(jrocn "Zwarts jexeh in het Aktie artsen strijdig met reglement ziekenfonds OSSELPROEFSTATION DICHT FNV roept politieke partijen te hulp help ze 'n handje!* Strijd voor betaalbare veertarieven Lot medewerkers nog onzeker Revuegroep bracht bonte avond K. De veronderstelling van de Texelse huisartsen, dat zij gerechtigd zijn medicijnen te verstrekken aan fonds patiënten van hun niet apotheek houdende collega A. Waverijn is onjuist. Stadslichten niet meer toegestaan Uitvoering GVT op 11 februari Overdekt zwembad bij „De Luwe Boshoek" Gemeenschappelijke avond Vrouwenverenigingen Lezing uitgesteld SLAGERIJ HUUB HUIZER Diepvriesbezitters opgelet! RIJDAG 18 NOVEMBER 1977 91e JAARGANG No. 9229 experimentele polder Horntje Het Algemeen Ziekenfonds Texel verstrekte gisteren het volgende communiqué: „Aan de verzekerden van het Algemeen Ziekenfonds „Texel". Teneinde verdere onzekerheden te voorkomen over reeds eerder, buiten ons medeweten, geplaatste publicaties, delen wij u mee, dat inschrijving op de apotheek van een apotheekhoudend huisarts alleen door ons, op grond van de wettelijke bepalingen en de verzekeringsvoorwaarden van ons ziekenfonds, wordt geaccep teerd als de betreffende apotheekhoudende huisarts ook gekozen wordt voor de geneeskundige verzorging. Verzekerden, die voor hun geneeskundige verzorging op een niet-apotheekhou- dende huisarts wensen te worden ingeschreven, worden dan voor de farmaceuti sche verzorging ingeschreven op de gevestigde apotheker. Dientengevolge zullen door ons ziekenfonds geen geneesmiddelen meer kunnen worden betaald, welke op recept van een niet-apotheekhoudend huisarts, verstrekt zijn door de apotheek van een apotheekhoudend huisarts". toe te lichten. Dokter Waverijn be schouwt de handtekeningenaktie tot dat moment zeker niet nutteloos maar als een bewijs dat het overgrote deel van zijn patiënten liever niet naar een apo theker gaat. Van de patiënten gaf nl. slechts ongeveer 15% de voorkeur aan de apotheek van drs. Lely. De politie konsfateert dat het ook op Texel nodig is er op te wijzen dat bij avond door rijdende auto's geen stads lichten meer mogen worden gebruikt. Bij avond behoort minimaal dimlicht te worden gevoerd. Alleen bij parkeren zijn de stadslichten nog toegestaan. vogelvlucht. ILuchtfoto J NautaI. Begin volgend jaar de streefdatum is 1 april zal het mossel- oefstation van het RIVO (Rijksinstituut voor Visserijonderzoek) in et Horntje zijn deuren sluiten. Handhaving van het station op Texel as niet langer zinvol omdat de regering heeft besloten de Ooster- chelde af te sluiten met een half open dam, waardoor de bestaande erwaterplaatsen in stand kunnen blijven. Het Texelse proefstation (dat onder eer een kunstmatige mosselverwater- eats op praktijkschaal omvatte) vorm de afdeling biologisch onderzoek thelpdieren van het RIVO. Het was de nige van de zeven RIVO-afdelingen, eniet in IJmuiden was gevestigd. Het helpdieronderzoek zal nu bij het insti- ut in IJmuiden worden onderge- acht. Van de twaalf man die in het Helse station werkzaam waren, zullen zes bij het onderzoek aldaar betrok- a kunnen blijven. Wat met de overi- zal gebeuren is nog niet definitief «gesteld. Het besluit tot opheffing ard vorige week persoonlijk door de acteur der Visserijen aan de mede- ükers van het station op Texel ter nnis gebracht. De gymnastiekvereniging Texel is be tuinen met de voorbereidingen voor n uitvoering die op 11 februari in de irgemeester De Koninghal plaats- idt. Zoals gebruikelijk wordt op die m het middagprogramma verzorgd oor de kinderen tot en met 9 jaar. Avonds volgt het optreden van de rerige GVT leden. Gedeputeerde Staten hebben een sharing van geen bezwaar afgegeven •or de aanleg van een overdekt zwem- kl met akkommodatie op het kam- terterrein De Luwe Boshoek van de Wr C. Zutphen jr. Na het zwembad in hotel Opduin in o Koog is dit het tweede overdekte h dat op Texel wordt gebouwd. Het W een diepte van 1.50 meter. De overige afmetingen zijn 9.25 eter bij 4.75 meter. Het zwembad „De nve Boshoek" krijgt verwarmd water, wordt gebouwd door aannemers- lif Daalder in De Cocksdorp. Met de ral zo spoedig mogelijk worden gebonnen. Als de weersomstandighe- 3n meewerken moet het bad om- reeks Pinksteren 1978 klaar zijn. Het mosselproefstation heeft acht jaar op Texel gefunctioneerd. De zeven miljoen gulden die met de bouw was gemoeid werd gefourneerd door Rijks waterstaat, omdat het onderzoek een uitvloeisel was van de Deltawerken. Door de voorgenomen afsluiting van de Oosterschelde moesten nieuwe verwa terplaatsen voor de mosselvisserij wor den gevonden of aangelegd. De taak van het schelpdieronderzoek was alle factoren vast te stellen die van invloed zijn op het functioneren van zo'n verwa terplaats. Enkele jaren geleden al werd dit onderzoek afgerond. De laatste tijd hield men zich op laboratoriumschaal bezig met onder meer het schonen van mosselen, verticaal verwateren en expe rimenteren met zaaioesters. Dependance Het biologisch schelpdieronderzoek gaat dus naar IJmuiden, maar het is de bedoeling een dependance te stichten in het Zeeuwse Yerseke. De verwachting is namelijk dat wetenschappelijke bege leiding van de Zeeuwse mosselaktiviteit zeer gewenst is. Na jaren in onzekerheid te hebben verkeerd over hun toekomstig lot, waardoor de bedrijven terughou dend waren en weinig investeerden, Op woensdag 23 november zal in de Burgemeester De Koninghal een ge meenschappelijke avond van het Katho lieke Vrouwengilde en de afdeling Texel van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen worden gehouden Tijdens deze avond zal door toneel vereniging „De Vriendenkring" uit Den Hoorn het blijspel „In de vergulde os" van Johan Blaazer worden opgevoerd. Er wordt tevens een feestmarkt gehou den waarvoor tot en met maandag 20 november artikelen bij de bestuursleden van beide organisaties kunnen worden ingeleverd. De zaal is vanaf 18.30 uur geopend. De lezing die mevrouw A. van der Eijk-Bierens donderdag 17 november zou houden voor het Nutsdepartement Texel is uitgesteld naar donderdag avond 24 november in hotel „De Linde- boom-Texel". Zij zal spreken over haar reis naar Zuid-Oost Azië. hebben zij nu weer plannen voor uit bouw en modernisering. Wat met de gebouwen en installaties in Het Horntje zal gebeuren staat nog niet vast. Ze zijn eigendom van de Rijks gebouwendienst die, wat de bestem ming betreft, gebonden is: alleen we tenschappelijk onderzoek (en dus geen bedrijfsvestiging) is toegestaan Het technisch mosselonderzoek dat vanaf Texel werd verricht (door de heren Westbroek en Slik met de „Hy dra") zal voorlopig worden voortgezet, want deze tak valt buiten de structuur- maatregelen, waarvan het verdwijnen van het proefstation het gevolg is. Het ziekenfonds zal dus vanaf heden aeen mediciinen meer vergoeden die door (fondslpatiënten van dokter Wave rijn bij een der andere artsen zijn afge haald. Het Ziekenfonds baseert zich op haar eigen Huishoudelijke Reglement (artikel 4, lid 3) dat elke twijfel uitsluit. Nu pas Van het Ziekenfondsbestuur hoorden wij dat men daar al direkt wist dat de aktie van de artsen strijdig met de regels was, maar de artsen hebben met het Ziekenfonds nooit overleg gepleegd. Het bestuur vernam het allemaal uit de krant. Dat pas nu in het openbaar wordt gereageerd is het gevolg van het feit dat men eerst 100% zeker wilde zijn. Voor zitter J. P. Rijkaart van het Ziekenfonds heeft wei direkt het aktiecomité bena derd met de mededeling dat de zaak scheef zat. Het aktiecomité beriep zich echter op de mededeling van de juridi sche medewerker van de Landelijke Huisartsenvereniging die (terecht) had verklaard dat het wettelijk wel was toe gestaan medicijnen te betrekken van apotheekhoudende arts die niet zijn huisarts is. Zodat besloten werd met de aktie gewoon door te gaan. Het heeft vrij lang geduurd voordat het Zieken fonds-bestuur van de jurist van de Ver eniging van Nederlandse Ziekenfondsen de schriftelijke bevestiging kreeg van een al eerder mondeling gedane mede deling nl. dat de artsen fout zaten. Blijk baar is geen der partijen op het idee ge komen om het in deze zeer duidelijke Huishoudelijke Reglement van het Zie kenfonds te raadplegen. Ook het feit dat directeur J. Vlaming met vakantie was.is oorzaak van de rijkelijk late openbare re- aktie. Aktie afgerond Inmiddels is de door het patiënten comité gevoerde aktie om zoveel moge lijk fondspatiënten van dokter Waverijn voor de medicijnverstrekking naar een andere arts te laten overschrijven vrijwel afgerond. Het is niet nodig dat de pa tiënten die hun handtekening hebben gezet laten weten dat zij deze intrekken. Maar zij kunnen hun aldus gedane uit spraak wèl als vergeefs beschouwen. Voor hun medicijnverstrekking komen zij toch terecht bij apotheker drs. G. Lely óf zij gaan weer medicijnen betrekken bij dokter Waverijn in het geval deze zijn huisapotheek terugkrijgt. Beslissing Over dat laatse wordt in de loop van de volgende week een beslissing geno men door de Commissie voor Gebieds- aanwijzing. Dinsdag gaat dokter Wave rijn naar Haarlem om daar zijn verzoek De FNV Texel heeft een beroep gedaan op de leden van de Texelse gemeenteraad en op de plaatselijke besturen van de politieke partijen om steun voor haar aktie voor een beter betaalbare voorrangsregeling voor Texelaars bij de veerverbinding en voor de invoering van een goedkoop oersonen- en rijwielabonnement voor Texelaars. Er wordt vanuit gegaan dat van over heidswege subsidie nodig is om deze verlangens ingewilligd te krijgen. De politieke partijen zouden daarbij de nodige druk moeten uitoefenen. Ontevreden TESO heeft toegezegd een wijziging van de voorrangsregeling per 1 januari a.s. te willen overwegen, waarbij zij denkt aan beperking van het aantal overtochten per kaart en ongeldig ver klaren van de overtochten die aan het eind van het jaar niet zijn gebruikt. Deze suggestie werd in een onlangs gehou den ledenvergadering van de FNV ae- kenschetst als een onvoldoende tege moetkoming aan redelijke wensen. Daarom werd een nader voorstel aan TESO gedaan: de voorrangskaart kan pas als „betaalbaar" worden be schouwd als deze maximaal f 60,— kost en verder zouden de overtochten die aan het eind van het jaar niet zijn opge bruikt geldig moeten blijven, waarbij dan wel het recht op voorrang bij deze overtochten zou kunnen vervallen. Het FNV-bestuur vindt dat zo'n rege ling door TESO best is uit te voeren en wel door te werken met een systeem van gekleurde kaarten. Wat betreft het FNV-verzoek tot in voering van jaarabonnementen zegt TESO niet in staat te zijn deze abonne menten voor Texelaars in te voeren (al thans niet zonder overheidssubsidie) tegen het voorgestelde tarief van 715,— per jaar. TESO vindt het niet haar taak een verzoek bij het betrokken ministerie in te dienen. Dat is een overheidsaange- legenheid. Discriminatie Dat de FNV-bond om speciale goed kope abonnementen voor Texelaars heeft gevraagd hangt samen met het feit dat de tarieven van TESO hoger zijn dan die van vergelijkbare veerdiensten elders in het land. „De Texelaars worden financieel achtergesteld bij de rest van Nederland. Dit klemt des te meer omdat andere eilandbewoners in ons land voor vergelijkbaar dienstver- toon minder hoeven te betalen dank zij de steun uit publieke middelen waaraan indirekt ook door de Texelaars wordt bijgedragen". Om van de overheid subsidie los te krijgen acht de FNV-bond steun van de politieke partijen nodig. Dit kan via de frakties in de gemeenteraad die zich over deze kwestie in een der vergade ringen kunnen uitspreken, maar de poli tieke partijen kunnen ook een petitie onderschrijven waarmee de FNV dan verder aktie kan voeren. Het FNV-be stuur wil over deze kwestie met de ver schillende partijen van gedachten wis selen. Het FNV-bestuur laat tenslotte weten dat het vreemd is dat onlangs door mi nister Westerterp een Commissie Ver- voersproblematiek Friese Waddeneilan den is ingesteld (die zich over de tarie ven en andere met de veerdiensten sa menhangende problemen zal bezig hou den) maar dat de Texelse situatie daar kennelijk niet in de beschouwingen wordt betrokken. Het FNV-district Noordholland heeft de minister inmid dels om opheldering gevraagd. In dorpshuis 't Skiltje te Oudeschild werd zaterdagavond door de revue- groep van mevrouw J. Craanen-Hemel- rijk onder de titel „Herinneringen aan vroeger en later", een bont muzikaal programma gebracht. Het gezelschap werd na afloop door het hoofdzakelijk uit bejaarden bestaande enthousiaste publiek met een staande ovatie gedankt. Deze goed ontvangen (gratis) revue bestond uit schetsjes, liedjes en dansjes die allen op Texel, Texelse gebeurtenis sen betrekking badden. Vooral voor de oudere eilanders bevatte het een flink stuk jeugdsentiment. Schrijfster van dit alles is mevrouw J. Craanen-Hemelrijk die veel ideeën voor een dergelijk muzikaal gebeuren al enige jaren „op de plank" had liggen en dit voorjaar eindelijk de pen ter hand nam. Blijkens het succes dat de groep zater dagavond in Oudeschild had en de uit nodigingen die daarop zijn gevolgd was een en ander niet zonder resultaat. H^t instrumentale gedeelte verzorgde mevrouw Craanen zelf (piano en accor deon) en voor de zang en de voordracht tekenden de dames: A. van Wilsum, T. Krügers-van Tatenhove, R. Buren, K. Kramer-Dijkstra, G. Kramer-Ooster beek, M. Smits en M. van der Meer- Rijk. Aan de voorstelling in Oudeschild werd tevens meegedaan door een tien tal leden van de dansgroep „Oude Dansen". Na afloop werd aan de revuegroep namens de Bejaardenbond afdeling Ou deschild een enveloppe met inhoud overhandigd. DE KOOG, TELEFOON (02228) 288 5 kg saucijsjes 25,- 5 kg gehakt h.o.h. 25,- 5 kg rundergehakt 32,50 5 kg karbonade 40,- 5 kg hamlappen 50,- 5 kg magere runderlappen 5b,- 2Vi kg biefstuktartaar 25,- 2'/z kg poulet 25,- 5 kg bieflappen 62,50 5 kg kipfilet 55,-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1