17 jaar geduurd voordat de opdracht was volbracht. Over de vele langdurige verwikkelin gen zou een boek te schrijven zijn en dat iiè dan ook gebeurd: secretaris G. Pan- Er stelde een 19 pagina's geïllustreerd erzicht samen van de hele ontwikke- gsgeschiedenis. Dit „Verhaal van een rpleeghuis" werd aan de genodigden gereikt. Dat gebeurde aan het slot van een ge- egelijke bijeenkomst in hotel Texel. In verpleeghuis zelf was men maar kor- tijd bijeen geweest om de verpleeg- rkzaamheden niet te belemmeren. In Kt huis verblijven momenteel 14 patiën- ■en, een aantal dat in in de loop van de omende maanden kan uitgroeien tot 37, ant dat is de capaciteeit van dit klein- verpleeghuis van Nederland. Die leine omvang was een van de oorzaken an de vertragingen die zich bij de ver wezenlijking van het doel hebben voor- edaan. Met name bij het rijk zag men 'n klein verpleegehuis niet zitten en niet op een heel bijzondere wijze ressie was uitgeoefend op de toenmali- minster van volksgezondheid zou het waarschijnlijk niet zijn gekomen. Beeldband In hotel Texel bekeken de genodigden n via meerdere monitors weergegeven ideo-opname, gemaakt door mensen ran de Bejaardenomroep. Het was een ardige reportage bestaande uit vele eelden van Texel. Een indruk werd ge- even van het bijzondere voorzieningen- il dat nu door het dringend noodzake- jke verpleeghuis is gecompleteerd. Niet een is het een zege dat langdurig zie- en niet meer naar Den Helder of een dere voor hen vreemde omgeving Bioeten vertrekken, ook voor de kennis- n en familieleden is het 'n groot geluk flat zij zonder veel (reis)tijd, moeite en os ten op bezoek kunnen komen. Geschiedenis Secretaris G. Pansier gaf aan de hand van 't door hem samengestelde verhaal een overzicht van de wordingsgeschiede nis van het verpleeghuis. Zoals bekend is het huis tot stand gebracht door de tichting Samen Eén, die is voortgeko- en uit de door wijlen mevrouw Bakker in het leven geroepen Bakker-Keijser- §tichting en het Algemeen Weeshuis, ange tijd was ook de stichting bejaar- enzorg erbij betrokken, maar deze trok ch om respectabele redenen terug. Pansier memoreerde hoe oud-wethou- er Daalder destijds minister Roolvink ersoonlijk had „bewerkt" om zijn goed- euring te verkrijgen. Dat gebeurde tij dens een etentje nadat de bewindsman de centrale werkplaats De Bolder in ge bruik had gesteld. De minister ging door de knieën maar stelde écn voorwaarde: het verpleeghuis moest worden gecom bineerd met het bestaande bejaarden huis Irene om door gebruik van dezelfde centrale voorzieningen en door éénhoof dige leiding tot een zo economisch mo gelijke opzet te komen. Het eerste plan dat architect Van der Struijs ontwierp vond geen genade bij de Ziekenhuiscommissie omdat het te duur was. Het moest dus worden gewij zigd en versoberd. De heer Pansier zei van mening te zijn dat hij het oorspron kelijke plan aantrekkelijker vond: het was uitwendig mooier en de tuin van huize Irene zou beter instand zijn geble ven. Dubbeldeks gedruis Burgemeester Sprenger belichtte ook de wordingsgeschiedenis en deed dit door deze te vergelijken met een mu ziekstuk. Het verpleeghuis beschouwde hij als een machtig harmonisch gezang na een langdurige ouverture en andere onderdelen. Dat gezang klonk aldus op de wijze van „de torenspits van Bom mel": „Een temidden van het dubbel deks gedruis, prijkt het enkeldek van Van der Struijs!" De heer A. L. Bakker ging in op de persoon van Anna Bakker-Keijser die in 1956 een testament liet maken waarin zij haar vermogen beschikbaar stelde voor een verpleeghuis, voor mensen van iedere godsdienst of politieke kleur. Zelfs mensen van buiten Texel zouden er terecht moeten kunnen. Ongetwijfeld is het feit dat mevrouw Bakker zelf als rheumapatiënte zeer hulpbehoevend was, van invloed geweest op haar ini tiatief. Er is overigens nog een tweede parti culier geweest die zijn vermogen aan het verpleeghuis vermaakte. De naam van deze erflater is echter niet openbaar ge maakt. De heer Bakker bracht dank aan allen die op een of andere manier aan de totstandkoming van het doel hebben bij gedragen. „Heel Texel spreekt dit aan. Welk een zegenrijke instelling zijn wij rijk geworden!". Sint Jan Verder werd het woord gevoerd door de heer G. Bakker namens de Stichting Bejaardenzorg Texel en de heer G. C. Bakker als voorzitter van de Stichting Sint Jan. Laatstgenoemde openbaarde Zie advertentie elders. dat zijn bestuur enige jaren geleden heeft voorgesteld ook de nieuwbouw van van Sint Jan te betrekken bij het ver pleeghuis. De mogelijkheden werden on derzocht, echter met negatief resultaat. Zodat Sint Jan besloot zijn eigen plan nen door te zetten. Niettemin sprak Bak ker de hoop uit dat het verpleeghuis en het bejaardenhuis Sint Jan zich nauw verbonden zullen voelen. Als geschenk overhandigde hij een envelop met in houd. De heer C. R. Alkema, namens het bestuur van de C. E. Gollardsstichting, had ook een cadeau meegebracht: sterk vergrote oude ansichtkaarten van alle Texelse dorpen, bestemd als wandver siering in het verpleeghuis. De Bejaar denomroep richte de TV-camera op deze platen zodat ieder ze via de monitor kon bekijken. Wandkleed Er kwamen nog meer geschenken: de heer J. de Beurs bood een envelop met inhoud aan namens de Stichting Ge zinsverzorging en de afdeling Texel van de Plattelandsvrouwen had laten weten dat door de leden een wandkleed zal worden vervaardigd. De aanwezigen konden kennis nemen van het kleurige ontwerp, voorstellende een Texels land schap met veel bloemen. Ook de Texelse bedrijven die betrok ken zijn geweest bij de bouw kwamen royaal over de brug. Drijver gaf een kleurentelevisie en Schoo, Moerbeek, Verenigde Schilders en Electrohuis Bak ker gaven gezamenlijk een video-appa raat met band. Zodat de door de Bejaar denomroep gemaakte opname nog eens kan worden gedraaid, onder andere in de verschillende bejaardenhuizen. Architect Van der Struijs sprak over Texel als de dure maitresse die jaren lang zwanger is geweest van het niet door de overheid verwekte verpleeghuis. Die overheid had nog abortus willen plegen maar Texel kon gelukkig het moederinstinct laten overwinnen. Van der Struijs zei er dankbaar voor te zijn dat hij bij de zware bevalling had mo gen assisteren en bracht dank aan alle anderen die erbij betrokken waren. In zijn slotwoord gaf voorzitter J. J. Westdorp een overzicht van alle andere geschenken die waren ontvangen. Op de speciaal voor dit doel geopende geschen kenrekening bij de bank is ƒ2.780,ge stort en er is voor ƒ3.000,toegezegd. De rekening blijft voorlopig nog in stand Ter gelegenheid van zijn afscheid als directeur van AGA-GAS B.V. is de op Texel woonachtige heer H. W. Fischer onlangs koninklijk onderscheiden. Door de Amsterdamse wethouder mr. C. II. Gockoop werd hem officieel melding gemaakt van zijn benoeming tot Offi cier in de Orde van Oranje Nassau. Deze onderscheiding is de hoogste die ooit aan een ingezetene van Texel werd uit gereikt. De heer H. W. Fischer is sinds 1974 op Texel woonachtig en bewoont een huis aan de Mienterglop te De Koog. In 1945 trad hij in dienst van het bedrijf dat in de loop der jaren nogal eens van naam veranderde en uiteindelijk de naam AGA-GAS B V. kreeg. Momenteel heeft het concern een jaaromzet van ongeveer ƒ180 000.000,terwijl er zo'n 500 werk nemers aan verbonden zijn Om medi sche redenen gaat de heer Fischer ver vroegd met pensioen, maar blijft ook na zijn afscheid als adviseur aan het te Amsterdam gevestigde bedrijf verbon den. Betrokkene maakt deel uit van het Internationale research Instituut, dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en toepassing van industriële gassen, carbid en de lastechniek. Naast zijn werkterrein was de heer Fischer in tal van funkties aktief en is dat in bepaal de opzichten nog. In het kader van de Vereniging tot behoud van Natuurmo numenten was hij betrokken bij een or nithologisch onderzoek van het Naar- dermeer, waarvoor het werkplan nog door Dr. Jac. P. Thijsse werd opgezet. H. W. Fischer publiceerde over dit on derzoek in het tijdschrift „Levende Na tuur". Hij is vice-voorzitter van de Stichting het Noordhollands Landschap „Schaep en Burgh" te 's-Graveland en is lid van de Verenigingsraad van Na tuurmonumenten. De heer Fischer was aktief orkestlid (cello) bij de Mij. voor de bevordering van de Toonkunst in Naarden-Bussum. Hij was tevens vice- voorzitter van deze maatschappij, dat naast een eigen orkest van 75 leden en een koor van 160 leden ook een muziekschool met ca 1.000 leerlingen beheerde. De muziekschool fuseerde na dien met die in Naarden met ca 800 leer lingen en resulteerde aldus in de Mu ziekschool Gooi-Noord. <r telefoon (02226) 310 4> U bent van harte welkom op onze t/m zaterdag 8 oktober. In het Julianahotel te De Koog zal dit weekend de familievereniging 'Kikkert' bijeenkomen voor de huldiging van de heer. W. J. Kikkert uit Den Hoorn als het 200ste lid. Deze feestelijke gebeurte nis, waarvoor een groot aantal „Kik- kerts" naar het eiland zal komen, staat voor zaterdagavond 20.00 uur op het programma. De heer W. S. Keijzer uit Den Burg heeft zijn winkel-woonhuis, Graven straat 2-4, verkocht aan de heer Pim Decnop, exploitant van Taveerne „De Twaalf Balcken". Deze zal het woonhuis voor zichzelf in gebruik nemen. Wat met het winkelgedeelte zal gebeuren staat nog niet vast. Het wordt in ieder geval geen horecabedrijf want dat is krachtens de planologische regels in Den Burg niet meer toegestaan. De nieuwe apotheker Lely heeft voor het pand belangstelling getoond maar of hij ook werkelijk huurder zal worden is twijfelachtig. De apotheker kan slechts tijdelijk beschikken over het pand in de Molenstraat waar hij sinds vorige week is gevestigd. Deze winkel is nl. door de heer Jac. Zijm verkocht aan de heer J. Maas van het 4=6 warenhuis. Deze heeft er andere plannen mee, waarover hij zich nog niet wil uitlaten De heer Keijzer heeft zijn „Artima"- bedrijf nu geconcentreerd in het voor malige pakhuis aan de overzijde van de straat, nummer 7. Hij is voornemens daar te verbouwen en onder meer uit breiding te geven aan zijn meubelafde ling. De familie Keijzer is nog bezig met woonruimte elders in Den Burg, maar heeft voorlopig intrek genomen in een zomerwoning aan de Keesomlaan. Opperwachtmeester A. Verseput van de groep Texel van de Rijkspolitie heeft wegens het bereiken van de 60-jarige leeftijd „functioneel leeftijdsontslag" gekregen, wat erop neerkomt dat hij in afwachting van zijn pensioen zijn funk- tie neerlegt. De heer Verseput is zeven jaar op Texel werkzaam geweest als commandant van het rayon De Koog, waar hij ook woonde. Hij is inmiddels verhuisd naar de Ankerstraat in Ooster end. De heer Verseput, geboren in Wad- dinxveen, bracht zijn jeugd door op Texel en begon zijn loopbaan bij de ge meentepolitie van Leiden op 1 oktober 1946. 1 juni 1949 schakelde hij over naar de Rijkspolitie in Voorschoten. Op 1 fe bruari 1970 kwam hij naar Texel. O" passende wijze zal nog officieel ^Tocueid genomen worden van de heer Verseput. Bij de woensdagmiddag in hotel De Zwaan gehouden onderhandse aanbe steding was de firma Drijver uit Den Burg de laagste inschrijver voor de bouw van het nieuwe bejaardenhuis Sint Jan. Het is zeker dat de bouw aan Drijver zal worden gegund. Aan de aan besteding werd door vier andere aan nemers meegedaan: de Texelse bedrij ven Daalder en Duin alsmede Jorritsma en Smit van het vasteland. Het staat thans ook vast dat het in- stallatiewerk zal worden gegund aan de VEM (elektra), CVI (centrale verwar ming) en Oele (loodgieterswerk). Er moeten nog enkele problemen wor den opgelost alvorens met de bouw van het vijftig bedden tellende verzorgings huis (dat komt op de paats aan de Bea- tnxlaan waar nu nog De Zwalkersburcht staat) kan worden begonnen. Als alles meeloopt zal omstreeks de jaarwisseling de eerste spade in de grond gaan. De hele bouw zal ongeveer een jaar vergen. Dinsdag werd een naambord van Tim- mers Bakkerij in Den Burg vernield. Volgens getuigenverklaringen zou een groep Duitsers dit hebben veroorzaakt. Er kwam een tip binnen dat deze Duit sers in een auto op weg waren naar de veerhaven. In Den Helder werd het groepje aangehouden, gefouilleerd en verhoord maar het resultaat daarvan was zodanig dat er geen reden was de mannen vast te houden. Bootpassagiers die getuige waren van het politieoptre den vonden het allemaal erg spannend en de veronderstelingen die zij opperden zullen er wel de oorzaak van zijn dat op Texel het hardnekkige gerucht de ronde deed dat hier leden van de Rote Armee Fraktion waren gepakt MARTIEN VAN DE WETERING Speciaal ziekenvervoer per taxi. Laagste tarief.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1