Grom ^wartr jexels in het hartL. f eso hoopt nu ook op teun van provincie Uw uitgaven op 'nrijtje G m BET RAADHUIS DUBBELDEKKER VOOR JAARWISSELING BESTEKKLAAR lauta: struktuurplan was oor ons bepalend Veerdiens tkwes tie voor Vara-televisie? Classificatie zomerwoningen nog hoogst onzeker y Systeem in Zeeland wel ingevoerd /paarbank Huur Mister Steam Mister Steam Schaftwagen werd barricade I Mededelingen van B. en W. Stroper gepakt NSDAG 15 NOVEMBER 1977 /'j ^irV 91 e JAARGANG No. 9228 „Het besluit van de gemeenteraad is ons meegevallen. Het is een langrijke stap in de goede richting", aldus de heer J. Kikkert, presi- nt-commissaris van de N.V. TESO over de keus van de gemeente- id voor een 190 pae-dubbeldeks veerboot die de eerste jaren als hip van ongeveer 100 pae gebruikt zal worden. Medewerking van de erheid is voor TESO belangrijk voor de financiering van het schip. bank steekt niet graag geld in een projekt dat de steun van de erheid niet heeft. Ook voor het verkrijgen van een investeringssub- lie van het ministerie van economische zaken is een positieve uding van de overheden mogelijk van doorslaggevende betekenis, it zal binnenkort blijken als de Kroon een uitspraak doet in deze ak. loals bekend heeft TESO de subsidie van economische zaken al geruime tijd iden aangevraagd, maar deze is afgewezen op nogal formele gronden. De subsi regeling is nl. in het leven geroepen voor de bouw van zeeschepen en de minister an mening dat de TESO-dubbeldekker een boot voor de binnenvaart is. In haar oepsschrift heeft TESO (die zich in deze zaak laat adviseren door Mr. L. Mok) racht aan te tonen dat dit een misvatting is. Het gaat om een bedrag van geveer acht miljoen gulden. Aan het beheersen van de overcapa citeit die tijdelijk zou kunnen ontstaan als te zijner tijd het bovendek in gebruik wordt genomen, wil zij meewerken. Reeds is het voorstel gedaan dit te doen door invoering van hogere zomertarie- ven, met als uitgangspunt een gelijkblij vende jaarlijkse vervoersopbrengst zodat de wintertarieven in dat geval lager zouden worden. Verwacht wordt dat hogere zomertarieven remmend zullen werken op de dagjesmensen die voor die paar uur verblijf op Texel niet zoveel willen betalen terwijl mensen die langer blijven dat niet bezwaarlijk zullen vin den. Het zou bovendien een stimulans zijn voor de seizoenspreiding. „Een halfuursdienst moet uit gangspunt blijven" luidt een der an dere voorwaarden die de raad heeft gesteld alvorens het bovendek van de dubbeldekker in gebruik mag ko men. Daar heeft TESO wel moeite mee. J. Kikkert: „Als bedoeld wordt dat we dan het hele jaar een halfuursdienst moeten onderhou den, moeten we nog eens om de tafel gaan zitten, want dat kan na tuurlijk niet. En ik geloof ook niet vV'iW Ir» het lukt deze premie los te krijgen als de aanbesteding niet bijzonder envalt zal het door TESO te investe- bedrag zodanig zijn dat tariefsver- ling niet of nauwelijks hoger wordt, angrijk in dit verband is dat TESO het otste deel van zijn jaarlijkse winst ads in een reservefonds voor de uwe bouw heeft gestort. Uit deze pot inen in ieder geval de aanloop- en omende kosten ruimschoots worden daan. Op dit moment wordt door het eau voor Scheepbouw te Bloemen- il hard getekend en gerekend zodat schip voor 31 december a.s.bestek- ir is. Aanbesteding in voorjaar fa ar verwachting zal de aanbesteding iet eerste kwartaal van 1978 worden louden. De factoren die invloed inen hebben op de thans geraamde iwsom van 35 36 miljoen gulden Er is een goede kans dat de Texelse veerdienstkwestie uitgebreid uit de doeken zal worden gedaan voor de Vara-televisie. De Vara is voornemens om in april volgend jaafter gelegenheid van de gemeenteraadsverkiezingen een gedramatiseerde documentaire te maken, waarin een beeld wordt gegeven van de taak van de gemeenteraad en haar wijze van handelen in bepaalde kwesties. Als voorbeeld wil men dan een of meerdere kwesties aan de orde stellen en daarbij het hele proces van meningsvorming de revue laten passe ren. Omdat het moet gaan om een reëel voorbeeld uit de praktijk dat voor een breed publiek interessant is, is het oog gevallen op het probleem van de veerverbinding Texel-Den Helder. Vara verslaggeefster Joke Butzelaar heeft de laatstgehouden raadsvergadering bijgewoond en zich ook op andere wijze op de hoogte gesteld van alles wat zich de laatste tijd ron d de kwestie heeft afgespeeld. Als het doorgaat wordt het een aanpak die enigszins doet denken aan die van de ,,Klaverweide"-serie. De hele gang van zaken zal worden nagespeeld, wellicht zelfs door echte Texelse raadsleden dat men dat in redelijkheid van ons verlangt. Het is wel te verwachten dat we gedurende een veel langere periode per jaar dan thans het geval is een halfuursdienst kunnen va ren". In de afgelopen raadsvergadering heeft de burgemeester nogal zwaar ge tild aan het feit dat TESO nu de mege- lijkheid krijgt nog een tweede grote dubbeldekker aan te schaffen. Hieruit zou een zodanige zuigkracht en daar door toeristendruk kunnen voort komen dat het gemeentebestuur dat dan aan het bewind is bezwijkt en het eiland onder de voet laat lopen. „TESO zal aan een tweede schip de eerstkomende tien veranderen nog dagelijks. Feit is dat de scheepswerven de laatste jaren bereid zijn geweest om tegen zeer scherpe prijzen en zelfs beneden de kostprijs te leveren om hun mensen aan het werk te houden. Inmiddels is een aanvang ge maakt met de sanering van de Neder landse scheepsbouw wat op langere termijn gezien kan leiden tot wat hogere prijzen omdat verliezen moeten worden ingehaald. TESO houdt rekening met zodanige tegenvallers in dit opzicht dat reeds wordt nagegaan onder welke kondities in het buitenland (waarbij serieus aan Zweden en Duitsland wordt gedacht en wat minder serieus aan het nog goedkopere Japan) kan worden gebouwd. Provincie Maar de dubbeldekker is er nog niet. TESO hoopt ook Gedeputeerde Staten aan haar zijde te krijgen. Zoals bekend vasthouden aan struktuurplanbleek uit het onlangs verschenen ont- werp-streekplan dat de provicie vast houdt aan zijn oorspronkelijke stand punt: een enkeldekker voor 100 auto's gecombineerd met een reserveringssy steem. Waarom daaraan wordt vastge houden wordt echter niet gemotiveerd, zodat hoop kan worden gekoesterd dat men ook daar de hand over het hart strijkt na kennis te hebben genomen van het besluit van de gemeenteraad. Want in dat besluit spelen de bijkomende voorwaarden een zodanige rol, dat het past in het gemeentelijke struktuurplan (waarin onder meer het maximum aantal toeristische bedden in 1985 op 47.000 is gesteld). „We hebben goede hoop dat de provincie akkoord gaat als logische konsekwentie van het feit dat zij ook met de struktuurvoornemens van de ge meente heeft ingestemd", aldus presi dent-commissaris J. Kikkert. JOOKNAUTA een aan de Schilderweg (ter hoogte i de Schansweg) staande schaftwa- n van aannemer C. H. F. Duin werd in nacht van vrijdag op zaterdag prooi i het stormgeweld. De wagen werd iver geblazen en versperde de rest n de nacht de rijbaan. De politie die er it in slaagde de eigenaar te alarmeren iatste lampen om het verkeer te waar- ïuwen. De storm (windkracht 10 met uit- tieters naar elf) heeft nogal wat hade veroorzaakt. Van meerdere hui- n werd een deel van de pannen afge- 'zen. Het water steeg tot 2,17 plus zodat het haventerrein van Oude- hild blank stond. De waterstand was {hter niet extreem hoog zodat nog en dijkbewaking nodig was. Ook de hade aan de duinen was niet bijzonder istig. Omdat de wind van zuidwest ar noordwest draaide werd de situatie teravond veel ernstiger. Weinig moeite TESO heeft weinig moeite met de voorwaarden die de gemeenterrad bij haar besluit heeft gesteld. De VVV Texel heeft interesse ge toond voor het bij wijze van proef in Zeeland ingevoerde classificatiesysteem bij zomerwoningen. Meer is er niet aan de hand. Het in meerdere dagbladen opgenomen ANP-bericht dat de Texelse VVV besloten zou hebben „zijn" totale zomerwoningenbestand in de ANWB- classificatiegids op te nemen is dus onjuist. De VVV wijst het systeem niet bij voorbaat af maar wil zich eerst wel eens over de financiële en andere kon- sekwenties beraden. Op dit moment heeft men niet de indruk dat classificatie in een behoefte voorziet. Wat is classificatie bij zomerwonin gen? Dat is het toekennen van een waarderingscijfer aan het betrokken on derkomen. Dit cijfer moet de adspirant huurder een indruk geven van de kwali teit. Uiteraard moet het classificeren gebeuren op grond van zorgvuldig uit gekiende normen. De Provinciale Zeeuwse WV heeft zich daar in samen werking met de ANWB al geruime tijd mee bezig gehouden en heeft het afge lopen jaar gewerkt met een proefclassi- ficatie. De ANWB zelf spreekt van een uniek projekt dat duidelijkheid brengt voor de consument en teleurstellingen kan voorkomen. Aanleiding om in de eerste plaats particuliere zomerverblij ven in een classificatiesysteem onder te brengen, zijn de klachten die juist uit deze sector zijn gekomen over kwaliteit en aankleding. Het door de ANWB ontworpen klas- sificatiesysteem waardeert van 1 tot 5. Klasse 1 geldt voor een akkommodatie die als „eenvoudig" moet worden aan gemerkt en klasse 5 voor „zeer luxe". Een laag klassificatiecijfer betekent dus persé niet dat de betreffende akkommo datie „slecht" is, maar de kans is groot dat het wel zo overkomt. Niet alles Het klassificatiesysteem in Zeeland zal alleen worden toegepast voor de ver blijven die in de door de Provinciale WV uitgegeven reserveringsgids zijn opge nomen. Het toegekende cijfer wordt dus een extra informatie want de aard, grootte en ligging van de akkommodatie wordt reeds op objectieve vrij uitvoerige wijze omschreven, voorzien van foto. Zoals bekend heeft de VW Texel dit sy steem met veel succes overgenomen maar het staat allerminst vast dat aan het Texelse gidsje nu ook nog classifi- catiecijfers worden toegevoegd. Feit is wel dat dergelijke kwaliteitsaanduidin gen een belangrijke stimulans zijn voor verdere verbetering van de akkommoda tie. Maar dat effekt veroorzaakt de be staande bemiddelingsbrochure ook al. De beste akkommodaties brengen het meest op en kunnen het langst worden verhuurd, al blijven er veel factoren waaraan de betrokken exploitant niets kan doen zoals de afstand tot het strand, de rust en aantrekkelijkheid van de omgeving e.d. Als het toch tot classificatie komt zal deze uitsluitend gelden voor de akkom modaties in de bemiddelingsbrochure, dus beslist niet voor de vermeldingen in het VVV-tijdschrift „Voor Vrienden van Texel". De vlotste manier van modern betalen van huur. gas. licht, abonnementen enz; Automatisch natuurlijk van uw spaargiro. lua/t nederland spaarspecialisten sinds 1817 en reinig zelf uw vloerbedekking of bankstel in een oogwenk! Mister Steam is een handige machine, waarmee u snel en grondig zélf meubelstoffering of vloerbedekking kunt reinigen. Mister Steam is te huur bij: Parfumerie van der Slikke Schoonheidssalon Tijdens een der vele schorsingen. EMK-bestuurder J. de Beurs praat bezwerend tegen Ate Rienstra van het CDA. Naast Rienstra een ontspannen lachende J. C. Dros waarvoor het allemaal niet zo'n probleem was. Deze en soortgelijke tafereeltjes maakten op het publiek de indruk dat het CDA uiteindelijk onder grote druk bezweek. Het CDA-standpunt lag echter al vóór de raadsvergadering vast. Zodat het in werkelijkheid de WD, Texels Belang en J. C. Dros waren die het CDA tege moet kwamen door akkoord te gaan met een dubbeldekker, die voorlopig niet als zodanig kan worden gebruikt. jaar zelfs niet dénken", aldus de heer Kikkert, die van mening is dat TESO in dat opzicht wel harde toezeggingen kan doen. „Ook TESO gaat er niet vanuit dat het aanbod van auto's hgrd blijft groeien als nu het geval is. Vroeg of laat komt er stabilisering. TESO vergroot zijn capaciteit alleen ais dat nodig is om het aantal te vervoeren auto's te kunnen Lees verder op pagina 2) Onze dijken Op vrijdag 27 oktober is, in samen werking met Rijkswaterstaat en het Waterschap Texel, weer een oefening, waarbij werd uitgegaan van de veron derstelling, dat in verband met een dijk doorbraak een gebied nabij de Wadden zee moest worden geëvacueerd. Om het nog meer in overeenstemming te bren gen met de werkelijkheid zijn de bewo ners van het gebied (gevarenzóne 1) allemaal opgebeld om te zien, of de verbinding vlot tot stand kon komen. Natuurlijk was niet iedereen thuis, maar dat doet er bij zo'n oefening niet zo veel toe. Het ging er namelijk vooral om, of de organisatie wel vlot verliep. Dat was gelukkig duidelijk het geval. Binnen een kwartier was iedereen gebeld. Zo'n oefening is erg nuttig om eens na te gaan, welke maatregelen bij een dreigende overstroming genomen moe ten worden. De dijkverhoging vordert goed, maar het gevaar is zeker nog niet geweken. Vandaar dat we hieronder nog eens in grote lijnen uiteenzetten hoe de regeling is. 1. Bij een dreigende overstroming worden de bewoners van gevarenzóne 1 telefonisch gewaarschuwd. In Oude- schild gebeurt dit door sirenegeloei en klokgelui van de kerken. Er is dan een nauwe samenwerking met de dorps commissie van Oudeschild, die zorgt dat er in het dorpshuis 't Skiltje een infor- matiepost wordt gevestigd. 2. Het dringende advies om te evacu eren wordt ook via de radio gegeven. Elke Nederlandse radiozender roept op verzoek van de gemeente het bericht direkt om. Na 12 uur 's nachts gebeurt dat via Hilversum III, die ook 's nachts in de lucht is. Het is dus erg nuttig, bij uitgebreide dijkbewaking de radio aan te laten staan. Omdat de stroom kan uit vallen verdient een radio op batterijen de voorkeur. 3. Er worden bij evacuatie opvang centra ingericht. Tot dusver waren dat de N.H. kerken in Den Burg, Oosterend en De Waal, maar deze gebouwen zijn bij nader inzien toch te koud. Daarom is nu gekozen voor de volgende opvang- gelegenheden: in Den Burg: De Schakel bij de N.H. kerk; in Oosterend: dorps huis De Bijenkorf en in De Waal: dorps huis De Wielewaal. 4. Aan Texelaars die niet in het be dreigde gebied wonen wordt zeer drin gend gevraagd, bij evacuatie niet uit pure belangstelling daar heen te gaan. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar boven dien wordt de hulpverlening er ernstig door belemmerd. 5. Op een bepaald moment kan de toestand zó kritiek worden, dat elk ogenblik een doorbraak kan plaats vin den. In dat geval zal, ook weer via de radio, worden bekend gemaakt dat evacuatie niet meer kan plaats vinden. De bewoners kunnen dan het beste een zo hoog mogelijke en stabiele plaats in huis of schuur betrekken. Laat in dat geval zien dat er nog mensen zijn in het pand, bfjv. met een vlag of een ander duidelijk zichtbaar voorwerp. 6. Maak alleen in zeer dringende gevallen gebruik van de telefoon en houdt noodzakelijke gesprekken kort. De telefoonverbindingen zijn in de eer ste plaats nodig voor de hulpverlening. In november 1976 hebben de betrok ken inwoners een brief gekregen met richtlijnen en een kaart met daarop aan gegeven de gevarenzönes 1 en 2. Na deze uiteenzetting is het niet nodig, deze stukken nog eens rond te sturen. Maar mocht iets van de regeling niet duidelijk zijn, dan kan men altijd terecht op het raadhuis bij de afdeling algemene zaken(kamer 209). Hier zal men alle ge wenste inlichtingen verstrekken. We hopen allemaal van harte, dat een gevaarlijke situatie als in januari 1976 of zelfs erger niet zal voorkomen. Het is evenwel beter op alles voorbereid te zijn. Daarom de aanbeveling, deze uit eenzetting goed te lezen. Bedenk daar bij, dat de regeling voor een deel van onze Texelse bevolking van groot be lang kan zijn. Zondagmiddag werd stroper De W. in de duinen achter „Madura" door een jachtopziener betrapt. Een dubbelloops jachtgeweer, de bijbehorende patronen en twee fazanten werden in beslag genomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1