Cjroen c2wartsjexels in het harL, Nieuw begin voor museumvereniging Na aanrijding doorgereden Drie jubilarissen bij „Texelstroom" Betere verhouding met NRC nodig pljdeMelkr^ /paarbank ORIGINAL R0CKP0RTS :kpout Rue du Texel Magere yoghurt hele liter Been gebroken fiUt Gevaarlijke explosieven opgeruimd OIU(ïI\\L Texelse kinderliedjes in boekvorm Service van de Marine Bromfietser ernstig gewond Geheimzinnige schutter Wieldop gestolen DINSDAG 25 OKTOBER 1977 OPLAGE 5300 Uitgave: BV v/h Langeveld De Rooy Postbus 11 - Den Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktie: Harry de Graaf, Pellkaanweg 75, De Koog, tel. (02228) 266 en Weasel B. Post. Burdet- atraat 17, Den Burg, tel. (02220) 3543. 91e JAARGANG No. 9222 6 PAGINA'S Versch(Jnt dlnsdeqs en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ10,55 p. kw. 70 cent Incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned- Mldd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW Na enkele jaren vrijwel niet aktief te zijn geweest, wil de Texelse Mu seumvereniging zich nieuw leven in blazen. Op de vrijdagavond in het Nioz-gebouw gehouden ledenverga dering deelde voorzitter Dr. Jan Duin- ker mee dat het bestuur druk doende is zich over nieuwe taken te beraden. De geringe aktiviteit van de laatste ja ren hing samen met spanningen die de vereniging had met directie en bestuur van de Stichting Texels Museum. De atmosfeer lijkt thans opgeklaard en het bestuur wil het verleden dan ook beschouwen als „een periode van mis verstanden en oververhitting" die zo snel mogelijk vergeten moet worden. Er wordt echter van uit gegaan dat de vereniging een andere rol zal spelen I als in de eerste jaren. De Texelse Museumvereniging werd I in de eerste plaats in het leven geroepen I om morele en financiële steun te geven I aan het werk van het Texels Museum en I dat is ook gebeurd. Zo was de vereni- I ging aktief bezig voor de zeehonden en schonk aan het museum een kostbare IBM-schrijfmachine. Het bestuur heeft de indruk dat het huidige NRC aan der- I gelijke steun niet meer zo'n behoefte heeft. Tijdschrift De vereniging gaf drie tot vier keer per jaar het tijdschrift „Texel" uit. Daaraan is een eind gekomen maar het is de bedoeling een nieuw tijdschrift in I het leven te roepen, dat sleechts één maal per jaar zal uitkomen. Dit tijd schrift zal dan van hoge kwaliteit moe ten zijn en telkens aan één bijzonder on derwerp zijn gewijd, direkt of indirekt betrekking hebbend op de Texelse na tuur, cultuurhistorie, folklore etc. Onge- I veer volgens de opzet van een der laatst verschenen nummers van „Texel" dat geheel aan de plaatselijke archeologie was gewijd: wonen rond de Hogeberg. In verband daarmee is de heer Andri J. Binsbergen uit Rijswijk aan het bestuur toegevoegd. Hij zal zich in het bijzonder I met de redactie van het blad bezig hou den. „Vriendenkring" opgedoekt De Texelse Museumvereniging werkte bij de uitgave van het blad „Texel" sa- j men met de Vriendenkring Texel. Laatst genoemde organisatie is echter ter ziele gegaan. Door het gebrek aan aktiviteit heb ben nogal wat leden van de Texelse Mu seumvereniging bedankt. Er zijn er nu nog 450, waarvan 275 woonachtig zijn op Texel. Een aantrekkelijke kant van het lid maatschap is de gratis toegang tot het Uw salaris, pensioen of A.O.W. komt binnen opeen spaargirorekening, ook te gebruiken \oor al uw betalingen (kosteloos). ■ujc/t nedarlond Nat uurrecreatiecentrum, eventueel ook voor medegezinsleden. Het wordt nu iets minder aantrekkelijk want het bestuur van het NRC heeft zich wat zakelijker moeten opstellen wat de financiële ver goeding betreft die de vereniging aan het NRC moet betalen. Zodat men de contributie thans heeft moeten stellen op ƒ15,voor een jaarkaart voor een persoon en op ƒ20,voor een gezin. Door verschillende leden werd er tijdens de vergadering op aangedrongen dat het bestuur de banden met het NRC nauwer aanhaalt. De oude betrokken heid van destijds moet worden hersteld en verbreed. De vereniging zou het ka rakter van een studievereniging kunnen krijgen die bij haar aktiviteiten (lezin gen, films, excursies) gebruik zou kun nen maken van de faciliteiten van het Natuurrecreatiecentrum. Dat zou er te vens toe bijdragen dat het NRC wat po pulairder wordt bij het Texelse publiek, zoals het Texels Museum van vroeger. Na afloop van het huishoudelijke ge deelte genoten de leden van een interes sante Nioz-film over het leven in de Wadbodem. De mijnopruimingsdienst van de Ko ninklijke Marine heeft de afgelopen week opnieuw een hoeveelheid gevaar lijke explosieven onschadelijk gemaakt. Donderdag werd op het strand in de buurt van de Slufter een 20 kg zware mijn gevonden. Het half in het zand stekende ding zag eruit als een drijver van een visnet en maakte bepaald geen gevaarlijke indruk. De betrokken strandbezoeker waarschuwde voor alle zekerheid toch maar de politiee. Zondagochtend vond D. uit Den Hoorn op De Hors een nog in tact zijnde vlieg tuigbom van ruim een halve meter leng te. Voorts een gevaarlijk onderdeel van een andere bom, 14 granaten van 40 mm en een brisantgranaat van 100 mm. Ook deze munitie werd ter plaatse tot ontploffing gebracht door de mijnop ruimingsdienst. Directeur B. Klein huis met de jubilarissen en bun dames. Dal 2i|n schoenen zoals u ze nog nooit heb! gedragen Mei de hand gemaakt van vol Zuidamenkaans rundleer Dat hoel |e nood te poetsen Dat kleurt in de zon Dat loopt als een luipaard handmade MANTJE SCHOENEN DEN BURG spaarspecialisten sinóa 1817 De afgelopen week is het driemaal ge beurd dat een weggebruiker een aan rijding veroorzaakte en daarna doorreed zonder zich nadien met de politie in ver binding te stellen. In twee gevallen kon den de daders dank zij oplettendheid van omstanders die het nummer noteer den, worden aangehouden. Vrijdagochtend om half twaalf werd de Peugeot personenwagen van J.G.B. die bij Het Horntje stond geparkeerd, aangereden door een Citroën Dyane. Be stuurder D. uit Apeldoorn kon later op de dag op het terrein van de veerhaven worden aangehouden. Hij bekende zon der excuses: hij was doorgereden omdat hij dacht dat niemand iets had gezien en hij bang was voor de gevolgen. De Peu geot werd overigens slechts licht be schadigd. Zaterdagmiddag om half vier werd de op de Burgwal geparkeerde auto van A.J.H. uit Arnhem aangereden. Een kop lamp werd daarbij beschadigd. Een toe schouwer gaf het nummer aan de politie door, wat in de nacht erna leidde tot aanhouding van de dader. Het bleek Texelaar K. te zijn, een goede bekende van de politie. Hij verkeerde onder in vloed van alcohol. De politie nam geen Naar aanleiding van de foto van de Parijse „Texelstraat" in de krant van 14 oktober kregen wij een brief van me vrouw H. Veenema-Voigt uit Den Burg. Zij acht het waarschijnlijk dat de straat wel degelijk naar ons eiland is genoemd (en niet naar een figuur uit de tijd van de Romeinse veroveringen, zoals wij ver onderstelden). Op een zolder in een oude Franse boerderij werd kortgeleden een boekwerje gevonden waar een prent in voorkwam met het onderschrift „La flotte hollandaise prise par les husards frangais sur le Texel". Vertaald: „De Hollandse vloot veroverd door de Franse huzaren op Texel". De Fransen houden ervan hun wapenfeiten in de herinnering levend te houden. Mogelijk is deze straatnaam een uitvloeisel hier van, aldus mevrouw Veenema. halve maatregelen: het rijbewijs werd ingenomen. K. moest zich aan een bloed proef onderwerpen en de auto werd in beslag genomen. De op de Boogerd geparkeerde auto van de heer G. werd zaterdag door een onbekende aan de achterzijde aangere den. Dit gebeurde met zoveel geweld dat de aangereden auto tegen een andere werd gedrukt waardoor ook deze werd beschadigd. De totale schade beloopt en kele duizenden gupldens. Uit de verf- sporen viel af te leiden dat de auto van de dader een witte kleur had. Anneke Paagman uit Eierland is bezig met het samenstellen van een serie kin derliedjes die vroeger op Texel werden gezongen. Ze heeft er 190 bijeengegaard, waaronder vele liedjes die nergens an ders in het land werden gezongen. De liedjes zullen voor eind novembeer in boekvorm worden uitgegeven. Het is de bedoeling enkele illustra ties in het boekje op te nemen. Anneke Paagman is nog op zoek naar oude fo to's. Het gaat in het bijzonder om een uitbeelding van de Pinksterbruid (niet de bekende foto met Oudeschilder meis jes) en om een foto uit de vijftiger ja ren, voorstellende een groep Hoornder kmderen die met meester Gottschall op het schoolplein schaatsen. Ook enkele foto's van spelende kinderen in een Texels straatbeeld zouden welkom zijn. Wie helpen kan (de opnamen komen on beschadigd retour) wende zich tot An neke Paagman, telefoon (02225) 473. Een vrouw uit Drachten die op Texel met vakantie was, kreeg vrijdag het be richt dat haar echtgenoot stervende was. Dat was 's avonds om tien uur zodat ze niet met de boot meekon. De marine was echter direkt bereid de vrouw met het Mok-bootje naar Den Helder te brengen. Drie medewerkers van de N.V. Texel stroom herdachten vrijdag dat zij 25 jaar in overheidsdienst waren. Het wa ren de heren Huib de Ridder, Jan Doo- ren en Jan Endenburg. Wachtchcf De Ridder heeft de volle 25 jaar doorge bracht bij het elektriciteitsbedrijf, schil der Jan Dooren was aanvankelijk bij Gemeentewerken en Jan Endenburg be gon zijn loopbaan bij de overheid in Den Helder waar hij werkzaam was bij de Rijkswerf en 't gas-, water- en lichtbe- drijf. Hij kwam destijds bij de buiten dienst van de N.V. TEM en is nu tech nisch ambtenaar op het Texelstroom- bedrijfsbureau. Voor de heer De Ridder was de feestvreugde het grootst want hij had vrijdag juist gehoord dat hij voor een belangrijk examen was ge slaagd. De viering van het zilveren jubileum viel samen met de jaarlijkse personeels- avond die werd gehouden in bowling „De Koogel" te De Koog. Van de 62 mensen die tegenwoordig bij „Texel stroom" werken was bijna iedereen (met dames) aanwezig, uiteraard met uitzon dering van drie man die minimaal op de centrale aanwezig moeten zijn. Directeur B. Kleinhuis bracht in her innering dat Huib de Ridder als 25-ja- rige in dienst kwam van de TEM als motordrijver Dat hij thans met het zicht op Abraham nog bezig is zijn vakkennis te vergroten, noemde de Texelstroom- directeur lovenswaardig. Dat Jan Dooren destijds de overstap van gemeentewerken naar Texelstroom maakte, was het gevolg van de beste dingsbeperking waardoor de gemeente het personeelsbestand moest herzien. Het elektriciteitsbedrijf is altijd blij ge weest met Dooren, die zich liet kennen als een stille maar bekwame medewer ker. Jan Endenburg tenslotte werd gekwa lificeerd als een „bijzondere man" die in het begin van zijn Texelse periode Geldig t/m zaterdag 29 oktober werkzaam was bij de nettendienst en de vrij ingrijpende stap maakte naar de centrale in Oudeschild. De traditionele enveloppe met inhoud die bij jubilea wordt gegeven was reeds per giro overgemaakt. De heer Klein huis voegde er als extraatje nog een ge schenk aan toe: ieder kreeg een wekker radio. Namens het personeel werd gesproken door de heren G. Vis (voorzitter perso neelsvereniging, J A. van Hoven (secre taris) en G. Spanhaak. Zij overhandig den hobbygereedschap en boeken. De avond werd verder in genoeglijke sfeer doorgebracht met bowling, muziek en dans. Na afloop (om half twee) kwam ieder veilig thuis, want van bedrijfs- wege was een „borrelbus" ingezet. Een 12-jarige jongen uit Weesp werd zaterdagmiddag aangereden toen hij vanaf het Oude Dijkje het Mienterglop wilde oprijden.. Hij werd geschept door een Duitse automobilist. De jongen brak een been. De heer B.P, uit Oost verkeerde in vrij ernstige toestand na het ongeluk dat hem vorige week in de polder Het Noorden overkwam. P. kwam op zijn bromfiets van de Genteweg en wilde de Schorrcnweg oversteken. Hij verzuimde daarbij voorrang te geven aan Simca- bestuurdcr T. den Braven. Hij werd aangereden en liep daarbij een dubbele beenbreuk op. Vooral omdat hij met zijn gewonde been in de vuile bermsloot terecht kwam, was hij er ernstig aan toe. Per ambulance werd hij naar het ziekenhuis in Den Helder gebracht cn vandaar voor bijzondere behandeling naar Amster dam. Naar verluidt is zijn toestand thans redelijk. Vrijdagavond omstreeks half tien werd het raam van de woning van de familie De Porto, Schilderweg 141 vernield door een kogeltje uit een windbuks. De vol gende avond om 22.10 uur gebeurde het zelfde bij de familie H. P. Hoep, Schil derend 25. De politie neemt de zaak hoog op en zou graag de dader (die mo gelijk vanuit een auto opereert) aanhou den. Vakantieganger L.P, uit Hollandsche- veld ontdekte vrijdagavond dat een der wieldoppen van zijn auto was verdwe nen. Hij voorzag in het gebrek door op het parkeerterrein Vogelenzang eenvou dig een wieldop van een andere wagen te pakken. Dit werd door een voorbij ganger gezien, die het nummer van de auto van de dader aan de politie door gaf. De volgende ochtend om 11.00 uur werd de man op de veerhaven aange houden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1