Cjrocn 2Twartsjexels in het karL, Seizoenkrachten Teso krijgen geen WW Naak meer rente op uw geld y Een mens is nooit te oud om te leren Cees van Schaïck werkt aan educatief plan ■t Texels echtpaar won Ruys-quiz Man ernstig aan hand gewond VERONTWAARDIGDE WERKNEMERS WISTEN VAN NIETS ^jjdeMdkt^ Gedupeerden: „Serveersters wel maar wij niet...." /paarbank ORIGINAL ROCKPORTS swsim 'mme' Ouwe Sunderklaas Fles halfvolle melk hele liter van 99 et. /OKUÏIINAL lllOCKl>OUTJ \iiiii 3EF tINSDAG 6 DECEMBER 1977 TEXELSE 91e JAARGANG No. 9234 COURANT Mensen die het afgelopen sei zoen bij TESO hebben gewerkt krijgen geen uitkering krachtens de werkeloosheidswet. Vroeger was dat wel het geval, maar in gaand dit jaar geldt een gewijzig de regeling, vooruitlopend op maatregelen om het oneigenlijk gebruik van de werkeloosheids- wet tegen te gaan. Voor de be trokken werknemers was het een volslagen verrassing, want toen ze bij TESO in dienst kwamen, wisten ze niets van de wijziging. Ook TESO zelf was niet op de hoogte en had dus niet gewaar schuwd. De getroffen werkne mers zijn bijzonder verontwaar digd. „Er wordt gemeten met twee maten. Mensen die 's zo mers in de horeca werken krijgen voor de rest van het jaar wèl WW", zeggen ze. „Dit is zeer onrechtvaardig". TESO is het roerend met hen eens en heeft hulp aangeboden om te trachten de uitkering alsnog te verkrijgen. Voor zover ze geen ander werk hebben gevonden, zijn de betrokken werkne mers nu aangewezen op een bijstands uitkering. Als ze van de gewijzigde regeling hadden geweten, zouden ze nooit bij TESO zijn gaan werken want voordien kregen ze wèl WW. „Omdat we bereid zijn geweest een half jaar bij TESO te gaan werken, worden we nu gestraft", zegt de 20-jarige Rob Smidt uit Den Burg. Hij raakte vorig jaar werkloos, kreeg gedurende zes weken WW en trad na een tip van het arbeids bureau per 1 maart als seizoenkracht (matroos) in dienst van TESO waar hij volgens afspraak per 1 oktober weer werd ontslagen. Hij had er dus meer dan een half jaar gewerkt. De voor de hand liggende verwachting dat hij daarna weer als werkzoekende de WW zou ingaan werd gelogenstraft. De „Bedrijfsvereniging voor de ha ven- en aanverwante bedrijven, binnen scheepvaart en visserij" schreef: „Wij geven u voorlopig geen uitkering. U was namelijk werkzaam in een dienstbetrek king die ertoe strekt dat in steeds terug kerende perioden voor dezelfde werkge ver wordt gewerkt". Verschillende gedupeerden protes teerden bij de bedrijfsvereniging. Onder meer voerden zij aan dat ze dit jaar voor Laaf het overschrijven naar een Spaarselektrekening die een zeer hoge rente geeft. Uw geld blijft dagelijks beschikbaar. I betaalt slechts IT van opgenomen bedragen. u/a/t naderlond spaarspecialisten sinds 1817 het eerst bij TESO in dienst waren ge weest, zodat van „terugkerende perio den voor dezelfde werkgever" geen sprake was. Het baatte niet. De bedrijfs vereniging waarschuwde zelfs dat de betrokkenen maar beter niet meer bij TESO konden gaan werken want dan zouden zij opnieuw hun recht op WW verliezen. T raditie TESO werkt al jaren met seizoen krachten om de drukte in het zomer halfjaar te kunnen verwerken. Het afge lopen seizoen waren er 15 in dienst: 2 lokettisten, 3 matrozen en verder men sen die de zaken regelen op de opstel terreinen in Den Helder en op Het Horn- tje. Tot dusver kregen deze mensen altijd werkloosheidsuitkering als zij bij het begin van het winterseizoen werden ontslagen. Nu dat niet meer het geval is, voorziet TESO ernstige moeilijkheden bij het aanwerven van seizoenpersoneel. Kern van het probleem is dat de bedrijfsvereniging (die handelt conform de richtlijnen van de staatssecretaris) niet erkent dat het hier om een echt seizoenbedrijf gaat. De horeca be schouwt men wel als zodanig met het gevolg dat een serveerster die een half jaar werkt voor de rest van het jaar van de WW kan genieten. Vroeger gaf dat bij TESO ook geen problemen maar de staatssecretaris heeft de touwtjes aangehaald en inter preteert het begrip seizoenbedrijf nu veel beperkter. Een feit is dat in het land op vrij grote schaal misbruik werd gemaakt van de werkeloosheidswet. Werkgevers deden hun mensen telkens in de WW als het werk wat minder werd en profiteerden aldus van deze sociale voorziening op een wijze die niet door de wet is bedoeld. Daaraan heeft men paal en perk willen stellen. In het begin van dit jaar werd een desbetreffende beschik king wereldkundig gemaakt. Niet van toepassing Deze was ook bekend bij TESO maar daar kwam geen moment de gedachte op dat deze wel eens van toepassing zou kunnen zijn op de situatie aldaar. Het in de zomer moeten aannemen van tijdelijke hulpkrachten beschouwde men als een duidelijk seizoenverschijnsel en in dat opzicht was TESO dus seizoen bedrijf waarop de (volgens TESO) nogal vage beschikking van de staatssecreta- riskennelijk niet doelde. Bij TESO is men niet alleen verbolgen wegens het onrecht dat de tijdelijke werkkrachten nu wordt aangedaan, maar ook omdat de onderneming op één hoop wordt geveegd met de bedrij ven waarop de staatssecretaris het terecht heeft gemunt. „Er is geen sprake van dat TESO tracht te profiteren van de werkloosheidswet. In tegendeel: we willen de mensen zoveel mogelijk op jaarbasis in dienst hebben". Er zal dan ook krachtig beroep worden aangetekend. Als dat niet baat zit men de komende zomer met te weinig hulp. Overheidstaak? Voorlopig kan TESO de seizoenkrach ten niet missen. Op den duur misschien wel, want als het mogelijk wordt het haventerrein van Den Helder af te sluiten, kan bij het opstellen aldaar met veel minder personeel worden volstaan. Door de jongste ontwikkelingen is de vraag weer aktueel geworden of TESO wel de plicht heeft regelend op te treden op de opstelterreinen. Dat is veel meer een kwestie van openbare orde en dus een aangelegenheid van de overheid. Als de bezwaren tegen de gewijzigde regeling niets uithalen is te verwachten dat de gemeentebesturen van Den Helder en Texel een brief van TESO krijgen met de mededeling dat men zich niet langer geroepen en in staat acht zich met de gang van zaken op de opstelterreinen te bemoeien. Daarvoor moeten dan maar mensen van de politie óf andere ordebewakers in dienst van de overheid worden ingeschakeld. Het zou bovendien een mooie besparing beteke nen want TESO geeft jaarlijks een half miljoen gulden uit aan seizoenperso neel. Annie en Piet Wuijts uit Den Burg hebben vrijdag de televisiequiz van de KRO Willem Ruys-shów gewonnen. Het echtpaar (sedert mei op Texel woonach tig en werkzaam iade slijterij van de Fa. De Wit in de Weverstraat) wérd winnaar van alle vier rondes van de quiz en hield er geld voor twee avondkostuums, een werkbank en een elektrische boor aan over. Piet Wuijts vertelde ons dat hij en zijn vrouw al jaren vergeefse pogingen doen om als kandidaat voor een televisiequiz ingeschreven te worden. Twee maan den geleden vroeg de KRO deelnemers voor de Willem Ruys-quiz, zodat ook toen direkt een kaartje werd geschre ven. Een paar weken later kwam de uitnodiging om samen met 99 andere echtparen als publiek de uitzending mee te maken. Uit dit publiek zouden op de opnamedag zelf de deelnemende echt paren worden geselecteerd. De opname werd om half drie vrijdag middag in de NOS-studio te Hilversum gemaakt. Tevoren werden de deelne mers geïnstrueerd door Pierre van Osta- de. Op de wijze die de televisiekijkers hebben kunnen zien werd tot selectie overgegaan. De vraag werd gesteld wie er een winterwortel bij zich had. Piet en Annie Wuijts konden verheugd „ja" roepen want ze hadden zo'n ding 's morgens in de groentewinkel van Van der Meer gekocht in de veronderstelling dat in de Sinterklaastijd wel eens om een wortel gevraagd zou kunnen wor den. Met de quizvragen had het echt paar geen moeite: liedjes afmaken, woorden en klinkers invullen. De heer O. J. Agter maakte met zijn videorecorder een opname van de show, zodat wij achteraf bovenstaande foto van het scherm konden maken het moment waarop de uitslag bekend wordt gemaakt. Vroeger was het zo dat je aan een eenmaal gevolgde opleiding voor je hele leven voldoende had. IVu begint dat te veranderen. De maatschappij is zo in beweging, dat eenmaal opgedane kennis snel dreigt te verouderen. Daarom zou er meer gelegen heid moeten zijn om bij te leren". Aan het woord is Cees van Schaïck, de 29-jarige Alkmaarse socio loog, die enige tijd geleden door de Stichting Cultureel Werk Texel werd aangesteld als begeleidingsfunctionaris. Het is zijn taak om in samenwerking met een plaatselijke stuurgroep een educatief plan op te stellen, waarin staat hoe de Texelse situatie op het gebied van het vormings- en ontwikkelingswerk er uit ziet. Het rapport moet op 1 novem ber 1978 bij het ministerie van CRM zijn, waar men zal bepa len of er in dit opzicht geld voor de gemeente Texel uitge trokken moet worden. Van Schaïck vindt dat het onderzoek vooral in het belang is voor degenen die alleen de lagere school hebben gevolgd. „In ieder geval moeten er voor hen meer mogeljkheden komen. Wat nu beschik baar is (zoals bijvoorbeeld de avond- Mavo) staat vaak nog te ver van de mensen af". Voordat de Stichting Cultureel Werk hem voor dit onderzoek aantrok voltooi de Cees van Schaïck al een dergelijk onderzoek in de Noordhollandse ge meente Niedorp. Parallel aan zijn werk op Texel loopt een identiek onderzoek in de plaatsen Wieringermeer en Barsin- gerhorn. Het rapport dat hij met de Texelse stuurgroep samenstelt heet in officiële termen: „Educatief plan ten behoeve van het vormings- en ontwikkelingswerk voor volwassenen op Texel". Het moet nog voor de zomer gereed zijn waarna het eerst door Cultureel Werk behan deld wordt. In september wordt het dan aangeboden aan B. en W. en geven achtereenvolgens de gemeentelijke wel- zijnscommissie en de gemeenteraad er hun oordeel over. Onvoldoende leermogelijkheden De huidige leermogelijkheden zijn onvoldoende meent de overheid. Cees van Schaïck is het daar roerend mee eens. „Je ziet het om je heen als je er oog voor hebt. Er zijn talloze scholings mogelijkheden die de mensen eenvou dig niet bereiken. Ze zijn, hoe goed bedoeld ook, vaak toch nog te moeilijk en te ingewikkeld voor veel groeperin gen. Dat wil niet zeggen dat de mensen er de capaciteiten niet voor hebben. Velen hebben in het verleden niet de kans gehad om door te leren. Vooral voor meisjes gold, dat verder leren niet zo nodig was, omdat de vrouw in het huishouden thuis hoorde". Bij de onderzoekingen die Van Schaïck in de voorgaande jaren deed is hij tot de konklusie gekomen dat het Cees van Schaïck: „Het onderwijs kan zoveel beter zijn". onderwijs er bij gebaat is als het op een wat „speelsere" manier gebracht zou worden. Er blijken nogal wat mensen met slechte onderwijservaringen te zijn die vol goede moed aan bepaalde cursussen begonnen maar het al spoedig lieten afweten. Daarvoor zijn allerlei redenen zoals bijvoorbeeld: klasgenoten die snel ler resultaat boeken, leerkrachten waar men niet mee kan opschieten, vervoer, tijdgebrek, enzovoort. Verkeerd beeld De mensen hebben, zegt Van Schaïck, een verkeerd beeld van het onderwijs gekregen. Dat ligt in de meeste gevallen niet aan hen zelf. De manier van lesgeven die vooral vroeger (en ook nu nog wel) werd gehanteerd dient te veranderen. Het moet aantrek kelijker gemaakt worden om zoveel mogelijk mensen te kunnen bereiken. „Het onderwijs kan namelijk zoveel beter zijn. Denk maar aan het werken in groepsverband aan bepaalde onder- werpjes. Ook kan veel gedaan worden met behulp van een videorecorder. Iets wat er vroeger niet bij was". Cees van Schaïck is van mening dat een van de dingen die erg veel nut kunnen hebben een cursus „Ouders op herhaling" is. Mensen zouden hiermee eens kennis kunnen nemen van de nieuwe onderwijsmethodes en halen meteen zelf een stukje kennis op. (Lees verder op pagina 3) De 28-jarige timmerman E. van der Vis uit Oudeschild zal tenminste een stuk van een middelvinger moeten missen als gevolg van ernstige verwon dingen die hij woensdagmiddag opliep in de werkplaats van het aannemersbe drijf v/h Jan Koorn Mzn. Van der Vis kwam met een hand in de freesmachine terecht. Hij wordt momenteel verpleegd in het ziekenhuis te Alkmaar. Op allen die betrokken zijn bij de orga nisatie van het Ouwe Sunderklaasfeest in de diverse dorpen doen wij het beroep ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van alle betreffende mededelin gen. Zodat wij deze in de krant van vrijdag a.s. kunnen opnemen. De gege vens moeten woensdag 7 december in ons bezit zijn. voor 79 Geldig t/m zaterdag \0 december Dat zi|n schoenen zoals u ze nog nooil hebt gedragen Met de hand gemaakt van vol Zuidamerikaans rundleer Dat hoef |e nooit te poetsen Dat kleurt m de zon Dal loopt als een luipaar handmade MANTJE SCHOENEN DEN BURG %En lel op net CanOmerk in f de hiel Er ai nemae» A

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1