Cjroen e2wartsjexels in het harL, Teso krijgt bouwvergunning voor havenaanpassing Reuzenhaai aangespoeld sparen is ORIGINAL R0CKP0RTS :ki*ortj ypoofbonk HUISARTSEN NEMEN GENEESMIDDELEN VOORZIENING VOOR DOKTER WAVERIJN WAAR Muy is weer open Maatschappelijk werker afwezig ORIGINAL 811V Dankuur voor gewas en arbeid Hotel „Geertje" verkocht aan B. Hoogenbosch Werkgroep inventariseert woonruimteproblemen Raadsvergadering P. Verhage vist in Zeebrugge Antiek ongeval Wegens verbouwing gesloten. Havenrestaurant Texel DINSDAG 1 NOVEMBER 1977 OPLAGE 5500 TEXELSE 91e JAARGANG No. 9224 6 PAGINA'S COURANT Uitgave: BV v/h LangeveW li De Rooy Postbus 11 - D«n Burg, Texel - Telefoon 2741 Redaktle: Harry de Graal, Pellkaanweg 75, De Koog, tel. (02221) 265 en Wessel B. Post. Burdet- straat 17, Den Burg, tel. (02220) 3543. Vprsch(Jnt dinsdags en vrijdags. Postgiro 652. Abonnementsprijs ƒ10,55 p. kw. 70 cent Incasso; los 45 cent. Bank: Amro Bank, Ned Midd. Bank, Rabobank Advert 40 ct. per mm excl. 4% BTW TESO heeft by de gemeentebesturen van Den Helder en Texel vergunnig gevraagd voor de bouw van walvoor- zieningen ten behoeve van de dub beldekker. Het ziet er naar uit dat de resp. gemeentebesturen de vergunning niet kunnen weigeren omdat deze niet strijdig met de bestemmingsplannen. Dat betekent met dat deze walvoor- ziemngen er ook spoedig zullen komen, want het is uiteraard niet de bedoeling dat TESO deze zelf aanlegt. Bovendien gaat het in zowel Den Helder als op Texel om rijksgrond. De vier apotheekhoudende Texelso huisartsen hebben zich bereid verklaard de geneesmiddelenvoorziening te behar tigen voor dokter A. Waverijn, zolang deze zijn huisapotheek niet terug heeft. Zij doen dit om kracht bij te zetten aan hun streven om de apotheek van Wave- rijn te behouden en om kracht bij te zet ten aan hun mening dat de onlangs ge vestigde apotheek van drs. G. Lely niet wordt gewenst. De patiënten van dokter Waverijn kunnen dus voortaan met hun recept naar een der andere artsen. Particulier verzekerden hoeven daarvoor geen bij zondere regeling te treffen, maar fonds patiënten moeten zich wat het farmaceu tisch gedeelte betreft laten overschrij ven naar hun arts van keus. Het aktiecomité dat onlangs handte keningen verzamelde voor het behoud van de apotheek Waverijn, gaat de ko mende dagen opnieuw de straat op om de fondspatiënten in de gelegenheid te stellen zich te laten overschrijven. De comitéleden hebben voor elk der artsen overschrijvingsverzoeken samengesteld, zodat de betrokkene alleen handteke ning en ziekenfondsnummer heeft in te vullen. Om een zo groot mogelijke res pons te hebben is het de bedoeling dat de overschrijving direkt aan de deur gebeurt. Wie niet wenst over te schrij ven, wordt automatisch klant van apot heker Lely. De apothekerskwestie heeft inmiddels ook de aandacht van het gemeentebe stuur. De artsen hebben B. en W. per brief gevraagd hun streven te steunen. Het college heeft vandaag over de kwes tie gesproken en zal het resultaat daar van aan de gemeenteeraad kenbaar ma ken. De Muy is weer vrij toegankelijk, zij het onder de gebruikelijke voorwaar den zoals het uitsluitend lopen op de pa den, het in stand laten van de vegetatie en het onder controle houden van de eventuele hond. In verband met vakgericht verblijf el ders in het land heeft maatschappelijk werker Frank van Lare op de volgende data geen spreekuur: woensdag 2, maan dag 7, woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 november. Dal zijn KhotAin zo «is u zs nog nooit hsbt godragen Met de hand gemaakt van vol Zuidamenkaana rundlter Dat hoaf ia nooit te poetsen Dal kleurt m de zon Dat loopt als een luipaar MANTJE SCHOENEN DEN BURG handmade De reden dat TESO de vergunning heeft aangevraagd is dan ook dat men op deze wijze een eventueel voorberei- dingsbesluit voor de resp. havengebie den vóór wil zijn TESO sluit nl. niet uit dat de gemeente in haar streven om een grote dubbeldekker onmogelijk te maken het bestemmingsplan wijzigt en daarop vooruit loopt door het nemen van zo'n voorbereidingsbesluit. Direc teur Th. Hoogerheide houdt er boven dien rekening mee dat de plaatselijke overheid vroeg of laat tot de konklusie komt dat alleen een grote dubbeldek ker de mogelijkheid biedt om uit de veerdienstimpasse te komen. ,,Het zou dan vervelend zijn als een procedure zou moeten worden gevoerd waarvan tegenstanders gebruik zouden kunnen maken en daarmee de voortgang op kostbare wijze vertragen. Die mogelijk heid hebben we door het aanvragen van de bouwvergunning uitgeschakeld". Op palen Het ingediende bouwplan heeft geen betrekking op de eigenlijke fuikbrug Op vrijdagavond 4 november wordt om 19.30 uur in de Gereformeerde kerk van Den Burg het jaarlijkse .Dankuur voor gewas en arbeid" gehouden. Voor ganger in deze dienst is ds. H. J. Dou- wes. Het thema van de prediking is „Dankbaarheid. Weten we nog wat dat maar op de aanvoerwegen en het opstel terrein. De aan- en afvoerwegen split sen zich in twee verdiepingen. In Den Helder is zelfs een opstelterrein op pa len geprojecteerd waarop ongeveeer 80 auto's (de capaciteit voor het boven dek) kunnen staan De heeer D. van der Werken heeft zijn aan de Kogerstraat staande hotel „Geertje" verkocht aan de heer B. Hoo genbosch. De heer Hoogenbosch is reeds eige naar van de Catharinahoeve aan de Ro- zendijk en van de dit jaar in gebruik genomen Theodorahoeve, ook aan de Kogerstraat. De verkoop van hotel Geertje word op een nog nader te bepa len datum van kracht. Wat de heer Van der Werken dan gaat doen weet hijzelf nog niet. Het is de bedoeling dat de heer Hoogenbosch te zijner tijd zelf in „Geertje" gaat wonen. Het hotel, oorspronkelijk een normaal woonhuis, later Dension, werd door de heer Van der Werken in 1970 overgeno men van de heer Joh. Bruin. Onder diens beheer was het bedrijf al aanzien lijk uitgebreid en ook de heer Van der Werken heeft de afgelopen jaren voor diverse uitbreidingen gezorgd. Hotel Geertje telt momenteel 40 bedden. De verkoop kwam tot stand met bemidde ling van Texel Vastgoed. Gisteren spoelde bij Oudeschild een bijna vier meter lange haai aan. Het was een jong exemplaar van een reu zenhaai die wel tien meter lang kan worden. Het dier was dood, maar afge zien van wat huidbeschadigingen (ver oorzaakt door de stortstenen aan de voet van de dijk) nog zeer gaaf. Het dier werd ontdekt door de heer W Barhorst, die directeur Gerrit de Haan van het Natuurrecreatiecentrum waarschuwde. Met een op zijn jeep ge monteerde lier werd het ca 200 kg zwa re beest tegen de dijkglooiing opge trokken en later met een wagentje naar het NRC afgevoerd. Er zal een afgiet sel in kunststof van worden gemaakt. Wat daarna met de vis gaat gebeuren is nog niet bekend. Het aanspoelen van een reuzenhaai is een zeldzame gebeurtenis, maar het is op Texel wel meer voorgekomen. Ook in andere gevallen waarin reuzenhaaien op de Nederlandse kust worden aange troffen betrof het steeds jonge exempla ren tussen 3 en 4 meter. Opmerkelijk is dat bijna alle tot dusver bekende vond sten in november werden gedaan, wat mogelijk iets te maken heeft met het trekgedrag van deze dieren. Reuzen- haaien komen voor in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan maar ook in de Middellandse Zee. In de Noordzee zijn ze uitgesproken zeldzaam. Reuzenhaaien zien er gevaarlijk uit maar zijn buitengewoon onschuldig. Ze leven van plankton, microscopische or ganismen die ze uitzeven met borstels die in de kiewspleten zitten. De tanden zijn slechts enkele millimeters groot. Op de foto de reuzenhaai liggend op de dijkglooiing bij Oudeschild. Een aantal woningzoekenden heeft het plan opgevat om een onderzoek in te stellen naar het woonruimteprobleem op Texel Het gaat niet alleen om het vast stellen van het aantal woningzoekenden en het aantal urgente gevallen daar onder maar om allerlei andere gegevens en ervaringen: te veel huur moeten be talen, voor de zomer het huis moeten verlaten, slechte ervaringen met huur bazen-huurders, problemen met de ge meente, aanpak bij het vorderen van woningen etc. Het gaat niet alleen om gegevens van woningzoekenden; ook huiseigenaars kunnen hun feiten en er varingen melden alsmede ieder ander die iets over dit probleem kwijt wil. De verkregen gegevens zullen globaal wor den samengevoegd uiteraard met de be doeling bij te dragen aan verbetering van de toestand. Men kan op werkdagen van 10.00 tot 16.00 uur bellen: (02220) 3554. Wie dat wil kan anoniem blijven. De initiatiefnemers van de aktie (die een soort werkgroep vormen) zijn Peter Bakker, Johan Hoogerheide, Jetty Dek ker en Hans Oosterhof. Dinsdagavond 8 november vergadert de gemeenteraad. De agenda luidt als volgt: 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelin gen. 3. Vaststelling eerste wijziging vee- marktverordening. 4. Standpuntbepaling over het voor nemen van de minister van cultuur, re creatie en maatschappelijk werk om het pand Zwaanstraat 10 op de lijst van be schermde monumenten te plaatsen. 5. Vaststelling eerste wijziging van de bijdrageregeling woningverbetering par ticuliere woningen 1977. 6 Ruiling „De Zwalkersburcht" te genover het voormalige „Centrum 147" met de Stichting Scouting Texel. 7. Subsidietoekenning aan de Stich ting Scouting Texel in verband met de voorgenomen uitbreiding van het „Cen trum 147" tot troephuis. 8. Voorlopige vaststelling van de wer kelijke uitgaven enz. van het openbaar gewoon lager onderwijs over 1976. 9. Voorlopige vaststelling van de wer kelijke uitgaven enz. van het openbaar buitengewoon lager onderwijs over 1976. 10. Vaststelling over 1976 van de be dragen der gemeentelijke vergoeding voor het bijzonder gewoon lager onder wijs als bedoeld in artikel 103 van de Lager onderwijswet 1920 11. Reaktie op de nota NORON. 12. Reaktie op de nota landelijke ge bieden. 14. Reaktie op het ontwerp-streek- 14è Reaktie op het ontwerp-streek- plan Kop van Noordholland en Texel en principeuitspraak over het ontwerp- struktuurplan Texel, waarin opgenomen de veerverbinding Texel-Den Helder. 15. Wijziging gemeentebegroting 1976 16. Wijziging begroting grondbedrijf 1977. 17. Wijziging gemeentebegroting 1977. In het kader van de interland België- Nederland zal P. Verhagen uit Den Burg zaterdag 5 november in Zeebrug ge deel uitmaken van de Nederlands zeehengelploeg. Op zaterdag 12 november gaan 6 Texelse vissers naar de Afsluitdijk w*ar gevist zal worden om het Nederlands kampioenschap kusthengelen 1977. De sportvi9club Texel wordt vertegenwoor digd door J. Heethuis, M J. van der Zwaag, Sj. Feenstra, C. J. Huisman, A. Banda en P Verhagen. Coach is G. van Kranenburg. Als controleur gaat A. den Brok uit Oudeschild mee. OOSTEREND - Een niet alledaags ongeval gebeurde zaterdagmiddag aan de Achtertune in Oosterend toen daar een door een vierspan paarden getrokken rijtuig tegen een muurtje botste. Het ongeveer 70 jaar oude rijtuig werd hierbij zwaar beschadigd terwijl een geparkeerde personenauto een deuk opliep. Een geraakte lantaarnpaal zal waarschijnlijk vervangen moeten wor den. Persoonlijke ongelukken deden zich niet voor. De losgebroken paarden kon den door snel ingrijpen van (menner) J. Kiljan en P. Daalder direkt tot staan worden gebracht. De botsing ontstond doordat ter hoog te van het aan de Achtertune gevestigde transportbedrijf A. P. C. Koopman de weg door een vrachtauto gedeeltelijk versperd werd. De vier paarden, ver moedelijk geschrokken door een onver wachte beweging van omstanders, raak ten in de smalle doorgang in paniek. De schrikreaktie leidde ertoe dat een aan de rechterzijde van de weg geparkeerde auto door het voorwiel van het rijtuig ongeveer een halve meter werd meege sleurd en tegen een lantaarnpaal te recht kwam. Het rijtuig kwam tenslotte tegen een betonnen paaltje tot stilsand waarbij de vier paarden losbraken en met moeite tot staan gebracht konden worden. De schade wordt door de verze kering gedekt. van 31 okt. tot 22 nov. a.s. Wat dacht u van Spaarbiijetten aan toonder? Ze rijn niet op naam, dus makkelijk overdraagbaar. Keuze uit 2 of 5 jaar vast. <k uArt nedarfartd i §i_^= 3 spaarspeciatisten sinds 1817

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1