Cjrom ^wartsjexels in het karL, ^Gasbedrijf De Liefde krijgt grond 'aan Keijserstraat cadeau Voordelige afkoop aardgasgarantie 1976 Schippersgezin aan vuurdood ontsnapt Geen subsidie voor fietspad Oosterend Vloerbedekking G. van der Struijs in verzet tegen gedwongen ontruiming Explosieven opgeblazen Brand aan boord Vitesse Teleurstellend besluit minister: B. en W. hebben de raad voorgesteld de over 1976 jegens het Gasbedrijf De Liefde verschuldigde garantie af te kopen door het schenken van een drietal percelen industriegrond aan de R. P. Keijserweg te Gen Burg. De waarde van de grond met wat eraop gebouwd is bedraagt ongeveer f52.000,— wat aanzienlijk minder is dan het verschuldigde garantiebedrag van f170.000,—. De transaktie is financieel dus aantrekkelijk voor de gemeente. 's morgens om 9.00 uur open. Rondvaartkotter in andere handen Geen stukken meer over „Texelstraat" Belangstelling voor kerstvakantie nog niet erg groot Kans op buurtbusje op Texel 91e JAARGANG No. 9235 1IJDAG 9 DECEMBER 1977 f 240 «J i Zoals bekend garandeerde de gemeen teraad in 1974 het aansluiten van min stens 2820 permanent bewoonde huizen op Texel. Voor elk perceel dat op het eind van elk jaar minder was aangeslo ten zou aan De Liefde '180,— vergoed moeten worden. Maar de belangstelling van de Texe laars voor het aardgas viel erg tegen: eind 1976 waren nog geen 1500 per celen aangesloten zodat de gemeente bij De Liefde voor 2,5 ton in de schuld stond. Praten Het gemeentebestuur ging met De Liefde praten om gedaan te krijgen dat het gasbedrijf de toepassing van de garantieregeling een jaar zou opschui ven. Want het te lage aantal aanslui tingen hield ten nauwste verband met de vele tegenslagen die zich rond de aardgasvoorziening op Texel hebben voortgedaan, aldus het college. De Liefde wilde op het voorstel ingaan, maar wilde als tegenprestatie een stuk grond voor de bouw van een kantoor, magazijn, dienstwoning en garage voor de symbolische som van 1, Het gaat om een drie percelen tellend stuk grond aan de R.P.Keijserstraat ter grootte van 1972 m2. Twee stukken kunnen vrij worden opgeleverd maar op de twee andere stukken staan de nood woningen Slingerweg 11 en R.P.Keij serstraat 12 die nog bewoond zijn. Deze grond komt pas beschikbaar als voor de bewoners vervangende woonruimte is gevonden. Er bestaat een redelijke kans, volgens B. en W., dat dit stuk per 1 september 1980 zal kunnen worden ontruimd. De huur is inmiddels opge zegd per 8 augustus 1980 ,,in verband met de realisatie van een goedgekeurd bestemmingsplan". Verzet Een van de huurders is de gemeente architect G. van der Struijs. Hij heeft de kantonrechter gevraagd de huuropzeg- ging nietig te verklaren. Dat leidde tot een zitting van de kantonrechter. Deze verzocht daarbij de heer Van der Struijs binnen twee weken mee te delen of hij zich principieel verzet tegen huurbeëin- diging len dus niet wegwil] dan wel tot ontruiming te willen overgaan als hem passende vervangende woonruimte wordt aangeboden. De heer van der Struijs heeft daaraan niet voldaan, maar het college heeft wel toegezegd dat in ieder geval vervangende woonruimte wordt aangeboden. De NV Texelstroom heeft ook bezwaar gemaakt tegen de huuropzegging en voorgesteld de indu striebestemming te wijzigen. Maar deze suggestie heeft het college van de hand gewezen. Voorwaarden In de voorwaarden die aan deze grond „verkoop" zijn verbonden wordt onder meer gesteld dat zolang het Gasbedrijf de gebouwen op de genoemde grond nog niet heeft verwezenlijkt, de grond bij de Hollewal waarop thans de nissen- hut en de direktiekeet staan (groot 2055 m2) gratis ter beschikking krijgt. Verder zal het college het Gasbedrijf tegemoet komend behandelen wat de bebou wingsvoorschriften betreft. Want aan de R.P.Keijserstraat mogen volgens het bestemmingsplan alleen gebouwen voor handel en nijverheid komen die niet voor bewoning zijn bestemd. Maar het Gas bedrijf wil onder meer een dienstwoning en B. en W. hebben de bevoegdheid dit toe te staan, voor zover deze voor de uitoefening van het bedrijf ter plaatse onmisbaar is. Industriegrond Bij het vergelijken van de waarde van de grond met de garantiesom is de ge meente uitgegaan van dezelfde prijs die voor het industrieterrein Den Burg noord is berekend: '17,31 per vierkante meter, dus totaal '34.135, Daar ko men de overdrachtskosten ('1875,-1, de waarde van de woningen ('6290,-1 en de afbraakkosten ('10.000,-1 bij, zodat het gaat om een totale waarde van '52.300, Dit bedrag wordt ver meerderd met '2100,— per jaar zolang de nieuwe gebouwen nog niet klaar zijn. Wat betreft de zaak Van der Srtuijs kan nog worden opgemerkt dat de kantonrechter feitelijk geen uitspraak heeft gedaan op het verzoek om de huuropzegging nietig te verklaren. De rechter heeft de bevoegdheid van de gemeente om in verband met de uitvoe ring van een bestemmingsplan de huur op te zeggen niet aangetast. Hij meent dat dat niet tot zijn bevoegdheid be hoort en acht het een bestuurlijke zaak. De einduitspraak wordt aangehouden totdat van der Struijs op redelijke wijze van een andere woning is voorzien of dat een andere onderlinge regeling is getroffen. Zou over het aanbieden van vervangende woonruimte meningsver schil rijzen en zou het overleg daarbij vastlopen, dan kan alsnog aan de rechter om een beslissing worden ge vraagd. De heer van der Struijs heeft na de behandeling van de zaak op 23 juni j.l. laten weten dat hij bij de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten in beroep zou gaan tegen de wijze van toepassing van een verouderd bestemmingsplan en B. en W. te verzoeken het bestemmings plan te wijzigen in overleg met omwo nenden. Hij vroeg de kantonrechter te wachten met een oordeel tot na de behandeling van dit beroep. Dit jaar Dit jaar zal de gemeente wel met garantiegeld over de brug moeten ko men want het vereiste aantal aansluitin gen is ook nu nog niet gehaald. Er zullen per 31 december a.s. minder dan 2000 percelen zijn aangesloten. De laatate tijd worden ongeveer 80 nieuwe aansluitin gen per maand gemaakt. Op het Hoornderslag (Paal 9) werden dinsdag explosieven tot ontploffing ge bracht die in de week daarvoor in de duinen en op het strand waren ontdekt. Het betrof een vliegtuigbom en een aantal granaten. De Explosieven Oprui mingsdiens van de Marine heeft zich rond het middaguur van deze taak gekweten. Vanaf maandag gaan wij 12 december dn Dros' Magazijn Den Burg kerstdiner 1977 een sfeervolle omgeving tafelreservering gewenst Havenrestaurant „TEXEL" 02226 - 310 De 23-jarige schipper Peter E. Ottosen uit Vlieland, zijn 19-jarige vrouw en zoontje van anderhalf zijn de afgelopen nacht op het nippertje aan de vuurdood ont snapt. In het woonverblijf van hun in de haven van Oudeschild liggende vrachtschip „Vitesse" (155 ton) was brand ontstaan. Tegen twee uur werd mevrouw Otto sen wakker van geknetter en rook. Ze wekte haar man die poolshoogte nam en bij het openen van het deurtje van het nevenvertrek in een vlammenzee keek. Hij wilde eerst nog naar de stuurhut gaan om te trachten de motor te starten waardoor de blusinstallatie aan boord in werking zou kunnen brengen, maar gedwongen door de snel toenemende hitte en de rook moest hij daarvan afzien. Onderdak Nauwelijks gekleed rende hij met vrouw en kind door de vlammen naar buiten op zoek naar een mogelijkheid om de brandweer te bellen en om onderdak te zoeken. Het was koud en regenachtig. Nadat ze de havendijk waren overgeklommen zagen ze licht branden bij de familie J. Bakker, Heemskerckstraat 2. Hier werd de brandweer gealarmeerd en het gezinne tje was er voor de rest van de nacht welkom. Uitgebrand Peter Ottosen ging terug naar de haven waar de brandweer het vuur in vrij korte tijd onder controle had. Het woonverblijf en de stuurkast brandden echter geheel uit. Ook het grootste deel van de persoonlijke bezittingen van het schippersgezin ging verloren. Er is vrij wel geen twijfel aan dat iets mis is gegaan met de oliekachel die tegen een houten beschot stond in het vertrek dat aan de kleine slaapruimte grensde. De brandweer, gebruik makend van pers luchtmaskers, moest een groot deel van de halfverbrande interieurbetimmering wegbreken om ook de laatste sporen van vuur te kunnen verwijderen De „Vitesse" (eigendom van het expeditiebedrijf Beers uit Winkel) lag sedert ruim een dag in Oudeschild en was niet meer geladen. Schipper Otte- sen was sinds twee maanden bij Beers in dienst. De familie W. P. J. Keijzer uit Oudeschild heeft de kotter TX 27 „Nova Cura" van Dirk Schagen overgenomen en daarmee het rondvaartbedrijf dat 's zomers met dit schip wordt uitgeoefend. Het bedrijf zal op dezelfde voet worden voortgezet, ook wat betreft de samen werking met de gebroeders Boom van de TX 88. Het is de bedoeling dat de TX 27 in de wintermaanden de garnalenvisserij blijft uitoefenen. De familie Schagen is met de toeristenvaart gestopt omdat het te bezwaarlijk werd. Dirk Schagen heeft in de visserij ander werk gevonden en beschikt nog over de TX 35 die hij samen met A. Blom voor de visserij exploiteert. De nieuwe eigenaar van de TX 27 heeft er 17 jaar ervaring als Noordzeevis ser opzitten. Hij voer op de TX 18, de TX 5 en de laatste tijd op de TX 3 van J. van der Vis. Zijn ervaring zal hem goed van pas komen als hii in ziin nieuwe beroep de toeristen op de hoogte moet brengen van allerlei wetenswaardighe den die op de visserij betrekking heb ben. Dat hij de gewone beroeosvisserii vaarwel zei was omdat hij er langzamer hand genoeg van begon te krijgen. De nadelen van het vissersleven begonnen zwaarder te wegen en de weinig roos kleurige toekomstperspectieven speel den ook een rol. Nog steeds bereiken ons brieven van lezers die een onderzoek hebben inge steld naar de herkomst van de naam Rue du Texel in Parijs. De inhoud is bijna steeds gelijkluidend en omvat de feiten waarvan wij inmiddels uitvoerig melding hebben gemaakt. Ingezonden stukken over de Texelstraat worden daarom niet meer opgenomen. Op het ogenblik ziet het er nog niet naar uit dat het met de kerstvakantie op Texel bijzonder druk wordt. Het aantal aanvragen dat bij de VW binnenkomt is minder dan vorig jaar om dezelfde tijd, maar dat kan snel verbeteren. Om in ieder geval volledig geïnformeerd te zijn over de beschikbare akkommodatie (ho tels, bungalows, appatrementen) ver zoekt de VW haar leden daarvan zo spoedig mogelijk opgave te doen. GEMEENTEBESTUUR NIET AFWIJZEND B. en W. staan niet bij voorbaat afwijzend ten opzichte van zg. buurt- busjes als middel van openbaar vervoer. Ze hebben de gemeenteraad meege deeld dat zij de mogelijkheden en wen selijkheden op Texel zullen onderzoe ken. Ruim een jaar geleden heeft de minister van verkeer en waterstaat het plan geopperd om in dunbevolkte gebie den waar geen openbaar vervoer komt een proef te nemen met een dergelijke buurtbus. Een buurtbus rijdt enkele malen per dag (4 x op maandag tot en met vrijdag en 2x op zaterdag) langs een vaste route. Er is plaats voor acht passagiers plus chauffeur. Intussen zijn vijf plaatsen aangewezen waar met rijkssubsidie een experiment wordt uit gevoerd. Van deze experimenteerrege ling kan de AOT op Texel geen gebruik maken. In genoemde proefgebieden zijn de busjes een maand geleden in gebruik genomen en de eerste ervaringen zijn gunstig. Mocht van rijkswege worden besloten het experiment om te zetten in een algemene subsidieregeling voor buurtbusjes, dan zullen de mogelijkhe den c.q. wenselijkheden voor zo'n bus op Texel nader worden onderzocht. De minister van verkeer en wa terstaat heeft geweigerd subsidie te verstrekken voor het fietspad Den Burg-Oosterend. Zoals bekend had het gemeentebe stuur een beroep gedaan op de subsi dieregeling voor stedelijke verkeers- en vervoersvoorzieningen. Het zag er naar uit dat aan alle voorwaarden die bij deze regeling gelden, ruimschoots was vol daan. Maar de minister wees de aan vraag af omdat genoemde regeling het verlenen van rijksbijdrage uitsluit in geval aanspraken bestaan krachtens de Wet Uitkeringen Wegen. Die aanspraken leveren echter niets op want de weg Den Burg-Oosterend is kwartair. Tot tweemaal toe deed het gemeentebestuur pogingen om de weg „opgeklassificeerd" te krijgen tot „ter tiair", maar de provincie wees dat telkens af. Het is dus vooral de houding van de provincie die de subsidie voor dit projekt in de weg staat. Wethouder Jook Nauta toonde zich zeer teleurgesteld over de jongste ont wikkeling. De aanvraag is met zeer veel overleg en ander werk gepaard gegaan. Dat is nu allemaal voor niets geweest. Met name de cijfers met betrekking tot ongevallen en bijna-ongevallen op de Oosterenderweg (die het publiek heeft helpen verzamelen) waren nodig om de aanvraag bij het ministerie te ondersteu nen. De dorpscommissies van De Waal en Oosterend zijn nogal boos over de afwij zing. „Onbegrijpelijk en onaanvaard baar". Het staat nu wel vast dat het niet zal lukken het fietspad officieel in gebruik te nemen als onderdeel van het Oosterend Present-feest in juli a.s. Restje hoop Overigens is nog niet alle hoop ver vlogen. Er is nog een beetje hoop op subsidie van het ministerie van land- baow en visserij en de gemeenteraad heeft bezwaar gemaakt tegen de kwar- taire status van de verbindingswegen in het provinciale streekplan voor de kop van Noordholland en Texel. Wegens verbouwingsverkoop in onze zaak te Schagen, zijn wij genoodzaakt ruimte te maken in onze magazijnen. Intertest zuiver scheerwol tapijt voor zwaar inten sief gebruik, 400 cm breed, in berber-beige gem., van'219, nu per strekkende meterT t>3, Desso zuiver scheerwol tapijt, 2 cm hoge pool, 400 cm breed, in berber-linde gem. en licht beige, van '425,— nu per strekkende meterT ZZ9, Velours Moquette, prachtige uni-tinten, 400 cm breed, nuf 59, Enkele kamers zuiver wol gebloemd tapijt, 400 cm i Af\ breed, van '349, nu per strekkende metert 149, Keizer Bonaparte zuiver wollen zwaar bouclé tapijt, 400 cm breed, van '279, nu per strekkende meter T 149, Donzen dekbedden, van '198, f 100,- PERZISCHE TAPIJTEN, o.a.: Hamadan halkleden, van '675, nu voor f 375,- Armeneam Kozak, 202x297 cm, van ƒ6500, nu voor f2950,- Herez, 179x240 cm, Q*7C van '2200,— nu voorT 9/D,"- Handgeknoopte Berbers, diverse maten, - «IOO vierkante meterprijsT 1Z9, Inlichtingen en stalen koning der tapijten Molenweg 16, Schagen (Waldervaart), telefoon (022401 3444

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1977 | | pagina 1